Krajský úrad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118148,40o 02 Ústí nad Labem
odbor životníhoprostředí a zemědělství
Technické s!užby města Litoměřice,
příspěvková organ izace
Na Kocandě 661122
412 01 Litoměřice
Datum:
JID:
Jednací číslo:
Vyřizuje/linka:
E-mail:
Skartačníznak:
26.11.2012
160050t2012/KUUK
326 1 tZP Zt 20 1 2 I PZ-2062
lng. Veronika Dařílková l 475 657 165
darilkova.v@ kr-ustecky.cz
249.8tN20
Technické sIužby města Litoměřice, příspěvková organ izace
_ Sběrný dvůr Třeboutice _
souhlas dle S 14 odst.
1
zákona č. 185/2001 Sb., o
a o zmene
dalšíchzákonŮ
RozHoDN UTí
K1'ajskÝ Úřad Ústeckého kraje, odbor Životního prostředí a zemědělství, jako
správní orgán
příslušný podle ustanovení$ 67 odst. 1 písm. g) zákona č' 12gt2ooo sb.,
o krajích (krajské zřízení)
v platném znění, ustanovení $ 78 odst. 2 písm. a) zákona č. 185/2oo1 s'b., o
odpadecň a o změně
něktených dalšíchzákonů, ve znění p_o^zdějších předpisů (dále jen
,zákon o odpadech,,) a
ustanovení $ 11 odst. 1zákonač.5oot2oo4 Sb., správni řád,'ve znEní pbzdělších předpisů
(dále
jen.,,správnířád") po řízení vedeném dle zákona o odpadech
a správního řádu, rozhodl na základě
Žádosti společnost! T9^c!ni9ké sluŽby města Litoňěřice, příšpěvkova óijanizace, se sídlem
Na Kocandě 661l22,412 01 Litoměřice, lČ ooo8o128, takto:
právnické osobě Technické služby města Litoměřice, příspěvková
organizace'
se sídlem Na Kocandé 561122, 412 01 Litoměřice, Ič ooo8o128,
ve smyslu $ 14 odst. 1 zákona o odpadech
udě!uje souhlas
k provozování zaříz9Ti_!9 stěru, výkupu, úpravě, využÍvánía skladování
odpadů - Sběrný
lygJ -rreooutice (czu0o345) umístěného na poze*ói.n p.č 171, 177,25714,257t7,252tg,
257110, 305/1, 305/3, 325t1, 33Ol2, 330/3, 337t16, 47711 vkatastrálním
Území Třeboutice
a schvaIuje jeho provozní řád.
Sběrný dvůr
je
Třeboutice
určen ke sběru, výkupu, úpravě, využívánía skladování ostatních
odpadů, třídění objemného odpadu, tříděnía drienístavebnícha áemoličních
odpadů, výkopových
zemin a kameniva v mobilní drtícía třídícíjednotce, která je součástítechnického výoav'eni
Sběrného dvora Třeboutice. Úprava bdpadů oópovídá kódům ňakraJani_Řs,-nr 1, R12
a Rí3 dle
přílohy č. 3, zákona o odpadech. Maximální okamžitá kapacita zařízeníje
tbo 000 tun. MnoŽství
odpadů přijímaných a zpracovávaných drtícía třídícíjednotkou je 3í.2ooí'pi""ou"ných
odpadů
za rok.
Tel.: +420 475 657 111 Fax:. +420 475 2OO 245, Url: www.kr-ustecky.cz, E-mail:
[email protected]
lČ: 70892156, DlČ:cz7o8g21ss, e"nko*i.páj*i, ó".ra spořitelna' a.s., ě. ú.
882733379/0800
Souhlas se uděluje za následujících podmínek ve smyslu ustanovení $ 78 odst. 2 písm. a) zákona
o odpadech:
1. Zařízeni bude
2.
provozováno v souladu se schváleným provozním řádem, s jehoŽ zněním bude
prokazatelně
obsluha
seznámena' Provozní řád je vyhotoven Ve dvou výtiscích opatřených
otiskem Úředního razítka a podpisem úřední osoby. Jeden jeho výtisk je předán provozovateli a
druhý výtisk je uloŽen ve správním spisu
Souhlas k provozování zařízení se vztahuje výhradně na následující druhy odpadů kategorie
ostatní, zařazené dle vyhlášky č' 38112001 sb., kterou se stanoví Katalog odpadů:
0201 03
odpad rostlinných pletiv
020104
odpadní plastv (kromě obalů)
0201 06
Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěnéslámy), kapalné odpady, soustřed'ované
odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku
020110
Kovové odpadv
0301 01
odpadní kůra a korek
0301 05
Piliny, hobliny, odřezky' dřevo, dřevotřÍskové desky a dýhy, neuvedené pod číslem03 01
o4
030301
odpadníkůra a dřevo
1
501 01
Papírové a lepenkové obalv
150102
Plastové obaly
03
Dřevěné obalv
I 501
1
501 04
Kovové obaly
'150105
Kompozitníobaly
'150106
Směsné obaly
1
501 07
Skleněné obaly
1
501 09
Textilníobaly
1
50203
Absorpčníčinidla,filtračnímateriály, čisticítkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod
číslem15 02 02
1
601 03
Pneumatikv
164117
Železné kovv
'1601 18
NeŽelezné kovv
1601 19
Plasty
160120
Sklo
170101
Beton
170102
Gihlv
170103
Tašky a keramické výrobky
170107
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod
číslem17 01 06
170201
Dřevo
170202
Sklo
170203
Plasty
Tel.: +420 475 657 111, Fax: +420 475 200 245, Url: www.kr-ustecky.cz, E-mail: [email protected]
lČ: 70892156, DlČ| cz7o8g2156, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.' č. Ú. 882733379/0800
-2-
170302
Asfaltové směsi neuvedené ood číslem17 03
170401
Měd', bronz, mosaz
170402
Hliník
170403
Olovo
170404
Zinek
170405
Železo a ocel
170406
Cín
170407
Směsné kow
170411
Kabelv neuvedené pod číslem17 0410
170504
Zemina a kameníneuvedené pod číslem17 05 03
1
70506
VvtěŽená hlušina neuvedená ood číslem17 05 05
1
70508
Štěrkze Železničníhosvršku neuvedenÝ ood číslem17 05 07
01
170604
lzolačnímateriálv neuvedené pod číslv17 06 01 a 17 06 03
170802
Stavebnímateriálv nabázi sádrv neuvedené pod číslem17 08
170904
Směsné stavebnía demoličníodpadv neuvedené pod číslv17 09
191201
PapÍr a lepenka
191202
Železné kovv
191203
NeŽelezné kow
191204
Plastv a kaučuk
1
91
205
Dřevo neuvedené pod číslem19 12 06
191208
Textil
9í 209
01
,17 09 02 a 17 09 03
Sklo
191207
1
01
Nerostv (např. písek, kamenv)
191210
Spalitelný odpad (palivo vvrobené z odpadu)
191212
Jiné odpady (včetně směsímateriálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod
2001 01
Papír a lepenka
200102
Sklo
200110
oděvy
200111
Textilní materiálv
200í 36
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly20 01 21, 20 01 23 a 20
číslem19 1211
01 35
2001 38
Dřevo neuvedené pod číslem20 01 37
200'139
Plastv
200140
KovV
200201
Biolooickv rozloŽitelnÝ odoad
200202
Zemina a kamenv
200203
JinÝ biolooickv nerozloŽitelnÝ odoad
200301
Směsný komunálníodpad
Tel: +420 475 657
11'l , Fax: +420 475 200 245, Url: www.kr-ustecky.cz, E-mail: [email protected]
lČ: 70892156, DlČ: cz7o892'|56, Bankovní spojenÍ: Česká spořitelna' a.s., č. ri. aszz3sszsiogob
-J-
200302
odpad z trŽišt'
200303
Uličnísmetkv
200306
odpad z čištěníkanalizace
200307
objemný odpad
3. Veškeréodpady
4'
5.
6.
7.
8.
budou při přejímce tříděny dle druhů a odděleně soustřed'ovány tak, aby
nedocháze|o k neŽádoucímu znehodnocení, zneuŽití nebo úniku sbíraných a vykupovaných
odpadů'
V případě přebírání odpadů od právnických osob a fyzických osob opráVněných k podnikání
bude průvodnídokumentace odpadu převzata provozovatelem při uzavíránísmlouvy
s původcem nebo přímo při přebírání odpadu v zařízeni.
Evidence odpadů bude vedena pro přijímané odpady i pro odpady vzniklé provozem zařizení
v souladu se zákonem o odpadech a předpisy vydanými k jeho provedení.
odpad katal. č. 20 03 01 Směsný komunálníodpad nebude v zařízeni skladován, ale pouze po
nezbytně nutnou dobu přechodně shromaŽd'ován před jeho předáním oprávněné osobě
k vyuŽití či odstranění.
V případě, Že při přejímce odpadů nebude odpad do zařízení převzat, protoŽe jeho vlastnosti,
druh či původ nejsou v souladu se schváleným Provozním řádem, bude tato skutečnost bez
zbytečnéhoprodlení oznámena Krajskému úřadu Ústeckého kraje.
Výše uvedené druhy odpadů lze uloŽit na skládku pouze v případě, Že jsou s ohledem na své
sloŽení nebo znečištěnínevyuŽitelné. Tuto skutečnost je nutno vŽdy doloŽit základním popisem
odpadu s uvedením důvodů, pro které budou tyto odpady uloŽeny na skládku.
9. Při
předání odpadů k dalšímu vyuŽití či odstranění, bude součástíprůvodní dokumentace
základní popis odpadu, zpracovaný podle přílohyč'1čl.2 a případně dle čl.3 vyhlášky
č' 29412005 Sb.
10. Provozovatel umoŽní kdykoliv kontrolní odběr vzorků odpadů odborně způsobilé osobě, která
se prokáŽe písemným pověřením ke kontrolnímu odběru vzorků vydaným Krajským Úřadem
Usteckého kraje. Zároveň určíz řad zaměstnanců pracovníka, kteý bude osobně přítomen
kontrolnímu odběru a podepíše protokol o kontrolním odběru vzorků.
11. Krajský úřad změní rozhodnutí o udělení souhlasu v případě, Že dojde ke změně podmínek
rozhodných pro vydání rozhodnutí o udělení souhlasu ve smyslu ustanovení $ 78 odst. 4 písm'
a) zákona o odpadech. Za rozhodné podmínky se nepovaŽuje: název zařízení,telefonní
spojení na vlastníka nebo statutárního zástupce, telefonní číslaorgánu ochrany veřejného
zdraví, údaje o sídlech příslušných dohlíŽecíchorgánŮ (Česká inspekce Životního prostředí'
orgán místnísamosprávy, příslušnýorgán státní správy apod.); typy technického
a technologického vybavení zařízení'Takové změny stačípouze oznámit na krajský Úřad.
Toto rozhodnutí nenahrazuje rozhodnutí jiných správních orgánů vydaných podle zvláštních
předpisů, zejména nenahrazuje rozhodnutí o uŽívání staveb nebo zařízení podle zákona
č. 183/2006 Sb., o územnímplánovánía stavebním řádu (stavebnízákon).
13. Souhlas s provozem výše uvedeného zařizení se vydává do 31 .12.2017.
12.
oDŮVoottĚttí
Dne 24.1a.2o12 byladoručena rcr"j.xe'u úřadu Ústeckého kraje, odboru Životního prostředí a
zemědělství, Žádost společnosti Technické sluŽby města Litoměřice, příspěvková organizace, se
sídlem Na Kocandě 661t22, 412 01 Litoměřice, lČ ooo8o128, o udělení souhlasu k provozování
zařizení ke sběru, výkupu a úpravě odpadů - Sběrný dvůr Třeboutice.
475 657 11 1, Fax: +420 475 200 245, Url: www.kr-ustecky.cz, E-mail: [email protected]
lČ: 70892156, DlČ: cz7o892156' Bankovní spojení: Česká spořitelna, a's., č. u. ggzz3sszsiogob
T-el.: +420
Dnem podání Žádosti bylo zahájeno správní řízeni' Krajský úřad Ústeckého kraje' odbor Životního
prostředí a zemědělství' oznámil zahájení řizen| všem účastníkům
a dotčeným orgánům státní
správy dne 15.11.2012, pod JlD: 154026l2012lKUUK.
ZařÍzeníje v současnédobě provozováno společnostíTechnické sluŽby města Litoměřice,
příspěvková organizace na základě rozhodnutí Krajského Úřadu Usteckého kraje, vydaného dne
15.1.2008, pod č.j.: 3053.1lzPzl2007lPz-1145, včetně jeho změn. Vzhledem ke končícíplatnosti
vydaného rozhodnutí podal provozovatel Žádost o vydání nového souhlasu k provozování výše
uvedeného zařízení.
K žádosti bvlv předloženv následuiícídokladv:
- 2x návrh Provozního řádu zařízení- ,,Sběrný dvůr Třeboutice", Včetně příloh
- Plná moc pro výkon funkce odpadového hospodáře pro zmocněnce společnosti lNlSoFT s.r.o.
- Souhlasné vyjádření KHS' Územní pracoviště Litoměřice, pod č.j.: KHSUL 3301912012, ze dne
18.10.2012.
Správní poplatek byl zaplacen převodem z účtudne 23.'l 1'2012.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, hodnotil soulad Žádosti a
jejích příloh sezákonem o odpadech a předpisyvydanými k jeho provedení a schváleným Plánem
odpadového hospodářství Ústeckého kraje. ProtoŽe nezjistil žádnénedostatky Žaoošti, rozhodl
Žádosti vyhovět tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Krajským úřadem byl předmětnému zařízení přiřazen, z důvodu evidenčních'nezaměnitelný
číselnýkÓd provozovny (CZU00345), ktený je rovněŽ uveden ve výrokové části tohoto rozhodnutí'
PoUČeruí
Proti tomuto rozhodnutí můŽe účastníkřízeni podat podle ustanovení $ 81 správního řádu
odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení,jeŽ mu předcházelo, a to ve lhůtě 15 dnů ode
dne jeho oznámení k Ministerstvu Životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu
Usteckého kraje. odvoláníjen proti odůvodněníje nepřípustné. odvolání se podává s potřebným
počtem stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastníkdostal jeden
stejnopis. Lhůta pro podání odvolání se počítáode dne následujícího po doručenípísemného
vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručenéa
uloŽené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.
RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení Životního prostředí
Rozdělovník
Účastníci řízení:
- adresát + schválený provozní řád
obec Křešice, NádraŽní 84,411 48 Křešice
Město Litoměřice, Mírovénáměstí 15l7, 412 46 Litoměřice
Pozemkový fond ČR, územnípracovištěLítoměřice, Velká Dominikánská 11,412 01 Litoměřice
Dotčené oroánv státní správv:
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje,ÚP Litoměřice, Mírovénáměstí 35,412 46 Litoměřice
Na vědomí:
MěÚ titomeřice, Stavební úřad, Mírovénáměstí 35,412 46 Litoměřice
MěÚ Litomeřice odbor Životního prostředí, Pekařská 2,412 O1 Litoměřice
Tel.: +420 475 657 1í 1, Fax: +420 475 ?00 245' Url: www'kr_ustecky.cz,
E-mail: [email protected]
lČ: 70892'l56, DlČ cz7o892156, Bankovníspojení: Českáspořitelna, a.s.' ě. ri. sazz3sszsloao-o
Download

Sběrný dvůr - Technické služby města Litoměřice, příspěvková