obecní úřad Chvatěrubv. Cjrvatěrubv 230. Kra|upv nad Vlt.
PSC 278 01
č. j.:72/2oL2
Chvatěruby t3.3.2oL2
telefon: 3L51787045
při odpovědi uveďte značku spisu
Rozhodnutí ustanovení o ustanovení opatrovníka
obecní úřad Chvatěruby
a
zahájilz moci úřednídne 13.3.2oL2íízenío zrušeníúdaje o místu trvalého pobytu
jejížpobyt není
Chvatěruby t82 pro paníšárka Čehovská, datum narození j
,
správnímu orgánu znám.
.
není
Vzh|edem k tomu, že pobyt účastníkařízenípaní Šárkyčehovké,nar.
správnímu orgánu znám a není mu známo, že by si uvedená osoba stanovi|a svého zástupce,
obecní úřad Chvatěruby podle zákona č. 5oo/2oo4 sb., o správním řízení, ve znění pozdějších
předpisů, tomuto účastníkuřízení
ustanovuie opatrovníka
Mgr. Miroslavu Moravcovou, Chvatěruby 40,27801 Kralupy nad Vltavou
odůvodnění:
obecní úřad Chvatěruby v řízení o zrušeníúdaje o místu trva|ého pobytu ve Chvatérubech
, zjistil, že její pobyt mu není znám, stejně
čp. 182 pro paní šárku čehovskou, nar.
tak mu není známo ,Že by výše uvedený účastníkÍízeníměl ustanoveného zástupce. Na
základě výše uvedených skutečnostírozhodl obecní úřad Chvatěruby tak, jak je uvedeno ve
.
výroku tohoto rozhod nutí.
Poučenío odvo|ání:
Protitomuto rozhodnutí se můžeúčastníkřízení odvolat v souladu se zákonem č.50ol2oa4
Sb., o správním řízení, ve znění pozdějšíchpředpisů, do 15 dnů ode dne jeho doručeníke
Krajskému úřadu Středočeskéhokraje, Praha 5, podáním uěiněným u zdejšíhoúřadu.
Deď| František
starosta obce
wáY:ÍW
"ď!^
Rozdě|ovník:
1.
2.
3.
Pan Norbert Eich|er, Chvatěruby 182, Kralupy nad Vltavou
Mgr. Miros|ava Moravcová, chvatěruby 40, Kra|upy nad Vlt.
C,ú,,,"?
tx spis
I,ranqli.tw chrp /3.
S ii
/,!-
&f4r//2
t/'t'r'tz
PsČ 278 01
č. j.:72/20L2
Chvatěruby 13.3.20L2
telefon: 31,51787045
při odpovědi uveďte značku spisu
ozNÁMEtuí znnfu eruí spnÁvNíHo Řízertí
obecní úřad ve Chvatěrubech Vám v souladu seŽákonem č.500/2004 sb., o správním řízení,
ve znění pozdějších předpisů
oznamuje
že na návrh oprávněné
o,oo, zahajuje správní řízeníve věci zrušeníúdaje o místu trvalého pobytu.
Správní řízeníse zahajuje vzhledem k tomu, že oprávněná osoba pan Robert Eichler podal dne
73,g.zotzzdejšímu oÚ Chvatěruby návrh na zrušení trvalého pobytu paní šárky Čehovské, doposud
h|ášené ktrvalému pobytu ve Chvatěrubech č. p, t82, a to pod|e zákona č,, t33/2oo0 Sb., o
evidenciobyvate| a rodných číslecha o změně něktených zákonů (zákon o evidenci obwatel
).
ÚčastnícÍsprávního řízení a jejich zástupci mají možnost nejpozdě jl do 27,3.2012 náh|édnout
do spisu tohoto Íízení,pořídit z něj výpisky a ve stejné lhůtě uplatnit připomínky či námitky.
Po uplynutí uvedené |hůty bude ve věci rozhodnuto.
Do spisu a podkladů řízenímohou účastníciřízenínebo jejich zástupci nah|édnout na
obecním úřadě Chvatěruby, v úřední dny: pondělí a středa od 8.00 h. - 15.00 h, od 16.00
útený, čwrtek, pátek 8.00 h. - 15.00 h.
h.
V případě, že se někteý z účastníkůnechá zastupovat, před|oží jeho zástupce zdejšímu
úřadu písemnou, úředně ověřenou, plnou moc.
{frĚ
o+n
Deďl František
starosta obce
Rozdě|ovník:
1.
Panl/orbrÍ ilchler , Chvatěruby L82, Kra|upy nad V|tavou
2.
1x spis
i)i- n,-.,ioi,v
,ry/14il'4Lť
ili,tziliíilyťt i
cťtu,, /,
/Jh
tateíuo,1 4c,
3 p/L
t,tlLp7 nad lihyoul
,Ť"^7
ť7rulb ríltu
#\
Download

C,ú,,,"?