Kraiský úřad Středočeskéhokraie
Praha:
dle rozdělovníku
22.11.2011
,7lz}lllKust< oŽplt<ou
Číslojetlnací: 08341
Spisová značka: SZ-0834 1 7 1201 1 lKusw 10
..
I .-,
: l .::r I :,::::.': ::: .t :: : i
Vyřizuje:
Ing. Šárka Koudelová , linka 806
Značka,,
OZPlKou
.,
-
t.; .l::..':i:.;:.'i
I it..i ii I
,
t,.,,...
".
2,/* &
/ý/'.í//ré.2
:..,.,*".-.,-,
r.
16,i2.20j1
.---,--
''.:'1,':l''
./v/. !J/
?) ) ./'//
'/ /v ///'/ //
/'
/ -,/,'/
/
.,,.
/,
Rozhodnutí
.
/'
'J,*,
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán
veřejné správy odpadového hospodářství, příslušný ve smyslu $ 71 písm. j), $ 78 odst. 2 písm.
a) a odst.
6
zákona
č. 185/2001 Sb., o
odpadech
a o změně
někteqých dalšíchzákonů
v platném znění (dále jen zákon o odpadech), po provedeném správním řízení podle zákona
č. 50012004 Sb., správní řád v p|atném znění (dá|ejen správní řád) , účastníkuřízení dle 6 27
odst.1 správního řádu
společnosti Technické služby Benešov, s.r.o.,
se
sídlem Na Spořilově
137
|,256 0| Benešov,
IČ 47543655,
podle $ 14 odst.
I zákona o odpadech
uděluje
k provozování a provoznímu řádu
souhlas
zaÍízeníkvyuživání odpadů ,,Třidící linka separovaných
odpadů Přibyšice... Provozovna se nacházi v k.ú. Přibyšice na parc.č. 140513.
Souhlas se vztahuje i na nakládání s nebezpečným odpadem vznikajícím při provozu zařízeni.
Předmětem souhlasu jsou činnosti uvedené v odsouhlaseném provozním řáďu, kteý tvoří
nedílnou součást tohoto rozhodnutí, ve smyslu přílohy
o
odpadech se
č.3 k zákonu
jedná činnost zařazenou pod kód R 12
-
úprava
odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označenímR1
Zborovská
1l
l50
2l
Praha
5
tel.: 257 28()
111
fax:257 280
170 [email protected]
wr,vw.kr-stredocesky.cz
.
strana2l 6
ažR11.
Výše uvedený souhlas se uděluje za předpokladu splnění následujících podmínek:
1a) Do zaÍizení budou přijímány tyto druhy odpadů
Kat'č' odpadu
I
15 01 01
Papírovéa lepenkové odpady
15
15
0l
0l
:
Název odpadu podle Katalogu odpadů (vyhláška č' 38l/2001 Sb.)
02
Plastové obaly
04
Kovové obaly
15 01 05
Kompozitní obaly
15 01 06
Směsné obaly
16 01 03
Pneumatiky
t7 0r 07
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických qýrobků
neuvedené pod číslem17 01 06
17 09 04
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly|,7 09 0|, 17 09 02
a
1'7 09 03
20 01 01
Papir a lepenka
20 01 39
Plasty
1b) odpady vystupující ztÍídicílinky po úpravě odpadu, tj. odpady' které budou vznikat
provozovatelizařizeni,jako
původci - uvedené druhy odpadů budou v zaÍízenípouze
shromažd'ovány a následně předány oprávněné osobě
Kat.č. odpadu
I
15 01 01
Papírové a lepenkové odpady
15 01 02
Plastové obaly
15
0l
05
:
Název odpadu podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/200l Sb.)
Kompozitní obaly
15 01 07
Skleněné obaly
16 01 03
Pneumatiky
17 01 01
Beton
1',7
02 0r
Dřevo
1',7
02 03
Plasty
11 05 04
Zemina a kamení neuvedené pod číslem17 05 03
r7 09 04
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod číslyI7 09 0I, 17 09 02
a17 09
19 12 02
03
Že|eznékovy
strana 3 / 6
19 12 10
Spalitelný odpad
19 t2 12
Jiné odpady
směsí materiálů)
(včetně
neuvedené pod č. 19 12
1
1
-
z mechanické
úpravy odpadů
nadsítná frakce určená k odvozu na skládku
1c) Při provozu aúdržbězařizeni budou vznikat provozovate|i zařizeni,jako původci '
uvedené druhy odpadů, které budou v zařízeni pouze shromažďovány a následně předány
oprávněné osobě
Kat.č. odpadu
1301
l0x
I
:
Název odpadu podle Katalogu odpadů (lryhláška č. 381/2001 Sb.)
Nechlorované hydraulické minerální oleje
130208x
Jiné motorové' převodové a mazací oleje
1501 10*
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito
látkami
znečištěné
150202*
Absorpčníčinidla, filtračnímateriály (včetně olejoých filtrů jinak blíže
neurčených), čistícítkaniny a ochranné oděvy znečištěnénebezpečnými
látkami
ló 01
20 0r
07
33
Ť
olejové filtry
ř
Baterie a akumulátory, zaÍazenépod číslyl6 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem
16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
* označuje odpady kategorie
N (nebezpečné)
Zařízení bude provozováno v souladu se schváleným provozním řádem, upřesněným
podmínkami tohoto rozhodnutí. Tento provozni
řád je
ověřen krajským úřadem, tj.
opatřen kula!ým razitkem Krajského úřadu Středočeského kraje a razitkem, ve kterém je
uvedeno datum
a číslorozhodnutí, kterym byl
schválen provoz
a
provozní řád
předmětného zařizení.
3. U
odpadů vzniklých při provozu zaÍízenibude zajištěno přednostně využití,poté
odstranění odpadů, převedením do vlastnictví pouze osobě oprávněné kjejich převzetí dle
$ 12 odst'3 zákona o
k
odpadech, tzn. pouze osobě, která
lyužitínebo k odstranění nebo ke
je
provozovate]em zaÍízeni
sběru nebo k výkupu určenéhodruhu odpadu.
+.
Příjmu odpadu do zařízeni musí být vždy přítomna obsluha zařízení.
5.
odpady urěené k úpravě v zařizení budou soustřeďovány pouze na místě uvedeném
v provozním
řádu
a
kapacita tohoto místa nebude překročena. V případě naplnění
kapacity tohoto místa nebudou dalšíodpady do zaÍizení přijímány.
Přijímány budou pouze takové odpady, které sqými vlastnostmi nemohou způsobit
poškozenítřídícílinky.
strana4 I 6
6.
Veškerá manipulace
s
odpady v souvislosti s provozem zařizeni bude prováděna jen
v objektech a na plochách k tomu účeluzkolaudovaných.
7.
V případě, že dojde
k
jakékoliv změně oproti schválenému provoznímu řádu,
bude
skutečnost neodkladně oznámena Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství.
odůvodnění
Krajský úřad Středočeského kraje obdržeI dne26.4.2011 žádost společnosti Technické
služby Benešov' s.r.o.' Se sídlem Na Spořilově 1371,256 01 Benešov,
IČ 41543655,
zastoupené nazákIadě plné moci Ing. PavlemNovákem, r.č,.63121910852, o udělení souhlasu
k provozování a provoznímu řádu zaÍízeníkvyuživáni odpadů ,,
Třídícílinka separovaných
odpadů Přibyšice... Provozovna se nacházi v k.ú. Přibyšice na parc.č. 140513.
Protože žádost, kterou společnost Technické služby Benešov, s.r.o., předložila
nebyla zce|a v souladu s požadavky uvedenými v zákoně o odpadech a jeho prováděcích
předpisech, přerušil Krajský úřad Středočeského kraje usnesením
oŽplrou ze
dne 26.5.1| Íízenía lryzval účastníkak doplnění
čj. I066|9I2011/KUSK
žádosti. Společnost podání
postupně v požadovanémsmyslu doplnila, pos|ední doplnění bylo dne l8.1 1.201
čj. |0663412009/KUSK oŽpll<ou městu Neveklov zasláno
zahájeném řízení. Město Neveklov dne 6.6.201l písemně sdělilo, že nemá
Dne 26'5,12011
oznámení
o
bylo
1.
pod
k záležitosti žádné námitky.
Krajská hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územnípracoviště
Benešov,
q'slovila
dne ].6.2011 pod zn.
KHSSC 21088l20ll souhlas
s provozním řádem.
Protože nebyly shledány důvody, které by bránily vydání souhlasu
k provozování
dotčenéhozaÍizení,bylo po provedeném správním řízeni rozhodnuto tak, jak je ve výroku
tohoto rozhodnutí uvedeno.
Tento souhlas můžebýt odejmut nebo změněn na zák|adě ustanovení 8 78 odst.4
zákona o odpadech.
Spolu se žádostía návrhem provozního řádu trvlv předloženy tvto doklady:
a
Doklad o zap|acení správního poplatku
a
Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C' vložka
26411 ze dne 20.10.2008.
Plná moc k zastupování pro Ing. Pavla Nováka ze dne 18'4'201|.
Stanovisko KHS Středočeského kraie ze dne 7.6.2011. zn. KHSSC2,70881201I.
strana5 I 6
a
Stanoviska Města Neveklov zn. 009741201l/R azn. 009,7512011/R ze dne 6.6.20II.
a
Kolaudačnírozhodnutí lydané stavebním úřadem oÚ Neveklov,
čj. 52glg8 ze
dne
14.9.1998.
Poučenío odvolání
Proti tomuto rozhodnutí můžeúčastníkřizenípodle $ 81' $ 82 a $ 83 správního řádu podat ve
lhůtě do 15 dní ode dne jeho doručení odvolání k Ministerstvu životního prostředí, odboru
výkonu státní správy I, pracoviště Kodaňská 1441146, 10l 00 Praha 10
-
Vršovice a to
prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a
zemědělsfví.
Vodvolání se uvede vjakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor
s
právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů
písemně nebo prostřednictvím datové schránky. Nepodá
- li
účastníkpotřebný počet
stejnopisů, vyhotovíje najeho náklady Krajslcý úřad Středočeského kraje.
Dokument, ktery byl dodán do datové schránky,
je doručen okamžikem' kdy se do
datové
schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku doručení.
V případě doručenípísemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítáode dne následujícího
po doručení'nejpozději však po uplynutí 10. dne, kdy byl nedoručený a uložený dokument
připraven k vyzvednutí. Podané odvolání má podle $ 85 odst. 1 správního řádu odkladný
účinek.
Příloha: provozní řád zařízeni k úpravě odpadů _ třídícílinky separovaných odpadů Přibyšice
,".1:"irit;l':'
.
'::''
otiskiúřední{.
razítka
':'=t'
\':4*ii::'
Ing. Šárka Koudelová
odborný referent životního prostředí
oprávněná úřední osoba
strana 6 I
Na dodeiku obdrží:
fffil
Ř*.,-*řď
Zástupce účastníkaíizeníz Ing. Pavel Novák
adresa pro doručení: osadní 26, |70 00 Praha 7 - Holešovice
Účastník íízenídle
$ 27 odst.3
správního řádu: město Neveklov
adresa pro doruěení: Náměstí Jana Heřmana 80 257 56 Neveklov
Na vědomí:
1) MěÚ
Benešov, odbor Životního prostředí
adresa pro doručení: Masarykovo nám.100,256 0I Benešov
(bez přílohy, po nabytí právní moci)
z)
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, se sídlem vPraze,
izemní pracoviště Benešov
adresapro doručení:Černoleská, 256 12 Benešov
(bez přílohy, po nabytí právní moci)
Download

Povolení - Technické služby Benešov