ASOCIACE PRO VODU ČESKÉ
ESKÉ REPUBLIKY
ODBORNÁ SKUPINA PRO
ŘEŠENÍ EXTRÉMNÍCH POŽADAVKŮ
NA ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
„Řešení
ešení extrémních požadavků
na čištění odpadních vod“
6. Konference, Blansko 2015
2. cirkulář
Odborná skupina pro řešení extrémních požadavků na čistírny odpadních vod,
pod záštitou Asociace pro vodu ČR, ve spolupráci s Vodárenskou akcioakci
vou společností, a. s. Brno, jako generálním partnerem a správou CHKO
Moravský kras, za mediální spolupráce s časopisem Vodní hospodářství,
hospodá
si Vás dovoluje pozvat na šestou konferenci.,, která se bude konat
26. – 27. února 2015 v Blansku – Češkovicích
v hotelu PANORAMA
Cílem konference je seznámit odbornou veřejnost
ejnost s nejnově
nejnovějšími poznatky a
zkušenostmi z oblasti technologie čištění
ní odpadních vod u nás i v zahraničí,
které umožňují dosáhnout vysokých účinností
inností bez negativního ekonomického
efektu. Důraz je kladen na efektivní výměnu zkušeností a v praxi ihned využivyuži
telných informací mezi odborníky
rníky zabývajícími se touto problematikou.
Mimořádným doplňkem
kem konference je akce, tematicky zaměřená
zaměř
na problematiku provozních problémů ČOV a kalových hospodářství
řství menších ČOV,
která poskytuje neotřelou
elou formou kompendium technologických informací
o současných podmínkách provozu a možnostech řešení, jako je nap
například
„Technologický salon“ – Kalové hospodářství malých ČOV a jiné.
Organizátoři konference srdečně zvou k účasti
asti všechny odborníky, kteří
kte
se chtějí podělit
lit o své zkušenosti z tematických okruhů konference.
Program konference „Blansko 2015“, 26. 2. - 27. 2. 2015
Čtvrtek 26. 2. 2015
8:00 – 9:30
Prezence účastníků
9:30 – 9:50
Zahájení
9:50 – 11:10
Gruberová E. Rudické propadání – stručná informace
Malá J. Monitoring Jedovnického a Rudického potoka
Fuksa J. Přísun z ČOV do recipientů v podmínkách hydrologického sucha
Hlavačka V. Problematické zložky odpadových vôd
11:10 – 11:25
Přestávka na kávu
11:25 – 12:45
Drtil M. Odstraňovanie dusíka z odpadových vôd v SR
Hrich K. Inhibice N a D vybranými látkami
Halešová T. Pesticidy ve vodách
Hrabal J., Kompozity na bázi ryzího železa
12:45 – 14:00
Oběd
14:00 – 15:40
Bek, Kyslík v aktivaci
Volenec M., Předcházení rizikům průmyslových odpadních vod na komunálních čistírnách monitoringem vybraných parametrů odpadních vod
Wanner J., Vliv kalové vody na odstraňování fosforečnanů
Foller J., Třetí stupeň čištění s lamelovým usazovákem
Dubina O., Zkušenosti s čištěním odp. vod s velkým nárazovým znečištěním
15:40 – 15:55
Přestávka na kávu
15:55 – 17:15
Plotěný M., Monitorování malých ČOV
Dubina O., Porovnání ekonomických nákladů řízení nitrifikace a denitrifikace
amoniakální a kyslíkovou sondou
Búda T., Návrhy aeračních systémů a úspory energie
Höfken M., Energy efficient mixing with hyperboloid stirrers
18:00
Večeře
19:30
Koktejl – panelová diskuse, prezentace vystavujících firem
Pátek
27. 2. 2015
9:00 – 10:40
Krňávek B., Aerační elementy
Zobel R., Problematika zpracování kalu s podílem vláknitých a mechanických
nečistot
Foller J., Zkušenosti s provozem malé mobilní odstředivky
Novotná V., Sirovodík - výskyt a působení v kanalizaci
Povýšilová M., Problematika monitoringu a vzorkování odpadních vod
11:00
Exkurze do „Sloupsko-Šošůvských jeskyní“ – ukončení konference
Změna programu je vyhrazena
Termíny, přihlášky, poplatky
Časový harmonogram:
uzávěrka plných textů příspěvků
22. 1. 2015
(zašlete e-mailem na [email protected])
uzávěrka přihlášek
15. 2. 2015
(později nelze garantovat ubytování v místě konference)
Přihlášky a další:
- přihlášky na konferenci spolu s požadavky na ubytování:
zašlete nejlépe e-mailem na adresu: [email protected] nebo písemně na
adresu: Asociace pro vodu ČR – sekretariát, Masná 5, 60200 Brno
- firemní prezentace, postery a inzeráty do sborníku zašlete e-mailem na
adresu: [email protected]
Přihlášky s pozvánkou budou dostupné také elektronicky na www.czwa.cz.
Prosíme všechny účastníky o přesné vyplnění údajů nutných pro vystavení
daňových dokladů. Daňové doklady budou předány u prezence nebo budou
zaslány poštou na dodanou adresu po skončení akce.
Akce je registrována v databázi ČKAIT
Poplatky:
- účastnícký poplatek
Konferenční - účastnícký poplatek (členové CzWA, ČKAIT)
poplatek - pracovníci státní správy, senioři
- sborník na CD (objednaný samostatně, poštovní dobírkou)
- firemní prezentace formou posteru (text ve sborníku)
Prezentace - inzerát ve sborníku (1 strana A4)
firem
- vystavující firma (stolek + 2 židle)
- vystavující firma (stolek + 2 židle), korporativní člen CzWA
2 800,- Kč
2 600,- Kč
1 900,- Kč
380,- Kč
2 500,- Kč
1 500,- Kč
7 000,- Kč
6 500,- Kč
Účastnický poplatek zahrnuje:
Vložné, sborník (tištěný + CD), občerstvení během celé akce, večerní
panelová diskuze. Pro jednoho zástupce vystavující firmy platí 50 % sleva
na vložném, přednášející vložné neplatí.
Účastnický poplatek a další platby zašlete do 15. 2. 2015 na účet
u Komerční banky Brno – venkov, č. účtu: 43-1529100217 / 0100
SWIFT: KOMBCZPPXXX, IBAN: CZ9301000000431529100217
Specifický symbol: 44260215
Variabilní symbol: IČO, členové CzWA: členské číslo nebo rodné číslo
CzWA není plátcem DPH!
Upozornění:
Při neúčasti se poplatek nevrací, bude zaslán pouze sborník (tištěný + CD)
na uvedenou adresu. Je možné vyslat náhradníka.
Další informace, kontakty
Místo konání:
Hotel Panorama
Češkovice 168
678 01, Blansko
www.hotelpanorama.cz
Ubytování
Zajištěno v místě konání ve 2-3 lůžkových
žkových pokojích (v ceně
cen cca 650
Kč/os/noc se snídaní, při požadavku na 1 lůžkový
žkový pokoj 1.100 Kč/os/noc
K
se
snídaní), v hotelu Panorama a penzionu Vyhlídka.
Ubytování není zahrnuto v ceně vložného
Doprava
Doprava do místa konání konference je individuální. Případný
řípadný požadavek na
dopravu v ranních hodinách 26. 2. 2015 z nádraží Blansko do místa konání,
dále případný požadavek účastníků ubytovaných v hotelu Macocha a požapož
davek na dopravu na exkurzi a zpětt do Blanska dne 27. 2. 2015 bude zaji
zajištěn na základě poptávky v přihlášce.
Programová komise:
Prof. J. Wanner, DrSc.; Doc. M. Látal, CSc.; Ing. J. Foller;
Ing. B. Krňávek, Ph. D.
Organizační výbor:
Ing. Jan Foller; Ing. Jiříí Jelínek; Ing. Petr Klimeš; M. Eyer; Jana Šmídková
Kontaktní adresy:
Asociace pro vodu ČR – sekretariát (sem adresovat listinnou poštu!)
poštu!
Jana Šmídková, Masná 5, 60200 Brno,
tel: +420 543 235 303, mobil: +420 737 508 640, e-mail: [email protected]
Odborná skupina pro řešení extrémních požadavků na č
čištění
ění odp. vod
e-mail: [email protected], www: os-rep.czwa.cz
Ing. Jan Foller
VAS, a.s. TÚGŘ, Soběšická 156, 63801 Brno,
mobil: +420 603 804 697, e-mail: [email protected]
Ing. Jiří Jelínek, Ing. Petr Klimeš
VAS, a.s. divize Brno-venkov, Soběšická 156, 63801 Brno,
mobil: +420 602 724 616, +420 606 747421
e-mail: [email protected], [email protected]
Download

2015_Blansko druhý cirkulář v2