YT
Městský Úřad v TýniŠtinad orlicí, odbor - stavební Úřad
Mírovénám. 90, 517 21 Týniště nad
$Pis.zn. : tu Úrylsrnvl rcď 20 1 3
C'j : M UTý/STAV/'l 061 l20 13-2-ozná-STRl-Pa
orlicí
Týniště nad orlicí 23.04.2013
oprávněná úřední osoba: llona Palánová
E-mail: [email protected]
Telefon: 494337320
VE REJ NA VYH LAS KA
OZNAM
EN
I
O ZAHAJENI STAVEBNIHO RIZENI
Dne23.04.2013 podala Romana Balcarová (nar.01.10.1963), Vrchlického 867, Týniště nad orlicí,
517 21 Týniště nad orlicí Žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu: Novostavba
rodinného domu včetně připojení na technickou a dopravní infrastrukturu a novostavba
garáže v Lípě nad orlicí - Dlouhá Louka na pozemcích: rodinný dům na pozemku parc. č'
1112120 a přípojky sítípřes pozemky parc. č. 1116110 a 1117146 v kat. územíLípa nad orlicí.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Městský Úřad v Týništi nad orlicí, odbor - stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle $ 13
odst. 1 písm. d) zákona č. 18312006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu (stavebnízákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ''stavební zákon''), oznamuje v souladu s ustanovením
s 1 12 odst. '1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a jelikoŽ jsou mu dobře známy poměry
staveniště a Žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení
podmínek k jejÍmu provádění, u p o u š ť ve smyslu s 1 12 odst. 2 stavebního zákona od ústního
jednání.
í
vé námitkv a
0 dnů ode
doručenítohoto oznámení, iinak k nim nebude přihlédnuto' Ve stejné lhŮtě mohou sdělit svá
závazná stanoviska dotčenéorgány. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám,
popřípadě důkazůmnebude přihlédnuto. Nechá-li se některý z účastníků
řízenízastupovat,
předloŽíjeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastníkřízení můŽe uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání
stavby, nebo poŽadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo
nebo právo zaloŽené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídajícívěcnému
břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které
zakládají jeho postavení jako Úcastníka řízení,a důvody podání námitek; k námitkám, které
1_
MUTý/ST Av
lI
06l l 20
13
-Z-ozná- STRI-Pa
překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíŽí.
K námitkám Účastníkůřízení,které byly nebo mohly být uplatněny při územnímřízení, při
pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo
územníhoopatření o asanaci Území, se nepřihlíŽí.
Do podkladů rozhodnutí mohou účastníciřízení ve shora uvedené lhůtě nahlédnout u Městského
Úřadu v Týništi nad orlicí, odboru - stavebního úřadu (návštěvní dny: Pondělí a středa 7''30 1 1 :30, 12:30 - 17:00, v ostatní pracovní dny po telefonické domluvě s vyřizující osobou.).
Účastník řízenl nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením $ 36 odst. 4 zákona č. 5o)l2oo4
Sb., správní řád, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ''správní řád'') povinen předloŽit na výzvu
oprávněné úředníosoby průkaz totoŽnosti. Průkazem totoŽnosti se rozumí doklad, který je
veřejnou listinou, v němŽ je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu,
popřípadě bydliště mimo Území Českérepubliky a z něhoŽje patrná i podoba, popřípadě jiný Údaj
umoŽňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného
drŽitele. Případně je třeba dále předloŽit doklad opravňujícík jednání za právnickou osobu.
otisk razítka
t.
i
==-\
llona Palánová v. r. , u. {-.
Referent pověřený áastupováním vedoucího stavebního úřadu
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn
způsobem umoŽňujícímdálkový přístup podle věty druhé $ 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je
posledním dnem oznámení.
Datum vyvěšení:
A+ +
intJ
Datum sejmutí:
f'dgfŤff ts*rgnnv#
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:
,r"l
'i
i:';
n'
't
i '.i:
iir
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:
::l
,
'
',,, .',1':r
V elektronické nodobě;
zveřejněno od: ...
ry"
4t. ř,0
l3
V elektronické podobě
zveřejněno do:
IVlarta Berangvá
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:
2 - MÚTý/ST Av l 1061 l20I3 -2-ozná-STRI-Pa
Rozdělovník
Účastníci íízeni
Doručeníjednotlivě:
Romana Balcarová, Vrchlického 867, 517 21 Týniště nad orlicí
Doručení veřejnou vyhláškou (jmenovitě)
AQUA sERVls, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad KněŽnou
Barbora BaŽilová, Libeňská 1o4I13, Praha - Čimice, 181 00 Praha
Karel Beránek, Čelakovského 897, 517 21 Týniště nad orlicí
Jaroslav Brandejs, Lípa nad orlicí 81 ,517 21 Lípa nad orlicí
ČEzoistrinuce, a. s., Teplická 87418,405 02 Děčín
Jana Dolanská, Mánesova 564/8, Hradec Králové, 500 02 Hradec Králové
Helena Guldánová, Lípa nad orlicí 63,517 21 Lípa nad orlicí
Miroslav Havlík, Lípa nad orlicí 121,517 21 Lípa nad orlicí
Milan Hlava, Lípa nad orlicí 12,517 21 Lípa nad orlicí
Marie Hlavová, Lípa nad orlicí 12,517 21 Lípa nad orlicí
Karel Holický, Bartoňova 883, Studánka (Pardubice lll), 530 12 Pardubice
Jaroslav Hrubeš, Dlouhá Louka 12,Lípa nad orlicí, 517 21 Lípa nad orlicí
Mgr' Miloslav Hrubeš, U smaltovny 1115132, Praha - Holešovice, 170 00 Praha
Vlasta Hrubešová, Dlouhá Louka 6, Lípa nad orlicí, 517 21 Lípa nad orlicí
Josef Chaloupka, Dlouhá Louka 12,Lípa nad orlicí, 517 21 Lípa nad orlicí
Marie Chaloupková, Dlouhá Louka 12,Lípa nad orlicí, 517 21 Lípa nad orlicí
Jaroslav Charvát, Lípa nad orlicí56, 517 21 Lípa nad orlicí
Alena Jelínková, Horova 129011, 500 02 Hradec Králové
oldřich Kadrmas, U Dubu 695,517 21 Týniště nad orlicí
František Karlík, Lípa nad orlicí50, 517 21 Lípa nad orlicí
Elena Karlíková, Lípa nad orlicí 50, 517 21 Lípa nad orlicí
Eva Kolářová, okruŽní 925, 517 21 Týniště nad orlicí
Josef Kovaříček, Synkov 78, 516 01 Synkov-Slemeno
Dagmar Kozubská, T. G. Masaryka 152, 517 21 Týniště nad orlicí
Tomáš Kozubský, DruŽstevní917, 517 21 Týniště nad orlicí
Jan Králíček, Domašínská 989, DobruŠka, 518 01 Dobruška
Šárta Králíčková, Domašínská 989, Dobruška, 518 01 Dobruška
Karel Malík, Solnická 1373, Kostelec nad orlicí, 517 41 Kostelec nad orlicí
Yveta Marková, Dlouhá Louka 17,Lípa nad orlicí, 517 21 Lípa nad orlicí
Mgr. Petr Martínek, Horní 237l15, Hradec Králové - Roudnička, 500 11 Hradec Králové
BoŽena MÚ|lerová, Turkova 785, 517 21 Týniště nad orlicí
oBEc LíPA N.o', Lípa nad orlicÍ 1 ,517 21 Týniště nad orlicí
Marie Plašilová, Na Drahách 205, 517 22 Albrechtice Nad orlicí
Jaroslav Poláček, Žamberecká762, Vamberk, 517 54 Vamberk
Pozemkový fond Českérepubliky, Husinecká 1o24t11 , Praha - Žižkov, 130 oo Praha
Štepanra Prošvicová, Pod Stávkem732, 517 21 Týniště nad orlicí
Martin Provazník, Bramboříková 299512, Praha 10 - záběhlice, 106 00 Praha '10
Hradec Králové
Pavel Provazník, Formánkova 518127 ,500 1
Marie Provazníková, Čestice 8,517 41 Čestice
RWE DistribučnísluŽby, s.r.o', Plynárenská 49911, 657 02 Brno
Josef Řičař, Dlouhá Louka 5, Lípa nad orlicí, 517 21 Lípa nad orlicí
Josef ŘÍčař, Dlouhá Louka 5, Lípa nad orlicí, 517 21 Lípa nad orlicí
Marie Říčařová, Dlouhá Louka 5, Lípa nad orlicí, 517 21 Lípa nad orlicí
Zdenka Samková, Dlouhá Louka 5, Lípa nad orlicí, 517 21 Lípa nad orlicí
Vladislava SchrÓtterová, U Konopáče 418, Častolovice, 517 50 Častolovice
Eva Skalická, Nerudova 1093, Vrchlabí, 543 01 Vrchlabí
Pavel Sulanský, Višňová 359, Doksy,273 64 Doksy
Norbert Šimon, Dlouhá Louka 10, Lípa nad orlicí, 517 21 Lípa nad orlicí
Mgr' Eva Šimonová, Barákova 1203, Kostelec nad orlicí, 517 41 Kostelec nad orlicí
Telefonica 02 Czech Republic,a.s., Za Brumlovkou 266, 140 22 PRAHA 4
Josef Vašíček,Lípa nad orlicí 45, 517 21 Lípa nad orlicí
:
1
3-
MUTý/ST Av
l
1
0
6I l 2013 -Z-ozná-
STRI-Pa
Jana Vojířová, Arabská 57016, Praha - Vokovice, 160 00 Praha
Jaroslav Zahálka, Lípa nad orlicí41 ,517 21 Lípa nad orlicí
Dominik Zaujec, Dlouhá Louka 13, Lípa nad orlicí, 517 21 Lípa nad orlicí
Marie Zaujecová, Borohrádek241, 517 24 Borohrádek
Úraoy pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšenía sejmutí (doručeníjednotlivě)
Městský úřad, odbor správní, Mírovénáměstí 90,517 21 Týniště nad orlicí
obecní úřad Lípa nad orlicí, Týniště nad orlicí ,517 21 Týniště nad orlicí
Dotčenéorgány (doručeníjednotlivě)
Městský Úřad, odbor organizačně - správní, Palackého nám' 38,517
orlicí
41
Kostelec nad
Městský úřad, stavební úřad - Životní prostředí, odd' ŽP, Palackého nám. 38, 514 41
Kostelec nad orlicí
4 - MÚTý/S
T
Av l 106I lz0l3 -2-ozná_STRI_Pa
Download

VE REJ NA VYH LAS KA