Číslo jednací: 2Nc 1086/2014 - 131
USNESENÍ
Městský soud v Praze rozhodl soudkyní JUDr. Růženou Kučerovou v právní věci
žalobce: Davídkovo koření s.r.o., IČ : 28627806, F. Čejky 427, 738 01 , Frýdek - Místek,
zastoupeného: JUDr. Jiří Solil, advoká t, Jakubská 2, 110 00, Praha 1, proti žalovanému: 1/
David Jurásek, nar. 13.3.1974, Pražmo 153, 739 04, Pražmo, 2/ Veronika Jurásková, nar.
21.4.1992, IČ : 02831660, Pražmo 153, 739 04, Pražmo, 3/ Silvie Jurásková, nar. 28.2.1974,
Dobrá 230, 739 51, Dobrá, 4/ Ladislav Kocián, nar. 25.5.1979, IČ : 68911289, Jižní Vršava
263, 760 01, Zlín
o návrhu na předběžné opatření
takto:
I.
Žalovaný č. 1 a žalovaná č. 2 jsou povinni zdržet se užívání označení
„Davídkovo koření“ na farmářských trzích, na trzích.
II.
Žalovaná č. 2 je povinna zdržet se užívání označení „Davídkovo koření“ na
webových stránkách www.davidkovokoreni.cz a na internetové doméně
www.davidovokoreni.com.
III.
Návrh na předběžné opatření, jímž by soud zakázal žalovanému č. 1 a žalované
č. 2 zdržet se užívání označení „Davídkovo koření“ na zboží vpapírových
pytlících, v krabičkách, v dárkových předmětech, vreklamě, v informačních
letákách, na vizitkách a na jiných prodejních místech, se zamítá.
IV.
Návrh na předběžné opatření, jímž by soud ulo
žil žalované č. 3 a žalovanému
č. 4 zdržet se užívání označení „Davidovo koření“, a to na zboží v papírových
pytlících, v krabičkách, v dárkových předmětech, vreklamě, v informačních
letákách, na vizitkách a na farmářských trzích, na trzích či jiných prodejních
místech, se zamítá.
V.
Návrh na předběžné opatření, jímž by soud uložil žalovanému č. 1, žalované č.
2, žalované č. 3 a žalovanému č. 4 zdržet se provozování internetového
obchodu s výrobky označenými „Davídkovo koření“, se zamítá.
VI.
Návrh na předběžnéopatření, jímž by soud uložil žalovanému č. 1, žalované č.
2, žalované č. 3 a žalovanému č. 4 povinnost odstranit obsah webových stránek
nacházejících se na internetové doméně www.davidkovokoreni.com, se zamítá.
VII.
Soud ukládá žalobci podat ve lhůtě 30 dnů žalobu ve věci samé.
pokračování
2
2 Nc 1086/2014
Odůvodnění:
Žalobce domáhá návrhem na vydání předběžného opatření ochrany práva k názvu
žalobce a ochrany proti nekalosoutěžnímu jednání žalovaných. Dle žalobního tvrzení, je
žalobce právnickou osobou, která se specializuje na prodej koření pod názvem „Davídkovo
koření“, což je i jeho obchodní firma. Od roku 2012 je žalobce nájemcem internetové domény
www.davidkovokoreni.cz. Na této doméně realizoval svojí prezentaci a e-shop k prodeji
výrobků. Webové stránky dle smlouvyo dílo vytvořil pro žalobce žalovaný č. 4.
Žalovaný č. 1 pracoval u žalobce na základě pracovní smlouvy od 1. 11. 2011 do 1. 4.
2014, žalovaná č. 3 byla jednatelkou žalobce vobdobí od 9. 6. 2010 do 24. 1. 2014 a dále
pracovala na základě pracovní smlouvy na pozici prodavačky od 15. 10. 2012 do 9. 4. 2014.
Žalovaní se pokouší o neoprávněné převzetí značky „Davídkovi koření“ a parazitují na
pověsti žalobce. Na různých prodejních akcích se vydávají za „Davídkovo koření“ a
poškozují dobré jméno žalobce pomluvami. Žalovaní neoprávněně provozují webové stránky
www.davidkovokoreni.com a www.doktorcaj.cz včetně e -shopu pod firmou žalobce.
Žalobce požaduje zatímní úpravu poměrů účastníků vzhledem k tomu, že použitím
označení „Davídkovo koření“ poškozují žalovaní dobré jméno žalobce, parazitují na jeho
pověsti, dopouští se nekalé soutěže, a to klamavé reklamy, nebezpečí záměny a parazitování
na pověsti a způsobují žalobci újmu, což může být v případech některých zákazníků nevratný
proces.
Dle ust. § 74 o. s. ř. je -li třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo je
obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, může soud před zahájením řízení
zahájit předběžné opatření. Předpokladem pro vydání předběžného opatření je osvědčení
nároku o věci samé a osvědčení existence naléhavé potřeby zatímní úpravy poměrů účastníků.
Institut předběžného opatření je institutem výjimečným, jeho cílem je do budoucna zabránit
nevratným skutečnostem.
Žalobce osvědčil výpisem zOR vedeného Krajským soudem v Ostravě, že dne 9. 6.
2010 byla zapsaná obchodní firma Davídkovo Koření, s. r. o. Žalobce osvědčil, že David
Jurásek a Silvie Jurásková ukončili u žalobce pracovní poměr kdatu 1. 4. 2014 a 9. 4. 2014 a
žalovaná Silvie Jurásková přestala vykonávat funkci jednatelky žalobce kdatu 24. 1. 2014
(okamžité zrušení pracovního poměru ze dne 1. 4. 2014 a 9. 4. 2014). Žalobce osvědčil
smlouvou o pronájmu internetové domény ze dne 10. 6. 2010, že registroval doménové jméno
www.davidkovokoreni.cz na dobu neurčitou.
Výpisem ze živnostenského rejstříku žalobce osvědčil, že Veronika Jurásková, bytem
Pražmo 153 získala k datu 27. 3. 2014 živnostenské oprávnění stím, že její IČ je 028 31 660.
Z výpisu databáze WHOIS.SMARTWEB.cz, výpis žalobce osvědčil, že Veronika Jurásková
registrovala doménu dne 25. 4. 2014 ve tvaru „Davidkovokoreni.com“. Webovými stránkami
s označením davidovokoreni.com žalobce osvědčil, že na těchto webových stránkách je užito
logo Davídkovo koření s tím, že je uvedeno sídlo firmy Veronika Jurásková, Pražmo 163, IČ:
028 31 660, objednávky Silvie Jurásková a David Jurásek a správce e-shopu Ladislav Kocián.
Emailovou korespondencí mezi Lucií Stroblíkovou a Monikou Vávrovou ve dnech 17.
8. 2014 až 1. 9. 2014 bylo osvědčeno, že Lucie Stroblíková potvrdila, že Moravanské trhy
budou spolupracovat s Davidem Juráskem z Davídkova koření. Emailovou korespondencí
pokračování
3
2 Nc 1086/2014
mezi Monikou Vávrovou a Ing. Václavem Kleisnerem ze dne 5. 9. 2014 bylo osvědčeno, že
na farmářských trzích ve Slatinách prodává David Jurásek, popř. Veronika Jurásková pod
označením Davídkovo koření.
Žalobce se návrhem na předběžné opatření domáhal ochrany obchodního jména
žalobce a ochrany proti nekalosoutěžnímu jednání žalovaných. Soud na z ákladě výše
osvědčených skutečností má osvědčeno, že žalovaný č. 1 David Jurásek a žalovaná č. 2
Veronika Jurásková se dopouští nekalosoutěžního jednání, když užívají v souvislosti se
svou účastí na farmářských trzích při prodeji vpronajatých stáncích k označení svého
prodejního místa označení „Davidovo koření“. Toto jednání je jednáním klamavým, je
způsobilé k vyvolání záměny se žalobcem a parazituje na pověsti žalobce.
Soud má též za osvědčené, že žalovaná Veronika Jurásková, registrovala doménu ve
tvaru www.davidkovokoreni.com k datu 28. 4. 2014 a pod touto doménou jsou provozovány
webové stránky, kdy jak v označení domény, tak na webových stránkách je užito označení
Davídkovo koření. Užití označení Davídkovo koření v doméně a na webových stránkách
soud považuje za nekalosoutěžní jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže, kdy jde o
jednání, které je způsobilé přivodit žalobci újmu spočívající v úbytku zákazníků, je způsobilé
vyvolat nebezpečí záměny se žalobcem a parazituje na pověsti žalobce, protože žalobci svědčí
priorita k tomuto označení. Soud tudíž předběžnému opatření v rozsahu uvedeném ve výroku
I. a II. vyhověl.
Návrh na předběžné opatřené v rozsahu ve výroku III., IV., V., VI. soud neshledal důvodným
vzhledem k tomu, že žalobce své tvrzení, že všichni čtyři žalovaní využívají označení
Davídkovo koření na zboží ,na papírových obalech, na krabičkách, v dárkových předmětech,
v reklamě, v informačních letácích, na vizitkách neosvědčil. Stejně tak neosvědčil své tvrzení,
že toto označení užívá žalovaná č. 3 a žalovaný č. 4. Co se týká nároku na stanovení
povinnosti odstranit obsah webových stránek, nacházejících se na internetové doméně
www.davidkovokoreni.com, žalobce neuvedl žádné tvrzení, v čem shledává závadnost obsahu
webových stránek a neuvedl žádný právní důvod svého nároku. .
Dle ustanovení § 76, odst. 3 soud uložil žalobci, aby ve lhůtě 30 dnů podal návrh na
zahájení řízení ve věci samé.
P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení
k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.
V Praze dne 1. října 2014
Za správnost:
Podubecká
JUDr. Růžena Kučerová , v.r.
soudkyně
Download

usnesení o návrhu na předběžné opatření