v spolupráci s MINISTERSTVOM SPRAVODLIVOSTI SR
Vás týmto pozýva na
Odborný seminár mediátorov
Začatie mediačného konania a právne účinky s tým spojené (plynutie
a prerušenie plynutia premlčacích lehôt, preklúzia)
podľa § 10a, ods. 1Zákona č.420/2004 Z.z. O mediácii,
ako súčasť ďalšieho vzdelávania mediátorov za účelom získania Osvedčenia o účasti na odbornom seminári,
ktoré sa predkladá Ministerstvu spravodlivosti SR.
TERMÍN SEMINÁRA:
05.12.2014 – Nitra
MIESTO KONANIA:
bude upresnené podľa počtu prihlásených účastníkov
ČAS KONANIA SEMINÁRA:
od 8,00 hod – do 16,00 hod
Ú Č A S T N Í C K Y P O P L AT O K :
50,- EUR
Obsahové zameranie odborného seminára mediátorov:








Plynutie času a jeho význam z pohľadu práva
podstata, účel a právne následky premlčania a preklúzie; premlčacie a prekluzívne doby
všeobecne o prerušení premlčania, odsunutí začiatku a konca premlčacej doby
premlčanie a preklúzia v kontexte občianskeho, obchodného, pracovného a rodinného práva
všeobecné a osobitné premlčacie doby; príklady preklúzie
začiatok a koniec mediácie podľa zák. č. 420/2004 Z.z. o mediácii a právne účinky s tým spojené
zodpovednosť mediátora v kontexte plynutia času
Prípadové štúdie
Lektorka seminára: JUDr. Dana Baliová (mediátorka z praxe)
V prípade záujmu o Odborný seminár mediátorov pošlite záväznú prihlášku ( v prílohe správy ) emailom na adresu: [email protected] najneskôr do 03.12.2014.
Pokyny pre úhradu účastníckeho poplatku : účastnícky poplatok uhraďte najneskôr do
03.12.2014 na:
číslo účtu: 2629770490/1100
konštantný symbol: 0308,
variabilný symbol: 20141205
špecifický symbol : 0003
správa / poznámka pre príjemcu: titul, meno a priezvisko účastníka kurzu
MEDIAČNÉ CENTRUM Mimosúdneho Riešenia Sporov pri AK JUDr. Renáta Dolanská,
Kováčska 69, 040 01 Košice
|
[email protected]
www.mediacnecentrum.com
TEL: +421 (0)55 622 15 60
1 / 1
|
E-MAIL:
 Mediačné centrum MRS odovzdá každému účastníkovi osvedčenie o absolvovaní seminára v
súlade so zákonom č. 420/2004 Z.z. o mediácii.
Poznámka:

Ak sa mediátor nezúčastní aspoň dvoch odborných seminárov počas piatich rokov, minister­
stvo môže nariadiť jeho preskúšanie . ( § 10a odst.2 zákona č.420/2004 Z.z. o mediácii a doplnení nie­
ktorých zákonov)
Mediačné centrum MRS si vyhradzuje právo odborný seminár zrušiť v prípade nedostatočného počtu prihlásených.
S priateľským pozdravom,
JUDr. Renáta Dolanská,
riaditeľka
MEDIAČNÉ CENTRUM Mimosúdneho Riešenia Sporov pri AK JUDr. Renáta Dolanská,
Kováčska 69, 040 01 Košice
|
[email protected]
www.mediacnecentrum.com
TEL: +421 (0)55 622 15 60
2 / 1
|
E-MAIL:
Download

Začatie mediačného konania a právne účinky s tým spojené