KRAJSKÝ ÚŘno KRAJE vysoČtnn
odbor Životního prostředí
ŽiŽkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava
EKOPRON - METAL s"r.o.
okrouhlá Radouň 92
378 42 Nová Včelnice
/do vlastnÍch rukou/
Váš dopis značkv/ze dne
Čísloiednací/spis. zn
Vyřizujeitelefon
KUJr 28080/2009
OZP 58212009 Be
lng. Pavla Bendová
564 602 51 5
V Jihlavě dne
24"6.2009
Rozhodnutí
Krajský Úřad kraje Vysočina, odbor Životního prostředí, jako věcně a místně příslušnýorgán
veřejné spráVy V odpadovém hospodářství podle $ 78 odst" 2 písm. a) zákona č" 18512001 sb.,
o odpadech a o změně někteých dalšíchzákonŮ, v platném znění (dále jen zákon o odpadech),
po provedeném správním řízení podle zákona č.500/2004 Sb., spráVní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen spráVní řád), uděluje ÚčastnÍkovi řízení
EKoPRON
-
METAL s.r.o.' okrouh!á Radouň 92, Nová Včelnice, lč: 25í6í067
ve smyslu ustanovení$ 14 odst. 1zákona o odpadech,
souhlas
A. k provozu zařizení ke
sběru, výkupu a využitíodpadů - sběr, výkup, zpracování
autovraků _ provozovna NádraŽni 282, Pelhřimov.
ldentifikačníkód zařizenÍ: CzJ00012
B.
s provozním řádem zařízeni ke sběru, výkupu a vyuŽití odpadů.
Provozní řád je nedílnou součástÍtohoto rozhodnutí"
Souhlas se vydává na dobu určitou, a to do 30.6.2014 a platí ve správním ÚzemÍ kraje Vysočina
za těchto podmínek:
1. Vlastní provoz zařizení bude
2'
probíhat ve smyslu provozního řádu schváleného tímto
je
rozhodnutím, kteý
nedílnou součástítohoto rozhodnutí.
Zařízení byl Krajským úřadem kraje Vysočina přidělen identifikačníkód zařízení, tento
'kód bude slouŽit jako oficiální identifikátor zařízení, bude pouŽíván provozovatelem při
komunikaci s veřejnou správou v rámci Čn a partnerskými organizacemi, při vedení
evidence, při nakládání s odpady v zařízení (přejímka, předání), aj..
tel.: 564 602 502, Íax: 564 602 430' e-mail: [email protected], internet: www.kr-vysocina.cz
lČ: 70890749, bankovnÍ spojení: Volksbank a.s., ě.ú.: 4050005000/6800
3.
Budou respektovány podmínky stanovené ve stanovísku Krajské hygienické stanice kraje
Vysočina se sídlem v Jihlavě, Územní pracoviště Pelhřimov č. j.: H555J3PE1033s/09-Pře
ze dne 9.4.2009.
4.
Budou dodrŽovány povinnosti stanovené $ 37 odst. 7, ss 37b a37czákona č. 185t2oo1
Sb., o odpadech, v platném znění"
5.
Nebezpečné odpady vzniklé provozem za|ízeníbudou shromaŽd'ovány zabezpečené ve
smyslu vyhl. č. 38312001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.
6" Termín uzavření a ukončeníprovozu zařízení bude písemně oznámen na odbor
Životního prostředí Krajského Úřadu kraje Vysočina, a to nejpozději do 2 měsícůod
uzavření a ukončeníprovozu.
Toto rozhodnutí nenahrazuje rozhodnutí jiných správních orgánů, vydávaná podle dalších
zvláŠtníchpředpisů.
odůvodnění:
Na základě Žádosti firmy EKoPRON - METAL s.r.o.,92, okrouhlá Radouň' lČ: 25161067,
NádraŽní 282, Pelhťimov, o souhlas k provozu zařízeníke sběru, výkupu a vyuŽití odpadů podle
$ 14 odst. 1 zákona o odpadech ze dne 15.4.2009, doručenéna Krajský úřad kraje Vysočina,
odbor Životního prostředí dne 16.4.2009' bylo téhoŽ dne zahájeno řízení.
Dopisem č.j.. KUJ| 3056212009 ze dne 24.4.2009 bylo podle $ 14 odst. 6 zákona o odpadech
oznámeno účastníkovifizení - Město Pelhřimov zahájení řízeníve věci a stanovena lhůta pro
seznámení se s podklady pro rozhodnutí a vyjádření se k nim. Účastník řízenítéto moŽnosti
nevyuŽil.
Vyměřený správní poplatek, byl na základě výzvy č. j.: KUJI 3064312009, ze dne 24.4.2009,
uhrazen dne 29.4.2009. Doklad o zaplacení správního poplatku byl na Krajský úřad kraje
Vysočina' oŽP doručen dne 24.6.2009.
K Žádosti byly doloŽeny následující doklady:
,
.
2x návrh provozního řádu,
.
.
doklad o zaplacení správního poplatku
.
.
stanovisko Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní
pracoviště Pelhřimov č. j.: H555J3PE1033S/09-Pře ze dne 9.4.2009,
výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl
C, vloŽka 6975,
oznámení o jmenování odpadového hospodáře ing. Alena Pazderková, včetně dokladů o
odborné způsobilosti,
kolaudační rozhodnutí vydané DráŽnÍm Úřadem' sekce stavební, oblast Plzeň, č.j.: 301115/06-DÚ lJzze dne 24"5"2OO7.
Vzhledem k tomu, Že podaná Žádost o souhlas k provozu zařízení obsahuje všechny náleŽitosti
dané $ 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, provozní řád zařízení
byl zpracován ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky č. 383/2001 sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, bylo o Žádosti rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Číslojednací/spis. zn.: KUJl 28o8o/2oo9, oZP 582/2009 Be
Číslostránky
Poučeníúčastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se ve smyslu $ 81 zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znéní
pozdějších předpisů, lze odvolat do 15{i dnů ode dne doručenÍtohoto rozhodnutí, k MŽP ČR,
ovss Vll, Mezírka 1, Brno a to podáním prostřednictvím Krajského úřadu kraje Vysočína,odbor
Životního prostředí.
Příloha
1x schválený provozní řád
\*rt*
lng. Pavla Bendová
vedoucí oddělení technické ochrany
/*lsxÝ ř+\
*'=:--:- it Y.\
"
)x
;dí
;t
q"í;ď
Účastníci řízení obdrŽído vlastních rukou.
Město Pelhřimov, PraŽská 127, Pelhřimov
Číslojednací/spis. zn.: KUJl 28o8o/2oo9, oZP 582/2009 Be
Číslostránky
\i
ť.g*
:)
./
i\-:s
-/
Schváleno - op;*eno
Jr-
,"'b
,
'J sJ
Ť'
-4" ,
$f
Provozní řád, zaÍízeníke sběru a zpracování autovraků
-
Rozhoonutfm č'j.;uj
ze dné: }j:* -t' fu,lq
V Jlhlávé sng;
'él
Í.1. ZátkJadníildaie o zaŤízení
Nézev zaÍízeni:Sběr azpracouáni autovraků
Identifikačníúdaje vlastníka: Ceské dráhy a. s., nábř. L. Svobody,7222l12,110 15 Praha 1
Identifikačníúdaje provozovatele: EKOPRoN _ ME'TAL s. r. o.' Nová Včelnice, okrouhlá
Radouň, PSČ 378 42,IČo:251 6I 06]
Statutární orgán:
jednatel: František Prokeš' Jakubská 187, Jindřichův Hradec, tel.: 384 39],I59
jednatel: Josef ondřej, Hostějeves22, Jarošov nadNežárkou, tel.: 384 39I I59
Vedoucí pracovník zařízení: p. Bečka František
Významná telefonní čísla:Hasiči: 150
Lékařská záchranná služba: 155
Policie: 158
Jednotné číslotísňového volání: 112
Městská policie: 156
Sídlapřísl@:
Česká inspekce Životního prostředí - HavlíčkůvBrod, Bělohradská3304, tel.: 569 496 111
Česká inspekce životníhoprostředí - ČeskéBudějovice, Kněžská 19, tel. 386 35] 584
Městský úřad - Pelhřimor'. Masarykovo nám. 1, tel.: 565 352 II1
Krajský úřad, kraj V1.sočina - Jihlava, Žlžkova 57,tel.: 564 602 rr1
Krajská hygienická stanice Pelhřimov, Pražská 1739,tel.: 565 323 0I9
Umístění zařízení:
Aciresa: EKOPRON -.'VíETAL s. r. o., Nádražní 282,393 01 Pelhřimov
k. ú. Pelhřimov' p. ě.141513,I41r5l1
Údaje o dokončenístavby zařízení:zaŤízenízkolaudováno17.5.2007, kolaudačnírozhodnutí
Dr ážníhoúřadu r" dn" z+. ;zo)7 po d čj . 3 0- 1 1 1 5 /0 6 -DÚ l J z viz příloha
Kapacitnittdaje zaÍizeni: Do 100 t nebezpečných autovraků za rok
uoat o casovem omezení a platnosti provozního řádu: dle rozhodnutí Krajského úřadu kraje
Vysočina.
|.2. Charakter a íče|zaÍweni
sběr a zpracování autovraků. Je umístěno v provozovně firmy
zde budou demontovány, roztříděny
na jednotlivé druhy odpadů dle vyhlášky ě.38I12001 Sb', katalog odpadů. Následně budou
odpady využitelné(kovový odpad, sklo atd.) předávány odborným firmám kvyužítí,odpady
dáie nevyužiteLné budou předávány k odstranění. Areál provozovny je při vstupu vybaven
váhou a manipulačnímprostředkem _ vysokozdv1žným vozíkem.
Z^ilr""í
S. r. o. v Pelhřimově. Autovraky
EK9PR9N - METAL
" "rt""*ro
Seznam druhů odpadů:
Do zaŤízeníbudou prt.many odpady zaŤazené dle vyhlášky č.38112001 Sb., katalog odpadů:
16 01 04 N AutovrakY
16 01 06 o Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí
případně katalogová číslademontovaných dílů
(autovráký zaŤazené pod kutulogové číslo160106 mohou bý pŤevzaty polze od jiného
zaŤízeníke zpracování autovraků)
Strana 1 (celkem 9)
Provozní ŤáďzaŤizení ke sběru azpracování autovraků PE,
Download

Pelhřimov - Autovraky.pdf - EKOPRON