O 8 -ni- 7n n f
V Y P R A V E N O D N E : 8. 1. 2 0 1 3
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE V Y S O Č IN A
Odbor lesního a vodního hospodářství
a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Číslo jednací: KUJI 923/2012, sp. zn. OLVHZ 2066/2012 Dr-1
Rozhodnutí
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství (dále jen
„OLVHZ“), jež je podle ustanovení § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 21 odst. 2 písm. d) zákona
č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráží, ochraně mořských
rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o rybářství“), věcně a místně příslušným orgánem státní správy
rybářství, vydává toto
rozhodnutí.
Krajský úřad Kraje Vysočina, OLVHZ, na základě žádosti Moravského rybářského svazu, o. s.,
Soběšická 83, 614 00 Brno, IČ 00434159 (dále jen „MRS“) ze dne 21. 12. 2012 podle
ustanovení § 13 odst. 5 zákona o rybářství a v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 vyhlášky
č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vyhláška“)
povoluje
MRS výjimku z ustanovení §13 odst. 2 písm. c) zákona o rybářství, tj. užívat k lo v u ryb
elektrického proudu do 31.12. 2014
1. k zajištění rybích násad, k lovu generačních ryb, k přemístění rybí obsádky do jiné lokality,
k vědeckým či vzdělávacím účelům, při povodních, při mimořádném a život ryb ohrožujícím
znečistění vody, při sníženém průtoku vody, při sníženém obsahu kyslíku ve vodě nebo pro
potřeby regulace a kontroly skladby rybí obsádky v rybářských revírech:___________________
461 200 Bačický potok
461 001 Balinka 1
461 180 Balinka 1A
461 218 Balinka 1B
461 188 Bílý potok 2A
461 007 Brtnice 1
461 008 Brtnice 1A
461 010 Bystřice pernštejnská 2
461 016 Cikhájský potok 1
461 033 Dyje 19
461 034 Dyje 19A
461 043 Jaroměřice 1
461 054 Jihlava 6
461 055 Jihlava 6A
461 056 Jihlava 7-8
461 057 Jihlava 9
461 058 Jihlava 10
461 059 Jihlava 11
461 060 Jihlava 12
461 061 Jihlava 13
461 062 Jihlava 13A
461 204 Jihlava 13B
461 063 Jihlava 13C
461 064 Jihlava 14
461 065 Jihlava 15
461 066 Jihlava 15A
461 190 Loučka 3A
461 191 Loučka 4A
461 076 Lubí 1
461 078 Markovka 1
461 079 Mocla 1
461 308 Mocla 1M
461 322 Mocla 2
461 104 Myslůvka 1
461 317 Myslůvka 1M
461 170 Oslava 3
461 112 Oslava 4
461 303 Oslava 4M
461 161 Oslava 5
461 113 Oslava 7
461 114 Oslava 8
461 205 Pávov 1
461 124 Rokytná 4
461 125 Rokytná 5
461 307 Rokytná 5M
461 126 Rokytná 6
461 129 Sázava 17
461 130 Sázava 18
461 131 Sázava 19
461 133 Stařečský potok 1
461 175 Stařečský potok 1A
tel.: 564 602 207, fax: 564 602 431, e-mail: drapela.m @ kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz
IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800
461 321 Stařečský potok 1B
461 312 Svratka 14M
461 148 Švábovský potok 1
461 150 Třešťský potok 1
461 215 Valcha 1
461 216 Valcha 2
461 182 Želetavka 2B
461 156 Želetavka 2
461 157 Želetavka 2A
463 012 Bystřice pernštejnská 1
463 013 Cikhájský potok 2
463 020 Dyje 20
463 021 Fryšávka 1
463 029 Jihlava 5C
463 031 Klapůvka 1
463 040 Loučka 2
463 041 Loučka 3
463 042 Loučka 4
461 077 Malá Jihlávka
463 052 Oslava 6
463 057 Sázava 16
463 060 Staviště 1
463 069 Svratka 11P
463 070 Svratka 12
463 071 Svratka 14
-
-
2. pro potřeby rybníkářské praxe v rybnících a zvláštních rybochovných zařízeních, v nichž
MRS hospodaří rybníkářsky,
za těchto podmínek:
1. při lovu ryb elektrickým proudem musí být dodrženy bezpečnostní předpisy, za jejich
dodržení odpovídá vedoucí elektrolovné čety,
2. termín lovu ryb elektrickým proudem bude minimálně 10 dnů před jeho započetím písemně
oznámen Krajskému úřadu Kraje Vysočina, OLVHZ s uvedením místa lovu, jména a
kontaktních údajů vedoucího elektrolovné čety,
3. použití elektrického proudu za účelem odvrácení škod na rybí obsádce při mimořádných
událostech může být předem oznámeno Krajskému úřadu Kraje Vysočina, OLVHZ i jinou
než písemnou formou (telefonicky, e-mailem),
4. před započetím lovu ryb elektrickým proudem bude Krajskému úřadu Kraje Vysočina,
OLVHZ doložena kopie platného osvědčení o přezkoušení vedoucího elektrolovné čety
podle § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění
pozdějších předpisů, kopie platného osvědčení o technické způsobilosti agregátu, kterým
bude lov ryb prováděn a příp. pověření jiné organizace k provedení lovu ryb elektrickým
proudem,
5. druhy ryb ulovené elektrickým proudem, které nejsou předmětem odlovu, budou šetrně
navráceny zpět,
6. pokud lovem ryb elektrickým proudem mohou být dotčeny zájmy orgánů ochrany přírody,
bude jim termín lovu minimálně 10 dnů před jeho započetím písemně oznámen, popř. s nimi
bude lov předem projednán.
Účastník řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů):
Moravský rybářský svaz, o. s., Soběšická 83, 614 00 Brno, IČ 00434159
Odůvodnění
Krajskému úřadu Kraje Vysočina, OLVHZ doručil dne 21. 12.2012 žádost MRS o povolení
výjimky z ustanovení § 13 odst. 2 písm. c) o rybářství, užívat klovu ryb elektrického proudu
v pstruhových a mimopstruhových rybářských revírech v užívání MRS a některých jeho
organizačních složek (místních organizací) a v rybnících a zvláštních rybochovných zařízeních,
v nichž hospodaří MRS rybníkářsky, které se celou svojí plochou nacházejí na území Kraje
Vysočina od 1. 1.2013 do 31. 12.2014. Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení ve věci.
Konkrétní seznam rybářských revírů pro povolení výjimky byl žadatelem doložen v příloze
žádosti.
Vzhledem k tomu, že jsou zdejšímu správnímu orgánu známy místní poměry, upustil od
místního šetření a ústního jednání.
Číslo jednací: KUJI 923/2013, sp. zn. OLVHZ 2066/2012 Dr-1
Číslo stránky
Podle ustanovení § 13 odst. 2 písm. c) zákona o rybářství se při lovu ryb v rybářském revíru a
v rybníkářství zakazuje užívat k lovu ryb elektrického proudu a lovit ryby pod ledem. Příslušný
rybářský orgán je podle ustanovení § 13 odst. 5 zákona o rybářství oprávněn povolovat výjimky
z odst. 2 písm. c) k chovu ryb, jejich záchraně pří mimořádných situacích, k vědeckým účelům
nebo v jednotlivých zvlášť odůvodněných případech. Zásady pro udělování výjimek ze
zakázaných způsobů lovu stanovuje vyhláška. Vyhláška v ustanovení § 9 odst. 2 uvádí, že
výjimky ze zákazu lovů uvedených v § 13 odst. 2 písm. c) zákona lze povolit jen uživateli
rybářského revíru k zajištění rybích násad, k lovu generačních ryb, k přemístění rybí obsádky do
jiné lokality, k vědeckým, či vzdělávacím účelům, při povodních, při mimořádném a život ryb
ohrožujícím znečištění vody, při sníženém průtoku vody, při sníženém obsahu kyslíku ve vodě
nebo pro potřeby regulace a kontroly skladby rybí obsádky rybářského revíru.
Podle ustanovení § 13 odst. 6 zákona o rybářství je lov ryb pomocí elektrického proudu povolen
pouze při splnění bezpečnostních předpisů. Osoba obsluhující elektrické zařízení musí mít u
sebe povolení k takovémuto lovu a doklady opravňující použití elektrického zařízení stanovené
zvláštním právním předpisem (vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti
v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů).
Krajský úřad Kraje Vysočina, OLVHZ povolil MRS výjimku z ustanovení § 13 odst. 2 písm. c)
zákona o rybářství pouze v pstruhových a mimopstruhových rybářských revírech a v rybnících a
zvláštních rybochovných zařízeních, které se nacházejí v obvodu působnosti Krajského úřadu
Kraje Vysočina. Rybářské revíry jsou specifikovány ve výroku tohoto rozhodnutí. Příslušným
orgánem pro povolení výjimky v rybářských revírech a v rybnících a zvláštních rybochovných
zařízeních na území více krajů je podle ustanovení § 22 odst. 3 písm. d) zákona o rybářství
Ministerstvo zemědělství.
Lov ryb elektrickým proudem je šetrná, vysoce selektivní a účinná metoda lovu ryb, jež je
využívána dlouhodobě a která je potřebná pro umělý odchov většiny druhů ryb. V praxi je též
využívána k veterinárnímu šetření, ekologickým šetření, obhospodařování chráněných rybích
oblastí a záchraně ryb při mimořádných situacích. K lovu ryb elektrickým proudem lze použít
pouze elektrická zařízení (agregáty), určená k tomuto účelu, vyrábějící jednocestně usměrněný
střídavý proud s proměnlivým kmitočtem (50 - 150 Hz), který není pro zdraví ryb nebezpečný.
V bezprostřední blízkosti kladné elektrody (do 1,5 m u klasických a do 6 m u hlubinných
agregátů) dochází k tzv. galvanonarkóze, při které ryby ztrácejí pohyblivost, klopí se na bok a
klesají ke dnu. Omráčení nastane vlivem silných stahů svaloviny vyvolávajících tetanickou
strnulost. Po přemístění ryb mimo elektrické pole dochází během několika desítek sekund
k obnově tělesných funkcí. Při dodržení všech zásad pro lov elektřinou sériově vyráběnými
agregáty by prakticky nemělo dojít k žádným ztrátám na ulovených rybách.
Výjimku ze zákazu lovu elektrickým proudem lze povolit pouze uživateli rybářského revíru či
rybníkáři a ten je povinen svou žádost o výjimku ze zákona řádně odůvodnit. Jedná se
především o vyjmenování revírů, na které se má výjimka vztahovat, u hlavního toku uvést
konkrétní úsek či jinak blíže specifikovat, kde bude lov elektrickým proudem proveden, důvod a
konkrétní účel pro který má být výjimka udělena, předpokládaný termín lovu i odpovědnou osobu
(i s kontaktními udají na ni), aby zdejší orgán státní správy rybářství mohl provést případnou
kontrolu dodržování povinností stanovených zákonem o rybářství, vyhláškou, popřípadě jinými
právními předpisy. Totéž platí pro vodní plochy, na nichž žadatel hospodaří rybníkářsky.
Lov ryb elektrickým proudem je obecně zakázaným způsobem lovu ryb podle zákona o
rybářství. Povolení k tomuto způsobu lovu (udělení výjimky) je plně v kompetenci orgánu státní
správy rybářství, jeho správního uvážení a není na něj právní nárok. Výjimku lze udělit jen
z důvodů stanovených v § 13 odst. 5 zákona o rybářství, při dodržení zásad pro jejich udělování
dle § 9 odst. 2 vyhlášky. V případech povodní, při sníženém průtoku vody, při sníženém obsahu
kyslíku ve vodě, popřípadě při jiné mimořádné a život ryb ohrožující situaci, jako je např.
znečištění vody, jedná uživatel rybářského revíru v součinnosti s věcně a místně příslušnými
orgány státní správy rybářství. V těchto případech, kdy je nezbytný okamžitý a bezprostřední
Číslo jednací: KUJI 923/2013, sp. zn. O LVHZ 2066/2012 Dr-1
Číslo stránky
zásah, je možné, například po telefonické domluvě, o výjimku požádat následovně, tedy až po
skončení odlovu.
Zdejší věcně a místně příslušný orgán státní správy rybářství povolil MRS výjimku dřívějším
rozhodnutím č. j. KUJI 57727/2010, sp. zn. OLVHZ 1050/2010 Dr-1 ze dne 27. 7. 2010, jejíž
platnost skončila dnem 31. 12.2012. Z důvodu ukončení platností povolení výjimky, požádal
MRS o její povolení na další časové období a to od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014. S ohledem
kdatu podání žádosti (21. 12.2012) nabude výjimka platnosti až datem nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí. Je plně v pravomoci orgánu státní správy rybářství stanovit délku platnosti
povolení výjimky.
Upozorňujeme, že tímto rozhodnutím nejsou dotčena práva a povinnosti podle ostatních
právních předpisů (např. zákon č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších
předpisů). Krajský úřad Kraje Vysočina, OLVHZ dále žadatele upozorňuje, že výjimka z lovu ryb
pod ledem není výjimkou z doby hájení ryb ani z lovné míry ryb.
MRS, jako uživatel uvedených rybářských revírů, zajišťuje hospodářské povinnosti vyplývající
z příslušných právních předpisů, spočívající mj. v plnění předepsaných hospodářských
ukazatelů, odchovu a odlovu ryb a provádění výkonu rybářského práva. Žadatel dále hospodaří
rybníkářsky na rybnících a zvláštních rybochovných zařízeních, kde je lov elektrickým proudem
využíván ve výjimečných případech. S ohledem k potřebám a činnostem vykonávaných
žadatelem, Krajský úřad Kraje Vysočina, OLVHZ dospěl k závěru, že požadavek žadatele je
oprávněný a neodporuje platným právním předpisům a proto žádosti vyhověl a rozhodl, jak je
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Krajský úřad Kraje Vysočina, OLVHZ rozhodl ve smyslu §
71 odst. 1 správního řádu bezodkladně, protože mu byly žadatelem předloženy všechny
potřebné podklady pro rozhodnutí ve věci.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního
řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu zemědělství podáním
učiněným u Krajského úřadu Kraje Vysočina, OLVHZ.
V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, namítaný rozpor správními
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává
v potřebném počtu stejnopisů podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu. Nepodá-li účastník
potřebný počet stejnopisů (1 ks), vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Kraje Vysočina,
OLVHZ. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný
účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
V Jihlavě dne: 8. 1. 2013
úředník odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Rozdělovník:
Účastník řízení do vlastních rukou:
Moravský rybářský svaz, o. s., Soběšícká 83, 614 00 Brno
Číslo jednací: KUJI 923/2013, sp. zn. O LVHZ 2066/2012 Dr-1
Číslo stránky
Download

Výjimka ze zákazu užívaní k lovu ryb elektrického proudu