Soukromé koleje | Architektura - RESPEKT.IHNED.CZ
1z3
http://respekt.ihned.cz/index.php?p=R00000_d&&article[id]=61641660
Respekt - Architektura
Soukromé koleje
2. 2. 2014 | aktualizace: 2. 2. 2014 11:50
Jak se dá p estav t bývalá banka
Adam Gebrian
U potoka Boti e a vlakového nádraží Praha-Vršovice byl na podzim roku 2013 otev en objekt, jehož p íb h pat í v esku k t m nejmén
obvyklým. Základem stavby se stala n kdejší bankovní budova, její nová nápl byla vytvo ena netypicky diskusí mezi objednavatelem
a architektem a vychází z možností místa. Klient kdysi odkoupil n kolik objekt od Komer ní banky. Sou ástí tohoto portfolia byla i bývalá
administrativní budova ze sedmdesátých let s železobetonovým skeletem, která byla v devadesátých letech p estav na pro pot eby banky. Ta
už dnes nap íklad z d vodu nízkých výšek strop jednotlivých pater nárok m na administrativní využití nevyhovuje. Spole
s architekty se
zadavatelé rozhodli vyzkoušet v esku zatím dosti neot elý nápad: zm nit zastaralou kancelá skou budovu na bydlení, a to na bydlení
studentské.
Návrh studentských bydlení pro širší centra m st najdete na fakultách architektury každý semestr desítky, ale v praxi jich p íliš realizováno
nebylo. Zdánliv totiž nedávají smysl ekonomicky. Na klasickém bydlení se dá p ece vyd lat více. Anebo ne? Když se podíváme na b žné
ceny kolejného ve srovnatelných lokalitách v Praze, pohybuje se mezi 100–140 korunami denn . V recenzovaném dom p edstavuje nejnižší
nájemné 190 korun denn (2 dvoul žkové pokoje se spole nou hygienou) až po 311 korun (jednol žkový pokoj). M sí
6000 a 9500 korunami. To vzhledem k pokoji pro dva o velikosti 20 metr
tedy n co mezi
tvere ních v etn toalety a sprchy není už tak malá výt žnost.
Nelze se proto divit, že v tšinu ubytovaných tvo í studenti ze zahrani í. Dává to smysl. P ijížd jí astokrát na krátké, t ím sí ní vým nné
pobyty a jejich prioritu spíše než cena p edstavuje snadnost pronajmutí pokoje a minimum starostí s jeho provozem. Na šesti patrech objektu
se nachází celkem 160 l žek (92 pokoj , z toho je 24 jednol žkových, 68 dvoul žkových) a naprostá v tšina je rezervována. Krom pokoj
m nabízí spole né kuchyn na každém pat e, studentský klub a fitness v suterénu a dvoupodlažní studovnu, která tvo í nejvýrazn jší
formální akcent p i pohledu zvenku – arký na nároží v posledních dvou podlažích.
26.2.2014 10:42
Soukromé koleje | Architektura - RESPEKT.IHNED.CZ
2z3
http://respekt.ihned.cz/index.php?p=R00000_d&&article[id]=61641660
Rekonstrukce a konverze nevyužívaných budov p edstavují nejv tší p íležitost pro
zvýšení kvality života ve m stech.
Je nutné zmínit nep íliš ut šený stav kolejí vybudovaných za socialismu, které se v mnoha m stech nacházejí v okrajových tvrtích
a na hranici havarijního stavu.
ada domácích student tuto situaci eší pronájmy v tších byt a skládáním se na vyšší nájemné, ale ne
každému toto ešení vyhovuje.
Adaptace p vodního objektu je provedena racionáln . S trochou nadsázky se dá íci, že z p vodního objektu zbyly železobetonové podlahy
a sloupy, ale i vn jší len ní fasády vychází z p vodní stavby. Rozestupy mezi sloupy umožnily mezi n efektivn vsadit vždy jeden pokoj pro
dva. Bylo vytvo eno nové jádro s výtahem, na které jsou napojeny chodby. Pro lepší orientaci v každém pat e v jiné barevnosti. V b žném
pat e se nachází 16 pokoj .
Nejbližší kontext tvo í m stské domy z p elomu 19. a 20. století, ale také zateplený panelový d m
s fasádou v zá ivé žluto- ervené kombinaci. Rozhodnutí d m zvenku sjednotit do neutrální
erno-bílé kombinace rozumím, ovšem pokus o zjemn ní m ítka fasády pomocí zesílených bílých
orámování n kterých oken mi p ipadá nadbyte ný. Hledání nových využití pro domy, které už
skoro vypadaly jako ztracený p ípad, je možná nejd ležit jší úkol sou asné architektury. Konverze,
rekonstrukce existujících budov, hledání rezerv uvnit zastav ných území, to vše by m lo mít
ednost p ed novostavbami na zelené louce.
Autor: Jan Schindler, Ludvík Seko, Schindler Seko architekti, s. r. o.
Spolupráce: Petra Matuszková, Hana Polidarová, Ond ej Dušek, Jan Holub Investor: Hamilton &
Co Holdings
Realizace: 2013 Plocha pozemku: 493 m²
Užitná plocha: 4146 m²
www.schindlerseko.cz
26.2.2014 10:42
Soukromé koleje | Architektura - RESPEKT.IHNED.CZ
3z3
http://respekt.ihned.cz/index.php?p=R00000_d&&article[id]=61641660
Jak používat nové diskuse
0 Komentá
Jak eský prezident chápe
dodržování zákon | Komentá - …
Solární panely na sever | Zkumavka Respekt.iHNed.cz
•
•
— Kam na ty ísla
chodíte? Pro si vymýšlíte takové
nesmysly?
Ukrajina: NATO - No, EU - Sí | Audit
Jana Machá ka - Respekt.iHNed.cz
•
— Asi by se dalo íct, že jestliže
Západ "touží" po Ukrajin ješt po tom
co tam státní policie …
— N mecký problém není
nedostatek odborník (i když
http://www.economist.com/node/... …
Kdo kupoval šperky pro Janu
Nagyovou | Fokus - …
•
— Zdalipak paní
Nagyová podávala da ové p iznání k
dani darovací? .... Tam by to m lo …
reklama
Obchodní podmínky © Copyright Respekt Publishing a.s. ISSN 1801-1446 – Design: Respekt – Technická realizace: Economia, a.s.
Autorská práva vykonává vydavatel. Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití ástí nebo celku díla, zejména rozmnožování a ší ení jakýmkoli zp sobem, mechanickým nebo
elektronickým, v eském nebo jiném jazyce.
Respekt info Audit Jana Machá ka
Online verze asopisu RESPEKT SMS objednávka vydání RESPEKTu SMS platba za lánky RESPEKT RESPEKT – aplikace pro iPad a iPhone RESPEKT – aplikace pro Kindle eRESPEKT Newsletter Ke
stažení RSS
reklama
reklama
26.2.2014 10:42
Download

Soukromé koleje - schindlerseko.cz