2005/2006: Doktorandské
semináře oboru sociologie
Doktorandi
Studenti prvního ročníku interního doktorandského studia sociologie a další účastníci
v akademickém roce 2005/2006.
doktorandského semináře
Mgr. Petr Balcar, *1974
Kontakt: [email protected]
Absolvoval jsem magisterský obor Etnologie na FF UK v Praze. Tématem mé disertační práce je problematika
vyjednávání identit v novém východním pohraničí Evropské Unie, konkrétně na slovensko-ukrajinském pomezí. Studiu
hranic a pohraničí jsem se věnoval již ve své diplomové práci v oblasti Ferganské doliny ve Střední Asii. Mezi další
okruhy mého zájmu patří např. postsocialistická transformace, problematika bydlení, nebo otázky tzv. reemigrace.
Mgr. Markéta Braun Kohlová, *1977
Kontakt: [email protected], [email protected]
Compiled 27.6.2014 9:02:42 by Document Globe ®
1
Absolventka sociologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2003 je zaměstnána jako
výzkumný pracovník v Centru pro otázky životního prostředí UK v Praze. Zde se věnuji výzkumu sociálních aspektů
nemocnosti spojené se znečištěním životního prostředí, vybrané problematice bezpečnosti práce a pracovních rizik
a výzkumu dopravního chování. Předmětem mého zájmu je obecně problematika životního prostředí. Tématem mé
disertace je problematika dopravy v městském a sub-urbánním prostoru.
Mgr. Ivana Hejhalová, *1979
Kontakt: [email protected]
Absolventka mag. sociologie, specializace sociální antropologie na FSV UK (bakal. Sociologie a soc. politika). Témata
mého zájmu jsou: kvalitativní metody analýzy dat, sociální nerovnosti a identity, upřednostňuji spíše interpretativní či
konstruktivistický přístup v sociologii. Výzkum pro disertační práci dělám ve středisku, které cvičí vodící psy.
Mgr. Magda Juránková, *1980
Kontakt: [email protected]
Absolventka mag. Politické a ekonomické sociologie na FSV UK (bakal. Sociologie), v rámci magisterského studia
získala roční stipendium na Universidad de Granada, kde se zaměřila na studium sociologie sociální komunikace a
sociologie masové kultury, v současné době je na výzkumném pobytu v rámci Maestría en Comunicación Social na
Universidad de Guadalajara, kde dělá výzkum o používání nových technologií v orální kultuře Huicholů. Tématem
disertace je vpád mobilních telefonů do každodenního světa jejich uživatelů.
PhDr. Kateřina Matysková
Konakt: Tel: 777 889 550 , E-mail: [email protected]
Původně jsem vystudovala speciální pedagogiku, proto se zaměřuji především na otázky týkající se osob se zdravotním
postižením. Zabývám se projektem „Život osob se zrakovým postižením v současné společnosti.“
Mgr. Jan Morávek
Kontakt: [email protected]
Tématem jeho zájmu jsou subkultury, jiné kultury a užívání drog. Pracuje také jako překladatel. V roce 2004 absolvoval
FF UK, obor sociologie, diplomovou prací v oblasti interkulturní výchovy. V roce 2003/04 vedl v o.s. Liga lidských práv
kolektivní pilotní projekt na exploraci problematiky lidských práv mezi problémovými uživateli drog (POPUD). V letech
2004-5 se ve stejné organizaci podílel na kolektivním analytickém projektu „Uplatňování cizinecké legislativy v praxi“.
V současné době je interním doktorandem FSDV UK, obor sociologie, kde realizuje výzkum „Definování problému v
české drogové politice – Jak je v diskurzu odborníků konstruováno vědění o ilegálních drogách a jejich uživatelích.
Mgr. Kateřina Pulkrábková (roz. Koronthályová), * 1980
Kontakt: [email protected], [email protected], 724 101 394, 604 571 954
Absolventka magisterského studia Sociologie, FSV UK, zaměření BIO (předtím bak. Sociologie-Sociální politika); dipl.
práce na téma „Institut náhradního rodičovství“. Téma disertace: „Povolání žena v domácnosti jako legitimní strategie
naplnění osobní biografie“. Vedle doktorského studia pracuji v agentuře Public Relations a jsem jednatelkou občanského
sdružení, které se věnuje práci s dětmi z dětských domovů. Předmětem mého zájmu je především instituce rodiny a
dynamika rolí jejích jednotlivých členů (rodičovství, náhradní rodičovství, sociální stát, koncept dětství, aj.).
PhDr. Iva Pecáková, *1980
Kontakt: [email protected]
Absolvovala na FSV UK v Praze, obor Sociologie. V rámci doktorského studia se zaměřuje na hru rozehranou mezi
diskurzy, které se točí kolem odcházení a neodcházení mužů na rodičovskou dovolenou. V této souvislosti ji zajímají
různé možnosti kvalitativní analýzy inspirované zvl. etnometodologií, soc. konstruktivismem a dekonstrukcí. Přitahuje
ji dramaturgická metafora, jazykové hry, etnometodologická vykazatelnost, gender studies a vůbec všechno, co je
dynamické, nejednoznačné a provokativní. Příležitostně také podniká výpravy do světa, kde se sleduje spíš hra
měnových kurzů než diskurzů – souběžně studuje magisterský program Mezinárodní obchod na VŠE v Praze.
Mgr. Lenka Ševítová, * 1980
Kontakt: [email protected]
Absolventka Metod sociologického výzkumu na FSV UK (bakal. Sociologie a soc. politika). Vedle doktorského studia
pracuji jako asistentka výzkumu v SCaC. Tématem mého zájmu jsou genderová studia, studium médií, sociální
konstrukce reality, health research.
Mgr. Zdeněk Sloboda, * 1981
Kontakt: [email protected], http://zsloboda.webpark.cz
Absolvent mediálních studií na FSV UK. Vedle doktorského studia na sociologii s tématem disertace „Mediální výchova
v současné české rodině z pohledu gender“ studuji souběžně magisterské stuidum psychologie-speciální pedagogika
na PedF UK. Tématem mého zájmu jsou: genderová a queer studia, mediální socializace genderu, mediální pedagogika
a výchova.
Mgr. Ludmila Svobodová, * 1978
Kontakt: [email protected] , www.sweb.cz/svobodovalida
Compiled 27.6.2014 9:02:42 by Document Globe ®
2
Absolvovala jsem magisterské studium sociologie na FSV UK a bakalářské studium humanitních věd na FHS UK.
Projektem mé disertační práce je výzkum generových rozdílů identity básníka a výzkum závislosti generového
sebezařazení a způsobu psaní poezie – „Píší ženy jinou poezii, než muži?“ Dále jsem vystudovala jednoletý magisterský
program politické sociologie ve Švédsku, kde jsem se zaměřila na „humor research“ – rozbor politických vtipů jako
empirického materiálu.
Mgr. Radek Tichý, *1980
Kontakt: [email protected]
Absolvent magisterského studia sociologie na FSV UK a bakalářského studia náboženských nauk na KTF UK. Věnuji se
především sociologii náboženství a tématem mé dizertace je výzkum reformy katolických diecézí v ČR a ve Francii jako
(případné) známky obnovy náboženství v Evropě. V akademickém roce 2005/06 jsem zároveň doktorandem CEFRESu.
Mgr. Blanka Tollarová, * 1974
Kontakt: [email protected]
Absolventka magisterského oboru biografická sociologie FSV UK. Ve svém doktorském studiu i pracovních aktivitách
se věnuji tématu migrace v současném světě, integraci cizinců a integraci azylantů v ČR. Jsem zaměstnankyní ISS FSV
UK, kde jsem spoluřešitelkou výzkumných projektů „Jak se žije cizincům v ČR?“ a „Reprodukce sociálních nerovnostní
v podmínkách politiky rovnosti“. Již tři roky pracuji pro Organizaci pro pomoc uprchlíkům jako koordinátorka projektů
zaměřených na integraci azylantů. Jsem členkou dílčí odborné komise MPSV pro integraci cizinců a komise ministra
vnitra pro integraci azylantů.
Mgr. Martin Vávra, * 1979
Kontakt: [email protected]
Absolvoval magisterský program sociologie na FSV UK s prací Místo vědění u Michela Foucaulta. Ve své disertační
práci se chce zabývat procesem změn trestního práva v ČR se zaměřením na konstruování trestní viny a odpovědnosti.
Jako metodu bude využívat především diskursivní analýzu. Zajímá ho politická sociologie a sociologie práva – obecně
řečeno. Z teoretiků ho hodně zaujali například Giddens, Bourdieu a Foucault.
Mgr. Martin Zahradník
Kontakt: [email protected], areál UK Jinonice č. dv. 6010, tel. 251 080 355
Absolvent oboru sociologie na FSV UK se zaměřením na teoretickou sociologii. Zajímá se především o otázky svobody
v současné společnosti a o interpretaci naší společnosti jako svobodné či nikoliv. V diplomové práci srovnával pojetí
svobody v díle Hayeka a Marcuseho, v disertační práci usiluje o zkoumání této problematiky v českém prostředí, se
zřetelem k přechodu od minulého režimu k současnému. Současně se v Centru pro otázky životního prostředí UK zabývá
vzdělávacími programy v oblasti udržitelného rozvoje.
PhDr. Lenka Zamykalová, *1976
Kontakt: [email protected]
Absolventka sociologie na Fakultě sociálních věd UK. Zabývám se sociologií medicíny (nové reproduktivní technologie,
život s chronickou nemocí, vztah lékař-pacient). Ve své dizertaci – „Sladká cukrovka. Jak se žije s chronickou nemocí“
– se věnuji diabetikům. Pracuji na 3. LF UK v Ústavu pro lékařskou etiku a ošetřovatelství, kde se podílím na výzkumu
praxe informovaného souhlasu na českých klinikách.
Compiled 27.6.2014 9:02:42 by Document Globe ®
3
Download

ve formátu PDF - Institut sociologických studií UK FSV