Predslov ................................................................................................................................... 7
Zoznam použitých skratiek ................................................................................................ 8
RÁMCOVÁ ÚČTOVÁ OSNOVA PRE PODNIKATEĽOV ............. 11
POSTUPY ÚČTOVANIA / ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI ...... 21 / 387
Úvod ............................................................................................................................22 / - - Mikro účtovná jednotka .........................................................................................22 / - - Opatrenie MF SR č. 23054/2002-92 v znení neskorších predpisov,
základné ustanovenie § 1........................................................................................23 / - - Všeobecné ustanovenia §§ 2, 2a, 3, 4, 6, 11 ......................................................24 / - - Zásady pre členenie majetku a záväzkov § 12 až § 17...................................29 / - - Zásady pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek §18 .............................43 / - - Zásady pre tvorbu a použitie rezerv §19 ...........................................................46 / - - Účtovanie kurzových rozdielov § 24 ..................................................................49 / - - Podrobnosti o postupoch účtovania v osobitných prípadoch, pri zlúčení,
splynutí a rozdelení, predaji podniku, nepeňažných vkladoch, konkurze
a reštrukturalizácii, zákazkovej výrobe, finančnom prenájme,
výstavbe nehnuteľnosti na predaj § 26 až § 30d ...............................................52 / - - Osobitné ustanovenia o postupoch účtovania § 31 ........................................72 / - - 0 - Dlhodobý majetok §§ 13, 21, 32 ............................................. 73 / 388
Technické zhodnotenie ..........................................................................................75 / - - 01 - Dlhodobý nehmotný majetok § 37 ............................................................. 79 / 388
02, 03 - Dlhodobý hmotný majetok, technická rekultivácia § 38 ................89 / - - 02 - Dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný § 38 ........................................ 93 / 393
03 - Dlhodobý hmotný majetok - neodpisovaný § 38 ................................. 106 / 405
04 - Obstaranie dlhodobého majetku §§ 33, 34, 35..................................... 110 / 412
05 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok § 33 ............................... 115 / 413
06 - Dlhodobý finančný majetok § 13, § 14.................................................... 117 / 413
07, 08 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku a hmotnému
majetku, odpisovanie a vyraďovanie majetku § 20, § 36 ..................... 134 / 429
09 - Opravné položky k dlhodobému majetku § 18 .................................... 143 / 429
Účtovanie technického zhodnotenia majetku nájomcom, účtovanie
dlhodobého majetku na analytických účtoch § 41, § 42.............................. 149 / - - 1 - Zásoby, prirodzené úbytky zásob § 43, § 22, § 23 ............... 151 / 432
Účtovanie zásob na syntetických účtoch § 44 ............................................... 158 / 432
11 - Materiál § 17, § 44 ........................................................................................ 158 / 432
12 - Zásoby vlastnej výroby § 17, § 44 ............................................................ 166 / 440
13 - Tovar § 17, § 44 ............................................................................................ 178 / 448
19 - Opravné položky k zásobám § 44, § 23 .................................................. 183 / 455
Účtovanie zásob spôsobom B ........................................................................... - - - / 456
2 - Finančné účty § 46, § 47 ........................................................ 187 / 458
21 - Peniaze ............................................................................................................ 187 / 458
22 - Účty v bankách.............................................................................................. 191 / 464
23 - Bežné bankové úvery .................................................................................. 194 / 470
24 - Iné krátkodobé finančné výpomoci ......................................................... 196 / 472
25 - Krátkodobý finančný majetok ................................................................... 198 / 473
26 - Prevody medzi finančnými účtami ............................................................ 206 / 478
29 - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku ................ 207 / 478
3 - Zúčtovacie vzťahy § 48 ......................................................... 208 / 479
Doba splatnosti pri vzniku pohľadávok a záväzkov ...................................... 209 / - - Zostatková doba splatnosti pohľadávok a záväzkov,
premlčanie a premlčacia doba ........................................................................... 210 / - - Postúpenie pohľadávky ........................................................................................ 211 / - - Prevzatie dlhu alebo pristúpenie k záväzku .................................................... 212 / - - 31 - Pohľadávky § 49 ............................................................................................ 212 / 479
32 - Záväzky § 50 .................................................................................................. 219 / 488
33 - Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia
a zdravotného poistenia § 51 .................................................................... 228 / 497
34 - Zúčtovanie daní a dotácií § 52, § 52a ...................................................... 232 / 501
35 - Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu § 53 ................................... 243 / 510
36 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu § 54 ......................................... 247 / 514
37 - Iné pohľadávky a iné záväzky § 55 ........................................................... 252 / 516
38 - Časové rozlíšenie nákladov a výnosov § 56, § 5 ................................... 256 / 521
39 - Opravná položka k zúčt. vzťahom a vnútorné zúčtovanie § 57 ....... 265 / 526
4 - Kapitálové účty a dlhodobé záväzky § 58, § 59 ................... 269 / 530
41 - Základné imanie a kapitálové fondy § 59, § 25 ..................................... 270 / 530
42 - Fondy tvorené zo zisku
a prevedené výsledky hospodárenia § 59, § 25 .................................... 286 / 546
43 - Výsledok hospodárenia § 59, § 7 .............................................................. 290 / 548
45 - Rezervy § 60, § 19 ........................................................................................ 292 / 549
46 - Bankové úvery § 61 ..................................................................................... 295 / 550
47 - Dlhodobé záväzky § 61 ............................................................................... 296 / 551
48 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka § 61 ...... 303 / 560
49 - Fyzická osoba - podnikateľ § 62 ............................................................... 303 / 560
5 a 6 - Náklady a výnosy ..............................................................305 / - - 5 - Náklady § 63 .......................................................................... 306 / 561
50 - Spotrebované nákupy § 64 ......................................................................... 307 / 561
51 - Služby § 65 ..................................................................................................... 310 / 565
52 - Osobné náklady § 66 ................................................................................... 314 / 570
53 - Dane a poplatky § 67................................................................................... 319 / 573
54 - Iné náklady na hospodársku činnosť § 68 .............................................. 321 / 575
55 - Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku § 69 .................... 327 / 579
56 - Finančné náklady § 70.................................................................................. 329 / 581
58 - Mimoriadne náklady § 72 ........................................................................... 335 / 585
59 - Dane z príjmov a prevodové účty § 73, § 10 ........................................ 336 / 585
6 - Výnosy § 74 ............................................................................ 349 / 589
60 - Tržby za vlastné výkony a tovar § 75 ...................................................... 350 / 589
61 - Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob § 76 ..................................... 353 / 596
62 - Aktivácia § 77 ................................................................................................ 355 / 599
64 - Iné výnosy z hospodárskej činnosti § 78 ................................................ 356 / 601
65 - Zúčtovanie niektorých položiek z hospodárskej činnosti § 79 ........ 359 / 603
66 - Finančné výnosy § 80 ................................................................................... 359 / 604
68 - Mimoriadne výnosy § 82............................................................................. 364 / 608
69 - Prevodové účty § 83 .................................................................................... 365 / 609
7 - Uzávierkové a podsúvahové účty § 84, § 7 až § 9 ............... 367 / 610
75 až 79 - Podsúvahové účty § 85 .................................................................... 372 / 612
8 a 9 - Vnútroorganizačné účtovníctvo ......................................374 / - - Osobitné ustanovenia § 85a až 85e ................................................................ 374 / - - Prechodné a záverečné ustanovenia § 86 až 86i .......................................... 377 / - - ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI ...................................................- - - / 387
pozri vyššie - POSTUPY ÚČTOVANIA - čísla strán za lomítkom
PRÍKLADY ÚČTOVANIA ................................................................. 613
1. Účtovanie stravovania poskytovaného zamestnávateľom zamestnancom ... 614
2. Účtovanie preddavkov poskytnutých a prijatých pred splnením dodávky,
ak dodávateľ vyhotoví faktúru na DPH z prijatého preddavku ..................... 621
3. Účtovanie dane z pridanej hodnoty ........................................................................ 624
4. Vykazovanie dlhodobých pohľadávok a dlhodobých záväzkov
podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka .......................................................... 628
5. Výpočet a účtovanie odloženej dane z príjmov ................................................... 629
6. Účtovanie zákazkovej výroby ................................................................................... 634
7. Účtovanie správy bytového domu správcom ....................................................... 639
8. Postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva
do sústavy podvojného účtovníctva podnikateľov ............................................. 647
PRÁVNE PREDPISY .......................................................................... 651
Zákon o účtovníctve ....................................................................................................... 652
Zákon o sociálnom fonde .............................................................................................. 698
Download

Obsah