Učastníkainformovat co nejdříve a bude-li to technicky možné, 02 sdělí Učastníkovi změnu nejpozdělr
do 5 kalendářních dnů před jelím provedením. 02 bude dáie informovat voIalícíhoÚčastníka prostřednictvím
f)
automatických hlásek či jiným způsobem o změnách telefonních číselv Sítích,
(ochrana Sítě a Služeb) zavést dodatečnézpůsoby ochrany Sítě a Služeb, pokud má za ío, že zavedení takové
l
ochrany 1e ve prospěch Účastníka nebo Sítě,
4, Práva a povinnosti Účastníka
4.
1
Účastník je oprávněn zejména:
a)
b)
c)
(užívání5tužeb) řádně užívatSlužeb 02, které mu byly zřízeny, nesmíle však přenechávat k přeprode.li,
(ohlašování poruch) bezplatně ohlašovat poruchy Služeb písemně nebo teleíonicky na pracoviště O2 uvedené
v provozních podmínkách, případně ve Specifikaci. 02 1e dále oprávněna požadovat písemné potvrzení teieÍonicky
ohlášené poruchy,
(užíváníSlužeb třetí osobou _ zákaz,,přeprodeje") umožnit užitíSlužeb třetí osobě jako Uživateli. Bude-li
účastnikvyžadovat od Uživate|e za užiIíSlužeb úplatu nebo umožní-|i užitíSlužeb v souvis|osti 5e SVou
podnikatelskou činností,můžetak činit pouze s předchozím písemným souhIasem O2, k jehož udělení je oPrávněno
výhradně představenstvo. Oprávněným držitelem číselnýchpřídělů telefonních čísel,jejichž prostřednictvím ]50U
Siužby podle těchto VP poskytovány, zůstává i v takovém případě 02. Jiným subjektům je využíváníuvedených ČÍsel
pro poskytování vlastních služeb elektronických komunikací zakázáno. Vydávání Služeb O2 za služby 1iného
d)
4.2.
sublektu jtezakázáno. Poskytování služeb elektronických komunikací v Síti 02 jinými subjekty bez uzavřené smlouvY
podte § 7g a násl. ZoEK je zakázáno. Nebude-li žádost Účastníka o souhlas ze strany 02 vyřízena nejpozději do 6
měsícůode dne jejího doručení, má se zato, že souhlas nebyl vydán, V případě porušení povinnosti získat souhlas
02 1e účastníkpovinen nahradit 02 v plném rozsahu případné škody, které porušením uvedené povinnosti vzniklY,
(právo na informace) požádat 02 o sdělení iníormacío Službách poskytovaných Učastníkovi, o1ellch nastaven,
v}ši dlužnéčástky účastníkaa dalšíiníormace potřebné k úhradě vyúčtováníči informace o ÚdalÍch týkalÍcíchse
konkrétníchuskutečněných spojení apod. 02 sdělí takové informace pouze v případě, Že ÚČastníknebo zástuPce
účastníkasplní podmínky identifikace stanovené ze strany O2 pro poskytování takových informacÍ,
Účastník 5e zavazuje zejména:
a)
b)
c)
'
(oznamování změn údajů)po celou dobu účinnostiSmlouvy prokazatelně písemně oznamovat 02 změnu
svých
osobních a identifikačnícliúdalů,a to zejména obchodní firmy či 1ména, právní formy, adresy sídla, b,YdliŠtě nebo
místa podnikání, Fakturační a'dresy, adrósy elektronické pošty, teleíonního a bankovního spolenÍ, tČ, PtČ, a to
nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne takové změny. 02 můžepožadovat předložení identiÍikaČníchdokladŮ
prokazujících správnost uvedených údalů,
neprovádět změny na zařízení Sítě, včetně koncového bodu Sítě, ani do těchto zařÍzení jakýmkoli zPŮsobem
zasahovat,
(užíváníSlužeb pouze povolenými způsoby) užívatSlužeb pouze způsobem, který ]e v souladu
s
těmito VP,
písemnými návodý a pokyny a ktery nemůže negativně ovlivnit provoz Sítě čijakékolivjejíčásti nebo kvalitu 5luŽeb
poskytóvaných jiným oro'bár. účaatníkbere na vědomí, že porušením závazku pod|e tohoto ustanovenÍ mŮŽe být
zejmena uŽiti ŠtHrt karet 6t2 v zařízeních, které umožňulí propolování hovorů započatých na telefonních ČÍslech
účastníků1iného poskytovatele na teleíonníčíslaÚčastníkůO2 nebo naopak (naPř. GSM bránY), a dále
jednoho poskytovatele s účastníkyjiného poskytovatele za ÚČelem
systematické umožnění'komunikace účastníkům
d)
e)
f)
9)
h)
i)
])
'
obcházení existujícíchsmluv o propojení,
(užíváníschválených zařizení) užívatSlužeb pouze prostřednrctvím telekomunikaČních koncových zařízení nebo
provoz v Sítíchv Čn; 02 si vyhrazule právo urČit v Provozních
1iných zařízenísptnulicicrr technické požadavky pro
prostřednictvím určitých komunrkačníchzařízení je ÚČastník
Ítuz"U
že
k
užívání
podmínkách, popř. v Ceníku,
písemným
02. Nebude-li žádost Učastníkao souhlas Ze stranY 02
souhlasem
předchozím
pouze
5
oprávněn
vyřízena nejpozději do 6 měsícůode dne jejího doručení,má se zato,že souhlas nebYl vYdán,
(ochrana Sítía Služeb) užívatdodatečně zavedené způsoby ochrany Sítía Služeb, pokud ]e to ve ProsPěch
Účastníka nebo 5ítě,
(placení cen za služby) řádně a včas platit za poskytnuté 5|užby v souladu s VP, zejména s Čl, 5, a to vČetně cen za
užitísítísmluvních operátorů a za Platební transakce,
poskytnout oz podklady, popř, doklady podle příslušných Provozních podmínek k potvrzení své dŮvěrYhodnosti
a schopnosti plnit své závazky,
(ochrana úd;jů)chránit orobní u identifikační údaje Účastníkůa Uživatelů,provozní, lokalrzaČní Údale a dŮvěrnost
komunikaci fyŽickllch a právnických osob při poskytování Služby, o kterých se při používáníSlužby dozvěděl,
(osobní projednán| dostavit só na písemnou výzvu 02 ze závažných důvodůsouvisejícíchs PoskYtováním SluŽeb
osobně k projednánívěci a řídit se v dané souvislosti pokyny O2.
(zneužití'výňod) nezneužívat výhody poskytované v rámci tarifu nebo marketingové akce; zneuŽitÍm se mimo jiné
získání
rozumí (a) Ůmělé nebo automaúcké generování hovorů nebo zpráv (b) užívánívýhody primárně za ÚČelem
výhodu,
poskYtnutou
přesahujícího
popř,
jinéhó
třetí
strany,
prospěchu
Účastníka,
jakéhokoliv 1iného íinančníhoči
a to na úkor 02 a (c) využíváni vyhody v rozsahu přesahujícím maximální předpokládatelné chování ÚČastníka,
ledaže účastníkprokáže, že se jednalo o standardní využitíSlužby, nebo poskytne 02 uspokojivé vYsvětlenÍ,
Download

c) (užívání Služeb třetí osobou _ zákaz