KRAJsKÉ ŘrotrrlsrvÍ poltcte zLÍNSKÉHo KRAJE
i}*
t,*
ii illt.;,
;l clr
t,il r:
i
i
územníodbor vsetín
Obvodní oddělení policie Horní Lideč
č. i. rnez 3473-1 tčJ-2015-1 5151
Horní Lideč 14. ledna 2015
Počet stran: 3
1
obecní úřad Lužná
Lužná230
75611 Valašská Polanka
zpráva o bezpečnostnísituaci v katastrálním územíobce
Lužná za rok 2014
Zastupitelstvu obce Lužná předkládám zprávu o činnosti Policie Čn OOvodního oddělení Horní
Lideč a o bezpečnostní situaci vkatastrálním územíobce Lužná za období od 1.1,2014 do 31.
přehled o trestné činnosti
Statistika trestných činů( dále jen TČ ) spáchaných ve služebnímobvodě Obvodního oddělení
Horní Lideč za rok 2014, oprotiloňskému roku 2013, kdy bylo spácháno celkem 92TÓ, vykazuje
mírný nárůst. V roce 2014bylo spácháno celkem 106 TCi které šetřilo naše oddělení. Oproti roku
2013 je rozdíl 14 TČ, což je o 15,2 o/o vice než v roce loňském.
V katástrálním územíobie Lužná bylo v roce 2014 spácháno celkem 7 TČ cožje o 1 TČ méně
než v roce 2013. Z toho 6 TČ šetřilo naše oddělení, 1 TČ šetřila skupina dopravních nehod.
Jednalo se o tyto trestné činy:
o
o
5 x přečin krádež dle § 205 trestního zákoníku - v jednom případě neznámý pachatel
odcizil z areálu místnífirmy Agrospol hliníkovéplechy. V dalšímpřípadě se neznámý
pachatet vloupal do prodejny COOP Jednota, kde odcizil zboží,V dalším případě neznámý
pachatel odcizil uzlíkovépletivo od hospodářského stavení v Luženkách. V dalŠÍchdvou
případech se neznámý pachatel vloupal do rekreačníchobjektů.
1 x přečin zanedbání povinné výživy dle § í96 trestního zákoníku - Jednalo se o
případ, kdy si povinný neplnil svou zákonnou povinnost vyživovat své nezletilé dítě.
Horní Lideč 18
75612 HorníLideč
re
.".,+.jť. i ll,, ii( i*,
fř
Tel.: +420 974680721
Fax: +421 974 680 728
Email: vs.op,hornilidec.podatelna @pcr.cz
lD DS: w6thp3w
.
1x přečin Těžkéublíženína zdraví z nedba|osti dle § í47 trestního zákoníku
Jednalo se o vážnou dopravní nehodu, při které došlo k těžkémuzranění osoby.
přehled
-
o přestupcích
V roce
2014 bylo ve služebnímobvodu Obvodního oddělení Horní Lideč šetřeno celkem 877
přestupků. Oproti roku 2013, kdy bylo šetřeno celkem 587 přestupků, bylo šetřeno o 290
přestupků více, což pozitivně ovlivnil téměř naplněný početnístav policistů našeho oddělení v
přímém výkonu.
V katastrálním územíobce Lužná bylo v roce 2014 šetřeno celkem 73 přestupků, což je
oproti
loňskému roku, kdy bylo šetřeno 22 přestupků, o 51 přestupků více. Naše oddělení šetřilo celkem
21 přestupků v dopravě a 3 přestupky proti majetku, dalších49 přestupků šetřila dopravní policie.
Jednalo se o tyto přestupky:
.
o
plynulosti silničníhoprovozu přestupky
vyřešeny na rnístě v blokovém řízeni nebo domluvou, popřípadě
by|y
by|y oznámeny správnímu orgánu. V jednom případě byla zjištěna řidička pod
70 x přestupek proti bezpečnosti
vlivem
drog,
3 x přestupek proti majetku
l
a
v jednom případě neznámý pachatel poškodil rýnu
rodinného domu. V dalšímpřípadě neznámý cizinec podvedl poškozeného, kdy mu prodal
údajně zlatý náramek, ktený však ze zlata nebyl, V dalšímpřípadě se neznámý pachatel
pokusil odcizit kovový odpad z areálu firmy Agrospol, toto se mu však nepodařilo.
-
Policisté zdopravního inspektorátuzeVsetína řešili v katastru obce Lužná během roku 2014 pět
v ostatních případech
dopravních nehod. Při dvou nehodách došlo k lehkému zranění účastníků,
se dopravní nehody obešly bez zranění.
Da!šípřehledv
V roce 2014 byla policisty našeho oddělení vypátrána jedna pohřešovaná osoba zLužné.Byla
obava o její život azdravi, tomuto se naštěstí našim policistům podařilo zabránitjejím včasným
vypátráním, Dále bylo společně s panem starostou Papšíkemprovedeno šetření k pobytu občana
Lužné,ktený se v obci delšídobu nezdržoval a nebyly o něm žádnézprávy. Setřením bylo
zjištěno, že je v pořádku v zahraničí.Dále bylo provedeno šetření ve věci prokopnutí plynovodu při
výkopových pracích v rámci projektu Čistá řet<a Bečva ll. Odboru životního prostředí Městského
úřadu ve Vsetíně byl postoupen poznatek člena rybářské stráže o částečnémzahrnutí koryta řeky
Senice zeminou v obci Lužná, ke kterému došlo při výkopových pracích v rámci projektu Cistá řeka
Bečva ll.
Pro žáky prvního stupně Základní školy ve ValašskéPolance byla našimi policisty připravena
beseda na téma BESIP, chodec, cyklista jako účastníkprovozu, kdy byl obzvláště kladen důraz na
problematiku přechodů pro chodce - viz, nešt'astná dopravní nehoda na přechodu pro chodce u
prodejny Jednota v Lužné,při které utrpěl malý chlapec těžkézranění.
Naši policisté navštívilitaké místnídůchodce v kulturním domě při jejich společném setkání, kdy
jim byly předány rady a doporučenív rámci prevence a předcházení kriminality páchané na
seniorech - problematika podomních prodejců, podvodné emaily, všeobecná bezpečnost osob a
majetku, prodejní akce,,ŠMEJD|" apod.
ObČané
_LuŽné bYli Prostřednictvím obecních webových stránek upozorněni na cizince podvodníky
zastavujícívozidla, kdy tito pod různými legendaminabízejí r próoeli zlaté šperky,
které však vá
skutečnosti zlaté nejsou.
V PrŮběhu celého roku 2014 byl v obci prováděn výkon služby zejména obchůzkovou
činností
v rámci Plnění community policing. Nejen v nočníóh hodináih_ býly prováděny
bezpečnostní
preventivní kontroly zájmových objektů obecní úřad, nádraží
čo, óošt"uené pracovní stroie v
ramci Projektu Cistá řeka Bečva, podnikatelské objekty apod. S výstavbou
kanaiizac" ói.iJ í"k;
B"eČva bYl v PrŮběhu roku dbán dŮraz na zajištěni sltdňosti a čistoty pozemních
komunikací v
obci,^ coŽ skrze nePřízeň Počasí,intenzitu piací a výsokou frekventovanost
pohybu pracovních
strojů, nebylo občas jednoduché.
V PrŮběhu konání komunálních a senátních voleb byl veřejný pořádek a bezpečnost na silnicích
zajiŠťován
zvýŠenýmnogtgm našich policistů v terénŮ. novnc2 byl přímý uýroh posílen i v období
konání kulturních a sPolečenských akcí v obci, dušičeka v přeávanóeňím adventním
období.
PrŮběŽně bYlY také Preventivně kontrolovány chatové oblasti v katastrálním
územíouce Luzná,
kdy při kontrolách nebyly zjištěny žádnézavady viz. policejní akce cnátý.
BYl navázán kontakt s vedením obce, jejími Žaměstnanci, i podnikateljrými subjekty
v obci a v
neposlední řadě i se samotnými občany.
Závér
Celková bezpeČnostní situace v katastrálním územíobce Lužná je stabilizovaná a dle výše
uvedených ÚdajŮ o sPáchaných trestných činech a přestupcích v Řatastru obce,
ve srovnáňí s
rokem. 2013, není Patrný Žádný markaniní nárůst trestné činnbsil a ostatního protiprávního jednání.
V závěru této zPrávY bYch chtěl osobně poděkovat za velmi dobrou spolupráci sb starostóu
obce,
Panem Miroslavem PaPŠÍkem,taktéžse zaměstnanci obce, se kterýmilsem se v průběhu rot<u
1ái
moji kolegové setkávali a vzájemně spolupracovali.
,,Mějme vŠakstále na Paměti, Že viditelný a nechráněný majetek je lákadlem pro nejrůznější
kriminální ŽivlY, tak se společně snažme, ať jejich příteŽitosti r paónani tréstné'činnoóti,
;e |o
nejméně. To si přeji do dalších let a věřím, že spoiečně to dokážem'el''
pevně věřím, že na dobrou spolupráci
bude i v letošním roce 2015 navázáno,
h ,/*:/2
Zpracoval: pďdp.
Pétr Bařlnka
r/chní asistent
Kamenčák
Download

Zpráva o bezpečnostní situaci za rok 2014