Opletalova 1441/19 110 00 Praha 1 T: +420 251 091 211 F: +420 251 091 212 E: [email protected] www.emcgroup.cz Všeobecné obchodní podmínky EMC a.s. platné od 26.11. 2014 I. Platnost obchodních podmínek 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními
stranami při poskytování veškerých služeb a dodávek zboží ze strany dodavatelů,
poskytovatelů služeb a zhotovitelů (dále jen „zhotovitel“) společnosti EMC a.s., se sídlem
Praha 1, Opletalova 1441/19, PSČ 110 00, IČO: 463 57 424, DIČ: CZ 463 57 424, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 2750
(dále jen „objednatel“).
2. Tyto VOP jsou nedílnou součástí veškerých smluvních ujednání mezi objednatelem a
zhotovitelem, jejímž předmětem je provedení díla, poskytnutí služby objednateli či dodání
zboží, bez ohledu na to, zda smlouva byla uzavřena písemně či ústně, mezi podnikateli při
výkonu podnikatelské činnosti nebo mimo ni nebo mezi objednatelem a
nepodnikatelským subjektem, nebo adhezním způsobem. Takovou smlouvou bude
zejména smlouva o dílo, autorská smlouva, licenční smlouva, příkazní smlouva, kupní
smlouva, příp. smlouva o poskytování služeb.
3. Tyto VOP nebo jejich jednotlivá ustanovení lze vyloučit nebo nahradit pouze výslovným
ujednáním smluvních stran v písemné formě.
4. Uzavřením písemné či ústní smlouvy, jejíž součástí jsou tyto VOP, se nahrazují veškerá
předchozí ujednání, závazky a úmluvy smluvních stran, učiněné v písemné nebo ústní
formě.
5. Tyto VOP jsou volně přístupné
http://www.emcgroup.cz/VOP/vop.pdf.
na
internetových
stránkách
objednatele
6. Právní vztahy mezi stranami vzniklé na základě smlouvy a jejichž součástí jsou VOP, se řídí
právním řádem České republiky, a to zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále
jen „občanský zákoník“) a zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právu souvisejících
EMC a.s. – společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 2750. IČ: 463 57 424, DIČ: CZ 463 57 424 2 s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“), v jejich
platném a účinném znění.
II. Uzavření smlouvy 1. Smlouva se považuje za uzavřenou opatřením písemného vyhotovení smlouvy podpisy
osob oprávněných za smluvní strany jednat dle stavu ke dni uzavření smlouvy.
2. Smlouva se považuje za platně uzavřenou též, pokud byla uzavřena ve formě přijetí návrhu
na uzavření smlouvy objednatele ze strany zhotovitele.
3. Přijetím návrhu na uzavření smlouvy zhotovitel výslovně souhlasí s těmito VOP ve smyslu
ust. § 1799 občanského zákoníku. Zhotovitel byl s těmito VOP ze strany objednatele
podrobně seznámen a jejich význam je mu tak dostatečným způsobem znám, což
potvrzuje uzavřením smlouvy nebo přijetím návrhu objednatele na uzavření smlouvy.
4.
Za platný návrh objednatele na uzavření smlouvy se považuje výhradně návrh učiněný
v písemné formě, (též e-mailem či faxem). Přijetí návrhu může zhotovitel provést písemně,
případně jakýmkoliv jiným prokazatelným způsobem (např. faxem, emailem). Návrh je ze
strany zhotovitele přijat okamžikem, kdy projev, kterým je návrh přijat, je doručen
objednateli. Po přijetí se návrh ze strany zhotovitele považuje za neodvolatelný, čímž
dochází k uzavření smlouvy; po marném uplynutí lhůty pro splnění povinnosti zhotovitele
vycházejícího z předmětu smlouvy může objednatel návrh bez dalšího odvolat a zhotoviteli
nevzniká nárok na jakékoliv finanční plnění, odměnu, bezdůvodné obohacení nebo
náhradu škody s tím spojené.
5. Odpověď zhotovitele na návrh objednatele s dodatkem nebo odchylkou, která i
nepodstatným způsobem mění podmínky nabídky, se nepovažuje za jeho přijetí, a to i
v případě, kdy objednatel takové přijetí návrhu výslovně neodmítne. Taková odpověď
zhotovitele se považuje za novou nabídku, přičemž objednatel výslovně vylučuje přijetí
nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.
III. Předmět smlouvy 1.
Smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést dílo včetně díla autorského,
poskytnout službu či licenci k autorskému dílu, dodat zboží či poskytnout další plnění
podle specifikace ve smlouvě či návrhu (dále jen „smlouva“) a objednatel (dále jen
„objednatel“) se zavazuje zaplatit mu za provedení předmětu smlouvy odměnu
stanovenou ve smlouvě.
2. Předmět smlouvy je vždy vymezen v uzavřené smlouvě.
3 3. Není-li dohodnuto jinak, autorské dílo je objednateli předáno v písemné či grafické formě
(tiskem) ve dvojím vyhotovení a v elektronické formě v obecně dostupném formátu
specifikovaném objednatelem, případně ve formě audiovizuálního záznamu v obecně
dostupném formátu specifikovaném objednatelem, na odpovídajícím nosiči dat.
4. V případě, kdy je předmětem zakázky poskytnutí jiných služeb jako je např. poradenství,
zpracování různých žádostí či jednání s úřady, poskytuje zhotovitel tyto služby v ústní či
písemné formě na základě ústních či písemných pokynů a dotazů objednatele. Na žádost
objednatele je zhotovitel povinen bez zbytečného prodlení podat o plnění předmětu
smlouvy písemnou zprávu či záznam.
5. Zhotovitel splní svůj závazek vyplývající ze smlouvy protokolárním převzetím předmětu
plnění smlouvy objednatelem. O předání předmětu plnění smlouvy vyhotoví zhotovitel ke
dni jeho předání předávací protokol, který smluvní strany opatří svými podpisy. Nebezpečí
vzniku škody na předmětu smlouvy přechází na objednatele dnem předání díla
objednateli.
IV. Doba k plnění smlouvy 1. Není-li v uzavřené smlouvě stanovena doba splnění, je zhotovitel povinen splnit zakázku
bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, v době přiměřené povaze a rozsahu
předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel není oprávněn určit samostatně, bez písemné dohody s objednatelem, čas
plnění smlouvy.
3. Čas plnění smlouvy je vždy určen ve smyslu ust. § 1962 odst. 2 a 3 občanského zákoníku ve
prospěch objednatele, a to jak v případě jeho postavení jako věřitele, tak i jako dlužníka,
Výše uvedené se vztahuje pouze na případy, kdy čas plnění není dostatečným a platným
způsobem specifikován ve smlouvě nebo návrhu na uzavření smlouvy.
4. Výše uvedeným ustanovením není dotčeno právo smluvních stran ujednat si případné
plnění ze smlouvy ve formě splátek ve smyslu ust. § 1966 občanského zákoníku.
V. Odměna 1. Není-li dohodnuto nebo dále uvedeno jinak, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení odměny
za provedení předmětu smlouvy okamžikem převzetí předmětu smlouvy objednatelem
podle čl. III. odst. 5. těchto VOP.
2. Odměna zhotovitele je dohodnuta v uzavřené smlouvě a vždy je považována za konečnou
a nepřekročitelnou. Není-li dohodnuto jinak, v odměně stanovené ve smlouvě jsou
4 zahrnuty veškeré režijní náklady na činnosti potřebné k řádnému provedení smlouvy,
náklady na cestovné a náhradu ostatních výloh spojených s plněním předmětu smlouvy
včetně nákladů dalších odborných profesí.
3. Není-li výslovně stanoveno jinak, neobsahuje odměna DPH. K odměně se připočítává DPH
v platné sazbě ke dni provedení zdanitelného plnění, a to v případě, že zhotovitel je
plátcem DPH. Zhotovitel je vždy povinen svojí povinnost jako plátce DPH objednateli
prokázat, a to bez zbytečného odkladu.
4. Odměnu lze změnit pouze na základě písemné dohody smluvních stran o doplnění či
změně předmětu smlouvy.
5. Pro případ, kdy odměna nebude ve smlouvě dostatečným a platným způsobem stanovena,
platí, že odměna byla mezi objednatelem a zhotovitelem ujednána ve výši obvyklé v době
a v místě uzavření smlouvy.
VI. Platební podmínky 1. Není-li dohodnuto jinak, je odměna zhotovitele splatná do 30 dnů ode dne, kdy byla
objednateli doručena faktura - daňový doklad.
2. K proplacení odměny vystaví zhotovitel objednateli fakturu s náležitostmi daňového
dokladu podle platných právních předpisů, přičemž je povinen dodržovat platné fakturační
údaje objednatele dle aktuálního stavu uvedeného v obchodním rejstříku. Zhotovitel je
oprávněn vystavit objednateli fakturu po řádném předání předmětu smlouvy objednateli
dle čl. III odst. 5 VOP.
3. Platba se hradí na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, příp. faktuře. Odměna se považuje
za uhrazenou okamžikem jejího odeslání z bankovního účtu objednatele.
4. Při platbě do zahraničí jdou bankovní poplatky výhradně k tíži příjemce.
VII. Práva a povinnosti smluvních stran 1. Zhotovitel je povinen plnit na základě smlouvy uzavřené s objednatelem bez vad a
s vlastnostmi vymíněnými ve smlouvě tak, aby předmět plnění bylo možné použít
objednatelem v souladu se smlouvou a podle účelu smlouvy.
2. Zhotovitel je oprávněn pověřit nebo použít k provedení předmětu smlouvy jinou osobu
pouze tehdy, pokud to předem písemně oznámí objednateli a obdrží od něj k tomuto
kroku písemný souhlas.
3. Za plnění jiné osoby (subdodavatele) ve smyslu odst. 1. tohoto článku zhotovitel odpovídá
objednateli tak, jako by plnil sám v souladu se smlouvou.
5 4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu poskytnout jakoukoli informaci
týkající se předmětu smlouvy třetím osobám. Zhotovitel je povinen zachovávat naprostou
mlčenlivost o veškerých neveřejných informacích se kterými se seznámil při plnění
předmětu smlouvy nebo v rámci jednání, které jejímu uzavření předcházelo. Povinnosti
mlčenlivosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel svým písemným prohlášením či
zmocněním. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že učiní veškerá možná opatření k ochraně neveřejných informací,
zejména že:
a. bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádným způsobem neposkytne
ani nezpřístupní neveřejné informace žádné třetí osobě;
b. bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádným způsobem nevyužije
žádné informace, které získal v souvislosti s plněním předmětu smlouvy pro
objednatele, ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob, ani neumožní využít
neveřejné informace třetí osobou ve prospěch zhotovitele či jakékoliv třetí osoby;
c.
bude neveřejné informace používat pouze pro účely související s plněním
předmětu smlouvy pro objednatele, a to v souladu se smlouvou;
d. nebude bez předchozího písemného souhlasu objednatele neveřejné informace či
nosiče těchto informací žádným způsobem rozmnožovat s výjimkou případů, kdy
rozmnožování neveřejných informací nebo jejich nosičů slouží pro účely související
s plněním předmětu smlouvy pro objednatele, a to v souladu se smlouvou.
V takovém případě se má za to, že zhotovitel byl objednatelem zproštěn povinnosti
mlčenlivosti.
e. bude chránit neveřejné informace objednatele proti zneužití a bude vyvíjet veškeré
úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, k odvrácení použití neveřejných
informací třetími osobami v rozporu s jejich účelem;
f.
bude činit veškerá opatření zabraňující zneužití či zpřístupnění neveřejných
informací, a to minimálně s takovou péčí, jakou vynakládá při ochraně svých
vlastních informací podobného významu, nejméně však v míře obvyklé
s přihlédnutím ke všem okolnostem;
g. na žádost objednatele nebo při ukončení této Smlouvy neprodleně vrátí veškeré
neveřejné informace (jejich nosiče) objednateli, a to včetně všech jejich kopií a bez
ohledu na formu, v jaké mu byly poskytnuty;
h. neprodleně oznámí objednateli, že došlo k ohrožení či porušení jeho povinností
stanovených ve smlouvě;
6. Za neveřejné informace jsou považovány, bez ohledu na způsob jejich sdělení či zachycení,
důvěrné informace a obchodní tajemství.
7. Důvěrnými informacemi se rozumí, bez ohledu na formu a způsob jejich sdělení či
zachycení, veškeré údaje nebo informace, jež představují určitou hodnotu pro objednatele
6 a jež nejsou obecně známy jeho konkurentům a veřejnosti. Ve smyslu výše uvedeného
zahrnují důvěrné informace zejména veškeré informace obchodní, výrobní, technické či
ekonomické povahy související s činností objednatele, zejména marketingové techniky,
marketingové plány a informace, ceníky, cenové politiky, obchodní metody, plány a
strategie, smlouvy a smluvní vztahy se zákazníky a dodavateli, počítačový software (včetně
předmětových a zdrojových kódů), databázové technologie, systémy, struktury a
architektury, spolupráce s klienty a jejich získávání, seznamy klientů a vztahů s třetími
stranami vůbec, bilanční situace objednatele, jeho know-how apod. Za důvěrné informace
jsou dále považovány i další dokumenty poskytnuté spolupracujícími osobami, které
objednatel označí jako důvěrné. Za důvěrné informace se považuje i obchodní tajemství
dle § 504 občanského zákoníku.
8. Důvěrné informace podléhají ochraně minimálně jako:
a)
obchodní tajemství objednatele v souladu s ust. § 1040 – 1042 a ust. § 2976
odst. 2 písm. h) občanského zákoníku;
b)
osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
změně některých zákonů, v platném znění, pokud se jedná o důvěrné
informace vztahující se k fyzickým osobám a pokud určité důvěrné
informace mají povahu osobních údajů dle tohoto zákona;
9. Povinnost mlčenlivosti zhotovitele se vztahuje také na veškeré další informace neuvedené
výše, pokud zhotovitel nabývající takové informace v okamžiku jejich nabytí nebo kdykoli
po tomto okamžiku mohl nebo měl vědět, že nabyté informace jsou takové povahy, že
jejich zpřístupnění třetím osobám by mohlo ohrozit nebo poškodit práva nebo oprávněné
zájmy objednatele (tedy například bude zachovávat mlčenlivost o veškerých údajích,
dokumentech a informacích získaných či předávaných na základě smlouvy či v souvislosti
s ní, a to především o informacích o identitě klientů objednatele a jakýchkoli dalších
informacích o klientech, obchodních vztazích a kontaktech, vnitřní organizaci obchodní
činnosti a o vnitřních směrnicích, technickém vybavení, produkčních metodách a o
jakýchkoli produktech, analýzách, studiích, prezentacích atd. objednatele.
10. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele neveřejné informace
uchovávat ani žádným způsobem rozmnožovat, s výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro
plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel je povinen s veškerými informacemi a nosiči
informací nakládat pečlivě jako se svěřeným majetkem a chránit je dostatečným způsobem
před jejich zneužitím a/nebo zpřístupněním třetím osobám.
11. Povinnosti zhotovitele k ochraně neveřejných informací trvají i po ukončení trvání smlouvy.
12. V rámci závazku zachovávat mlčenlivost se zhotovitel objednateli zavazuje zejména
k tomu, že:
a)
nezpřístupní důvěrné informace žádné třetí osobě;
b)
neumožní žádné třetí osobě přístup k důvěrným informacím;
7 c)
bude chránit jakékoli nosiče informací obsahující jakoukoli důvěrnou
informaci před jejich ztrátou či odcizením;
d)
bude nakládat s důvěrnými informacemi tak, aby důvěrné informace ať již v
důsledku konání či opomenutí ze strany případné třetí osoby, kterou
zhotovitel zajistí k realizaci činností dle s objednatelem uzavřené smlouvy
nemohla získat žádná třetí osoba;
e)
nebude pořizovat bez souhlasu objednatele jakékoli kopie nebo opisy
dokumentů nebo dat obsahujících důvěrné informace pro sebe ani pro třetí
strany.
13. Zhotovitel se zavazuje za porušení některé ze shora uvedených povinností vztahujících se
k mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací objednatele zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Zaplacením smluvní pokuty
není dotčen ani nijak omezen nárok objednatele na náhradu škody vzniklé porušením
takové povinnosti. Smluvní strany tímto prohlašují, že považují výši smluvní pokuty za
přiměřenou. Výzva k zaplacení je účinná okamžikem doručení.
14. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a
povinnosti vyplývající ze smlouvy uzavřené s objednatelem.
15. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci svých závazků s odbornou péčí a s ohledem
na postavení objednatele a zachovávat zásady poctivého obchodního styku.
VIII. Práva autorů a práva příbuzná právu autorskému 1. Pokud na základě smlouvy uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem, resp. v průběhu
plnění zakázky, vznikne výsledek činnosti, který je chráněn autorským či autorskému právu
příbuzným právem (dále jen „dílo“), zhotovitel udílí objednateli výhradní, časově, místně,
funkčně, množstevně ani žádným jiným způsobem neomezené oprávnění k výkonu práva
takové dílo užít (licence), s neomezeným právem převádět licence na třetí strany, resp.
udílet podlicence jakékoliv třetí straně. Objednatel není povinen licenci využít. Objednatel
je oprávněn postoupit tuto licenci jakékoliv třetí osobě, a to i bez dalšího svolení
zhotovitele. Objednatel je dále oprávněn ke zveřejnění, úpravám, změnám a jiným
zásahům do díla, zařazení díla do díla souborného, spojení díla s jiným autorským dílem a
ke zpracování díla včetně jeho překladu do jiného jazyka. Zhotovitel souhlasí se změnou
nebo jiným zásahem do svého díla ze strany objednatele nebo třetích osob, kterým
k takovému jednání udělí objednatel oprávnění. Zhotovitel bere na vědomí, že po
objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby mu umožnil autorský dohled. Zhotovitel je
oprávněn požadovat, aby jeho jméno nebylo uváděno při zveřejnění díla a jeho dalším
užití, a to ani pod pseudonymem.
8 2. Zhotovitel garantuje, že k jím dodanému dílu, popř. k jiným jím zajištěným činnostem získal
v souladu s autorským zákonem veškerá práva autorů, výkonných umělců a výrobců
zvukových a zvukově obrazových záznamů, jejichž děl, výkonů, záznamů a snímků je užito
při realizaci díla, zakázky nebo činností podle smlouvy uzavřené s objednatelem a to ke
všem způsobům užití specifikovaným ve smlouvě. Zhotovitel garantuje, že získal práva v
takovém rozsahu, že objednatel je oprávněn užívat dílo, zakázku či výstupy z dalších
činností dle smlouvy, aniž by byl povinen vůči třetím osobám plnit jakékoli povinnosti s
výjimkou povinností specifikovaných smlouvou, přičemž tato povinnost a garance
zhotovitele se vztahuje na jakékoli třetí osoby i pokud nejsou chráněny autorským
zákonem. Povinnosti zhotovitele se vztahují i na získání práv k ochranné známce a
průmyslovým vzorům. Příslušné smlouvy podle autorského, obchodního nebo jiného
zákona uzavírá s oprávněnými subjekty zhotovitel, přičemž veškeré odměny a náhrady za
vytvoření a užití děl, výkonů, záznamů a snímků jsou hrazeny z prostředků poskytnutých
objednatelem podle čl. V. odst. 2. těchto VOP. To se týká také plateb ochranným
organizacím autorů a výkonných umělců.
3. Pokud zhotovitel poskytuje objednateli reklamu, díla, výkony, záznamy, snímky a jiné
činnosti, díla či výkony podléhající režimu autorského zákona, odpovídá za dodržování práv
v souvislosti s jím umožněným rozsahem užití děl, výkonů, záznamů a snímků a garantuje,
že jakákoli třetí osoba nevznese vůči objednateli jakékoli nároky vzniklé porušením svých
práv v souvislosti s takovým užitím. V případě, že objednatel bude v důsledku použití
takového autorského díla povinen poskytnout třetí straně jakékoliv plnění, zavazuje se
zhotovitel uhradit objednateli hodnotou takového plnění zvýšenou o náklady, které
objednateli vznikly v souvislosti s tím, že třetí osoba uplatnila svůj nárok. V případě
porušení této povinnosti
uhradí zhotovitel objednateli veškerou vzniklou škodu, včetně náhrady nemajetkové újmy
za zásah do dobrého jména či firmy objednatele a pověsti a nákladů na případné soudní či
rozhodčí spory.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele předem na veškeré možné obtíže, které by
mohly vzniknout v oblasti autorských a příbuzných práv, a na nutné kroky vyplývající ze
specifik autorskoprávních nebo jiných obdobných předpisů týkajících se ochrany práv k
nehmotným statkům.
IX. Odpovědnost zhotovitele 1. Případné vady při plnění smlouvy odstraní zhotovitel formou bezúplatné opravy,
nedohodnou-li se obě strany v konkrétním případě jinak. Objednatel je oprávněn odstoupit
od smlouvy pro vady plnění, pokud zhotovitel svou povinnost k bezúplatné opravě ve
lhůtě nejdéle 14 dnů nesplní.
9 2. V případě jakýchkoliv vad plnění smlouvy je objednatel vždy oprávněn požadovat
přiměřenou slevu z odměny za plnění. Tím není vyloučeno právo objednatele požadovat u
odstranitelné vady její opravu nebo doplnění toho, co chybí.
3. Nelze-li vadu odstranit a předmět plnění tak řádně užívat, je objednatel oprávněn
odstoupit od smlouvy nebo požadovat slevu z odměny za plnění.
4. Objednatel je vždy oprávněn požadovat po zhotoviteli náhradu nákladů účelně
vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění.
5. Vady plnění je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele do šesti měsíců od převzetí
předmětu plnění.
X.
Řešení sporů
1. Veškeré spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní se budou řešit v souladu se
zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů v platném
znění, v jednoinstančním rozhodčím řízení před jedním rozhodcem určeným rozhodčí
společností 1. Pražská arbitrážní s.r.o., IČO: 018 18 325, splňujícími předpoklady pro výkon
rozhodce dle § 4 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., dle Jednacího řádu vydaného touto
společností a náležitě zveřejněného. Smluvní strany mají možnost seznámit se s Jednacím
řádem 1. Pražské arbitrážní s.r.o. před podpisem Smlouvy, jakož i s Poplatkovým řádem.
Uvedené dokumenty jsou k dispozici k nahlédnutí na webových stránkách této společnosti:
www. http://www.1prazskaarbitrazni.cz/. Místo konání rozhodčího řízení bude v sídle spol.
1 Pražská arbitrážní s.r.o. Stranám bude doručováno na adresy uvedené v záhlaví smlouvy,
nebo na adresy, které oznámí v průběhu řízení rozhodci, nebo na adresy uvedené
v obchodním rejstříku. Řízení je zahájeno dnem, kdy je spor přijat rozhodci k rozhodnutí.
Náhrada nákladů řízení včetně náhrady za právní zastoupení se řídí obdobně dle zákona č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád a souvisejících předpisů, především vyhlášky č. 177/1996
Sb., advokátní tarif, v platném znění. Pravomocný rozhodčí nález je vykonatelný.
XI.
Sankce
1. Smluvní strany stanoví, že závazek Zhotovitele k zaplacení smluvní pokuty nevylučuje
právo na náhradu škody. Smluvní strany tak výslovně vylučují použití ust. § 2050
občanského zákoníku.
10 XII.
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva uzavřená písemně může být měněna či doplňována pouze v písemné formě,
prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků.
2. Zánik smlouvy se nedotýká sankčních nároků stran vyplývajících ze smlouvy či z těchto
VOP.
3. Neplatnost či neúčinnost některého ustanovení VOP či smlouvy se nedotýká ostatních
jejich ustanovení, která zůstávají platná a účinná.
4. Objednatel výslovně vylučuje ust. § 1933 odst. 1 občanského zákoníku, kdy veškeré plnění
se započítává výhradně na dluh zhotovitele nejméně zajištěný, popř. na nejdříve spl popř.
pokud takový dluh není, tak na dluh nejdříve splatný.
5. Objednatel výslovně stanoví, že veškerá plnění na závazky vyplývající ze smluv uvedených
v čl. III. VOP, jsou výhradně vždy plněna nejdříve na příslušenství jistiny dluhu.
6. Práva objednatele vyplývající ze smluv uvedených v čl. III VOP se promlčí ve lhůtě 15 let
ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
7. Objednatel vylučuje použití ust. § 1793 odst. 1 a § 1796 občanského zákoníku.
8. V případě, že se některé ustanovení smlouvy ukáže zdánlivým (nicotný právní akt), posoudí
se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy dle ust. 576 občanského zákoníku. Smluvní
strany v takovém případě zahájí neprodleně jednání za účelem změny takového
ustanovení tak, aby se stalo platným, zákonným a vynutitelným a zároveň v nejvyšší možné
míře zachovávalo původní záměr stran ohledně ustanovení upravujícího danou otázku.
9. Objednatel vylučuje výslovně aplikaci ustanovení § 1799, 1800 a 1805 odst. 2 občanského
zákoníku.
10. Objednatel výslovně vylučuje použití obchodních zvyklostí v právním styku se
Zhotovitelem ve smyslu ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
11. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se v rámci smluvních vztahů s objednatelem práv
vyplývajících ze změny okolností ve smyslu ust. § 1765 a 1766 občanského zákoníku.
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
12. K platnosti právního jednání smluvních stran vyplývajících ze smlouvy uzavřené dle čl. III
VOP se vyžaduje písemná forma. Písemná forma je zachována i tehdy, kdy je právní jednání
učiněno prostřednictvím e-mailu nebo faxu, který byl smluvním stranám prokazatelně před
provedením jednání znám. Objednatel vylučuje možnost učinit právní jednání ve formě
jiných elektronických nebo technických prostředků umožňujících zachycení obsahu
jednání a určení osoby.
13. Veškerá oznámení, která je nezbytné učinit, budou v písemné formě a mohou být učiněna
osobním doručením nebo doporučenou poštou na adresy uvedené ve smlouvě, popř.
prostřednictvím e-mailu nebo faxu. Jakékoliv oznámení vyžadované, anebo předpokládané
11 se považuje za doručené příslušnému adresátovi, nebo jinému adresátovi, kterého
příslušný adresát obdobným oznámením určí, dnem následujícím při osobním doručení a
třetím pracovním dnem při doručení doporučenou poštou. Pokud nelze písemnost doručit
na adresu uvedenou ve smlouvě a jiná adresa není známa, považuje se za den doručení
den vrácení nedoručené zásilky, i když se o ní adresát nedozvěděl. V případě pochybností
se písemnost považuje za doručenou 3. (třetí) den od jejího předání k doporučené poštovní
přepravě. Zhotovitel je povinen objednatele informovat o jakékoliv změně jeho doručovací
adresy, bydliště nebo sídla. Za den doručení se též považuje třetí den od oznámení o
uložení zásilky na poště, není-li prokázáno dřívější doručení.
14. Tyto všeobecně podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 26. listopadu 2014 a v plném
rozsahu nahrazují předchozí všeobecné podmínky objednatele.
15. Starší smluvní vztahy zůstávají v platnosti. Veškeré právní vztahy v oblasti předmětu
smlouvy dle čl. III VOP před nabytím účinnosti těchto VOP zůstávají i nadále v platnosti,
považují se ve svém souhrnu za smlouvu ve smyslu čl. III a řídí se aktuálními smluvními
podmínkami. Objednatel je oprávněn od zhotovitele požadovat doplnění či doložení údajů
k dostatečné identifikaci.
V Praze dne 26. listopadu 2014 Pavel Kočiš, statutární ředitel a předseda správní rady EMC a.s. 
Download

Všeobecné obchodní podmínky EMC a.s. platné od 26.11. 2014