Elektronicky podepsáno
7.2.2013 9:11:14
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství
Datum:
JID:
Jednací číslo:
E-mail/linka:
4.2.2013
17883/2013/KUUK
3587/ZPZ/12/A-075.2
[email protected] /125
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
VD Doksany - povolení ke vzdouvání povrchových vod jezovým tělesem
a schválení manipulačního řádu
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje jako vodoprávní úřad příslušný podle § 107 odst. 1 písm. w) a
j) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, právnické osobě (účastník řízení podle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004
Sb., ve znění pozdějších předpisů)
Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988,
CZ-NACE 36000,
na základě žádosti ze dne 8.11.2012
I. povoluje
vzdouvání povrchových vod jezem Doksany podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního
zákona v ř. km 10,251 toku Ohře, ČHP 1-13-04-0661, kraj Ústecký, obec Doksany, a to
v objemu 420 tis. m3 při maximální hladině 153,25 m n.m.
Povolení se uděluje na dobu existence vodního díla.
Hlavním účelem VD Doksany je vzdouvání vody pro
- udržení hladiny podzemní vody s ohledem na místní studny, zachování přirozených
vodních poměrů lužního lesa a zavlažení kořenového systému zemědělsky
využívaných pozemků,
- zachování hladiny ve slepých ramenech toku Ohře,
- zachování hladiny v náhonu k MVE Mlýn v Doksanech.
Vedlejším účelem vodního díla je
- využívání energetického potenciálu v levobřežní
v pravobřežní derivační MVE Mlýn v Doksanech,
- rekreace
- výkon rybářského práva,
- možnost zachycení ekologické havárie.
jezové
Tel.: +420 475 657 111, Fax: +420 475 200 245, Url: www.kr-ustecky.cz, E-mail: [email protected]
IČ: 70892156, DIČ: CZ70892156, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 882733379/0800
MVE
Doksany
a
II. schvaluje
podle § 115 odst. 17 vodního zákona manipulační řád pro VD Doksany, tj. pro jez a malou
vodní elektrárnu (MVE Doksany) v ř. km 10,251 toku Ohře, ČHP 1-13-04-0661, obec
Doksany, kraj Ústecký, který zpracoval Ing. Tomáš Pail, oddělení manipulačních řádů
a nádrží, odbor vodohospodářského rozvoje, Povodí Ohře, státní podnik, v září 2012
v souladu s požadavky vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních
a provozních řádů vodních děl.
Manipulační řád se schvaluje na dobu existence vodního díla.
ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje obdržel dne 8.11.2012 žádost právnické osoby Povodí Ohře,
státní podnik, o povolení k nakládání povrchovými vodami jezem Doksany a o schválení
manipulačního řádu pro VD Doksany.
K jezu Doksany:
jez pohyblivý klapkový
kóta pevného přelivu …. 150,81 m n.m.
počet polí …. 2
maximální hladina …. 153,25 m n.m.
kóta koruny zcela sklopené klapky …. 150 81 m n.m.
objem zdrže při maximální hladině …. 420 tis. m3
délka zdrže při maximální hladině …. 3 462 m (vzdutí dosahuje až k jezu Hostěnice)
vývar - délka …. 13,2 m a hloubka …. 1,6 m, zakončený třemi stupni
Krajský úřad Ústeckého kraje uvědomil účastníky o zahájení řízení veřejnými vyhláškami čj.
3587/ZPZ/12/A-075.1 ze dne 30.11.2012 a čj. 3587/ZPZ/12/A-075.I.1 ze dne 7.1.2013.
Těmito opatřeními zároveň sdělil, že dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná stanoviska
a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, nejpozději do 10 dnů ode dne doručení
tohoto opatření, jinak k nim nebude přihlédnuto a poučil je o jejich právu nahlížet do spisu.
Vyhláška ze dne 30.11.2012 byla doručena 26.12.2012 (lhůta pro vyjádření skončila dne
5.1.2013), vyhláška ze dne 7.1.2013 byla doručena 25.1.2013 (lhůta pro vyjádření skončila
dne 4.2.2013). Ve stanovené lhůtě nebyly námitky ani připomínky k vedenému řízení
uplatněny. Vodoprávní úřad po přezkoumání podkladů žádosti nezjistil žádné důvody, které
by bránily žádosti vyhovět, a rozhodl proto, jak je uvedeno ve výroku.
POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu
odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve
lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u
Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.
otisk úředního razítka
RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111, Fax: +420 475 200 245, Url: www.kr-ustecky.cz, E-mail: [email protected]
IČ: 70892156, DIČ: CZ70892156, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 882733379/0800
strana 2 /3
Rozdělovník:
účastníci řízení:
- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
- Obec Doksany
- Městys Brozany nad Ohří
- Obec Nové Dvory
- Jan Holakovský, Ke Skalce 287, Braškov, 273 51
dotčené orgány a ostatní na vědomí:
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - OPK
Žádáme o vyvěšení tohoto usnesení na úřední desce po dobu 15 dnů, o vyznačení dne
vyvěšení a sejmutí a poté vrácení našemu úřadu.
Obecní úřad Doksany
Úřad městyse Brozany nad Ohří
Obecní úřad Nové Dvory
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor informatiky a organizačních věcí, zde
Vyvěšeno:……………………………………………
Sejmuto:……………………………………………..
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111, Fax: +420 475 200 245, Url: www.kr-ustecky.cz, E-mail: [email protected]
IČ: 70892156, DIČ: CZ70892156, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 882733379/0800
strana 3 /3
Download

Veřejná vyhláška VD Doksany - Rozhodnutí