Smlouva o přístupu k platformě AZOR
mezi stranami
AZOR, s.r.o., se sídlem Šmahova 311/113, 627 00 Brno
IČ: 26268744, DIČ: CZ26268744, zapsaná u Krajského soudu v Brně, C 41098
Číslo účtu.: 163592493/0600
(dále jen „AZOR“)
a
Společnost
(dále jen „Zájemce“)
I. Preambule
Společnost AZOR je na základě oznámení o podnikání v elektronických komunikacích oprávněna poskytovat veřejně dostupné
služby elektronických komunikací. Na uvedeném oznámení o podnikání bylo Českým telekomunikačním úřadem (dále jen ČTÚ)
pod č.j. ČTÚ-55 733/2013-637-BaR ze dne 5.6.2013 vydáno osvědčení číslo 3579. Společnost AZOR uzavřela Smlouvu o přístupu
se společností GTS Czech s.r.o. (dnes T-Mobile Czech Republic a.s.), která společnosti AZOR umožňuje velkoobchodní
poskytování služeb v oblasti virtuálního mobilního operátora i jejich přeprodej dalším poskytovatelům služeb elektronických
komunikací (dále jen služba AZOR).
Zájemce prohlašuje, že je oprávněn poskytovat veřejně dostupné služby elektronických komunikací na celém území České
republiky. Zájemce má v úmyslu poskytovat vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na vlastní účet služby AZOR společnosti
AZOR, a to mobilní hlasové telefonní služby, SMS, MMS, mobilní datové služby, mobilní služby v roamingu a doplňkové služby
(dále jen „služby zájemce“)
II. Předmět smlouvy
Předmětem této velkoobchodní smlouvy je na jedné straně závazek společnosti AZOR poskytovat na velkoobchodní bázi zájemci
za podmínek sjednaných v této Smlouvě a jejích Přílohách službu AZOR, a to v rozsahu specifikovaném v těle a přílohách této
Smlouvy, tak aby zájemce mohl dál nabízet služby zájemce svým jménem svým zákazníkům a na druhé straně závazek zájemce
zaplatit společnosti AZOR za takto poskytnuté služby ceny a poplatky sjednané v této Smlouvě.
1)
2)
3)
4)
III. Všeobecná ustanovení
Smluvní strany budou jednat svým jménem a na své náklady a odpovědnost.
Zájemce v plné míře odpovídá za obsah a plnění smluv (včetně cen za poskytované služby), které uzavřel se třetími stranami.
Zájemce není oprávněn účtovat třetím stranám ceny v roamingu v jiné výši, než uvádí ceník AZOR, nestanoví-li smluvní
podmínky jinak.
AZOR je oprávněn zablokovat při nadměrném provozu jednotlivou SIM kartu. Pravidla odpojení se řídí smluvními vztahy
mezi AZORem a jeho smluvním dodavatelem telekomunikačních služeb. Aktuálně je pravidlo nastaveno pro blokace provozu
na SIM z důvodu:
a) vysokého objemu běžného provozu:

Prahové filtry 2. úrovně pro TotalCharge jsou nastaveny na 50 tisíc Kč pro jakékoli období. (day, week, month,
event…)
b) rizikového provozu:
 Automatické/strojové vytáčení hovorů (velmi krátké nebo naopak velmi dlouhé hovory, navazující jeden na
druhý nebo se překrývající, na prémiová čísla v rámci ČR, nebo mezinárodní čísla).
 Zvýšený provoz v roamingu bez předchozího volání v rámci ČR - provoz překračující 20 tis. Kč/den.
 Provoz na rizikové služby ze SIM karty překračující limit v 30 tis. Kč za dané účtovací období (provozem myšlen
provoz na rizikové služby).
IV. Služby
1)
2)
3)
4)
Seznam poskytovaných služeb, včetně cen, je uveden v Příloze č.1
Každá smluvní strana má právo poskytovat svým účastníkům jakékoliv další služby elektronických komunikací, které nejsou
předmětem této Smlouvy a které je smluvní strana oprávněna poskytovat na základě svého osvědčení.
AZOR je oprávněn bez předchozího upozornění přerušit na nezbytně nutnou dobu provoz služby AZOR v případě ohrožení
života anebo zdraví (či jiných závažných okolnostech), nebo v případě, že by mohlo dojít ke značné újmě na straně AZORa.
Rovněž k přerušení služeb na jednotlivé SIM může dojít při nestandardním provozu jako zvýšená provolávka, nadměrné
stahování dat, apod. (uplatnění FMS = fraud management systém)
V případě, že zájemce podstatně poruší Smlouvu a takové porušení nenapraví ani v dodatečné lhůtě 30 (třiceti) kalendářních
dnů od výzvy k nápravě, je AZOR oprávněn pozastavit poskytování služeb dle této Smlouvy.
V. Ceny
1)
2)
3)
4)
Ceny AZORa jsou uvedeny v Příloze č. 1
Paušální ceny či poplatky za jednotlivé úkony jsou uvedeny v Příloze č. 2
Změna cen ze strany AZORa musí být zájemci ohlášena s měsíčním předstihem, pokud není tato změna vyvolána změnou
cen mezi společností AZOR a GTS Czech s.r.o (dnes T-Mobile Czech Republic a.s.). V takovém případě může být aplikována
okamžitě.
AZOR vystaví a zájemci elektronicky doručí obvykle do 10. dne měsíce fakturu s desetidenní splatností. Termín vystavení
faktury může být prodloužen, obdrží-li AZOR svoje vyúčtování od svého dodavatele služeb ve zpožděném termínu.
VI. Povinnosti AZORA
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
AZOR je povinen po skončení zúčtovacího období (kalendářního měsíce) dodat zájemci podklady o podrobném vyúčtování
všech poskytnutých služeb. Je povinen tak učinit do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu jsou smluvním partnerem doručeny.
AZOR je povinen umožnit v průběhu zúčtovacího období poskytnout přibližné ceny o dosavadní útratě na jednotlivých SIM.
AZOR bez zbytečného odkladu zajistí požadavky partnera na blokaci/odblokaci jednotlivých služeb, kde to jejich povaha a
technické zázemí umožňuje.
AZOR je povinen přijímat žádosti o jakékoliv informace a nastavení či aktivaci nebo deaktivaci datových, hlasových či jiných
služeb uvedených v ceníku na jednotlivých koncových zařízeních a číslech na e-mailové adrese [email protected] .
AZOR je povinen sdělit zájemci případné změny smluvních podmínek písemně nebo zveřejněním na své webové stránce
www.azor.cz , a to nejpozději 30 dnů před plánovanou změnou. Nesouhlasí-li zájemce s takovou změnou, má právo od
smlouvy odstoupit před vstupem avizované změny v platnost.
AZOR je povinen zveřejnit aktuální znění ceníků služeb a všeobecných obchodních podmínek na své webové stránce
www.azor.cz .
AZOR poskytuje své služby v síti operátora T-Mobile, jehož signálu k provozu elektronických komunikačních služeb AZOR
využívá, a to včetně přístupu k tísňovým linkám a údajů o lokalizaci čísla volajícího na čísla tísňová volání. Pokrytí území ČR
tedy v rozsahu pokrytí signálem operátora. AZOR nezodpovídá za případné výpadky pokrytí signálem operátora.
AZOR se zavazuje neposkytovat jakékoliv údaje o zájemci třetím stranám, zvlášť k účelům jejich veřejné prezentace nebo
využití k jakýmkoliv marketingovým účelům. Výjimku tvoří údaje, které si vyžádají orgány státní správy.
VII. Povinnosti zájemce
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
5)
Zájemce je povinen zřetelně na svých smluvních/elektronických podkladech uvádět, že zprostředkovává služby AZOR a
umístit logo AZORa do takových podkladů.
Zájemce je povinen zdržet se takového jednání, které by mohlo poškodit jméno AZORa, případně mu způsobit újmu.
Zájemce je povinen po podpisu smlouvy objednat minimálně 100 SIM, které do 3 měsíců zaktivuje a neklesne v době trvání
Smlouvy pod hranici 100 aktivních SIM.
Zájemce je povinen zajistit užívání koncových zařízení, která jsou schválena pro provoz na území a v elektronických sítích
v ČR.
VIII. Jistota
Zájemce se zavazuje na základě Smlouvy nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy uhradit na účet AZORa
uvedený v záhlaví této smlouvy trvalou finanční jistotu ve výši 30.000,- Kč (slovy třicet tisíc korun českých).
Smluvní strany se dohodly, že jistota zůstane deponována na účtu společnosti AZOR po celou dobu trvání platnosti a
účinnosti této Smlouvy. AZOR je oprávněn ji použít v případě, kdy zájemce bude s prodlením delším než 30 dní s úhradou za
vyúčtování za poskytnuté služby. V takovém případě je AZOR oprávněn žádat o doplnění jistoty do plné výše do 7 dnů, jinak
jde o hrubé porušení ze strany zájemce.
Neuhradí-li zájemce AZORem řádně vyúčtované služby do 7 dnů po splatnosti faktury nebo nedodrží-li povinnost dle čl. VII.,
odst 3), je AZOR oprávněn zájemci vyúčtovat v následujícím zúčtovacím období smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. V případě
jejího neuhrazení je AZOR oprávněn využít k jejímu uhrazení Jistotu a následně má právo požadovat od zájemce její doplnění
dle odst.1) tohoto článku.
AZOR se zavazuje zaslat nevyčerpanou část jistoty nejpozději do 30 dnů po posledním vyúčtování po ukončení platnosti
smlouvy.
V případě, že hodnota finančních služeb poskytnutých zájemci přesáhne v kterýkoliv den fakturačního období 80% hodnoty
jistoty, je AZOR oprávněn požadovat navýšení jistoty na výši zohledňující průběh provozu v daném fakturačním období a to
do 7 dnů od takové žádosti.
IX. Porušení smlouvy
Za podstatné porušení smlouvy se považuje:


Neuhrazení dlužných částek do 7 kalendářních dnů od data splatnosti
Porušení povinností zájemce dle této Smlouvy
X. Reklamace
1)
2)
Zájemce může uplatnit reklamaci vyúčtování nebo poskytování služeb písemně nebo e-mailem na [email protected] .
Reklamaci je možné uplatnit pouze do 2 měsíců po vydání reklamovaného vyúčtování nebo reklamovaného poskytování
služeb.
XI. Platnost a účinnost smlouvy
1)
2)
3)
4)
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran
Smlouvu může kterákoliv ze smluvních stran vypovědět s výpovědní lhůtou 3 měsíců, která začne běžet prvním dnem
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď druhé smluvní straně doručena.
AZOR může od smlouvy odstoupit okamžitě v případě hrubého porušení povinností zájemce.
Na základě této smlouvy zahájí AZOR poskytování svých služeb zájemci dnem podpisu oběma smluvními stranami.
XII. Řešení sporů
3)
4)
5)
6)
Smluvní strany se budou snažit vyřešit všechny spory vzniklé z plnění této Smlouvy dohodou a bez zbytečných průtahů.
Za počátek vzniku sporu je pokládán den, kdy jedna strana doručí druhé straně oznámení o sporu.
Nedojde-li k dohodě smluvních stran do 30 kalendářních dnů, může kterákoliv ze stran předložit k rozhodnutí ČTÚ.
Jakékoliv spory o úhradu AZORem vyúčtovaných částek mohou být řešeny též prostřednictvím obecných soudů v ČR.
XIII. Závěrečná ustanovení
1)
2)
3)
Veškeré, touto smlouvou neupravené vztahy se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí
této smlouvy.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
Seznam příloh smlouvy
 Příloha č.1 – Ceník služeb
 Příloha č.2 – Poplatky
 Příloha č. 3 – Všeobecné obchodní podmínky
V _______________________________________ dne__________________________
_________________________________________
za AZOR
____________________________________
za zájemce
Download

Vzor velkoobchodní smlouvy