Ceník Internetového připojení
Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP)
Platnost od 1. 4. 2014
A. Tarify služby Internetové připojení
Tarif
Rychlost
Cena (bez DPH) /
zúčt. období
Cena (včetně DPH) /
zúčt. období
Spolehlivý Internet
Dle lokality,
2 - 30 Mb/s
288,43 Kč
349 Kč
Spolehlivý Internet Max
Dle lokality,
40 - 100 Mb/s
371,07 Kč
449 Kč
B. Ceny jednorázových úkonů služby Internetové připojení
1. Instalace koncového zařízení
Instalace koncového zařízení
Cena včetně DPH
Instalace technikem při zřízení služby se závazkem na 12/24 měsíců –
v režimu Speciální nabídky
1 Kč
Instalace technikem při zřízení služby
900 Kč
Platnost od 1. 4. 2014
2. Jednorázové ceny za další úkony
Jednorázový úkon
Cena včetně DPH
Písemné upozornění / upomínka na
nezaplacení vyúčtovaných cen za
služby elektronických komunikací,
včetně poštovného
150 Kč
Znovuzapojení služby po odpojení
z důvodu porušení smluvních
podmínek (neplacení)
150 Kč
Servisní zásah technika
(v pracovní době Po-Pá 8:00 –
16:00)
Servisní zásah technika mimo
pracovní dobu
Poplatek za každou započatou hodinu práce. V
případě servisního zásahu, k němuž došlo na
základě požadavku Zákazníka a který se
následně ukázal jako neopodstatněný (porucha
nebyla prokazatelně způsobena Poskytovatelem
služby)
300 Kč
Poplatek za každou započatou hodinu práce.
600 Kč
C. Ceny za doplňkové služby ke službě Internetové připojení
Služba
Cena včetně DPH/zúčt. období
Veřejná IP adresa
50 Kč
D. Ceny koncových zařízení a materiálu
Prodej
Cena včetně DPH
Zařízení a materiál nutný k připojení v technologii Wi-Fi (anténa, kabel)
1 499 Kč
Vybavení a materiál nutný k připojení v technologii LAN (zásuvka, kabel)
499 Kč
Platnost od 1. 4. 2014
E. Vyúčtování
Vyúčtování
Cena včetně DPH
Tištěné vyúčtování
0 Kč
Elektronické vyúčtování
0 Kč
Elektronické vyúčtování je pro účastníky dostupné na internetových stránkách
www.internethome.cz, sekce „Samoobsluha“. V případě, že účastník při sjednání elektronického
vyúčtování sdělil IH e-mailovou adresu, je vyúčtování zasíláno na tuto e-mailovou adresu.
F. Společná ustanovení
1) Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.
2) Tarify nemají žádná omezení přenesených dat.
3) Službu je možné zřídit po ověření technické dostupnosti sítě.
4) Agregace je u připojení pro domácnosti 1:5.
5) Obvyklá délka zúčtovacího období je 30, resp. 31 dnů, maximálně však 35 kalendářních dnů,
které nemusí být shodné s kalendářním měsícem. V případě zřízení nebo zrušení služby
v průběhu měsíce se cena za dané období stanovuje jako poměrná část z 30 denního
období.
6) Pro stávající účastníky s tarifem Spolehlivý internet aktivovaným do 21. 10. 2013 platí ceny a
podmínky tarifu uvedené v Ceníku služby připojení k internetu z 11. 12. 2012, zároveň ke dni
22. 10. 2013 dochází ke změně názvu tarifu „Spolehlivý internet“ nabízeného do 21. 10. 2013
na „Spolehlivý internet 2013“.
7) IH má právo vystavovat Účastníkovi vyúčtování po celou dobu trvání Speciální nabídky.
Souhlas IH se žádostí o ukončení Speciální nabídky je podmíněn zaplacení paušálního
odškodnění ve výši sjednané ceny tarifu za každý zbývající měsíc do konce trvání závazku
8) Zrušení služby Internetové připojení ze strany IH během doby, po kterou se zákazník zavázal
využívat službu Internetové připojení, se nedotýká nároků IH na zaplacení dlužných částek
od zákazníka a doplatku ceny za zřízení služby Internetové připojení. Toto neplatí v případě,
že služba Internetové připojení, která byla zřízena v režimu Speciální nabídky se závazkem,
je převáděna na jiného zákazníka. V takovém případě přechází povinnost využívat službu
Internetové připojení po dobu závazku, resp. po dobu zbývající do uplynutí závazku, a
povinnost uhradit dlužné částky na nového zákazníka. Pokud budoucí zákazník odmítne
převzít smluvní závazek nebo uhradit dlužné částky, je dosavadní zákazník povinen doplatek
ceny za zřízení služby Internetové připojení a dlužné částky uhradit.
Platnost od 1. 4. 2014
G. Krátkodobé marketingové akce
1. Doporučte nového zákazníka a získejte 1 měsíc internetu za 1 Kč oba
a) Každý účastník služby Internetové připojení s maximálním měsíčním plněním 500 Kč s
DPH (fyzická osoba registrovaná dle RČ), který doporučí nového zákazníka (účastníka),
který uzavře smlouvu na službu Internetové připojení s tarifem Spolehlivého internetu se
závazkem minimálně na 12 měsíců od IH, získává 1 měsíc svého současného
internetového tarifu od IH za 1 Kč.
b) Každý nový zákazník (účastník, fyzická osoba registrovaná dle RČ), u kterého je služba
Internetové připojení technicky realizovatelná a uzavře smlouvu na službu Internetové
připojení s tarifem Spolehlivého internetu se závazkem minimálně na 12 měsíců od IH,
získává 1 měsíc tarifu Spolehlivý internet od IH za 1 Kč.
c) Podmínkou poskytnutí výhod plynoucích z využití nabídky podle těchto podmínek, je aby
účastníci akce měli uhrazeny veškeré své závazky vůči IH.
d) Maximální možná doba poskytnutí internetu za 1 Kč pro doporučujícího účastníka je 12
měsíců. V případě doporučení většího počtu nových zákazníků nárok na slevu z tarifu 13.
a další měsíc nevzniká.
e) Plnění v rámci nabídky měsíc internetu za 1 Kč není možné požadovat náhradou ve
finančním plnění (hotovosti). Týká se i případů, že dojde k předčasnému ukončení
smluvního poměru mezi účastníkem a IH ze strany účastníka. Účastí na akci vyjadřují
účastníci svůj souhlas s pravidly a podmínkami akce a zavazují se je dodržovat. Zároveň
vyjadřují svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se
zpracováním svých osobních údajů. IH si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv
aktualizovat či měnit.
f)
Nabídka platí od 10. 12. 2013. Akční nabídka může být poskytovatelem kdykoliv
zrušena.
2. Speciální nabídka - optické připojení v Kroměříži
a) Každý nový účastník (fyzická osoba registrovaná dle RČ a firemní zákazník identifikovaný na
základě IČ), může v období od 1. 4. 2014 do 30. 4. 2014 v okrese Kroměříž využít Speciální
nabídku tarifů Spolehlivý internet MINI, Spolehlivý internet, Spolehlivý internet MAX s
následujícími bonusy:
b) Účastník bude za tarif Spolehlivý internet MINI platit cenu 189,- Kč s DPH (156,20 Kč bez
DPH)/zúčtovací období. Tarif Spolehlivý internet MINI, rychlostní profil tarifu je 2 Mb/s.
c) Účastník bude za tarif Spolehlivý internet platit po dobu 24 měsíců cenu 249,- Kč s DPH
(205,79 Kč bez DPH)/zúčtovací období. Tarif Spolehlivý internet, rychlostní profil tarifu je 2 30 Mb/s. Po uplynutí zvýhodněného období bude Účastník za tarif Spolehlivý internet platit
cenu 349,- Kč s DPH (288,43 Kč bez DPH)/zúčtovací období.
Platnost od 1. 4. 2014
d) Účastník bude za tarif Spolehlivý internet MAX platit
cenu 349,- Kč s DPH (288,43 Kč bez DPH)/zúčtovací
období. Tarif Spolehlivý internet MAX, rychlostní profil tarifu je 40 - 100 Mb/s. Po uplynutí
zvýhodněného období bude Účastník za tarif Spolehlivý internet MAX platit cenu 449,- Kč
s DPH (371,07 Kč bez DPH)/zúčtovací období.
e) Součástí tarifů nejsou žádné doplňkové služby.
f)
Tarify jsou poskytovány v režimu Speciální nabídky zvýhodněného tarifu podmíněné
závazkem nepřetržitě využívat službu a řádně a včas za ni platit po dobu 24 měsíců.
g) Souhlas IH se žádostí o předčasné ukončení Speciální nabídky tarifů Spolehlivý internet
MINI, Spolehlivý internet, Spolehlivý internet MAX je podmíněn zaplacením paušálního
odškodnění ve výši jedné pětiny součtu měsíčních paušálů včetně DPH zbývající do konce
sjednané doby závazku.
h) Nabídku dle těchto podmínek nemohou využít účastníci, u nichž není zřízení služby technicky
realizovatelné k okamžiku podání žádosti o zřízení této služby.
i)
Tato nabídka je určena pouze pro službu optického internetového připojení zřizovanou na
území okresu Kroměříž.
j)
Podmínkou poskytnutí výhod plynoucích z využití nabídky podle těchto podmínek je, aby
požadavek na zřízení služby byl uplatněn řádně a včas u IH ve lhůtě uvedené v bodě A. Pro
uplatnění nároku na výhody je rozhodující datum dodání řádně vyplněného požadavku IH.
k) Tuto Speciální nabídku nelze kombinovat s aktuálně nabízenými speciálními nabídkami IH
souvisejícími se službou Internetové připojení.
l)
Podmínkou poskytnutí výhod plynoucích z využití nabídky podle těchto podmínek, je aby
účastníci akce měli uhrazeny veškeré své závazky vůči IH a společnosti Telefónica Czech
Republic, a.s.
m) Účastí na akci vyjadřují účastníci svůj souhlas s podmínkami akce a zavazují se je dodržovat.
IH si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv aktualizovat či měnit.
Platnost od 1. 4. 2014
Download

Ceník připojení k internetu platný od 1.4.2014