Zpráva k plnění usnesení konference 30.3.2013:
Vážené kolegyně a kolegové.
Dovolte , abych se vyjádřil k bodům usnesení z minulé schůze zástupců místních
skupin,jenž byly v usnesení této schůze:
1. K bodu (v usnesení č.7) ohledně zavážení návnad a nástrah na sumce velkého
na podrevíru 55 - Hlušovice. Výbor na svém zasedání tento bod projednal
podrobněji a zamítl jej.Opravdu se jedná o revír ,na kterém by zavážení a
instalace bójí či jiných zařízení určených pro lov sumce velkého byla značně
komplikovaná a zcela zbytečně by omezovala v lovu další rybáře.
2. Projednání prodloužení denní doby lovu v měsíci listopadu a prosinci do 21
00 hodin (v usnesení č.8.) Je nutná změna legislativy a to v prováděcí
vyhlášce č.197 z r. 2004 sb. Změnu v uvedené vyhlášce lze provést pouze
v poslanecké sněmovně,která by otevřela zákon o rybářství. V současné
politické situaci v našem státě je to zcela nemožné.Tudíž jakákoliv změna
není v silách vedení MO.
3. Problematika hájení mníka jednovousého,jelce jesena a lososa obecného (v
usnesení č.9.) K tomuto bodu se vyjádřil předseda Rady ČRS JUDr. Alexander
Šíma. Jeho odpověď je na webových stránkách Rady ČRS a byla zveřejněna i
na našich webových stránkách.
A jelikož dvě místní skupiny (Černovír a Neředín) mají v usnesení požádat
uživatele revíru Morava 18 na znovu obnovení lovu mníka jednovousého dle
bližších podmínek,budeme usilovat o udělení vyjímky na KÚOK.
Zpráva předsedy MO ČRS za uplynulé volební období.
Výroční schůze zástupců místních skupin dne 29.3.2014.
Zpráva předsedy ČRS MO:
Vážené kolegyně a kolegové. Uplynulé čtyřleté období v naší organizaci přineslo
mnoho změn a to hlavně v majetkoprávních vztazích,zvláště u revírů ,na kterých
hospodaříme. Podařilo se čerpat finanční dotace z evropských dotačních fondůOperačního programu rybářství. Vyměnili jsme veškerou techniku,zakoupili novou
dodávku a opravili zadní trakt sekretariátu. Celková vynaložená finanční částka byla
dotována 60% účastí fondů EU. V loňském roce došlo k velké změně ve funkci
ekonoma MO. Po více jak půl století práce na ekonomickém úseku rezignoval na
svou funkci Břetislav Valášek. Jeho mravenčí a pečlivou práci pomalu ale jistě
začala přebírat Ing. Jarka Šubčíková, která je na volební kandidátce. Břeťa,jehož
životní hodiny se přibližují k číslu 89 let, se pro svůj věk rozhodl k rezignaci. Jeho
životní práce pro MO je absolutně nepřekonána a navždy zapsána do dějin.
Podrevíry ,revíry a RZ ,na kterých hospodaříme , se díky práci našich členů udržují
v rámci možností našich sil a prostředků s péčí řádného hospodáře. Je to přesně jak
bylo napsáno v prosincovém čísle r.2013 Ol. Rybáře- dělníci vody,kteří se starají o
pořádek a nehledí na počet brigádnických hodin. Těchto členů si vážím a patří jim
poděkování.
Podrevír Kníničky jsme po velmi dlouhém jednání s orgány státní správy udrželi pro
všechny členy ČRS. Už hrozilo, že dojde k předání soukromému subjektu , ale díky
uzavřeným nájemním smlouvám s Lesy ČR a dekretům pro výkon rybářského
práva,které vlastníme, nedošlo k nejhoršímu.
Chceme vás informovat o plnění usnesení naší konference a čerpání finančních
prostředků z fondu, na který každý dospělý člen přispívá částkou 200Kč a mládež
100Kč.
Finanční příspěvek je určen na nákup vodních ploch a pozemků na rybářských
revírech i rybochovných zařízení do majetku MO. Celková částka, která byla
vybrána za r. 2013, je 440 000Kč. Jelikož splácíme bezúročnou půjčku, čeká nás
v prosinci zaplacení další splátky a to ve výši 250 000Kč. Polovina dluhu je
zaplacena, ale přesto dlužná částka ve výši 500 000Kč bude zatěžovat rozpočet MO.
Po zdlouhavých jednáních s orgány státní správy se podařilo zakoupit parcelu
v katastru obce Těšetice a to hráz rybochovného rybníka s vypouštěcím zařízením.
Tudíž další parcela, která je součástí majetku naší MO, zabezpečila pevné postavení
v majetkoprávních věcech tohoto rybochovného zařízení. Je značný problém
v dnešní době licitovat o ceně parcel, které šplhají do astronomických výšek. Ceny
pozemků rostou astronomicky nahoru, jak jsem již zde psal a nakupování je čím dál
tím složitější, pracnější projednávání v nákupu. Jsem ovšem potěšen skutečností, že
máme skoro všechny majetkoprávní záležitosti s majiteli revírů, na kterých lovíme,
řádně vyrovnány a smluvně ošetřeny. Značně velké množství vodních ploch a parcel
je zakoupeno do majetku MO. Jsme uživatelé revírů , máme dekrety na revíry a tím
i pevnější půdu pod nohama. Poděkovat je nutno všem členům, kteří pochopili
platbu mimořádného příspěvku a tím posílili a navýšili majetek naší organizace.
Není to pro člena zrovna malá částka vytáhnout z kapsy 200Kč nebo 100Kč,ale tyto
peníze jsou do poslední koruny investovány na výše uvedené nákupy pozemků. Já
vím , že v jiných MO ČRS tento nepopulární příspěvek nemají,ale věřte,že je to
jediná cesta , která vede k získání pevného postavení naší organizace na revírech,
na kterých hospodaříme a které využíváme k sportovnímu rybolovu. Nejen dnes,
ale děláme to hlavně proto, aby bohatá historie sportovního spolkového rybaření
v Olomouci měla i svoji budoucnost. Ano, tato strategie nákupu pozemků, je dnes
pro nás finančně zatěžující. Ale je to investice na jistotu. A všichni ti , kteří přijdou
po nás, nám dají za pravdu a ocení, že to bylo správné opatření.
Všechny doklady o nákupu a vlastnictví pozemků a o finančním hospodaření naší
MO jsou k nahlédnutí na sekretariátu. Na webových stránkách jsou zveřejněna i
čísla parcel a listů vlastnictví. Pozemky, které vlastníme, jsou v tržní ceně dnes
značně ceněny a majetek organizace nabyl značné částky. Určitě většina z vás ví o
velice komplikované situaci v MO Zábřeh na Moravě. Na rybářském revíru , na
kterém tato organizace hospodaří-přehrada Nemilka (21ha) - končí výkon
rybářského práva pro ČRS. K datu 1.1.2015 se předává soukromému subjektu. A
protože chceme nakupovat i nadále vodní plochy a parcely , rozhodl výbor MO o
hospodaření v úsporném režimu a všechny výdaje jsou v maximální možné míře
kontrolovány a sledovány. Všechny takto ušetřené finanční prostředky budou
použity k nákupu parcel.
Poděkování patří také kolegyni a kolegům výboru MO. Že jsme v mnoha případech
terčem kritiky,to považuji za normální . Ale jakékoliv neoprávněné ne kritizování,
ale přímo pranýřování funkcionářů ,je pro mne nepřijatelné. Děláme maximum pro
dobrý chod organizace a téměř vše ve svém volném čase. Musím poděkovat všem
manželkám funkcionářů za obří trpělivost s námi.
Jestliže dnes budu zvolen do vedení této organizace, budu ji vést směrem, kterým
byla dosud vedena. Vypořádat a dokončit veškeré majetko-právní vztahy vodních
ploch. Udržet a rozšířit majetkovou stabilitu MO. Členské základně poskytnout co
nejvíce revírů , na kterých mohou lovit. Je to nesnadný úkol , ale není nesplnitelný.
Naše MO je díky i ekonomovi, nestorovi Břetislavu Valáškovi a ekonomce Ing.Jarce
Šubčíkové stabilní. Ale musím zde zmínit i tu skutečnost , že na konferenci a
schůzích MS opět předložíme návrh na schválení mimořádného příspěvku pro
r.2015.Čeká nás ještě splacení půlmilionového dluhu za nákup Hlušovické pískovny
a plánujeme nákupy dalších parcel a vodních ploch do majetku MO. Už teď mohu
říci, že jednáme s majiteli vodních ploch o odkupu do majetku organizace.
Škoda, že se u vody vytrácí kamarádství. Nikoho nic nezajímá, lidé jsou naštvaní.
Vím, že je těžká doba,složitá politická situace, ekonomická nejistota a že to
všechno se přenáší i do našich řad.
A tak Vás chci na závěr požádat: Nenosme starosti a zlobu k vodě. Když jsem byl
malý kluk, u vody vždy platilo pravidlo slušného chování a přátelství mladých i
starších rybářů. U vody vždy musel být klid a pořádek. U vody bylo vždycky dobře.
Dnes se nám to jaksi vytrácí. Tak se snažme, ať se to tam vrátí.
Přeji ČRS celistvost a udržení všech revírů, na kterých lovíme. Petrův zdar!
Michal Šefčík
předseda
Zpráva ekonomky:
Zpráva o účetní závěrce za rok 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014.
Dámy a pánové, dobrý den.
Dovolte mi, abych vás seznámila s výsledky hospodaření naší organizace
za rok 2013 a představila návrh rozpočtu na rok 2014.
Hospodaření 2013
Organizace vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. a
vyhláškou
504/2000 Sb. pro účetní jednotky, u kterých není podnikání hlavním
předmětem
činnosti.
Hospodaření za rok 2013 dopadlo uspokojivě. Dosáhli jsme
hospodářského
výsledku + 451.654,06 Kč. Je však třeba zdůraznit, že tento zisk je
výsledkem
úsporných opatření v oblasti nákladových položek a že finanční prostředky byly použity na nákup parcely v katastru Poděbrady v ceně 449.670,Kč.
To jsou výdaje, které se do nákladových položek neúčtují.
Dále bylo zaplaceno 250.000Kč do VÚS Ostrava, což je roční splátka
půjčky na nákup revíru Hlušovice , kterou nám jako bezúročnou půjčku
VÚS
v minulosti poskytl.
Stručný komentář k roku 2013.
V oblasti výnosové jsme dosáhli částky 6.338.371, 87 Kč. Největší
díl
(82,8%) tvoří příjmy od členů naší MO v tomto základním složení:
tržby za povolenky od VÚS a MRS
2 530 730,00 Kč
tržby za povolenky Chomoutov
474 750,00 Kč
tržby za členské známky
908 700,00 Kč
pracovní povinnosti
729 600,00 Kč
fond parcel
440 000,00 Kč
ostatní - zápisné, časopis, školení,
krmivo
167 233,00 Kč
Díky úspěšné účasti ve výběrových řízeních se naše organizace stala
příjemcem
nemalých finančních dotací z prostředků státního rozpočtu a územních
celků.
Mze nám poskytlo účelovou dotaci ve výši 200.000,- Kč, Olomoucký kraj
dotaci
450.000,- Kč. Obě tyto dotace byly určeny a také použity na navýšení rybí
obsádky
v povodí řeky Moravy , zejména
původních druhů,
jejichž stavy se vlivem rostoucího počtu rybožravých predátorů stále
snižují.
Také se použily na dorybnění říčky Blaty, kde, jak víte,došlo k ekologické
havárii.
Další dotace byly získány na podporu činnosti odboru mládeže, pořádání
plesu
a rybářských závodů, celkem to bylo
118.000,- Kč.
Na nájemném za revíry ve vlastnictví naší MO jsme utržili 32.962,Kč.
Hodnota vychovaných a vysazených ryb je 156.647,- Kč
V oblasti nákladů jsme dosáhli částky 5.886.717,81Kč,
nákup povolenek od VÚS a MRS
2 494 450,00 Kč
nákup členských známek
475 335,00 Kč
nájemné za revíry
96 954,00 Kč
hodnota vysazených ryb (mimo zaryb.
plánu VÚS)
915 069,00 Kč
Ostatní režijní náklady
147 581,00 Kč
činnost odboru mládeže
170 519,00 Kč
Revír Chomoutov vykázal ztrátu 48.087,- Kč, ostatní revíry díky dotační
pomoci
vykázaly zisk 213.412,- Kč.
Na úseku rybochovných zařízení bylo také dosaženo uspokojivých
výsledků.
Vychovali jsme a vysadili násadu v hodnotě 156.647,- Kč. I přes
tyto dobré ukazatele jsem ale přesvědčena, že jsme schopni i zde
dosáhnout
lepší organizací a hospodařením s brigádnickými kapacitami daleko lepších
ekonomických ukazatelů našich RZ.
K 1. lednu 2014 vlastní naše MO tento
majetek:
finanční prostředky na účtech a v
372 118,35 Kč
pokladně
pozemky v hodnotě
dlouhodobý hmot. a nehmot. majetek
odpisovaný
inventář
celkem
4 331 650,00 Kč
313 607,00 Kč
768 328,00 Kč
5 785 703,35 Kč
Závazky k 31.12.2013 jsou celkem
577.310,- Kč., z
Konstatuji, že s prostředky naší organizace je nakládáno efektivně, účelně,
dosažené výsledky a struktura majetku dokumentují výše uvedené
skutečnosti
a výbor MO Olomouc doporučuje schválit účetní závěrku za rok 2013 bez
výhrad.
Návrh rozpočtu na rok 2014
A nyní mi dovolte, abych Vám představila návrh rozpočtu na rok
2014.
Byl navržen s přihlédnutím k plánovaným akcím v tomto roce, sestaven na
základě
kvalifikovaného odhadu hlavních příjmových položek, tj. členských
známek,
povolenek, pracovních činností, prostředků na tvorbu fondu
parcel.
Vycháží ze skutečných nákladů v roce
2013
s přihlédnutím na inflaci a očekávaný demografický vývoj členské
základny.
V oblasti výdajů bude vedení MO pokračovat v režimu úsporného
provozního
hospodaření. Je to nezbytné, protože výše nákladů na nákup povolenek a
členských
známek ve vazbě na hodnotu jejich prodeje je definována jednoznačně,
tam žádný prostor pro úspory není, rovněž i zarybňovací plán na
Ch1A.
A je nezbytné rozpočtovat prostředky na splátku úvěru ve výši 250.000,Kč,
Nákladové položky jsou rozpočtovány
následovně:
násadové ryby,
krmivo
624 000,00 Kč
nákup čl.známek
454 000,00 Kč
nákup povolenek VÚS
2 490 000,00 Kč
náklady provozních
činností celkem
splátka úvěru
rezerva
Výnosové položky jsou rozpočtovány
následovně:
tržby za vysazené ryby
členské příspěvky
úroky
mimořádné výnosy
tržby za povolenky VÚS a MRS
tržby za povolenky Chomoutov
převod zůstatku na fond parcel
(424.000 - 250.000= 174.000)
1 691 000,00 Kč
250 000,00 Kč
16 000,00 Kč
5 259 000,00 Kč
143 000,00 Kč
2 206 000,00 Kč
300,00 Kč
108 700,00 Kč
2 500 000,00 Kč
475 000,00 Kč
-174 000,00 Kč
5 259 000,00 Kč
Rozpočet je plánován jako vyrovnaný , výbor MO bude pokračovat
v úsporném provozním hospodaření a dbát na dodržování rozpočtové
kázně.
Výbor doporučuje návrh rozpočtu schválit bez výhrad.
Podrobná účetní závěrka za rok 2013 a návrh rozpočtu pro rok 2014 bude
umístěn na oficiálních webových stránkách naší organizace.
Děkuji za pozornost, kterou jste zprávě
věnovali.
Zprávu předkládá: Ing. Jarmila Šubčíková - ekonom MO
Účetní závěrka 2013:
IČO: 18050352
Český rybářský svaz, MO Olomouc, Chválkovická 56
Výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2013
účtová třída 5
účt. Sk. 50
NÁKLADY
Spotřebované nákupy
spotřeba násadových
ryb celkem
energie
spotř. ost.
neskladovatel.
dodávek
Služby
opravy a udržování
cestovné
služby
Osobní náklady
mzdové náklady
zákonné pojištění
ostatní soc. náklady
Daně a poplatky
daň z nemovitostí
ostatní daně a
poplatky
Ostatní náklady
dary ostatní
nákup povolenek a čl.
známek
odpisy, prodaný
majetek,
tvorba rezerv a oprav.
pol.
Odpisy DNM a DHM
bankovní poplatky
účt. tř. 5 celkem
501000
502000
503000
úč.sk.51
511000
512000
518000
úč.sk.52
521000
524000
528000
úč.sk.53
532000
538000
úč.sk.54
543000
548000
úč.sk.55
551000
568000
Účtová třída 6
úč.sk.60
VÝNOSY
tržby za vlastní výkony
a zboží
Činnosti v tis. Kč
celkem
980
103
241
29
2
399
718
150
60
11
2 970
214
9
5 886
601000
úč.sk.64
648000
úč.sk.68
680000
688000
662010
tržby z prodeje ryb
Ostatní výnosy
příspěvky členů
Mimoř.výnosy
mimořádné výnosy
Ost.mimoř.výnosy
přijaté dary a dotace
úroky z bank. účtů
účt. tř.6 celkem
HV 2013 před
zdaněním
zpracoval:
Ing. Jarmila Šubčíková
ekonom
157
0
5 251
0
162
0
768
0
6 338
452
Návrh rozpočtu na rok 2014.
Český rybářský svaz, MO
Olomouc
Chválkovická 56
IČO: 18050352
účtová třída 5
účt. Sk. 50
501010
501020
501030
502010
502020
502030
503010
503020
503030
503040
503050
úč.sk.51
511010
512010
518010
518020
518030
518040
518050
518060
518070
518080
518090
úč.sk.52
NÁKLADY
Spotřebované nákupy
násadové ryby
krmivo
PHM výrobně provozníFord,RS
el.energie
plyn
voda
materiál,
kancel.potřeby
PHM ostatní
inventář, DHM,ostatní
občerstvení - schůze,
výlovy
ceny pro závodníky
Služby
opravy dodavatelské
stravné, cestovné
poštovné
telefony
pojištění
nájemné rybníků a
revírů
nájemné ostatní
dopravné ryb
dopravné ostatní
poplatky čs
ostatní
služby,poradenství
Osobní náklady
v tis.Kč
532
25
67
25
64
10
105
40
0
25
20
10
30
52
34
111
15
20
9
157
521010
521020
521030
524010
524020
528010
úč.sk.53
532010
538010
úč.sk.54
546010
546020
549010
549020
úč.sk.55
551010
249000
mzdy -PP,DPČ
mzdy - FP
mzdy - DPP
zákonné poj.soc.zabezp.firma
zákonné poj.zdravot.zabezp.firma
ostatní soc.náklady
Daně a poplatky
daň z nemovitostí
ostatní daně a polatky
Ostatní náklady
dary,životní jubilea
dary-ostatní
nákup povolenek
členské známky nákup
odpisy,prodaný
majetek,
tvorba rezerv a
oprav.pol.
Odpisy DNM a DHM
splátka dluhu
rezerva
náklady 2014 celkem
Účtová třída 6
úč.sk.60
601010
úč.sk.64
644010
649010
649020
649030
649040
649050
649060
úč.sk.68
684010
684011
684020
684030
684040
VÝNOSY
tržby za vlastní výkony a zboží
tržby z prodeje ryb
Ostatní výnosy
úroky z bank.účtů
limit na revíry od VUS
příjmy z plesu
příjmy na ryb.závodech
nájemné za revíry MO
refaktur.nájem od VÚS
odlovy
Přijaté příspěvky
povolenky VUS
povolenky Chomoutov
členské známky
zápisné
školení
152
111
144
60
22
4
1
20
2 490
454
185
250
16
5 259
143
0
32
14
0
33
20
10
2 500
475
868
32
16
684050
684060
684070
684080
684090
časopis
krmivo
pracovní povinnost
legitimace a ostatní
na fond parcel
převod zůstatku na fond parcel
56
52
744
14
424
-174
(424000 - 250000 =
174000)
výnosy 2014 celkem
HV 2014
Ing. Jarmila Šubčíková
ekonom
5 259
0
Zpráva dozorčí komise MO ČRS Olomouc za rok 2013
pro členskou schůzi konanou dne 29. 3. 2014:
Vážení přítomní, vážení hosté!
Dozorčí komise předkládá zprávu o své činnosti za uplynulé období od
členské schůze konané dne 30. 3. 2013
Dozorčí komise pracovala ve složení MUDr. Ivan Prucek, pan František
Štarnovský, Pan Ladislav Popelka, pan Luděk Trubač a pan Jaroslav Vaca.
Při své činnosti se řídila Stanovami ČRS, Jednacím řádem a vlastním plánem
činnosti. DK se v roce 2013 zaměřila na tyto úkoly: na činnost výboru MO ČRS
Olomouc v oblasti řízení celé místní organizace a místních skupin a jednotlivých
odborů, plněním plánu činnosti a plněním usnesení členské schůze MO ČRS
Olomouc konané dne 30. 3. 2013.
Výboru MO ČRS Olomouc, pokračovat v řešení majetkoprávních záležitostí
a problematiky uživatele revírů tak, aby MO ČRS Olomouc měla postavení jejich
uživatele v souladu s platnou právní úpravou.
Usnesení splněno.
1.
DK na úseku ekonomiky sledovala dodržování hospodárnosti a efektivnosti
při dodržování všech platných směrnic, provedení účetnictví, inventarizaci a
evidenci majetku a zásob. Byla provedena kontrola obratu na průběžných
položkách příjmů a výdajů běžného účtu, byly provedeny kontroly pokladny.
Zároveň byl porovnán stav aktiv a pasiv na jednotlivých účtech koncem roku
2013 a počátečním stavem k 1. 1. 2014, kde nebylo shledáno žádných závad.
Dozorčí komise měla možnost v průběhu roku 2013 kdykoliv prověřit
jakýkoliv účetní doklad dle potřeby. Práce ekonoma pana Břetislava Valáška
byla precizní. Výše uvedený ze zdravotních důvodů ke konci roku 2013 funkci
ekonoma ukončil. Od 1. 1. 2014 jeho funkci začala plnit paní Ing. Jarmila
Šubčíková.
2.
Na úseku hospodářském sledovala DK plnění zarybňovacího plánu, nákup ryb
pro vysazování do našich revírů, produkci vlastních násad, údržby a
3.
ošetřování rybářského nářadí, včetně jeho doplňování. Funkci hospodáře a
technicko-hospodářského pracovníka v jedné osobě vykonává pan Václav
Zelníček. Hospodář předkládá každý měsíc zprávu o své činnosti dozorčí
komisi. Vede si pracovní deník, do kterého zapisuje všechny práce, počet
odpracovaných hodin a ujeté kilometry. Tento deník má DK k dispozici ke
kontrole.
Úsek místních skupin. Funkci koordinátora místních skupin vykonává pan
Jaroslav Pokorný. Je to zkušený pracovník, který dříve pracoval jako člen
dozorčí komise. Ze zdravotních důvodů svou činnost koordinátora do
dnešního dne ukončil.
4.
Úsek odboru mládeže. Funkci vedoucího odboru mládeže vykonává pan
Pavel Zatloukal, který věnuje mnoho svého volného času výchově našeho
rybářského dorostu. Jeho práce zaslouží uznání! Jeho spolupracovníkem je
pan Dušan Alexa. Jeho znalosti jsou na vysoké odborné úrovni a přispívají tak
k výchově našich mladých rybářů.
5.
Úsek rybářské stráže. Funkci vedoucího rybářské stráže vykonává pan
Stanislav Dlabal. Je to pracovitý a obětavý funkcionář. Jeho práce zaslouží
uznání!
6.
Sekretariát naší MO. Na sekretariátě pracovali pan Miloslav Straškrába, pan
Miloslav Žatka a pan Jan Bílka. V jejich činnosti neshledala DK žádné
nedostatky. Během roku 2013 ze zdravotních důvodů svou činnost ukončili.
Od 1. září 2013 na sekretariátě začala pracovat Ing. Jarmila Šubčíková a od
1. ledna 2014 paní Hana Zelníčková.
7.
Funkci jednatele vykonává pan Ing. Vladislav Hála. Jednatel je dobře
obeznámen se zněním rybářského zákona a svou aktivní činností je
nepostradatelným členem výboru naší místní organizace.
Členové DK se zúčastnili nákupu ryb, vysazování a výlovu rybochovných
zařízení, brigád, školení a dalších akcí místní organizace ČRS Olomouc.
DK řešila v roce 2013 dvanáct přestupků vážnějšího charakteru, při kterých
byla zadržena povolenka. Jeden člen byl vyloučen z naší MO ČRS.
DK se vždy snažila prosazovat zájmy rybářů.
Dozorčí komise konstatovala, že činnost naší MO ČRS Olomouc byla dobře
a energicky řízena naším předsedou panem Michalem Šefčíkem.
Děkuji za pozornost
Petrův zdar
V Olomouci dne 22. 3. 2014
MUDr. Ivan Prucek
předseda dozorčí komise
MO ČRS Olomouc
Zápis
z členské schůze zástupců místních skupin při MO ČRS Olomouc
konané dne 29.3.2014 na Střední odborné škole Polytechnické,
Olomouc:
Účast:
prezenční listina / uloženo na sekretariátě MO /
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zahájení
Návrh jednacího řádu a jeho schválení
Vyznamenání členů MO ČRS Olomouc
Volba návrhové komise
Volba mandátové komise¨
Volba volební komise
Zpráva o činnosti MO ČRS Olomouc od poslední členské schůze a plán práce
MO na rok 2014
8. Zpráva o hospodaření MO ČRS v roce 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014
9. Zpráva o činnosti dozorčí komise
10. Zpráva mandátové komise
11. Volby členů výboru a dozorčí komise
12. Volba předsedy MO ČRS Olomouc
13. Diskuze
14. Schválení nových členů MO ČRS Olomouc
15. Návrh usnesení a jeho schválení
16. Závěr
1.Zahájení ČS MO ČRS Olomouc – Michal Šefčík, předseda MO ČRS Olomouc
Členskou schůzi zahájil předseda MO ČRS Olomouc Michal Šefčík
Přivítal hosty : Hejtmana Olomouckého kraje ing.Jiřího Rozbořila
a předsedu ÚS ČRS Ostrava Miloše Martínka
Minutou ticha byla uctěna památka členů MO ČRS kteří v uplynulém období
zemřeli
Řízením členské schůze byl pověřen RNDr.Petr Loyka, místopředseda MO ČRS
2. Návrh programu Členské schůze zástupců místních skupin
Předložen návrh programu členské schůze
Navržena změna programu členské schůze – bod č. 13 Diskuze předsunout
před bod č. 11 – Volby…..
Program členské schůze byl po provedené změně schválen
3. Návrh jednacího řádu a jeho schválení – Dr. Petr Loyka, místopředseda MO ČRS
Olomouc
Seznámil s návrhem jednacího řádu
Jednací řád byl jednomyslně schválen
Zapisovatelem byl pověřen Martin Ondruš
4. Vyznamenání členů MO ČRS Olomouc
Vyznamenání - Za dlouholeté členství v ČRS
Alexa Dušan
Gregůrek Josef
Uvízl Alois
Uvízl Josef
Vyznamenání – III. Stupně – bronzový
Crhák Jiří
Kohout Jan
Prečan Lubomír
Sedláček Vít
Ing. Stejskal Milan
Špičák Josef
Vyznamenání – II. stupně – stříbrný
Brázdil Oldřich
Ing. Hála Vladislav
Pokorný Jaroslav
Prokeš Josef
- Za významnou pomoc ČRS
Ing. Jiří Rozbořil, Hejtman Olomouckého kraje
Čestné uznání hejtmana Olomouckého kraje
Pokorný Jaroslav
Krempl Jaroslav
5. Volba návrhové komise
Navrženi : předseda František Chochola, členové František Otruba, Jiří Fiala
Návrh byl jednomyslně přijat
6. Volba mandátové komise
Navrženi : předseda Pavel Zatloukal, členové Miroslav Mačák, Oldřich Brázdil
Návrh byl jednomyslně přijat
7. Volba volební komise
Navrženi : předseda Martin Medek, členové Karel Langer, Jaroslav Stanič
Návrh byl jednomyslně přijat
8. Zpáva o činnosti MO ČRS Olomouc od poslední členské schůze a plán práce MO
na rok 2014
Zprávu přednesl Michla Šefčík, předseda MO ČRS Olomouc
- Úvodem předal Pohár místní organizace ČRS Olomouc za největšího
sumce v historii organizace – 237 cm – panu Jiřímu Zavadilovi
Zhodnotil celé 4 leté volební období
Informoval o využití dotací
Pokračování v nákupu vodních ploch do majetku MO ČRS
Podrevíry, revíry a rybochovná zařízení se udržují v souladu s legislativou
Podrevír Kniničky udržen pro všechny členy ČRS
Potřeba řešení mimořádného příspěvku 200 / 100 Kč pro rok 2015
V roce 2013 se vybralo na mimořádných příspěvcích cca 440 000 Kč
Zakoupení pozemku v katastru Těšetice
Zakoupení vodních ploch a parcel do majetku MO ČRS
Získání dekretů na revíry – máme dekrety na revír 471 116 - Poděbrady
1A, 471 030 - Chomoutov 1A a 471 215 - Ol.Štěrkopísek 1B
Doklady o nákupu pozemků jsou k nahlédnutí na sekretariátu MO ČRS
Pozemky ve vlastnictví MO ČRS jsou k dispozici na internetu
Informace o situaci v MO ČRS Zábřeh na Moravě v souvislosti s revírem
Nemilka
Poděkoval členům výboru MO ČRS za jejich práci v minulém období
Informoval o pokračování v nastoupené cestě, pokud bude zvolen do
funkce předsedy MO ČRS Olomouc
MO ČRS Olomouc je stabilní organizací
Budou pokračovat jednání o nákupu dalších parcel a vodních ploch do
majetku MO ČRS Olomouc
Žádá, abychom k vodě nenosili zlobu a neklid
Místní organizaci ČRS Olomouc přeje celistvost a udržení všech revírů, na
kterých lovíme
9, Zpráva o hospodaření MO ČRS v roce 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014 Ing. Šubčíková Jarmila – ekonom MO ČRS Olomouc
Organizace vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 sb. a
vyhláškou 504/2000 pro účetní jednotky, u kterých není podnikání hlavním
předmětem činnosti.
Hospodářský výsledek za rok 2013 činí + 451 654,06 Kč, prostředky byly
použity na nákup parcely v katastru Poděbrady v ceně 449 670 Kč
Výnosy 6 338 371,87 Kč
Členské příspěvky
Povolenky
Dotace
Pracovní povinnosti
Nájemné
Náklady 5 886 717,81 Kč
Nákup povolenek
Nákup členských známek
Nájemné
Hodnota vysazených ryb
Ostatní režijní náklady
Činnost odboru mládeže
Majetek v hodnotě 5 785 703,35 Kč
Finanční prostředky
Pozemky
Hmotný a nehmotný majetek odpisovaný
Inventář
Závazky k 1.1.2014 evidujeme v hodnotě 577.310 Kč, z toho 500.000 Kč za
úvěr, který nám poskytl VÚS Ostrava na nákup revíru Hlušovice v roce
2012
Rozpočet na rok 2014 – je vyrovnaný 5 259 000 Kč
10. Zpráva o činnosti dozorčí komise – MUDr. Prucek Ivan, předseda DK
Složení komise
Komise se řídila stanovami ČRS, Jednacím řádem a vlastním plánem činnosti
DK sledovala dodržování hospodárnosti a efektivnosti při dodržování všech
platných směrnic, provedení účetnictví, inventarizace, evidence majetku a
zásob
DK sledovala plnění zarybňovacího plánu, nákup ryb pro vysazování do revírů
Kontrolu práce hospodáře MO ČRS
Kontrola úseku místních skupin
Kontrola úseku odboru mládeže
Kontrola úseku rybářské stráže
Práce sekretariátu MO ČRS
Práci jednatele MO ČRS
Řešení přestupků – v roce 2013 řešeno 12 vážných přestupků, při kterých
byla zadržena povolenka. Jeden člen MO ČRS Olomouc byl vyloučen z ČRS
Účast při nákupu ryb, vysazování a výlovu, brigády, školení a další akce
Činnost MO ČRS Olomouc byla dobře a energicky řízena předsedou, panem
Michalem Šefčíkem
11. Zpráva mandátové komise – Pavel Zatloukal, předseda mandátové komise
Delegováno 136 členů
Přítomno 111 členů, tj. 81,6 %
Přítomni 3 hosté
Členská schůze je usnášeníschopná.
12. Diskuze
Ing.Jiří Rozbořil – hejtman Olomouckého kraje
- Poděkoval za pozvání
- Poděkoval za ocenění
- Slíbil podporu MO ČRS Olomouc, jejíž činnost prospívá vodám
- Ocenil oblast péče o mládež
- Popřál hodně úspěchů
Miloš Martínek – předseda ÚS ČRS Ostrava
- Pozdravil jménem ÚS i jménem svým
- MO ČRS Olomouc patří mezi přední organizace v rámci ÚS
- Informace o žádosti pro výjimku na lov mníka jednovousého
- Revír Nemilka – zatím se nedaří najít schůdné řešení
- Koupena nádrž Svésedlice, bude se opravovat napouštěcí zařízení a
provedeno odbahnění
- Poděkoval výboru za práci vykonávanou pro ČRS v uplynulém období
- Popřál hodně úspěchů výboru MO ČRS který bude zvolen a vyjádřil víru
v dobrou spolupráci
- Popřál hodně příjemných zážitků u vody
Michal Šefčík – předseda MO ČRS Olomouc
Návrh : Pro rok 2015 mimořádný příspěvek 200 Kč pro členy a 100 Kč pro
mládež a studující do účelového fondu (účet 427). Jde o finanční prostředky na
nákup vodních ploch, pozemků na rybářských revírech i rybochovných zařízeních
do majetku MO ČRS Olomouc. Příspěvek musí být uhrazen do konce února 2015.
Příspěvek musí uhradit i členové, kteří si v roce 2015 zaplatí pouze členství. Děti
do 15 let jsou osvobozeny
Připomínka : ing. Veselý Pavel
Nutnost vlastnit pozemky a vodní plochy
Zvyšují se pravomoci vlastníků, kde na revírech nejsme alespoň
spoluvlastníky, můžeme o ně přijít
Hlasování : Pro - 93 členů, proti – 7, zdrželi se - 4
-
P. Dajčar – MS č. 10
- Návrh na snížení lovné míry kapra na revíru Chomoutov na 65 cm
- Protinávrh p. Zelníček : Zachovat lovnou horní míru kapra na 70 cm
Hlasování o protinávrhu : Pro : 94, proti 15, zdrženi se 2
P. Látal - MS č. 2
- MS č. 2 - Horka je představována jako nejhorší protože je otevřená
- Za předsednictví p.Václavíka byla vytvořena funkce „Hospodář na
zkoušku“
- Placená funkce hospodáře je prodělečné
- Nynější hospodář dosáhl důchodového věku a měl by odejít
- Je špatná kvalita osazovaných ryb, ryby jsou jsou malé
- Špatné organizační schopnosti hospodáře
- Byl proveden nákup sítí za 80 000 Kč, u kterých bylo zjištěno, že jsou
nepoužitelné, škoda se odepsala na vrub organizace
- Řeka Morava se zarybňuje jen na středním toku, oblasti proti proudu se
nezarybňují
- V roce 2013 nebylo nakoupeno krmení
- Tranzit je využíván pro soukromé účely, je nutné jeho řádné označení
znakem ČRS, aby byl lépe viditelný
- Úhyn ryb na rybochovných zařízeních není řešen s viníky
- Informace na MS o zarybňování je povrchní, nedůsledná
- Je nutné zřídit transparentní účet na který by viděla celá členská základna
- Kritika výše platu placených funkcionářů
- Funkce hospodář byla dříve čestná funkce
- Nákup pozemků – maže se med kolem pusy. Ceny, které jsou zveřejněny
jsou značně nadhodnocené
- Požaduje zrušení fixně placené funkce hospodáře
P.Zelníček – hospodář MO ČRS
- V roce 2013 nakoupeno 80 q obilí, 5 – 6 x dovezeno 3000 kg těstovin
- Není pravdou, že jsou výlovy špatně řízeny
- Informace o vysazování ryb na Moravu
- Pokusí se vysadit ryby i výše proti proudu řeky Morava
- Informace o vysazování ryb je daná předem, čas není schopen dodržet
- Nezakládá se na pravdě, že by byl jako hospodář drahý
- O své činnosti si vede podrobný deník, který je pravidelně kontrolován
výborem MO ČRS a dozorčí komisí
Michal Šefčík – předseda MO ČRS
- Informoval o způsobu, jakým byla sestavena kandidátka na členy výboru
- Náhled na účet nelze zpřístupnit, lze nahlédnout do hospodaření na
sekretariátě MO ČRS
- Finanční transakce byly zveřejněny ve zprávě paní Ing.Šubčíkové
- Nákupy revírů jsou ošetřeny advokátem a soudním odhadcem
- Podrevír Nemilanská – jeho tržní cena je přes 3 mil. Kč
- Pokud bude zvolen předsedou MO ČRS, pozve výbor MS č. 2 k řešení
situace
Ing. Veselý
- Legislativa je nastavena, musíme se s tím smířit a naučit se s tím říct
- Při řešení situace kolem revírů Poděbrady a Chomoutov byly snahy zrušit
možnost rybolovu pro členy ČRS. Díky jednáním a majetkovému podílu
zde můžeme chytat
- Informace o nákupech jsou k dispozici na sekretariátě.
p. Prucek Miroslav – MS č. 10
- Podpora členům stávajícího výboru MO ČRS
- Naše organizace bude fungovat jen tehdy, pokud bude mít vlastní revíry
p. Hála – MS č. 13
- Transparentní financování – nelze, aby každý viděl všechno kdykoliv, vše
k dispozici na sekretariátě
- Na 90 % ploch máme nájemní smlouvy, které mohou být vypovězeny a na
kterých můžeme přijít o možnost chytání ryb
- Pokud někdo kritizuje, musí mít ověřené informace a důkazy o tom, že to
tak je.
p. Látal
- p. Zelníček dle článku v našem časopise jedná za nás, úhyn ryb ale není
nikde řešen
-
p.Akrab – nepřípustný do výboru MO ČRS Olomouc
p. Prucek Miroslav
- organizaci, která má přes 2 500 členů nelze řídit dobrovolníky
p. Širuček – MS č. 10
- kritika snížení osazovacího plánu
- kritika neschopnosti hospodáře MO ČRS upřesnit čas vysazování ryb ani
hodinu předem (plán osazení v 10:00, při ověřování v 11:00 přislíbeno cca
za půl hodiny, osazení v cca 14:30 hod)
p.Zelníček – hospodář MO ČRS
- nelze přesně určit čas vysazování ryb na jednotlivé lokality,vše je určeno
nakládkou dodavatele a členitost revírů
- Osazovací plán snížen z 0,84 kg na 0, 74 kg, tím se snížil zarybňovací plán
- Některé revíry (včetně Nemilanské) osazeny nadměrně
p. Martínek – předseda ÚS ČRS
Při snaze udržet cenu povolenek a tuto nezvyšovat ji, se hledaly cesty jak
toto udělat. Bylo nutné snížit množství vysazovaných ryb
p.Medek – MS č. 6
- Dříve než začneme někoho osočovat, musíme si opatřit důkazy
p. Širuček – MS č. 3
Návrh : Na Chomoutově trvalé hájení kapra. Povolit jen metodu Chyť a pusť
Hlasování : Pro : 22, proti 71, zdrželi se – 8
p. Zavadil – MS č.1
- žádost o povolení lovu mníka jednovousého
Bylo odpovězeno v příspěvku p. Martínka
13. Volby – zahájil RNDr. Loyka
Návrh : Volba celé kandidátky najednou
Hlasování : Pro : 98, proti 0, zdrželi se 0
Volba výboru MO ČRS Olomouc
Návrh : Ing.Veselý Pavel, RNDr.Loyka Petr CSc., ing.Hála Vladimír, ing.Šubčíková
Jarmila, Zelníček Václav, Zatloukal Petr, Alexa Dušan, Akrap Petr, Dlabal
Stanislav, Bílka Jan, Čižmár Michal, Svozil Vladimír
Hlasování :Pro 99, proti 4, zdrželi se 0
Volba Dozorčí komise MO ČRS Olomouc¨
Návrh : MUDr. Prucek Ivan, Popelka Ladislav, Štarnovský František, Vaca
Jaroslav, Zatloukal Ivan
Hlasování : Pro 106, proti 0, zdrželi se 0
Volba předsedy MO ČRS Olomouc
Návrh : do funkce předsedy MO ČRS navržen Michal Šefčík, nynější předseda MO
ČRS Olomouc
Hlasování : Pro : 101, proti 1, zdržel se 0
14. Schválení nových členů
Na základě školení, které se uskutečnilo a které bylo zakončeno zkouškou byl
předložen návrh na přijetí 58 nových členů MO ČRS Olomouc
Návrh byl jednomyslně přijat
15. Návrh usnesení a jeho schválení a jeho schválení – předseda návrhové
komise František Chochola
Členská schůze zástupců MS schvaluje :
1. Jednací řád
2. Zprávu o činnosti MO od poslední členské schůze a plán práce MO na rok
2014
3. Účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2013
4. Rozpočet na rok 2014
5. Přijetí nových členů ČRS
6. Volbu předsedy MO ČRS p.Michala Šefčíka
7. Volbu výboru MO ČRS ve složení : Ing.Veselý Pavel, RNDr.Loyka Petr CSc.,
ing.Hála Vladimír, ing.Šubčíková Jarmila, Zelníček Václav, Zatloukal Petr,
Alexa Dušan, Akrap Petr, Dlabal Stanislav, Bílka Jan, Čižmár Michal, Svozil
Vladimír
8. Volbu dozorčí komise MO ČRS ve složení : MUDr. Prucek Ivan, Popelka
Ladislav, Štarnovský František, Vaca Jaroslav, Zatloukal Ivan
9. Pro rok 2015 mimořádný příspěvek 200 Kč pro členy a 100 Kč pro mládež
a studující do účelového fondu (účet 427). Jde o finanční prostředky na
nákup vodních ploch, pozemků na rybářských revírech i rybochovných
zařízeních do majetku MO ČRS Olomouc. Příspěvek musí být uhrazen do
konce února 2015. Příspěvek musí uhradit i členové, kteří si v roce 2015
zaplatí pouze členství. Děti do 15 let jsou osvobozeny.
Členská schůze zástupců MS bere na vědomí :
1.
Zprávu dozorčí komise.
2.
Udělení svazových vyznamenání členům MO (detailní seznam
přiložen).
Členská schůze zástupců MS ukládá:
1.
Výboru MO ČRS Olomouc pokračovat v řešení majetkoprávních
záležitostí a problematiky uživatele revírů tak, aby MO ČRS Olomouc
měla postavení jejich uživatele v souladu s platnou právní úpravou
Hlasování : pro 98 členů, proti - 0, zdrželi se – 0
16. Závěr – Michal Šefčík, předseda MO ČRS Olomouc
- Poděkoval RNDr. Petru Loykovi za moderování členské schůze
- Popřál členům hodně zdraví, úlovky a pohodu u vody
- Ukončil členskou schůzi
V Olomouci 29.3.2014
Michal Šefčík – předseda MO v.r.
Martin Ondruš – zapisovatel v.r.
Členové výboru MO a DK pro období 2014-2018.
Výbor MO:
1.
Michal Šefčík-předseda
2. RNDr. Petr Loyka CSc-místopředseda
3.
Ing. Pavel Veselý-místopředseda
4.
Ing. Jarmila Šubčíková-ekonomka
5.
Ing. Hála Vladislav-jednatel
6.
Václav Zelníček-hospodář,placený THP do 31.7.2014
7.
Stanislav Dlabal-vedoucí odboru RS
8.
Pavel Zatloukal-vedoucí odboru dětí a mládeže
9.
Dušan Alexa-banka ,odbor dětí a mládeže
10.
Jan Bílka-brigádní referent, kontrolní činnost
11.
Petr Akrap-brigádní referent, kontrolní činnost
12.
Svozil Vladimír-koordinátor místních skupin
13.
Čižmár Michal-rybnikář
Dozorčí komise:
1.MUDr. Ivan Prucek-předseda DK
2.
Jaroslav Vaca
3.
František Štarnovský
4.
Ladislav Popelka
5.
Jan Zatloukal
Download

Konference ČRS MO Olomouc 29.3.2014