Najvyšší súd
3 Tost 35/2014
Slovenskej republiky
UZNESENIE
Najvyšší
súd
Slovenskej
republiky
v senáte
zloženom
z predsedu
JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Igora Burgera a JUDr. Aleny Šiškovej
na neverejnom zasadnutí v Bratislave 17. septembra 2014 v trestnej veci obvineného R. L.
a spol. pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296
Tr. zák. a iné, o sťažnosti obvineného R. K. proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu,
pracovisko Banská Bystrica, z 2. septembra 2014, sp. zn. Tp 83/2013, takto
rozhodol:
Podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Tr. por. sťažnosť obvineného R. K. sa z a m i e t a .
Odôvodnenie
Proti
R.
K.
v štádiu
prípravného
konania
sa
vedie
trestné
stíhanie
pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov
alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. a/, písm. b/,
písm. c/, písm. d/, ods. 2 písm. c/, písm. e/, ods. 4 písm. b/ Tr. zák. (s poukazom na § 138
písm. b/ Tr. zák. a § 141 písm. a/ Tr. zák.) a zločin založenia, zosnovania a podporovania
zločineckej skupiny podľa § 296 Tr. zák.
Skutky, pre ktoré sa trestné stíhanie vedie, sú uvedené v odôvodnení uznesenia
Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica, z 2. septembra 2014, sp. zn.
Tp 83/2013. Vyšetrovanie vedie vyšetrovateľ Prezídia Policajného zboru, Národnej
kriminálnej agentúry, národnej protizločineckej jednotky, expozitúra Bratislava, pod ČVS:
PPZ-52/PZ-BA/2012.
Uznesením
Špecializovaného
trestného
súdu,
pracovisko
Banská
Bystrica,
z 19. decembra 2013, sp. zn. Tp 83/2013, v spojení s uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky z 30. decembra 2013, sp. zn. 3 Tost 40/2013, bol obvinený R. K. vzatý
2
3 Tost 35/2014
do väzby z dôvodov uvedených v § 71 ods. 1 písm. a/, písm. c/ Tr. por.; väzba sa vykonáva
od 18. decembra 2013 od 10.00 hod., t.č. v Ústave na výkon väzby Nitra.
Uznesením
Špecializovaného
trestného
súdu,
pracovisko
Banská
Bystrica,
z 2. septembra 2014, sp. zn. Tp 83/2013,
podľa § 79 ods. 3 Tr. por. bola zamietnutá žiadosť obvineného R. K. o prepustenie
z väzby na slobodu;
podľa § 80 ods. 1 písm. c/, ods. 2 Tr. por. väzba tohto obvineného nebola nahradená
dohľadom probačného a mediačného úradníka;
podľa § 80 ods. 1 písm. b/, ods. 2 Tr. por. nebol prijatý písomný sľub tohto
obvineného.
Proti všetkým výrokom uznesenia Špecializovaného trestného súdu podal obvinený
sťažnosť, ale túto bližšie neodôvodnil.
Najvyšší súd ako súd rozhodujúci o sťažnosti nezistil dôvod na rozhodnutie podľa
§ 193 ods. 1 písm. a/, písm. b/ Tr. por., a preto preskúmal v zmysle § 192 ods. 1 Tr. por.
správnosť jeho výrokov, ako aj konanie tomuto predchádzajúce, pričom zistil, že sťažnosť
nie je dôvodná.
Špecializovaný trestný súd v písomnom vyhotovení svojho uznesenia veľmi podrobne
vyložil jednak skutkový stav vo veci a jednak patrične odôvodnil všetky výroky svojho
uznesenia, a preto súd rozhodujúci o sťažnosti v podrobnostiach na odôvodnenie napadnutého
uznesenia poukazuje a tam uvedené skutočnosti si osvojuje.
Najvyšší súd vo veci rozhodoval aj opakovane, a to svojim uznesením z 3. júla 2014,
sp. zn. 5 Tost 24/2014, ktorým bola zamietnutá sťažnosť obvineného proti uzneseniu sudcu
pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu z 26. júna 2014, sp. zn. Tp 83/2013.
Je potrebné poznamenať, že najvyšší súd v tomto svojom uvedenom uznesení potvrdil
dôvodnosť vážneho podozrenia zo spáchania skutkov obvineným, pre ktoré sa voči nemu
3
3 Tost 35/2014
vedie trestné stíhanie. V priebehu doterajšieho konania toto podozrenie nebolo rozptýlené
do takej miery, aby bolo možné z pohľadu tejto podmienky uvažovať o jeho prepustení
z väzby; konštatoval tiež, že ďalšie dokazovanie vážnosť tohto podozrenia len prehlbuje,
pričom vyšetrovanie prebieha plynule, aj keď ide o rozsiahlu a komplikovanú vec. Pokiaľ
obvinený vtedy argumentoval svojimi rodinnými väzbami, ktoré by rozptyľovali obavy
z úteku alebo skrývania sa, dospelo sa k náhľadu, že tieto okolnosti existovali aj v čase,
keď sa obvinený zdržiavaním v cudzine stal po dlhšiu dobu pre orgány činné v trestnom
konaní nedosiahnuteľným, ale zároveň tým aj pre svojich rodinných príslušníkov.
Od ostatného rozhodnutia Špecializovaného trestného súdu a súdu rozhodujúceho
o sťažnosti (jún – júl 2014) okolnosti týkajúce sa väzby obvineného nijako podstatne
nezmenili, a preto najvyšší súd dospel k záveru, že u obvineného R. K. aj naďalej existujú jej
dôvody podľa § 71 ods. 1 písm. a/, písm. c/ Tr. por. Nahradenie väzby tohto obvineného
dohľadom probačného a mediačného úradníka, resp. písomným sľubom sa rozhodne nejavia
ako adekvátne, a preto aj v týchto výrokoch napadnutý rozsudok je správny.
Najvyšší súd napokon dospel aj k záveru, že napadnuté rozhodnutie bolo prijaté
v súlade s procesnými predpismi, dôvody väzby u obvineného aj najďalej trvajú, jej
nahradenie inými procesnými prostriedkami neprichádza do úvahy a obvinený v sťažnosti
neuviedol skutočnosti odôvodňujúce zmenu rozhodnutia Špecializovaného trestného súdu.
Najvyšší súd na tomto základe preto podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Tr. por. sťažnosť obvineného
R. K. zamietol.
P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu sťažnosť nie je prípustná.
V Bratislave 17. septembra 2014
JUDr. Milan L i p o v s k ý
predseda senátu
Za správnosť vyhotovenia: Anna Halászová
Download

N a j v y š š í s ú d 3 Tost 35/2014 Slovenskej