ČOV, HDV
legislativa, praxe, udržitelnost
Ing. Karel Plotěný
ASIO, spol. s r.o.
Funkce sanitačních systémů
(aneb co je to udržitelnost)
Voda je cenná surovina
Legislativa se zatím na udržitelnost
chystá proklamacemi ….
• Evropská legislativa
•
•
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec
pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.
Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských
odpadních vod
• Česká legislativa
•
•
•
Zákon o vodách…., Zákon o vodovodech a kanalizacích…., Nařízení vlády o
vypouštění do povrchových vod, Nařízení vlády o vypouštění do podzemních vod a
navazující vyhlášky . Velmi dobře je problematika zpracována v metodikách k
nařízení vlády NV 416/2010 Sb. a k NV 61/2003 Sb. ve znění NV 23/2011.
Zdroje informací – MZe a MŽP - http://www.mzp.cz/cz/legislativa,
Dalším obsáhlým zdrojem jsou stránky http://www.sovak.cz/ a
http://www.czwa.cz/ ).
Normy a technické předpisy
• Většina českých technických norem jsou převzaté evropské
normy, vydané pod označením ČSN EN xx xxxx,
• České technické normy (ČSN) vydává Úřad pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ http://www.unmz.cz/urad/unmz ).
• Odvětvové technické normy vodního hospodářství vydává
HYDROPROJEKT CZ a.s Praha (http://www.hydroprojekt.cz/
. technická normalizace).
• Dalším zdrojem jsou například všeobecně uznávané
německé směrnice ATV nebo nyní DWK…..
Nemovitost - připojení na veřejné sítě
– první možnost
•
Zákon o vodovodech a kanalizacích ……….. 274/2001 Sb.
•
•
•
•
•
Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
Definice pojmů – vodovod, kanalizace, provozovatel, odběratel
Vodovodní přípojka :
- od řadu k vodoměru, pozor není vodním dílem, opravy na
veřejných pozemcích hradí provozovatel
• Kanalizační přípojka :
• - od vyústění z objektu (obvykle šachta) po zaústění do stokové sítě,
pozor není vodním dílem, opravy na veřejných pozemcích hradí
provozovatel, vypouštění se řídí kanalizačním řádem
…nebo decentrál..
Individuální řešení odvádění
odpadních vod
žumpa x nebo domovní ČOV
•
Požadavky vyhlášky o obecných požadavcích na využívání
území na žumpy a malé čistírny odpadních vod
• Pokud není možné napojení nemovitosti na kanalizaci pro
veřejnou potřebu, je nutné zřídit žumpu nebo malou
čistírnu odpadních vod.
• Žumpy se podle vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění
vyhlášky č. 269/2009 Sb. budují pouze tam, kde splaškové
odpadní vody nelze odvádět do kanalizace nebo kde
vyčištěné odpadní vody v malé čistírně odpadních vod
není možné vypouštět do vodního toku nebo do vod
podzemních.
Individuální řešení odvádění
odpadních vod
•
•
•
•
•
•
•
Domovní ČOV
- s využitím typových výrobků
- atypická např. s využitím vegetace
- s vypouštěním do toku
- vypouštěním do podzemních vod
- využívající vyčištěnou vodu k závlaze
- využívající kombinace různých způsobů …
Individuální řešení
Všeobecné požadavky na povolování
vodohospodářských staveb
– Obdobné jako u jiných staveb
- Projektová dokumentace (stupně stejné i pro VD)
- Územní řízení
- Vodoprávní řízení (= stavební řízení)
- Účastníci řízení
- Dotčené orgány
- Povolení stavby
- Ohlášení stavby
- Rozhodnutí o nakládání s vodami
Popis nejčastějších zdrojů a jejich
způsob užívání
• Malý zdroj do 5 (max. 10) EO – buď užívaný trvale, např.
rodinné domy, nebo občasně, např. chaty užívané o víkendech
a dovolené. Uživatelé jsou většinou jen obeznámeni s funkcí a
údržbou ČOV, a tak chtějí být zatěžováni starostmi o provoz
minimálně;
• Střední zdroj – od 10 do 50 EO – buď užíván trvale (např. malý
domov důchodců) nebo s menší či větší nerovnoměrností –
např. penzion s týdenními nebo sezónními výkyvy, nebo
s velkou nerovnoměrností – např. bufet v blízkosti
frekventované turistické trasy;
• Větší zdroj nad 50 EO – opět s menšími, či většími výkyvy
v zatížení, obdobné možnosti v nerovnoměrnosti jako u
předchozí kategorie.
Příjemci
•
•
Vodní tok - vypouštění do povrchových vod
Vypouštění do povrchových vod by mělo být upřednostněno, výjimka by měla být jen
v případech, kdy to prokazatelně není možné z důvodů ekonomických (neúměrně dlouhá a
složitá kanalizační přípojka) nebo jiných (majetkoprávní problémy, výskyt nějakého vzácného
tvora v toku), ale zdůvodněných.
•
•
Podzemní vody (půdní horizont) - vypouštění do podzemních vod
Jen případ výjimečný (snad jen u řádně navržené závlahy nebo bezodtokých technologií, které
jsou brány jako zvláštní případ vypouštění do vod podzemních, by to mohlo být podporované
řešení, neboť se tak zachytí a využijí nutrienty). Proto by měly být upřednostněny technologie
nejen dosahující legislativních požadavků, ale zachycující co nejvíce nerozpuštěné látky (např.
membrány, pískový filtr) a minimalizující vypouštění nutrientů (denitrifikující ČOV, řešení
s dělením vod).
•
•
•
•
Další možnosti – evapotranspirace
Vedle čištění celého množství vod máme i další možnosti jak se efektivně s odpadními vodami
vypořádat – jedna z možností je tzv. dělení vod a separátní řešení některé části vod.
Bezodtoké technologie ……….AUSTRALIE – až 1m3/m2 trávníků…
Individuální řešení odvádění
odpadních vod
•
•
•
•
•
•
•
Domovní ČOV
- s využitím typových výrobků
- atypická např. s využitím vegetace
- s vypouštěním do toku
- vypouštěním do podzemních vod
- využívající vyčištěnou vodu k závlaze
- využívající kombinace různých způsobů …
Individuální řešení
Všeobecné požadavky na povolování
vodohospodářských staveb
– Obdobné jako u jiných staveb
- Projektová dokumentace (stupně stejné i pro VD)
- Územní řízení
- Vodoprávní řízení (= stavební řízení)
- Účastníci řízení
- Dotčené orgány
- Povolení stavby
- Ohlášení stavby
- Rozhodnutí o nakládání s vodami
Popis nejčastějších zdrojů a jejich
způsob užívání
• Malý zdroj do 5 (max. 10) EO – buď užívaný trvale, např.
rodinné domy, nebo občasně, např. chaty užívané o
víkendech a dovolené. Uživatelé jsou většinou jen
obeznámeni s funkcí a údržbou ČOV, a tak chtějí být
zatěžováni starostmi o provoz minimálně;
• Střední zdroj – od 10 do 50 EO – buď užíván trvale (např.
malý domov důchodců) nebo s menší či větší
nerovnoměrností – např. penzion s týdenními nebo
sezónními výkyvy, nebo s velkou nerovnoměrností – např.
bufet v blízkosti frekventované turistické trasy;
• Větší zdroj nad 50 EO – opět s menšími, či většími výkyvy
v zatížení, obdobné možnosti v nerovnoměrnosti jako u
předchozí kategorie.
Příjemci
•
•
Vodní tok - vypouštění do povrchových vod
Vypouštění do povrchových vod by mělo být upřednostněno, výjimka by měla být
jen v případech, kdy to prokazatelně není možné z důvodů ekonomických
(neúměrně dlouhá a složitá kanalizační přípojka) nebo jiných (majetkoprávní
problémy, výskyt nějakého vzácného tvora v toku), ale zdůvodněných.
•
•
Podzemní vody (půdní horizont) - vypouštění do podzemních vod
Jen případ výjimečný (snad jen u řádně navržené závlahy nebo bezodtokých
technologií, které jsou brány jako zvláštní případ vypouštění do vod podzemních,
by to mohlo být podporované řešení, neboť se tak zachytí a využijí nutrienty).
Proto by měly být upřednostněny technologie nejen dosahující legislativních
požadavků, ale zachycující co nejvíce nerozpuštěné látky (např. membrány, pískový
filtr) a minimalizující vypouštění nutrientů (denitrifikující ČOV, řešení s dělením
vod).
•
Další možnosti – bezodtoké technologie nebo recyklace a následné využití
Bezodtoké technologie s využitím závlah nebo evapotranspirace…
•
Vedle čištění celého množství vod máme i další možnosti jak se efektivně
s odpadními vodami vypořádat – jedna z možností je tzv. dělení vod a separátní
řešení některé části vod.
Legislativa
• Evropská legislativa
•
•
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec
pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.
Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských
odpadních vod
• Česká legislativa
•
•
•
Zákon o vodách…., Zákon o vodovodech a kanalizacích…., Nařízení vlády o
vypouštění do povrchových vod, Nařízení vlády o vypouštění do podzemních vod
a navazující vyhlášky . Velmi dobře je problematika zpracována v metodikách k
nařízení vlády NV 416/2010 Sb. a k NV 61/2003 Sb. ve znění NV 23/2011.
Zdroje informací – MZe a MŽP - http://www.mzp.cz/cz/legislativa,
Dalším obsáhlým zdrojem jsou stránky http://www.sovak.cz/ a
http://www.czwa.cz/ ).
Legislativní pohled na DČOV
Vodoprávní řízení
Novinky k ohlášení stavby v SZ
• § 105 upravuje základní obsah ohlášení stavby,
dále povinné přílohy dle stavebního zákona (nově např. musí být souhlas mezujících sousedů, stanoviska vlastníků
technické a dopravní infrastruktury k možnosti a způsobu
napojení)
• § 106 stavebního zákona upravuje postup
stavebních úřadů - stavební úřad do 30 dnů od ohlášení
vydá souhlas, souhlas se doručuje účastníkům, účinky souhlasu
nastávají od doručení stavebníkovi, souhlas lze do 1
roku přezkoumat v přezkumném řízení, platnost souhlasu 2 roky
od vydání.
Novinky k ohlášení stavby
- § 107 stavebního zákona - možnost stavebního úřadu
vydat usnesení, kterým rozhodne o provedení
stavebního řízení. (Pozor :Úřad může rozhodnutím
překlopit ohlášení do vodoprávky). Stavební řízení je
zahájeno dnem podání ohlášení stavby, lhůta pro
vydání rozhodnutí běží od právní moci usnesení, kterým
se rozhoduje o provedení stavebního řízení.
- § 118 – Změna stavby před jejím dokončením
-§ 119 a dál – kolaudují se i ohlášené stavby (formou
kolaudace nebo oznámení o záměru zahájení užívání)
Různé typy a sestavy ČOV
Přehled jednotlivých řešení a jejich
použití (sestavy nebo výrobky)
Sestavy – splnění požadavků
Další možnosti snížení odtokových koncentrací
• Dělení vod (žluté a šedé vody)
– Minimalizace odtoku amoniaku (dusíku)
– Minimalizace odtoku fosforu
O více než 50% …
• Recyklace vod, další použití
– Když nevypouštím neznečišťuji a ani nezpůsobuji
kolmataci - užitková voda, zálivka
..Ideální zálivka je podmokem, kapková závlaha
• Nové technologie
– MBBR,MBR, elektrochemie, sorpce ….
Technická řešení
• Septik a zemní filtr (nebo vegetační ČOV)
• Pro objekty, které nejsou obývány trvale a tak není
možné, vzhledem k přerušovanému nátoku použít
biologické aerobní způsoby (aktivaci), neboť by
nemohla být zaručena jejich správná funkce.
• Nevýhodou těchto způsobů je problém s dosažením
požadovaných hodnot co se týká nutrientů (amoniak a
fosfor) a nároky na prostor. Pokud má ČOV splnit
ukazatele uvedené v NV, pak by plocha zemního filtru
měla být alespoň 4m2/EO (hodnota doporučená např.
rakouskou normou).
• Možné jsou také varianty s použitím dělení vod –
oddělení moči vede k podstatnému snížení hodnot P a
Namon.
Příklad zemního filtru
• Dle ÖN – doporučeno 4m2/EO
Příklady řešení
Technická řešení
• Septik a zemní filtr, doplněný nějakou sorpční
nebo jinou technologií
• Pokud nelze řešit snížení obsahu amoniaku nebo
fosforu dělením vod a je třeba dosáhnout
požadovaných hodnot fosforu – je nutné doplnit
zemní filtr např. vrstvou strusky.
• V některých zemích jako ve Švédsku se používají
filtry se zeolitovou náplní – která zachytí jak
amoniak, tak i částečně fosfor. Náplň filtru je pak
nutno po vyčerpání sorpční kapacity vyměnit.
Technická řešení
• Anaerobní domovní čistírna + ??????????
• Anaerobní čistírny se většinou používají
v obdobných situacích jako septiky, neboť
nevyžadují trvalý přísun živin a jsou na výkyvy
v zatížení lépe přizpůsobeny. Nevýhodou je nižší
účinnost ve srovnání s aerobními čistírnami a
výhodou naopak vyšší účinnost ve srovnání se
septiky. Další nevýhodou jsou vyšší hodnoty
amoniaku na odtoku a tedy nutnost dalšího
stupně k dočištění.
Kombinace anaerobní a aerobní
technologie nebo ????????
Nefunkční ČOV - vytrávená
Technická řešení
• Domovní biologická ČOV (aktivace)
• Aktivační proces se používá pro čištění vod z trvale
obývaných objektů. Je u ní nejvýhodnější poměr mezi
cenou a účinností.
• Většina čistíren tohoto typu má však omezené možnosti
co se týká zvládání nerovnoměrnosti nátoku (pro dobrou
funkci je důležitý podíl mezi minimálními denními a
maximálními denními nátoky tak 1:4).
• Čistírny docela dobře zvládají přetížení, mají ale
problém, na rozdíl od velkých čistíren, s nízkým zatížením
(rozpad vloček) zejména v případech, kdy se v objektu
používá i minimální množství desinfekčních prostředků
na bázi chloru.
Různé typy ČOV – různý kal
Technická řešení
• Domovní biologická ČOV s SBR
• Jedná se o aktivační čistírnu, kde procesy
biologického čištění i separace po biologickém
čištění probíhají v jedné nádrži. Podle toho, jak je
samotný průběh čištění řízen a podle velikosti
nádrží, je možné nastavit proces tak, aby čistírna i
denitrifikovala a také tak, aby byla schopná
zvládat značné nerovnoměrnosti v průběhu
týdne. Některé ČOV lze nastavit i s ohledem na
sezónní nerovnoměrnost
Princip funkce SBR
Technická řešení
• Domovní čistírny s membránami (MBR)
• Jedná se o aktivační proces, kde je dosazovací nádrž
nahrazena filtračním membránovým modulem.
Výhodou procesu je, že odstraní nerozpuštěné látky a
velkou část mikrobiálního znečištění (cca na úroveň
vody srážkové). V případě požadavku na snížení úrovně
mikrobiálního znečištění není třeba použít další
zařízení. Reaktor zvládá i značné výkyvy v koncentraci
aktivovaného kalu a tedy tím i např. týdenní
nerovnoměrnosti. S výhodou lze vyčištěnou vodu
znovu použít. Nevýhodou jsou vyšší provozní náklady
spojené s regenerací membrán.
Technická řešení
• Domovní biologická ČOV na bázi nárůstových kultur
(např. biofiltr nebo biodisky)
• Čištění založené na nárůstových kulturách je velmi
vhodné na vody s nízkými koncentracemi znečištění –
biodisky, biofiltry zvládají i nátokové koncentrace
s hodnotami v desítkách mg BSK5 nebo CHSK.
• Domovní biologická ČOV s kombinací aktivace a
biofiltru
• Předností těchto čistíren je stabilita procesu a vysoká
účinnost a zvládání většího rozsahu koncentrací
znečištění díky existenci nosičů biomasy. Což je
zpravidla důvod pro vyšší cenu.
Nárůstové kultury
Vypouštění do vod povrchových
- emisní standardy –
při vodoprávním řízení
Kategorie ČOV
CHSK Cr
BSK5
N-NH4+
NL
P
m
p
m
P
m
p
M
<500 (emisní standard)
150
220
40
80
50
80
-
-
<500 (standard odpovídající BAT)
110
170
30
50
40
60
Nízko až středně zatěžovaná aktivace
nebo biofilm. reaktor
V podstatě bez problémů dosažitelné …………. ,ale……..
Vypouštění do vod podzemních –
emisní standardy
„m“2) v KTJ/100cm3
„m“1) v mg/l
Kategorie
ČOV (EO)
Escherichia
CHSKCr
BSK5
N-NH4+
NL
PCelk
< 10
150
40
20
40
10
-
-
10 - 50
150
40
20
40
10
50 000
40 000
> 50
150
30
20
30
8
50 000
40 000
coli
„m“1) v mg/l
Enterokoky
„m“2)
CHSKCr
BSK5
N-NH4+
NL
PCelk
Escherichia coli
Enterokoky
130
30
20
30
8
50 000
40 000
Legislativní požadavky - ohlášení – prohlášení
výrobce CE
Třída DČOV
CHSK
BSK5
NL
N-NH4
Pcelk
I
70
80
90
-
-
II
75
85
90
75
-
III
75
85
95
80
80
Kategorie výrobku
Domovní čistírna odpad. vod-PZV
CHSKCr
BSK5
N-NH4+
NL
PCelk
90
95
80
95
80
I když u PZV by měl být parametrem spíše celkový dusík a NL…..
Závěr
• Každá lokalita je jiná a do budoucna bude nutné na některých
lokalitách zpřísnění. Z toho vyplývá, že :
• po stránce legislativní by na ohlášení měly být povolovány čistírny
jen v oblastech, kde jsou poměry jednoznačné a domovní čistírny
ovlivní podzemní nebo povrchové vody minimálně,
• z hlediska nerovnoměrnosti vypouštění by měly být voleny
technologie čištění tak, aby tuto nerovnoměrnost zohledňovaly,
diskutabilní je např. aerobní čištění na lokalitách s přerušovaným
provozem,
• při vypouštění do vod podzemních upřednostnit technologie
s minimální produkcí NL a nejlépe i s nízkými odtokovými
hodnotami Ncelk – tedy denitrifikující,
• z hlediska hygienického zabezpečení upřednostnit technologie
mající předpoklad nízkého bakteriálního znečištění – vyšší stáří kalu,
případně vybavené dalším separačním stupněm (MBR),
Download

Stáhnout soubor