č.1
SOCDEMÁK
Klášterecký
Vydává MO ČSSD Klášterec n.O. www.cssdklasterec.cz [email protected] tel.: 731 449 167
INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLÁŠTERECKÉ ORGANIZACE ČSSD - NEPRODEJNÉ
Představujeme se v novém složení
Místní organizace ČSSD Klášterec nad Ohří by velmi ráda seznámila občany
Klášte
Kláš
terc
rce nad Ohří se zm
změn
ěnou
o ve vedení našší, vaš
ašíí strany.
Zleva: Ji
J ří Seidl - člen výýboru MO, Ing. Jitka Briežniková - členka výýboru MO, členka OVV Chomutov, Jiříí Bez
ezdě
děkk - člen výboru
dě
u MO, Ma
M rtin Hřebíčekk - mís
ísttopředseda
MO,, St
MO
Staanislav Pechoušš - pře
ředs
d eda MO, Mgr. Sta
tani
nisl
ni
slav Kutálekk - čle
sl
len
le
n MO
MO.
Proč jsou domy čp. 110 a 169 prázdné?
Proč musel v roce 2012 Úřad práce jinam a odbor sociálních věcí a školství
vyklidit své prostory a přesídlit do domu
č. 10 na náměstí ve staré části města?
Proč musela Městská policie z frekventované části města (Nádražní ulice
č.p.169) na náměstí, odkud má všude
daleko? Jednalo se pouze o hru bývalého vedení města „Škatulata hejbejte se!“,
nebo tu byl jiný věcný záměr? Například
prodej domů, a to za tržní cenu, odhadní
cenu, nebo dokonce za „přátelskou“ cenu.
A proč rozhodla Rada města o rozparcelování pozemku pod bývalým pracovním
úřadem těsně před prodejem? Odpovědi se už asi nedovíme, ale co je jisté, že
domy v Nádražní ulici jsou prázdné!!!
M. Hřebíček
Pár vět
na úvod
Vážení spoluobčané, právě jste ve
své poštovní schránce nalezli nový
informační materiál, který pro Vás
připravuje místní organizace ČSSD.
Proto také název „Klášterecký socdemák“. Chceme v něm publikovat
nejen své názory, ale také názory
Vaše, chceme zde otevřít prostor pro
vyjádření Vašich postojů i pro návrhy řešení aktuálních otázek rozvoje
Klášterce nad Ohří. Zajisté zbude i
místo pro výsledky průzkumů a různých anket a chceme zde publikovat
i důležitá rozhodnutí rady a zastupitelstva města.
Česká strana sociálně demokratická jako celek, a tedy i místní organizace v Klášterci nad Ohří, považuje
komunikaci s občany za velice důležitou, ne-li prioritní, a proto také
otevřela moderní komunikační internetový kanál na adrese
www.cssdklasterec.cz
„Kdo nic nedělá, nic nezkazí!“ je
známé přísloví, my se jím ale nechceme řídit. Kdo nic nedělá sice nic
nezkazí, ale zároveň nic nevytvoří,
nemluvě o tom, že mu ke správnému
rozhodnutí mnohdy chybí tolik potřebné informace. A hodně informací o našem městě můžete získat na
jednání zastupitelstva města. Zkuste
někdy zavítat do kulturního domu,
když zastupitelé jednají, a na vlastní
oči uvidíte a na vlastní uši uslyšíte,
jak zastupitelé chrání Vaše zájmy,
jak se chovají a co vlastně obhajují.
V mnoha případech můžete být asi
dost překvapeni.
Výbor MO ČSSD, Klášterec n.O.
Jak to vidím já
V posledních pár letech,
v souvislosti s jednáním
některých městských zastupitelů, se zamýšlím nad
obyčejnými věcmi. Jsou to
porozumění, lidskost, tolerance, slušnost, úcta ke starším a zkušenějším lidem. Vzájemná neúcta, pohrdání a arogance dovedla naše některé
zastupitele k osobním ústním útokům,
které se řeší i soudní cestou. Otázkou je
„kde je občan a naše město?“.
Pracuji samostatně a svým jménem,
za svoji práci nesu plnou zodpovědnost.
Neschovávám se za neurčitou firmu, instituci nebo úřad. Výsledkem mé práce
je najít takové řešení stavby, aby v případě požáru nedošlo ke ztrátám na životech i majetku.
Myslím, že takto by mohli pracovat i
naši zastupitelé, nést plnou zodpovědnost za svoji práci tak, aby byl vidět výsledek ve prospěch nás, občanů města.
Za práci nelze považovat zasedání zastupitelstva, kde dochází ke slovním útokům, napadání, urážení, ke zbytečným a
nic neřešícím hovorům.
Oslovme své zastupitele, požádejme je
o řádný výkon jejich práce. Nechci se
stydět za to, že jsem obyvatel Klášterce
nad Ohří, města, o kterém se píše v celostátních novinách v souvislosti s negativními postoji zastupitelů.
Ing.Briežniková Jitka
Šance pro podnikatele
i občany
Naše nové periodikum vychází v
nákladu 6000 ks a je zdarma distribuováno na většinu poštovních adres ve městě. Pokud tedy potřebujete
oslovit v Klášterci co největší počet
domácností ať již inzercí, nebo oznámením, toto periodikum je vám k
dispozici. To samé platí pro každého
občana, který potřebuje v soukromé inzerci nabídnou něco k prodeji,
nebo něco poptává.
Kontakty na redakci najdete v tiráži.
Místní organizace ČSSD
Klášterec nad Ohří
má vlastní webové stránky.
Najdete je na adrese
www.cssdklasterec.cz
Čísla a grafy o hospodaření našeho města najdete na
http://monitor.statnipokladna.cz
KONEČNĚ SE TAKÉ NÁS, OBČANŮ MĚSTA,
ZEPTALI NA NÁŠ NÁZOR!
Kde je vůle, tam je i cesta.
Nebývalo zvykem v posledních 10
letech, aby se představitelé města ptali
občanů na jejich názory a představy o
budování a rozvoji Klášterce nad Ohří.
Dne 1. 10. 2013 se na společném zasedání v kulturním domě sešli představitelé města s občany, aby se ve vzájemné diskusi jednoznačně shodli na
využití lukrativního pozemku mezi ZŠ
Krátká a stadionem. Občané si přejí
pozemek neprodávat a vybudovat na
něm v několika etapách odpočinkovou
a sportovní zónu. Představitelé města
tento názor akceptovali.
Místní organizace ČSSD názory občanů a úsilí města o vybudování relaxačně sportovní zóny jednoznačně
podporuje!!!
Toto byl první krok správným směrem, cesta, jak na základě názorů a
představ občanů, zvelebit město. Věříme, že proběhnou i další společná setkání i nad jinými ožehavými tématy.
Mgr. Stanislav Kutálek
Volby 2013
Mezi mnoha kandidáty
na volebních lístkách najdete samozřejmě i ty naše,
kandidáty strany ČSSD.
Budeme samozřejmě moc
rádi, když k volbám přijdete a rozhodnete se právě
pro naši stranu. Důvodů je
proto určitě dost a dost a
budeme ještě radši, když
svými preferenčními hlasy
podpoříte kandidáty, kteří
pro chomutovský okres již
udělali mnoho užitečného
a kteří mají za sebou kus
poctivé práce.
Jsou to MUDr. Jaroslav
Krákora, Mgr. Marie Benešová, Ing. Radek Štejnar
a Ing. Rudolf Kozák.
Děkujeme.
Regionální měsíčník. Vydává a řídí ČSSD Klášterec n.O.. Adresa: Ciboušovská 815, 431 51 Klášterec n.O.
Kontaktní osoba: Mgr. Kutálek Stanislav, Tel.: 731 449 167, E-mail: [email protected], Http://www.cssdklasterec.cz
Za původnost a obsahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí jejich autoři. Nepodepsané články jsou redakční. Jakékoliv kopírování obsahu je možné jen se
souhlasem autora. Fotografie, grafy, plánky a jiné grafické prvky jsou autorskými díly podle příslušného zákona. Tisk je registrován u MK ČR pod číslem E 21250.
Podepsané články, i zkratkou, nemusí být shodné s názory redakce. Vydavatel neručí za obsah inzerce. Sazba: KADYO. Tisk: Akord s.r.o., Chomutov.
Download

noviny č.1 - MO ČSSD Klášterec nad Ohří