Zá kladní š kola a Zá kladní u mělecká škola Petřvald
Školní 246,
p ř í s p ě v ko v á o r g a n i z a c e
PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
„ ŠKOLA PRO ŽIVOT „
OBSAH
Ø Plán práce 2014/2015
Ø Porady, schůze, prázdniny, zvonění
Ø Organizační schéma řízení školy, kompetence
Ø Funkce, dlouhodobé úkoly
Ø Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Ø Plán osobního rozvoje
Ø Propagace práce školy
Ø Výuka cizích jazyků
Ø Předmětové komise, metodická sdružení
Ø Volitelné předměty, nepovinné předměty
Ø Školní družina
Ø Státní svátky
Ø Počty žáků 2014/2015
Ø Plán ZUŠ ve šk. roce 2014/2015
Ø Hlavní úkoly řídící a kontrolní činnosti
Ø Plán řídící a kontrolní činnosti
Ø Kompetence vedoucích pracovníků v kontrolní činnosti
Ø Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008-2015)
..................................................
ředitelka školy
.................................................
ČMOS
PLÁN PRÁCE
Strana
1. LEDEN
1.1. BOZP, hygiena
1.2. Administrativa
1.3. Hospodaření
1.4. Porady
1.5. DVPP
1.6. Organizace
1.7. Provoz
1.8. Platy
3
3
3
4
5
5
5
6
6
2. ÚNOR
2.1. BOZP, hygiena
2.2. Administrativa
2.3. Organizace
2.4. Platy
7
7
7
8
9
3. Březen
3.1. BOZP, hygiena
3.2. Administrativa
3.3. Organizace
3.4. Platy
10
10
10
11
12
4. Duben
4.1. BOZP, hygiena
4.2. Administrativa
4.3. Organizace
4.4. Platy
12
12
12
13
13
5. Květen
5.1. BOZP, hygiena
5.2. Administrativa
5.3. Organizace
5.4. Platy
13
13
14
15
15
6. Červen
6.1. BOZP, hygiena
6.2. Administrativa
6.3. Organizace
6.4. Platy
15
15
16
16
17
7. Červenec
17
8. Srpen
8.1. BOZP, hygiena
8.2. Administrativa
8.3. Organizace
8.4. Platy
17
17
18
18
19
9. Září
9.1. BOZP, hygiena
9.2. Administrativa
9.3. Organizace
9.4. Platy
19
19
19
20
21
10. Říjen
10.1. BOZP, hygiena
10.2. Administrativa
10.3. Organizace
10.4. Platy
21
21
21
22
22
11. Listopad
11.1. BOZP, hygiena
11.2. Administrativa
11.3. Organizace
11.4. Platy
22
22
22
23
24
12. Prosinec
12.1. BOZP, hygiena
12.2. Administrativa
12.3. Organizace
12.4. Platy
24
24
24
24
25
13. Plán uvádění začínajícího učitele
15
1. LEDEN 2015
1. 1 BOZP, hygiena
Preventivní požární prohlídka objektů (zápis do požární knihy)- změna podle vyhlášky
246/2001Sb. – jen jednou za 3, nebo 6 měsíců nebo jen jednou za rok. Četnost prohlídek je dána
stupněm požárního nebezpečí pro konkrétní budovu (stanoví odborně způsobilá osoba pro PO).
Tento údaj máte uveden v dokumentaci PO.
Knihy úrazů - kontrola vedení, úplnost a správnost záznamů.
Rozbor pracovní úrazovosti za předchozí kalendářní rok se závěry. Kontrola jednotlivých zápisů
o úrazech - zda škola splnila opatření uložená v záznamech o úrazech.
Revize - kontrola posledních termínů revizí – hromosvodů, tělocvičny apod., plán termínů
během roku s nároky na rozpočet.
Osobní ochranné pracovní prostředky – aktualizace směrnice, kontrola seznamu - zda byly
vydány a jsou používány, zda jsou prováděny kontroly používání s písemnými záznamy o
výsledku kontroly. Zda jsou nakupovány u specializovaných prodejen.
Pracovně lékařské služby. Přehled preventivních prohlídek během roku u jednotlivých
zaměstnanců - uvedení v plánu kdo a do jakého termínu musí letos prohlídku absolvovat.
Kontrola dodržování léčebného režimu u nemocných pracovníků – při pochybnostech lze
požádat o kontrolu Českou správu sociálního zabezpečení, případně kontrolu provést vlastními
zaměstnanci.
Lékárničky – kontrola úplnosti vybavení, doplnění. Kontrola, zda je u lékárničky seznam obsahu
a traumatologický plán.
1. 2 Administrativa
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti - hlášení úřadu práce o plnění povinného podílu v minulém roce.
Skartace – rozhodnout, zda bude provedena skartace písemností školy – souvislost
s kalendářními (hospodářskými) roky. Konzultovat s příslušným archivem. Některé archivy
vyžadují, aby skartace byla prováděna vždy po ukončení úložné doby, to v podstatě znamená
každý rok.
Vzory správně vyplněných vysvědčení, třídních výkazů a katalogových listů.
Účetní uzávěrka - výkaz pro obec
Školní družina – plán provozu školní družiny a jídelny o pololetních a jarních prázdninách.
Pedagogická rada – zápis.
PC – systém pravidelné péče o výpočetní techniku, zejména zálohování informací, archivace,
antivirové služby
Správní řízení – připravit formuláře žádostí rodičů, správního rozhodnutí o přijetí a nepřijetí ke
vzdělávání, odkladu povinné školní docházky.
Zpracovat změny ve směrnicích školy:
- kolektivní smlouva
- směrnice k cestovním náhradám, od 1. 1. 2015 nová výše stravného, cen PHM,
- plán čerpání dovolené na rok 2015 a dnů na samostudium do konce školního roku
2014/2015.
1. 3 Hospodaření
Účetní uzávěrka – výsledky hospodaření předat zřizovateli s návrhem na rozdělení
hospodářského výsledku do fondů. Zcela vyčerpat (přeúčtovat) nevyčerpané prostředky státního
rozpočtu tak, aby organizace žádné prostředky nevracela.
Finanční úřad – termíny daňových přiznání, placení, zjistit, které přiznání podáváme a kdy –
z příjmů právnických osob, silniční daň, daň z nemovitostí, daň vybíraná srážkou dle zvláštní
sazby daně z příjmů.
Od 1. 1. 2015 jsou aktualizovány sazby cestovních náhrad při pracovních cestách, při
zahraničních cestách a náhrady za používání osobních automobilů – upravit v tomto smyslu
směrnici školy k pracovním cestám k 1. 1. 2015. Podle zákoníku práce by měli s těmito změnami
být zaměstnanci seznámeni prokazatelným způsobem do 15 dnů od vydání směrnice.
Vybrat úplatu za pobyt dětí ve školní družině, nejlépe na období leden-červen. Rozhodnutí o
prominutí úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině, pokud je žádost doložena
rozhodnutím o poskytnutí sociálního příplatku.
Stanovit pravidla čerpání fondu FKSP 2015 a rozpočet FKSP 2015 v souladu s těmito pravidly.
Odborová organizace spolurozhoduje.
Zveřejnění účetní závěrky
Tato povinnost se týká škol/školských zařízení, zapsaných v obchodním rejstříku. Povinnost
vyplývá ze zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisu § 21a odst. 4)
"účetní jednotky, které se zapisují do obchodního rejstříku, zveřejňují účetní závěrku uložením
do sbírky listin obchodního rejstříku.."
Termín uložení těchto dokumentů není paragrafem 21a zákona o účetnictví stanoven, ale
vyplývá z dalších ustanovení - nejdříve po schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského
výsledku zřizovatelem a nejpozději podle § 8 odst. 3 zákona o účetnictví "... sestavit účetní
závěrku a zveřejnit ji nejpozději do konce období za jemu bezprostředně předcházející účetní
období.." tj nejpozději do 31.12. následujícího roku.
Splnění této povinnosti kontrolují finanční úřady.
Požadavky:
- Dokument ve formátu PDF, každá stránka max 150 KB.
- Dokumenty nevyžadují elektronický podpis vyjma odeslání přes datovou schránku.
- Při odeslání musí být velikost celé zprávy max 8 MB.
- Na Rejstříkový soud lze odeslat datovou schránkou, nebo poštou na CD, nebo e-mailem.
1. 4 Porady
Pedagogická rada za první pololetí.
1. 5 DVPP
Vyčlenit prostředky z rozpočtu, naplánovat čerpání a priority - vzdělávání vedoucích pracovníků,
cizí jazyky, státní informační politiky ve vzdělávání, prevence rizikového chování, ochrana
člověka za mimořádných událostí, environmentální výchova, výchova k volbě povolání, získání
odborné kvalifikace pro specializované činnosti – koordinátor ICT, ŠVP, EVVO, metodik
prevence, hodnocení žáků.
Údaje o využití prostředků DVPP – jsou sice součástí Výroční zprávy o činnosti školy, ale
kontrolní orgány vyžadují údaje nejen za školní rok, ale i za kalendářní rok v souvislosti
s čerpáním prostředků – přehled akcí, pořadatel, termín, rozsah, cena, číslo akreditace MŠMT.
1. 6 Organizace
Vyučování po prázdninách začne v pondělí 5. ledna 2015
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2015
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2015
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve
dnech 15. ledna až 15. února 2015. Tento termín se vztahuje na školy všech zřizovatelů, tedy i na
školy soukromé a církevní.
Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném
školském obvodu a žáci umístění v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní
výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do
výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku. Podle § 178 odst. 4 školského
zákona se školský obvod nestanoví škole, která uskutečňuje vzdělávání výhradně podle
vzdělávacího programu pro žáky se zdravotním postižením, a školám zřizovaným jinými
zřizovateli než obcí nebo svazkem obcí.
Zákonný zástupce žáka může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. V takovém případě však
nemusí být žák vždy přijat, důvodem nepřijetí je především naplnění nejvyššího povoleného
počtu žáků školy zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení.
Plán čerpání prostředků na platy - termíny platových postupů, životní jubilea, kritéria pro
nadtarifní složky platu.
Podle výsledků zápisu do první třídy upravit plán počtu tříd od 1. 9. a počtu zaměstnanců.
Klasifikace náboženství - zjistit od vyučujícího náboženství známky tohoto nepovinného
předmětu.
Směrnice školy – aktualizace, změny, doplňky. Změny zejména u cestovních náhrad, minimální
mzdy, přidělování OOPP, kolektivní smlouva, zásady pro přesčasovou práci – zda bude
proplácena nebo bude poskytováno náhradní volno.
Vyúčtování FKSP za minulý kalendářní rok. Po zpracování poslední loňské výplaty za prosinec
bude známa přesná dotace FKSP za předchozí rok a je možné sestavit konečnou verzi rozpočtu a
vyúčtování FKSP předchozího roku.
Státní svátky České republiky - vlajková výzdoba – začíná v 16 hodin předchozího dne, končí
v 8 hodin dne následujícího po státním svátku
1. leden
(čtvrtek)
Den obnovy samostatného českého státu
Ostatní svátky (neprovádí se vlajková výzdoba)
1. leden
Nový rok
Významné dny České republiky
16. leden
Den památky Jana Palacha
27. leden
Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
1. 7 Provoz
Odečet spotřeby elektrické energie a plynu, vody v pravidelných termínech
Kontrola kvality pitné vody, pokud je z jiného zdroje než veřejného vodovodu (viz zákon č.
258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví)
Kontrola výkazu odpracovaných hodin.
Limit přesčasové práce – sledování jeho dodržování v průběhu celého roku.
Ochrana majetku školy - kontrola zajištění budovy, i ve dnech pracovního klidu.
1. 8 Platy
Minimální mzda a zaručená mzda – kontrola, zda platové zařazení zaměstnanců v nižších
platových třídách a úroveň odměny z dohod dosahuje minimální mzdy a zaručené mzdy.
Kontrola čerpání dovolené – pokud byla zaměstnanci převedena dovolená z předchozího roku ve
větší míře, naplánovat její čerpání.
Seznámit zaměstnance s výsledky čerpání prostředků na přímé výdaje na vzdělávání za
předchozí rok - rovnoměrnost čerpání, výše nadtarifů, dodržování limitů, hospodářský výsledek.
Čerpání prostředků ONIV - DVPP, pomůcky, učebnice. Čerpání FKSP.
2. ÚNOR 2015
2. 1. BOZP, hygiena
Prohlídka a revize tělocvičného nářadí a zařízení tělocvičny.
Přehled termínů dalších předepsaných školení BOZP a PO.
Kontrola a doplnění lékárniček, traumatologický plán (úplnost vybavení, zda nejsou léky prošlé)
Poučení BOZP žáků a vyučujících, kteří v druhém pololetí projdou plaveckým výcvikem.
Poučení žáků před prázdninami, zapsat do třídní knihy.
Kontrola nástěnných hydrantů, přenosných hasicích přístrojů.
Vybavení pracovišť hygienickými potřebami.
Způsob likvidace odpadů – škola by měla nebezpečné a toxické odpady likvidovat ekologicky,
např. v pojízdných sběrnách, EKO dvorech, nebo si likvidaci ošetřit ve smlouvách s dodavateli,
např. že si odeberou zpět polystyrénové obaly od počítačů, vyměněné rtuťové zářivky, prázdná
nádoby od nátěrových hmot a lepidel. Doplnit v tomto smyslu pracovní náplň školníka, aby na
firmy dohlédnul.
Označení budovy školy a prostor školy – barevné šipky k uzávěrům plynu, vody, hlavnímu
vypínači. Únikové cesty musí být průchodné, dveře musí být volně otevíratelné, nemohou být
uzamčené – kontrola průchodnosti, označení. Překontrolovat vyvěšené evakuační plány, tabulky
zákaz vstupu a výstražné tabulky, zákaz kouření v budově školy, označení učeben, lékárničky,
požárně poplachové směrnice, Modrá linka (linka důvěry pro žáky)
Kontrola teploty v učebnách, na chodbách, tělocvičně… Vyhláška č. 410/2005 Sb. nevyžaduje,
aby v učebnách byly trvale umístěny teploměry, tento požadavek byl jen v předchozí vyhlášce č.
108/2001 Sb.).
Kontrola dodržování psychohygienických zásad – střídání žáků v lavicích, zařazování
relaxačních aktivit do hodin. Psychohygienické zásady by měly být stanoveny v provozním řádu
školy:
§ 21 vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
"Provozní podmínky
(1) Časové rozložení výuky, sestava rozvrhu a režim dne zařízení pro výchovu a vzdělávání a
provozoven pro výchovu a vzdělávání se stanoví podle požadavků zvláštního právního
předpisu1) s ohledem na věkové zvláštnosti dětí i žáků, jejich biorytmus a náročnost jednotlivých
předmětů. Při výuce je třeba dbát na prevenci jednostranné statické zátěže vybraných svalových
skupin výchovou žáků ke správnému sezení a držení těla."
2. 2 Administrativa
Jarní prázdniny – nejméně 14 dní předem stanovit způsob výkonu práce pedagogických
pracovníků - dovolená, samostudium, náhradní volno atd.
Kontrola správnosti a úplnosti zápisů v třídních výkazech – po uzavřeném klasifikačním období
zkontrolovat úplnost zápisů, zda a jak jsou opravovány chybné zápisy.
Hlášení o zápisu do první třídy základní školy – porovnat s nahlášeným mzdovým profilem
z prosince nebo ledna, zda nevznikl další nárok na pracovní síly.
Kontrola správnosti razítek, hlavičkových papírů, smluv, zařazení do sítě škol, zřizovací listiny –
zda všechny dokumenty používají správný název školy.
Po zápisu do první třídy vydat rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Pokud se
rodiče neodvolají, vyznačit na rozhodnutí, že nabylo právní moci.
Kontrola práce pokladní:
- Kontrola hotovosti v pokladně
- Kontrola cenin
- Zkontrolovat, zda má uzavřenu hmotnou odpovědnost za hotovost v pokladně a ceniny
- Zkontrolovat její hmotnou odpovědnost za platební kartu (vyžadováno auditorem obce)
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a hlášení úřadu práce o plnění povinného podílu
v minulém roce.
§ 81
(1) Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat
osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu
zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.
(2) Povinnost uvedenou v odstavci 1 zaměstnavatelé plní
a) zaměstnáváním v pracovním poměru,
b) odebíráním výrobků……
c) odvodem do státního rozpočtu,
nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).
§ 82
(2) Odvod do státního rozpočtu podle odstavce 1 poukazuje zaměstnavatel do 15. února…
§ 83
Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, včetně způsobů plnění, je
zaměstnavatel povinen do 15. února následujícího roku písemně ohlásit úřadu práce.
Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti
2. 3 Organizace
Žádost zástupců žáka k přezkoumání výsledků jeho hodnocení - mají možnost do tří dnů od
sdělení hodnocení (což může být i dříve než vydáním vysvědčení).
§ 52 odst. 4 ŠZ: Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci
prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení
prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat
ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu
ředitel školy, krajský úřad.
Kontrola zajištění ochrany osobních údajů žáků i zaměstnanců – např. ukládání osobních spisů a
jejich úplnost, uložení katalogových listů a dalších materiálů o žácích. Kontrolovat katalogové
listy žáků, jejich uložení, zda neobsahují údaje, pro jejichž vedení nemá škola souhlas a
nepotřebuje je, např. zaměstnání rodičů.
Citlivé údaje je možno zpracovávat, jestliže k tomu dal subjekt výslovný souhlas – musí být dán
písemně, podepsán a musí být zřejmé, k jakým údajům je dáván, jakému správci údajů, k jakému
účelu a na jaké období. Souhlas zaměstnanců zařadit do jejich osobního spisu.
Škola zpracovává o zaměstnancích (i o některých rodinných příslušnících) osobní údaje nutné
jako dokumentace k pracovnímu poměru, mzdovým a důchodovým účelům, apod. Zaměstnanec
má právo být seznámen s obsahem zpracovávaných informací – se svým osobním spisem. Je
účelné tuto informaci předat zaměstnancům a dát do zápisu z porady.
§ 312 odst. 3 ZP: Zaměstnanec má právo nahlížet do svého osobního spisu, činit si z něho
výpisky a pořizovat si stejnopisy dokladů v něm obsažených, a to na náklady zaměstnavatele.
Příprava jarních prázdnin – provoz školní družiny, školní jídelny, zabezpečení budovy.
Zahájení činnosti přípravky pro budoucí prvňáčky společně s rodiči – jak připravit dítě na školní
docházku.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín
Okresy, obvody hl. města Prahy
2. 2. - 8. 2. Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava,
2015
Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod,
Bruntál
9. 2. - 15. 2. Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem,
2015
Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
16. 2. - 22. Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov,
2. 2015
Pardubice, Chrudim, Svitavy,Ústí nad Orlicí, Ostrava-město
23. 2. - 1.3. Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov,
2015
Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná
2. 3. - 8. 3. Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec,
2015
Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
9. 3. - 15. 3. Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník,
2015
Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový
Jičín
Každoročně připomínané dny a týdny
21. února Mezinárodní den mateřského jazyka
2. 4 Platy
Přepočet daně za uplynulý kalendářní rok.
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a sražených zálohách na daň pro osoby,
které si zpracovávají daňové přiznání samy.
3. BŘEZEN 2015
3. 1 BOZP, hygiena
Revize, kontrola přenosných elektrických spotřebičů.
Hlášení o znečišťování ovzduší zplodinami z kotelny – pokud se vás týká, pak ze spotřeby
paliva předchozího roku spočítat míru znečištění a výši poplatku, podat hlášení do 31. 3. a čekat
na schválení, pak zaplatit poplatek.
K hlášení dodat protokol o měření emisí, pokud nebylo podáno v předchozích letech.
3. 2 Administrativa
Lyžařské kurzy – písemné vyhodnocení, vyúčtování, rodičům vrátit přeplatek a posudek o
zdravotní způsobilosti dítěte (má platnost 1 rok a je možno využít pro další akce).
Příprava podkladů k roční prověrce BOZP - kontrola loňského zápisu, kontrola kolik závad z
loňska bylo odstraněno, zjistit termíny revizí, které byly v průběhu roku na škole provedeny,
zjistit kdo se zúčastnil školení vyššího stupně, připravit rozbor úrazovosti.
Školy v přírodě – stanovit zásady pro výjezdy žáků, překontrolovat, případně upravit směrnici
Pokyny k zajištění BOZP na školních výletech
Přiznání k dani z příjmů právnických osob
Režim dne s ohledem na alergiky, zajistit sečení trávy. Informace o pylech na pylovém
zpravodajství – od listopadu do dubna mimo provoz.
http://www.allergology.cz/pylovykalendar.htm
http://www.alergici.cz
Výkaz S53-01 o zahájení povinné školní docházky v základní škole ve školním roce 2014/2015
podle stavu k 28. únoru. Výkaz bude odeslán příslušnému správnímu úřadu elektronicky po síti
Internet na určený server do 12. března téhož roku.
Pokud základní škola u zápisu do první třídy zapsala žáka ze spádového obvodu jiné školy,
oznámit jí to do konce března - § 36 odst. 5 školského zákona.
Na základních školách připravit seznam žáků se zdravotním postižením - do konce školního
roku se takovýmto žákům druhých a vyšších ročníků bezplatně poskytnou základní školní
potřeby v hodnotě 100 Kč na žáka za jeden školní rok (viz § 6 vyhlášky č. 48/2005 Sb. o
základním vzdělávání). Co je to "zdravotní postižení", stanovuje školský zákon v § 16 odst. 2
"Zdravotním postižením je pro účely tohoto zákona mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové
postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo
chování."
MŠMT blíže nespecifikuje, o které žáky jde, podle současného výkladu kraje jde o integrované
žáky. Zjistit, jaký je výklad vašeho kraje a jaké finanční nároky tím vzniknou a při projednávání
rozpočtu nárokovat zvýšení o tuto částku.
3. 3 Organizace
Zkontrolovat, zda všichni zaměstnanci byli prokazatelně seznámeni s novými právními
předpisy, také s aktualizovanými směrnicemi, kam byly zapracovány změny právních předpisů zejména Kolektivní smlouva, rozpočet FKSP a zásady jeho čerpání, směrnice k pracovním
cestám (cestovním náhradám) aj.
Příprava schůzky rodičů dětí zapsaných do 1.třídy - jak připravit dítě ke vstupu do první třídy,
předběžné rozdělení do tříd.
Přechod na letní čas 29. března 2015
Významné dny České republiky
8. březen Mezinárodní den žen
12. březen Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)
28. březen Den narození Jana Ámose Komenského
Každoročně připomínané dny a týdny
8. března Mezinárodní den žen
21. března Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace
22. března Světový den vody
3. 4 Platy
Úprava výše osobních příplatků po ukončeném dohodovacím řízení, ponechat si rezervu k září
pro případný pokles počtu žáků.
Seznámit odbory a zaměstnance s vývojem platů, rozpočtem 2015, uplatnění složek platu,
podmínky pro jejich poskytování (kritéria osobních příplatků, odměn) – povinnost uložená
zákoníkem práce.
Určit čerpání dovolené či studijního volna na dny Velikonočních prázdnin.
4. DUBEN 2015
4. 1 BOZP, hygiena
Roční prověrka bezpečnosti práce, její zápis – spolupráce s odbory, zhodnocení rizik, návrh na
ozdravná opatření, návrh na opravy dotované obcí. Kontrola lékárniček první pomoci, a to jak
z hlediska obsahu, tak lhůt použitelnosti léků. Prověřit, zda byly dodrženy termíny předepsaných
revizí a kontrol v oblasti BOZP.
Pobyt o přestávkách mimo budovu – poučení žáků, zápis do TK.
Určit pedagogický dohled nad žáky během pobytu venku.
4. 2 Administrativa
Zápis o prověrce BOZP.
Plán počtu žáků, tříd a pedagogů pro příští školní rok, předběžné úvazky, nabídka volitelných a
nepovinných předmětů.
Výsledky přijímacích zkoušek – změna počtu žáků a tříd od září.
Vyřízení žádostí o odklad školní docházky.
4. 3 Organizace
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015.
Zpráva o technickém stavu budovy – vypracovat pro zřizovatele ve stylu upozornění na závady,
které škola není schopna odstranit sama, nebo jejichž odstraňování přísluší zřizovateli, na
nedostatky, hrozící škody – četnost zpráv podle dohody se zřizovatelem.
Pedagogická rada za třetí čtvrtletí - přehled hodnocení prospěchu a chování. Zprávy třídních
učitelů o prospěchu a chování, zpráva výchovného poradce, metodika prevence. Vyučující
informují rodiče žáků (zákonné zástupce) o prospěchu - osobně při třídních schůzkách,
hovorových hodinách nebo prostřednictvím zápisů do žákovských knížek, případně jiným
způsobem.
Kontrola počtu známek v žákovských knížkách u jednotlivých vyučujících a předmětů.
Poučit vyučující o organizaci školních výletů (vystavení cestovního příkazu předem, je pro
učitele dokladem o služební cestě), bezpečnosti a nutnosti řádného vyúčtování. Organizátor
výletu předloží písemnou informaci o zajištění výletu.
Kontrola plnění nájemních smluv - tělocvična, učebny, hřiště, bazén - zda bylo nájemné
uhrazeno.
Vyúčtování lyžařských kursů, prokazatelné vrácení případných přeplatků.
Úroveň stravování ve školní jídelně – kontrola jídelníčku, názory žáků a rodičů.
Plán oprav a malování během prázdnin, v souvislosti s tím plán dovolené provozních
pracovníků.
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků – rozdělení do tříd.
Ostatní svátky (neprovádí se vlajková výzdoba)
Velikonoční pondělí
Významné dny České republiky
7. duben Den vzdělanosti
Mezinárodní den Romů - 8. duben
Každoročně připomínané dny a týdny
7. dubna Světový den zdraví
23. dubna Světový den knihy a autorských práv
4. 4 Platy
Dohodnout se zaměstnanci vyplacení/nevyplacení zálohy mzdy na prázdniny.
§ 141 odst. 4 ZP
Zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci před nastoupením dovolené mzdu nebo plat splatný během
dovolené, připadne-li termín výplaty na období dovolené, pokud se se zaměstnancem nedohodne
jinak.
Při očekávaném poklesu žáků od září vyčlenit z prostředků na platy rezervu - pokud by škola
musela část rozpočtu vracet.
Při očekávané změně počtu tříd od září naplánovat organizační opatření - výpovědi a jejich
termíny, nebo rozvázání pracovního poměru dohodou
5. KVĚTEN 2015
5. 1 BOZP, hygiena
Cvičný požární poplach, zápis do požární knihy.
Poučení žáků o BOZP – před výlety, školami v přírodě, před prázdninami, zápis do třídních knih.
Výstupní lékařské prohlídky u závodního lékaře pro zaměstnance, kterým končí pracovní poměr.
5. 2 Administrativa
Pokud škola vysílá zaměstnance na školu v přírodě (sportovní kurzy, jiné zotavovací akce) a
poskytuje jim zálohu na drobná vydání, uzavřít s nimi dohodu o odpovědnosti za svěřené
předměty a hodnoty.
Mateřská škola - stanovení výše úplaty pro případ omezení nebo přerušení provozu mateřské
školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů v kalendářním měsíci (týká se měsíců července a
srpna. Ředitelka mateřské školy stanoví výši úplaty způsobem obdobným stanovení běžné výše
úplaty a zveřejní ji na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo
omezením provozu mateřské školy),
5. 3 Organizace
Kontrola vyúčtování pracovních cest – školních výletů, škol v přírodě
Státní svátky České republiky - vlajková výzdoba
8. květen
(pátek)
Den vítězství
Ostatní svátky (neprovádí se vlajková výzdoba)
1. květen
Svátek práce
(pátek)
Významné dny České republiky
5. květen Květnové povstání českého lidu
15. květen Den rodin
Každoročně připomínané dny a týdny
3. května Světový den svobody tisku
8. května Vzpomínkový den na ty, kdo ztratili svůj život během druhé světové války
15. května Mezinárodní den rodiny
31. května Světový den bez tabáku
Pokud škola uzavřela kvalifikační dohodu se zaměstnancem, zkontrolovat, jak zaměstnanec plní
své studijní povinnosti.
Pokud dojde k úbytku či nárůstu počtu žáků školy k 1. 9., rozhodnout o organizačním opatření
(snížení počtu pracovních míst) a seznámit s ním zaměstnance.
Na základě tohoto organizačního opatření lze dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru pro
nadbytečnost. Výpověď se podává tak, aby pracovní poměr skončil poslední pracovní den před
termínem, kdy je zaměstnanec nadbytečný. Pokud se organizace řídí obecným ustanovením
zákoníku práce, že výpovědní doba je dvouměsíční, pak je možné dát výpověď v červnu. Pokud
si organizace v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisu stanovila delší výpovědní dobu, musí
také posunout termín výpovědi. Například pokud byla sjednána tříměsíční výpovědní doba, pak
je nutné výpověď dát v květnu.
Provést kontrolu pokladny - porovnat stav hotovosti v pokladně s údajem v pokladní knize.
5. 4 Platy
Pracovní cesty zaměstnanců – stanovit zásady pro jejich organizaci, nejlépe ve vnitřní směrnici –
určené dopravní prostředky, stanovit konkrétní výši stravného z rozmezí uváděného zákonem,
krácení stravného, způsob podávání zpráv z pracovní cesty, vždy před pracovní cestou stanovit,
zda na cestě vzniká přesčasová práce a dohodnout se zaměstnancem, zda bude za ni poskytnuto
náhradní volno nebo bude proplacena.
Školy v přírodě, výlety, sportovní kurzy - učitel pověřený vedením akce předloží časový rozpis
akce, ze kterého vyplývá, který pedagog ve kterém okamžiku za děti odpovídá. Je to nutné
- pro zajištění bezpečnosti dětí,
- pro stanovení platových podmínek - zda jde o přímou práci s dětmi, nebo jen dohled,
práci v noci nebo jen pohotovost, atd.
- pro dodržování zákoníku práce, zda je zajištěn odpočinek mezi dvěma směnami,
nezbytný odpočinek v týdnu při akcích, které trvají déle než jeden týden, apod.
6. ČERVEN 2015
6. 1 BOZP, hygiena
Poučení žáků o bezpečnosti o prázdninách - zapsat do třídních knih. I když škola za chování
žáků o prázdninách neodpovídá, stále je vhodné poučit žáků před odchodem na prázdniny (podle
RVP má škola vést děti k bezrizikovému způsobu života).
Rozbor úrazovosti za školní rok, konečné statistické hlášení bude vyplňováno v září.
Zkontrolovat záznamy o úrazech - jaká byla stanovena opatření, zda byla provedena.
Kontrola teploty ve třídách.
6. 2 Administrativa
Zahájit práce na výroční zprávě - vyžádat si zpracování podkladů od jednotlivých pracovníků,
předmětových komisí. Součástí by měly být údaje o DVPP - přehled akcí, u kterých
vzdělávacích institucí, čísla akreditace MŠMT, vyčerpaná částka. Doplnit vybrané údaje
z připravované výroční zprávy do plánu práce na příští školní rok a do dlouhodobého plánu
práce.
Návrh na rozpočet na další kalendářní rok pro zřizovatele, vyčíslení odpisů
Zpracování výroční zprávy, případně hodnocení práce školy u mateřských škol, zadat
zpracování vedoucím předmětových komisí, vedoucí vychovatelce školní družiny, atp.
Učební plán pro další školní rok, úvazky učitelů, příprava podkladů pro rozvrh.
Uzavřít třídní knihy (včetně nepovinných předmětů, doučování, kroužků), zkontrolovat.
Plán dovolené provozních pracovníků,
Platové postupy k 1. 8. – připravit způsob předání platových výměrů o prázdninách, nebo platové
výměry vydat ještě v červnu.
Seznam tříd pro příští školní rok, doplnit o nově přihlášené žáky.
Harmonogram prací pro závěr školního roku.
Uzavřít dokumentaci školního roku, uložit do archivu/spisovny školy.
Minimální preventivní program – zpracovat vyhodnocení.
Výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách stanovuje ředitel mateřské školy na
období školního roku a zveřejňuje ji na přístupném místě ve škole nejpozději do 30. června
předcházejícího školního roku.
Pokud škola za první pololetí nevydala v souladu s § 51 odst. 1 (§ 69 odst. 1) školského zákona
vysvědčení, ale jen výpis z vysvědčení, vysvědčení v tomto případě vytiskne na konci druhého
pololetí za obě pololetí najednou. Podpis na vysvědčení za první pololetí bude potom datován
podle skutečného data podpisu.
Výpovědi z organizačních důvodů - konzultovat s právníkem, projednat s odbory, doručit
zaměstnancům tak, aby výpověď dostali k poslednímu pracovnímu dni před dnem, kdy se stávají
nadbytečnými.
Při ukončení pracovního poměru dohodou - je výhodné, když pracovní poměr skončí 30.6.,
dovolená je zaměstnanci proplacena, protože od 1.7. již zaměstnanec není ve stavu – přes
prázdniny se ve statistice sníží limit počtu zaměstnanců.
Před podáním výpovědi již není nutné provést nabídkové řízení, tzn. nabídnout zaměstnanci
volná místa pro jiný druh práce, pokud na škole jsou.
Zaměstnavatel může přikročit k výpovědi zaměstnance pouze za předpokladu, že ho nemá
možnost zaměstnávat v místě sjednaném jako místo výkonu práce, ani v místě bydliště, a to ani
po předchozí průpravě, nebo jestliže zaměstnanec není ochoten přejít na jinou, pro něho vhodnou
práci, která mu byla zaměstnavatelem nabídnuta v místě sjednaném jako místo výkonu práce
nebo v jeho bydlišti, nebo podrobit se předchozí průpravě pro jinou práci (viz § 46 odst. 2, ZP).
6. 3 Organizace
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2015.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna 2015.
Pedagogická rada - hodnocení práce ve školním roce, výsledky vzdělávání.
Hodnocení - stanovit pravidlo, jak dlouho skladovat klasifikované práce žáků, pro případ
nesouhlasu rodičů s hodnocením žáka (nejlépe celý další školní rok).
Stanovit termíny opravných zkoušek po prázdninách,
Pro případ žádosti rodičů o přezkoumání hodnocení žáka zajistit kontakty na učitele, kteří by
provedli přezkoušení.
Vrácení vypůjčených pomůcek do kabinetů - zajistit jejich řádné ošetření a uložení.
Protokolární předání tříd a kabinetů při změně vyučujících.
Vyúčtování školních výletů - seznámit rodiče
Služby ve škole v úředních dnech o prázdninách.
Připravit pamětní listy (dárečky) pro budoucí prvňáky ZŠ, zajistit účast zřizovatele.
Termíny případných konzultací pro žáky, kteří budou mít po prázdninách opravné zkoušky.
Ochrana majetku školy přes prázdniny - ostraha budovy, bezpečné uložení cenných předmětů.
Přebírání pošty v době, kdy bude školní budova uzavřena.
Rozloučení s odcházejícími žáky
Vybrat poplatky za soukromé telefonní hovory.
Vrátit přeplatky za školní stravování
Oznámit zaměstnancům termín čerpání dovolené (nejméně 14 dní předem), případně studijního
volna, náhradního volna.
Pokud byla při škole zřízena přípravná třída, učitel přípravné třídy vypracuje na konci druhého
pololetí školního roku zprávu o průběhu předškolní přípravy dítěte v daném školním roce (§ 7
odst. 6 vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání. Zpráva obsahuje vyjádření o dosažené
úrovni hlavních cílů vzdělávání ve struktuře vymezené RVP pro předškolní vzdělávání. Dále
zpráva obsahuje vyjádření speciálních vzdělávacích potřeb, předpokládaných schopností, nadání
a zájmů dítěte, případné doporučení pro přípravu individuálního vzdělávacího plánu pro
vzdělávání dítěte v dalším období, další doporučení pro vzdělávání dítěte. Zprávu předá škola na
konci druhého pololetí školního roku zákonnému zástupci dítěte a škole, ve které bude dítě plnit
povinnou školní docházku, pokud se nejedná o školu, ve které bylo dítě zařazeno do přípravné
třídy. Zároveň se zpráva stává součástí dokumentace školy.
Významné dny České republiky (neprovádí se vlajková výzdoba).
10. červen Vyhlazení obce Lidice
27. červen Den památky obětí komunistického režimu
Každoročně připomínané dny a týdny
5. června Světový den životního prostředí
20. června Světový den uprchlíků
26. června Mezinárodní den proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi
6. 4 Platy
Hodnocení práce začínajících a uvádějících pedagogů, návrhy na přeřazení do vyšší platové třídy
Vyhláška č. 317/2005 Sb. k tomu uvádí:
- začínajícího učitele lze z 11. platové třídy přeřadit do 12. platové třídy až po jednom roce praxe
- speciálního pedagoga lze z 11. platové třídy přeřadit do 12. platové třídy až po jednom roce
praxe,
- psychologa lze z 11. platové třídy přeřadit do 12. platové třídy až po jednom roce praxe, do 13.
platové třídy po 3 letech praxe.
- začínající učitelku MŠ lze z 8. platové třídy přeřadit do 9. platové třídy až po jednom roce
praxe,
Vyšší právní předpis – zákoník práce, ale požaduje, aby zaměstnanec byl zařazen do platové
třídy podle nejnáročnější práce, která je po něm požadována, pokud je tedy např. nezbytné, aby
se začínající učitel ZŠ podílel na vytváření ŠVP, pak má nárok na zařazení do odpovídající, 12.
platové třídy.
Výplata zálohy na prázdniny. Pokud termín výplaty připadne na dobu dovolené zaměstnance,
zaměstnavatel mu vyplatí zálohu před nástupem na dovolenou, pokud se s ním nedohodl jinak.
7. ČERVENEC 2015
7. 3 Organizace
Státní svátky České republiky - vlajková výzdoba
5. červenec
(neděle) Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. červenec
(pondělí) Den upálení Mistra Jana Husa
V červenci 2015 uplyne 600 let od upálení Mistra Jana Husa. Školám se doporučuje připomenout
ve druhém pololetí školního roku 2014/15 v souvislosti s jubileem jak historickou osobu
Husovu, tak i jeho posmrtnou roli jako vlivného symbolu proměnlivých významů.
8. SRPEN 2014
8. 1 BOZP, hygiena
Kontrola (revize)
- tělocvičen a hřišť,
- odolnosti budovy proti násilnému vniknutí
- umělého osvětlení - vyčištění svítidel
- ručních hasicích přístrojů
- nástěnných hydrantů.
- volného přístupu k hlavním uzávěrům plynu a vody, elektrickým rozvodným skříním s
pojistkami, vypínači, provozuschopnost hlavního uzávěru vody a uzávěrů jednotlivých
stoupacích vedení vody, protočit ventily na topení.
- doplnění požárních poplachových směrnic, evakuačního plánu školy,
- termínů revizí - elektrického rozvodu, strojů, el. přenosného nářadí, kotelen, hromosvodů atd. požadavky na zajištění revizí
- volné únikové východy
- vybavení lékárniček, dodržování zákazu prací zakázaných ženám, mladistvým,
- kontrola BOZP, zápis
- preventivní požární prohlídka objektů - zápis do požární knihy
Aktualizovat požární poplachové směrnice, evakuační požární plán.
Přidělení osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), aktualizace seznamu podle
úvazků.
Označit tabulkami hlavní uzávěr vody, plynu, elektřiny, provést označení přístupové trasy
pomocí barevných šipek od hlavního vchodu školy k jednotlivým uzávěrům.
Písemné ustavení preventisty požární ochrany, bezpečnostního technika.
Vstupní školení BOZP a protipožární ochrany nových pracovníků školy – založit osnovy školení
a písemný záznam s podpisy.
Periodické školení všech pracovníků školy (BOZP a PO) – založit osnovy školení a písemný
záznam s podpisy. Odeslat opisy záznamů o úrazech za předchozí kalendářní měsíc.
Aktualizace vnitřního řádu školy, řádů učeben, seznamu OOPP, seznamu zakázaných prací,
organizačního řádu a jeho příloh.
8. 2 Administrativa
Pracovní plán školy, tradiční akce školy, výročí. Plán schůzí, porad.
Plán hospitací, kontrol.
Minimální preventivní program
Způsob výuky náboženství - po dohodě s farním úřadem.
Kontrola termínů revizí a zda byly závady z minulých revizí odstraněny.
Ve sborovně či jiném veřejně přístupném místě mají být umístěny nejdůležitější předpisy - jak
obecné právní normy, tak všechny směrnice ředitele školy. Zkontrolovat jejich úplnost, doplnit.
Kontrola osobních údajů pracovníků a jejich změn, zejména změn podstatných pro výpočet
zálohy na daň z příjmů.
8. 3 Organizace
Pedagogická rada – projednat výroční zprávu a plán práce, doplňky školního řádu, nové právní
předpisy, zajištění pomůcek a učebnic. Rozdělení pracovních úkolů a oblastí práce mezi členy
vedení školy. Způsob hodnocení prospěchu a chování žáků, systém informování rodičů.
Metodická sdružení, předmětové komise - konkretizace plánu práce školy.
Požadavky na způsob vedení dokumentace, vytvořit vzory dokumentů.
Určit uvádějící učitele.
Pokyny k zahájení školního roku pro žáky - vyvěsit, se zachováním ochrany osobních údajů,
tedy bez uvedení jmen, rozdělení žáků do tříd atd.
Přidělení úkolů - třídnictví, sbírky, kabinety.
Zajištění výuky plavání na jiných školách, uzavření smlouvy, zajištění dopravy.
Rozbor vody z bazénu
Pamětní listy prvňáčkům, příprava třídní schůzky rodičů žáků 1. tříd.
Výdej učebnic, pomůcek, sešitů, žákovských knížek, třídních knih, výkazů a dalších formulářů.
Kontrola úplnosti sbírek po prázdninách.
Opravné zkoušky žáků - protokoly o průběhu.
Přidělení učeben, šaten, změny označení.
Výzdoba tříd, chodeb, nástěnek, úklid okolí školy.
Kontrola znečištění písku na hřišti, doskočišti
Zápis dětí do školní družiny, přihlášky ke školnímu stravování
Kontrola výkazu odpracovaných hodin. Sledování limitu přesčasové práce.
Termíny schůzí ve školním roce, třídních schůzek, hovorových hodin
Schválit organizační strukturu školy, seznámit s ní všechny pracovníky školy.
Porada s provozními zaměstnanci.
Zpracovat měsíční plán školy.
Zpracovat, doplnit, aktualizovat koncepci školy.
Určit třídní učitele
Rozvrh pedagogických dohledů.
Úvazky učitelů podle učebního plánu školy.
Úvodní pohovor s nově nastupujícími pracovníky.
Stanovit podmínky pro přiznání nenárokových složek platu, projednat s odbory.
8. 4 Platy
Onemocnění během dovolené – dovolená se přerušuje. Pokud si ale zaměstnanec sjednal
neplacené volno a onemocní, nemocenská mu nenáleží po dobu tohoto volna, až po jeho
skončení.
Pokud byli zaměstnanci během prázdnin v pracovní neschopnosti, naplánovat čerpání dovolené
během školního roku.
Kontrola platových postupů k 1.8.
Stanovení úvazků. Kontrola studujících při zaměstnání, rekvalifikujících se - studijní úlevy,
nárok na volno před zkouškami.
9. ZÁŘÍ 2014
9. 1 BOZP, hygiena
Kontrola platnosti osvědčení topičů.
Vyvěšení rozvrhů tříd, odborných učeben, vyvěšení řádů odborných učeben, místních seznamů,
provozního řádu kotelen, pracovních pokynů pro laboratoře, sklady chemikálií, elektrorozvodny
apod. - zda jsou volné únikové cesty (otázka vedlejších východů školy a zamezení vstupu
nepovolaných osob) a přístup k uzávěrům vody, elektřiny a plynu. Potrubí musí být označeno
barevně podle druhu dopravované látky.
Proškolení učitelů a žáků před zahájením plaveckého výcviku.
Poučení žáků o bezpečnosti ve škole, školním řádu, vnitřním řádu školy, požárních
poplachových směrnicích, o bezpečnosti v Pv, Tv, F, Ch (zapsat do TK), povinnost hlásit úrazy,
zjištění požárů a závad ohrožujících bezpečnost a zdraví, zákaz nošení předmětů do školy, jež
nejsou nutné k výuce. Zásady pro ohlašování úrazů zpracovat i pro pozdější třídní schůzky s
rodiči - povinnost ihned ohlásit úraz, o kterém je jejich dítě informovalo, že se stal ve škole.
U nových žáků zajistit písemný souhlas zletilého žáka a studenta nebo zákonného zástupce
nezletilého žáka s orientačním testováním žáka na přítomnost alkoholu a návykových látek.
Metodické doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve
školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28:
V případě důvodného podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést
orientační test na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě předem
získaného souhlasu zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého studenta s orientačním
testováním žáka na přítomnost alkoholu.
V případě podezření na intoxikaci žáka může ve výjimečných indikovaných případech
pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost NL (zkouška ze slin), ale pouze na
základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce nezletilého žáka nebo souhlasu zletilého
studenta s orientačním testováním žáka na přítomnost NL.
U nových žáků a zaměstnanců zajistit písemný souhlas se zpracováním osobních údajů.
Subjekt údajů musí být při udělení souhlasu informován o tom, pro jaký účel zpracování a k
jakým osobním údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období. Souhlas subjektu
údajů se zpracováním osobních údajů musí být správce schopen prokázat po celou dobu
zpracování.
§ 5 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů:
Zajistit pojištění dětí a zaměstnanců - úrazové, odpovědnost za způsobené škody, za škody na
vnesených věcech.
Revize přenosného elektrického nářadí
Periodické školení zaměstnanců o BOZP a PO.
Preventivní požární prohlídka objektů - zápis do požární knihy.
Přehled zaměstnanců, kteří během roku musí absolvovat preventivní zdravotní prohlídku u
závodního lékaře.
Rodiče požádat, ať zajistí pro své děti potvrzení o zdravotní způsobilosti k akcím, kde je to
zapotřebí v průběhu roku zapotřebí - škola v přírodě, lyžařský kurz, výuka plavání,… Potvrzení
má platnost jeden rok.
Pokud rodiče žádají o uvolnění žáka z výuky některého předmětu, ať podají žádost a doloží
lékařským doporučením. Žák může být uvolněn až po podání doložené žádosti a to nejdříve ode
dne uvedeného v žádosti (lékařském doporučení), nemůže být uvolněn zpětně.
9. 2 Administrativa
Škola a školská zařízení vždy k 30. září vyrozumí ČŠI o aktualizacích záznamů o úrazu v
uplynulém školním roce.
Příprava na inspekci – porovnání současného stavu školy s požadavky ČŠI, které jsou uvedeny
v kritériích ČŠI pro školní rok 2014/2015 – viz www.csicr.cz
Plán práce, zahrnout environmentální výchovu, výchovu k volbě povolání, prevenci
šikanování, prevenci sociálně patologických jevů, ochranu člověka za mimořádných událostí.
Další priority tohoto roku uvedené v Souboru pedagogicko-organizačních informací pro MŠ, ZŠ,
SŠ ….. na školní rok 2014/2015
Pokud počet žáků v některých třídách překračuje maximální hranici (např. pro základní školu
30), požádat zřizovatele o výjimku. Zřizovatel může stanovit výjimku z tohoto počtu - podle §23,
odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., pokud by tím nebyla překročena kapacita školy.
Narozeniny zaměstnanců školy - přehled.
Plán hospitační a kontrolní činnosti – u koho, kolik a na co budou hospitace zaměřené. Vyjít z
výsledků předchozích hospitací.
Plán písemných prací.
Kontrola používání OOPP.
Kontroly a revize budovy a vybavení. Kontrola docházky, nástupu do hodin.
Kontrola dozorů, vedení dokumentace i z hlediska ochrany osobních údajů žáků a zaměstnanců.
Plán DVPP - zahrnuje jednak dlouhodobé cíle školy v oblasti rozvoje pedagogických pracovníků
jako jednotlivců i jako pracovního týmu (horizont 3 – 4 let), jednak cíle na konkrétní školní rok.
Ředitel školy tento plán projedná s pedagogickými pracovníky školy a následně s ním seznámí
radu školy.
Rozvrh výuky, pohotovostí, dohledů, rozvržení pracovní doby provozních zaměstnanců,
rozvržení provozu školy. Projednání s odbory.
Protokoly o opravných zkouškách žáků.
Stanovit zásady proplácení přesčasové práce a přespočetné práce - proplácení a náhradní volno,
Zaměstnání pracovníků školy o vedlejších prázdninách, rozvržení 12 dnů samostudia
pedagogickým pracovníkům.
Aktualizace údajů v osobních spisech zaměstnanců – hlášení změn v osobních údajích
“Skartace” klasifikovaných žákovských prací za předminulý školní rok - stanovit si ve spisovém
řadu školy, jak dlouho budou tyto písemné práce žáků uchovávány.
Školy nemohou přijmout ke vzdělávání žáka do jiného oboru vzdělání, než který mají zapsán ve
školském rejstříku.
9. 3 Organizace
Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 1. září 2014.
Případné změny v zařazení do rejstříku škol – požádat o změnu do 30. září (§ 146 ŠZ).
Určit vedoucí předmětových komisí, metodická sdružení
Zpracovat nově kalkulaci nákladů při pronájmech prostor školy – pokud se změnily faktory
ovlivňující výši nájemného – tarifní platy uklízeček, inflace, cena energií, cena nového vybavení.
Vyjít z nákladů předchozího období.
Třídní schůzky rodičů žáků 1. ročníku ZŠ.
Zasedání školské rady – projednání výroční zprávy, případně změn ve školním řádu, školním
vzdělávacím programu, apod.
Vedení školy - rozdělení kompetencí a úkolů.
Zajištění budovy proti vniku nepovolaných osob během dopoledne, i odpoledne a během
víkendů (uzavření oken), uzamykání šaten a jejich zajištění proti krádežím.
Zásady dělení tříd na skupiny při výuce některých předmětů.
Kontrola místních seznamů tříd a místností, jejich doplnění, vyvěšení ve všech místnostech.
Písemně pověřit pracovníky školy vykonáváním funkcí.
Vyvěsit rozvrhy ve třídách, odborných učebnách, řády odborných učeben.
Kontrola vyplněných TK, TV, žákovských knížek, soulad počtu žáků uvedených v třídních
výkazech se statistickým zahajovacím výkazem.
Uzavřít nájemní smlouvy - tělocvična, hřiště, učebny, BOZP.
Kontrola čerpání rozpočtu školy, FKSP.
Náhradní termíny opravných zkoušek žáků
Kontrola výkazu odpracovaných hodin. Sledování limitu přesčasové práce.
Jednání s odborovou organizací - projednat změny v organizaci provozu školy, rozvrh výuky,
rozvržení pracovní doby, kritéria odměn.
Schválit počet oddělení ve školní družině, počet a zaměření skupin v klubu a počet žáků v
jednotlivých skupinách a odděleních.
Projednat s odborovou organizací pracovně právní záležitosti (sjednané nové pracovní poměry,
výpovědi, okamžité zrušení pracovního poměru, rozvržení pracovní doby, práce přesčas, BOZP,
náhrady škod, …) a zásadní otázky rozvoje školy.
Určit snížení rozsahu přímé pedagogické práce - u zástupce ředitele (podle počtu tříd),
vychovatelkám školní družiny z rozpětí 28 – 30 hodin, učitelkám vyučujícím v prvním ročníku
ZŠ z rozpětí 20 -22 hodin, vedoucí vychovatelky (podle počtu oddělení ŠD, ŠK)., výchovné
poradkyně (podle počtu žáků)., metodikovi ICT (podle počtu žáků).
Státní svátky České republiky - vlajková výzdoba
28. září
(neděle)
Den české státnosti
Evropský den jazyků - 26. září
Každoročně připomínané dny a týdny
16. září Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy
21. září Mezinárodní den míru
9. 4 Platy
Zůstatek prostředků na platy na poslední čtvrtletí – naplánovat výši prostředků na dohody a
případně požádat o přesun mezi prostředky na platy a OON (na dohody).
Plán odměn k jubileím na další kalendářní rok podle ustanovení kolektivní dohody.
Osobní příplatky.
Při výplatním termínu zkontrolovat správnost zadání výše platů všech pracovníků - příplatky za
vedení, nadúvazkové hodiny, platové postupy, příplatky za třídnictví, za dělenou směnu…
Kontrola platových výměrů, stanovení nových platových výměrů.
10. ŘÍJEN 2014
10. 1 BOZP, hygiena
Kontrola - kotelen před zahájením topné sezóny - preventivní požární prohlídka - dozorů.
Označení dveří tabulkami zákaz vstupu - nářaďovna, přípravna dílen, elektro rozvodna, zákaz
kouření na budově, sklad nábytku, dílna s dřevoobráběcími stroji.
Kontrola používání OOPP a dodržování předpisů k požární ochraně - zápis do knihy BOZP.
Kontrola, zda je v třídních knihách řádně zapsáno poučení žáků a dodatečné poučení chybějících
žáků z první hodiny, poučení při výuce v odborných učebnách.
Kontrola termínů proškolení vedoucích pracovníků - pro ředitele školy, zástupce ředitele –
jednou za tři roky.
Proškolení požárního preventisty - každý rok
10. 2 Administrativa
Kontrola doplnění osobních spisů u nových zaměstnanců
Stanovit termín pro inventarizaci majetku školy, písemně vyhlásit pravidla inventarizace,
jmenovat inventarizační komisi, likvidační komisi, případně náhradovou komisi.
Provoz školní družiny a jídelny o podzimních prázdninách.
Plán čerpání dovolených o podzimních prázdninách. Pokud jsou zde nějaké změny oproti
celoročnímu plánu dovolených, projednat změnu s odborovou organizací.
Návrh na integraci žáků – výsledek vyšetření, souhlas rodičů, individuální plány, požadavky na
mzdy a pomůcky
Předložit výroční zprávu o činnosti školy do 15. října školské radě a po jejím schválení ji zaslat
do 14 dnů zřizovateli
Zahajovací výkazy:
Značka
S 1-01
Z 2-01
M3
S 4-01
S 4c-01
M8
M9
M 10
R 13-01
Z 14-01
Z 15-01
Z 17-01
S 18-01
Z 19-01
Z 23-01
S 24-01
Z 27-01
Z 33-01
Z 34-01
U 41 *)
Název zjišťování
Výkaz o mateřské škole
Výkaz o školní družině - školním klubu
Výkaz o základní škole (předání individuálních údajů)
Výkaz o mateřské-základní škole při zdravotnickém zařízení
Výkaz o přípravné třídě základní školy
a o přípravném stupni základní školy speciální
Výkaz o střední škole (předání individuálních údajů)
Výkaz o konzervatoři (předání individuálních údajů)
Výkaz o vyšší odborné škole (předání individuálních údajů)
Výkaz o ředitelství škol
Výkaz o zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy
Výkaz o činnosti střediska volného času
Výkaz o činnosti zařízení školního stravování
Výkaz o jazykové škole
Výkaz o školském ubytovacím zařízení
Výkaz o pedagogicko-psychologické poradně
Výkaz o základní umělecké škole
Výkaz o středisku praktického vyučování
Výkaz o speciálně pedagogickém centru
Výkaz o středisku výchovné péče
Přijímací řízení ke vzdělávání ve vyšší odborné škole
(pouze předání individuálních údajů)
Termín předání
10. 10. 2014
11. 11. 2014
15. 10. 2014
10. 10. 2014
10. 10. 2014
15. 10. 2014
15. 10. 2014
15. 10. 2014
10. 10. 2014
11. 11. 2014
11. 11. 2014
11. 11. 2014
10. 10. 2014
11. 11. 2014
10. 10. 2014
10. 10. 2014
10. 10. 2014
10. 10. 2014
10. 10. 2014
15. 10. 2014
10. 3 Organizace
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2014.
Ukončení letního času 26. října
Připravit zaměstnání pro pedagogické pracovníky o prázdninách (práce bezprostředně související
s přímou vyučovací činností), případně nařídit samostudium, dovolenou.
Kontrola stavu kotelny, vedení provozního deníku kotelny, odborná prohlídka a revize kotelen
před topnou sezónou.
Navázat kontakty s potenciálními sponzory.
Přihlášky na doškolovací lyžařské kursy pro instruktory LVK.
Provést inventarizaci majetku školy - fyzická kontrola úplnosti a umístění inventáře. Doplnění
chybějících inventárních čísel, oprava místních seznamů.
Příprava LVK – zajištění objektu, smlouvy s dodavatelem,
Vlajková výzdoba – stanovit způsob provádění výzdoby a zakotvit tuto povinnost v pracovní
náplni např. školníka – začíná v 16 hodin předchozího dne, končí v 8 hodin dne následujícího po
státním svátku
Zajištění provozu školy o podzimních prázdninách.
Hospitace u začínajících nebo nově nastupujících učitelů.
Státní svátky České republiky - vlajková výzdoba
28. říjen
(úterý)
Den vzniku samostatného československého státu
Každoročně připomínané dny a týdny
1. října
Mezinárodní den seniorů
5. října
Světový den učitelů
9. října
Světový den pošty
10. října
Světový den duševního zdraví
12. října
Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof
16. října
Světový den výživy
17. října
Mezinárodní den za odstranění chudoby
24. října
Den Spojených národů
24. října – 30. října Týden za odzbrojení
10. 4 Platy
Při výplatním termínu zkontrolovat správnost výše platů všech pracovníků - funkční příplatky,
trvalé „přespočetné – nadúvazkové“ hodiny, platové postupy, příplatek za dělené směny.
Kontrola platu u zaměstnanců s kratší pracovní dobou – plat i jeho jednotlivé složky musí být
kráceny úměrně ke sjednané kratší pracovní době.
Kontrola plnění závazného limitu - limitu počtu zaměstnanců za 1. - 3. čtvrtletí.
11. LISTOPAD 2014
11. 1 BOZP, hygiena
Kontrola školy PO, BOZP, termíny revizí.
Zajištění údržby chodníků na zimní období - objednávka posypového písku.
11. 2 Administrativa
Plán oprav školních budov a zařízení na další rok
Upřesnění rozpočtu na příští rok.
Zápis pedagogické rady za první čtvrtletí školního roku:
– zprávy třídních učitelů o prospěchu a chování žáků,
– nová vyšetření žáků v PPP,
– návrh na integrace žáků na kraj s požadavkem na navýšení rozpočtu,
– příprava lyžařského kurzu,
– seznámení s novými právními předpisy
–
čerpání rozpočtu za 3Q - státní rozpočet, příspěvek zřizovatele, rozpočet FKSP,
prostředků na DVPP,
– inventarizace majetku školy – písemné jmenování inventarizační komise, likvidační
komise, určení termínu, rozsahu
Zahájit vyjednávání s odbory o kolektivní smlouvě (60 dnů před ukončením platnosti)
Kontrola čerpání dovolené v průběhu školního roku, pokud někteří zaměstnanci byli např.
během prázdnin v pracovní neschopnosti, nařídit čerpání - na dobu podzimních a Vánočních
prázdnin (s dostatečným předstihem nejméně 14 dní), případně naplánovat čerpání na další
prázdniny – pololetní, jarní, velikonoční.
Totéž provést u náhradního volna, na které v průběhu roku zaměstnanci vznikl nárok.
Naplánovat jeho čerpání (ZP předpokládá jeho vyčerpání do 3 měsíců od doby, kdy na ně vznikl
nárok, pokud se nedohodnete se zaměstnancem jinak). Doporučení – vyčerpat či nařídit
zaměstnanci čerpání do konce kalendářního roku, nebo proplatit, nepřenášet do dalšího roku.
Kontrola vyvěšení řádů odborných učeben, rozvrhu dozorů, evakuačních plánů,…
Rozpočet FKSP – plán dočerpání letošního rozpočtu, plán odměn, využití ke zlepšování
pracovního prostředí, společné výjezdní pedagogické a provozní porady spojené se sportem a
kulturou a vytvářením školního vzdělávacího programu.
Stanovit zásady poskytování půjček z FKSP – text smlouvy nejen se zaměstnancem, ale i s
ručitelem.
Statistika – výkaz o školní družině.
11. 3 Organizace
Pedagogická rada za I/IV - prospěch a chování žáků, návrhy na jednání výchovné komise,
požadavky na vyšetření v pedagogicko psychologické poradně. Výchovný poradce seznámí
ostatní vyučující se zprávami z vyšetření žáků se zdravotním postižením, s požadavky na
zvláštní péči a odlišný přístup při klasifikaci. Evidence těchto žáků. Ochrana osobních údajů.
Návrhy na integraci žáků – zpracovat, odeslat na kraj.
Návrhy na pochvalu ředitele.
Kontrola třídních knih - úplnost zápisů všech vyučovacích hodin, jak je třídními učiteli
sledována absence žáků, zda je omluvenka vyžadována ihned po návratu do školy, zvláště u
žáků, u nichž došlo v minulosti k záškoláctví.
Kontrola knih nepovinných předmětů.
Kontrola počtu známek žáků v jednotlivých předmětech a u jednotlivých vyučujících před
třídními schůzkami.
Kontrola udělených opatření ke zlepšení kázně (napomenutí, důtky).
Kontrola zápisu známek do žákovských knížek nebo jiných způsobů sdělování známek rodičům.
Způsob získávání známek (ústní zkoušení, písemné práce,...)
Požadavky PK,MS a jednotlivců na další rok, návrh rozpočtu na další rok.
Přihlášky ke studiu na středních školách – talentové zkoušky
Hospitace u začínajících pedagogů
Schůzka třídních učitelů 6. ročníku ZŠ s bývalými třídními loňského 5. ročníku – konzultace
výchovných a vzdělávacích problémů jednotlivých žáků
Státní svátky České republiky - vlajková výzdoba
17. listopad
Den boje za svobodu a demokracii
(pondělí)
Významné dny České republiky
11. listopad Den válečných veteránů
Každoročně připomínané dny a týdny
16. listopadu Mezinárodní den tolerance
21. listopadu Světový den televize
25. listopadu Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách
29. listopadu Mezinárodní den solidarity s lidem Palestiny
Zahájit vyjednávání na nové kolektivní smlouvě, kontrola a hodnocení plnění dobíhající smlouvy
Návrh rozpočtu FKSP
11. 4 Platy
Návrh osobních příplatků - kritéria pro udělování zpracovat v součinnosti s odbory.
U nově přijatých zaměstnanců - končí tříměsíční zkušební doba, ve které se lze rozhodnout pro
ukončení pracovního poměru bez udání důvodů.
Zhodnocení práce nově přijatých zaměstnanců, případné poskytnutí osobního příplatku.
Zkontrolovat, zda je dodržován limit počtu hodin přesčasové práce.
Dohody o provedení práce – zkontrolovat, zda je dodržován limit 300 hodin ročně.
12. PROSINEC 2014
12. 1 BOZP, hygiena
Preventivní požární prohlídka objektů – četnost je stanovena podle toho, zda je škola objektem
se zvýšeným požárním nebezpečím nebo bez zvýšeného požárního nebezpečí – posouzení školy
v tomto smyslu je schopně provést odborně způsobilá osoba.
Poučení žáků před prázdninami a lyžařskými zájezdy - zápis do TK
Lyžařský kurz – určit vedoucího, předat mu směrnici školy pro pořádání LVK, stanovit termíny
– zajistit školení instruktorů, zajisti objekt, dopravu, informace rodičům,…
Revize přenosného elektrického nářadí.
Podpisy požárních knih (případně Knihy BOZP) ředitelem školy
Plán školení BOZP a PO na další rok
12. 2 Administrativa
Smlouvy na provedení revizí v příštím roce.
Stanovit konkrétní výplatní termíny pro další rok
Připravit plán čerpání dovolených na další rok
Stanovit zásady pro přesčasovou práci v příštím roce – proplácení či náhradní volno.
12. 3 Organizace
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v pátek 2. ledna
2015. Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2015.
Vedení provozního deníku kotelny.
Používání OOPP pracovníky – zkontrolovat jejich používání, provést zápis. U negativních
zjištění projednat se zaměstnancem – nejlépe písemně upozornit na to, že porušuje pracovní
kázeň.
Zajištění budovy proti vniku nepovolaných osob během dopoledne, i odpoledne a během
víkendů (uzavření oken), uzamykání šaten a jejich zajištění proti krádežím.
Kontrola vyvěšení rozvrhu dozorů, evakuačního požárního plánu, požárních poplachových
směrnic s aktualizací jmen požárních hlídek a telefonních čísel.
Dodržování zákazu používání soukromých el. spotřebičů, ponorných vařičů, teplometů, topných
těles bez automatické regulace, kouření.
Příprava na pololetní klasifikaci - kontrola ŽK, počet známek v předmětech. Počet, přiměřenost a
účinnost napomenutí a důtek. Při výrazném zhoršení prospěchu rodiče informovat písemně a
dostatečně brzy, aby se mohli pokusit o nápravu.
Kontrola nevyčerpané dovolené - určit čerpání zbytků dovolené na zimní prázdniny.
Kontrola čerpání FKSP
Stanovit termín zápisu do první třídy a navazujících opatření – den otevřených dveří, návštěvy
mateřských škol, propagační materiály, školní noviny, inovace www stránek školy.
Naplánovat schůzku rodičů žáků vycházejících ze školy k přijímacímu řízení na SŠ.
Kontrola čerpání účelových dotací.
Ostatní svátky (neprovádí se vlajková výzdoba)
24. prosinec Štědrý den
25. prosinec 1. svátek vánoční
26. prosinec 2. svátek vánoční
Každoročně připomínané dny a týdny
1. prosince Světový den AIDS
2. prosince Mezinárodní den za odstranění otroctví
3. prosince Mezinárodní den lidí s postižením
5. prosince Mezinárodní den dobrovolníků
7. prosince Mezinárodní den civilního letectví
10. prosince Den lidských práv
11. prosince Mezinárodní den hor
18. prosince Mezinárodní den migrantů
12. 4 Platy
Kontrola výkazu odpracovaných hodin. Sledování limitu přesčasové práce.
Platy - kritéria osobních příplatků na další rok.
Zásady proplácení přesčasové práce - proplácení nebo náhradní volno.
Zaměstnávání pracovníků školy o vedlejších prázdninách – samostudium, náhradní volno,
v individuálních případech dovolená.
Mzdová inventura – podklad pro výpočet mezd, přehled za uplynulý kalendářní rok a předpoklad
na další kalendářní rok – požadovaný limit zaměstnanců, mezd a rozdělení na MP a OON –
tarifní platy, rozpočtovaná výše zvláštních příplatků (za třídnictví), odstupné, proplacení
dovolené, platové postupy (pozor na termíny), jubilea,
Příprava aktualizace směrnic školy od 1. 1. – vždy se k tomuto datu mění výše cestovních
náhrad, průměrných cen pohonných hmot, výše životního minima a minimální mzdy.
Nezapomenout na součinnost s odbory, které mají v některých oblastech právo kontroly.
Pojištění majetku školy
Termíny jednání zastupitelstva v dalším roce – vystoupení žáků, propagace práce.
Návrh nového znění Kolektivní smlouvy, která je uzavírána za všechny zaměstnance a měla by
platit od 1.1. Návrh zveřejnit předem, po dostatečně dlouhou dobu, požádat o připomínky.
Odměny z FKSP
13. Plán uvádění začínajícího učitele
Srpen
– seznámení s novým prostředím, kolegy
– úvazek, osnovy vypracování tematických plánů
– seznam pomůcek a žákovských potřeb
– přidělení provozních povinností – správa sbírek, dozory
– směrnice školy, školská legislativa
– spolupráce učitel-vychovatel
Září
– roční plán práce školy, dlouhodobý plán práce
– vedení základní pedagogické dokumentace
– plánování vzájemných hospitací, spolupráce s uvádějící učitelkou, spolupráce s dalšími
vyučujícími
– systém příprav na výuku, písemné přípravy
Říjen
– ovlivňování vztahů mezi učitelem a žákem, mezi žáky
– uplatňování individuálního přístupu k jednotlivým žákům, respektování specifických
vývojových poruch
Listopad
– odborné časopisy, literatura, možností dalšího vzdělávání
– kontrola přípravy žáků na vyučování
– hodnocení prospěchu a chování za první čtvrtletí, příprava na setkání s rodiči, písemné
zprávy o žácích
– práce s pedagogickou dokumentací, spolupráce se školním psychologem, pedagogicko –
psychologickou poradnou
– vzájemné hospitace s kolegy
– organizace samostatné práce žáků ve výuce
– spolupráce se sponzory
Prosinec
– metody upevňování základního učiva
– analýza aktuálních problémů, rodinného prostředí žáků
– plánování mimoškolní činnosti
– péče o zaostávající žáky
Leden
– příprava dětí na klasifikaci, prevence nepřiměřených reakcí při špatném prospěchu
– zpracování celkového prospěchu žáků a hodnocení třídy
– příprava na třídní schůzku
– péče o talentované žáky
Únor
– Využívání dostupných pomůcek, zajištění a výroba nových
– rozvoj komunikačních dovedností žáků
– plánování zpětné vazby pro učitele – hodnocení od žáků, rodičů, kolegů
Březen
– kontrola sešitů, žákovských prací, klasifikace a hodnocení žáků
– kontrola vedení třídní knihy
– způsoby řešení problémových situací
– plánování školy přírodě, výletů
Duben
– mezipředmětové vztahy, projektové vyučování, alternativní vzdělávací programy (Daltonský
plán,…)
– individuální přístup k žákům
Květen
– metody opakování a upevňování učiva
– vedení pedagogické dokumentace
Červen
– hodnocení vlastní práce
– plán na další rok, konzultace záměrů s vedením školy, vlastní podíl na vytváření nabídky
školy
– hodnocení uvádějícím učitelem, eventuální návrh na zařazení do vyšší platové třídy
1. Vzdělávací program školy
vzdělávací program
Školní vzdělávací program č.j. 141/2013-Škola pro život
Zařazené třídy
25
3.2 Učební plán školy
„Škola pro život“ – ŠVP č.j.: 141/2013
Předmět - ročník
Český jazyk
Cizí jazyk AJ
Další cizí jazyk NJ
Matematika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Chemie
Fyzika
Přírodopis
Zeměpis
Dějepis
Výchova k občanství
Výchova ke zdraví
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Informatika
Tělesná výchova
Psaní na PC
Volba
povolání/finanč.mat.
Dramatická a etická
výchova
Volitelný předmět
(VP)
Týdenní dotace
Disponibilní
min.dotace
max.dotace
1.
9(1)
0
0
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
2
0
20
1
18
22
2.
9(2)
0
0
5(1)
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
2
0
3.
9(1)
3
0
5(1)
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
2
0
4.
8(2)
3
0
5(1)
0
1
2(1)
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
3
18
22
25
2
22
26
25
4
22
26
5. celkem
6.
7.
8.
9. celkem
7(1)
42(7)
4
4
4 5(2)
17(2)
3
9
3
3
3
3
12
0
0
0 2(2) 2(2) 2(2)
6(6)
5(1)
24(4)
4
4 5(1) 5(2)
18(3)
0
8
0
0
0
0
0
2(1)
3(1)
0
0
0
0
0
2(1)
4(2)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
4
0
0
2
2 2(1)
1
7(1)
0
0
2
1
2
1
6
0
0
2
2
1 2(1)
7(1)
0
0
2
2
2 2(1)
8(1)
0
0
1
1
1
1
4
0
0
1
1
0
1
3
1
5
1
1
1
1
4
2
7
2
2
1
1
6
1
5
1
1
1
0
3
1
1 1(1) 1(1)
1
0
3(2)
2
10
2
2 2(1) 2(1)
8(2)
0
0 1(1)
0
0
0
1(1)
26
4
22
26
118
14
0
29
2
28
30
0
0 1 (1)
1(1)
0
0 1(1)
1(1)
1(1) 1(1) 1(1)
30
31
32
4
6
12
28
30
30
30
32
32
3(3)
122
24
Poznámky k učebnímu plánu
Využití disponibilní časové dotace:
I. stupeň - 14 hodin
II. stupeň - 24 hodin
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk
1. ročník 1 hod
Informační a komunikační
technologie
Český jazyk
2. ročník 2 hod
Informatika
6. ročník
1 hod
Český jazyk
3. ročník 1 hod
Psaní na PC
6. ročník
1 hod
Český jazyk
4. ročník 2hod
Informatika
7. ročník
1 hod
Český jazyk
5. ročník 1 hod
Další vzdělávací obory
9. ročník
1 hod
Matematika a její aplikace
Dramatická a etická výchova
Matematika
2. ročník 1 hod
Jazyk a jazyková komunikace
Matematika
3. ročník 1 hod
Další cizí jazyk NJ
7. ročník
2 hod
Matematika
4. ročník 1 hod
Další cizí jazyk NJ
8. ročník
2 hod
Matematika
5. ročník 1 hod
Další cizí jazyk NJ
9. ročník
2 hod
Český jazyk
9. ročník
2 hod
Člověk a jeho svět
Vlastivěda
4. ročník 1 hod
Člověk a zdraví
Vlastivěda
5. ročník 1 hod
Tělesná výchova
8. ročník
1 hod
Přírodověda
5. ročník 1 hod
Tělesná výchova
9. ročník
1 hod
Volitelné předměty
X
7. ročník
1 hod
X
8. ročník
1 hod
X
9. ročník
1 hod
Fyzika
8. ročník
1 hod
Chemie
9. ročník
1 hod
Zeměpis
9. ročník
1 hod
Člověk a příroda
Matematika a její aplikace
Matematika
8. ročník
1 hod
Matematika
9. ročník
2 hod
Finanční matematika 9. ročník
1 hod (2. pololetí)
Člověk a svět práce
Volba povolání
9. ročník
1 hod ( 1. pololetí)
Volitelné předměty:
Seminář z přírodopisu
Konverzace z angličtiny
Seminář z matematiky
Sportovní hry
Informatika
7. ročník
7. ročník
8. ročník
8. ročník
8. ročník
9. ročník
9. ročník
2. Plán pedagogických rad
datum
hodina
místo
náplň
25.8.2014
29.8.2014
8.30
10.30
sborovna
sborovna
organizace šk. r. 2014/2015
výr. zpráva za šk. rok 2014/2015
Bezpečnostní předpisy
pro správ. zaměstnance
bezpečnostní předpisy pro zam. ŠJ
Strategie vzděl. ČR 2008-2015
1.9.2014
10:30
sborovna
projednání plánu školy a rozvoje
na školní rok 2014/2015, nový žák. šk. řád
25.11.2014
14:00
sborovna
čtvrtletní pedagog. porada se
zaměřením na problémové, zaostávající,
integrované a nadané žáky
individuální výuka
16.12.2014
15:00
KD Petřvald
výjezdní porada se zaměřením na
hodnocení uplynulého kal. roku
a výhledem do nového roku 2015
20.1.2015
14:00
sborovna
pololetní hodnocení chování a prospěchu
žáků
14.4.2015
14:00
sborovna
čtvrtletní ped. porada
zaměřit se na problémové
a zaostávající žáky, individuální výuka
18.6.2015
14:00
sborovna
závěrečné hodnocení chování
a prospěchu žáků
Pozn.: Další porady budou vždy předem oznámeny dle aktuálních potřeb
3. Plán třídních schůzek a individuálních pohovorů s rodiči
datum
hodina
9.9.2014
7.10.2014
16:00
16:00
25.11.2014 Školní 246
16:00-17:30
26.11.2014 Závodní 822
8.4.2015 Školní 246
16:00
14.4.2015 Školní 246
15.4.2015 Závodní 822
20.5.2015 Závodní 822
26.5.2015 Školní 246
Pozn.:
7.10.2014
16:00-17:30
místo a náplň
I. třídy- základní informace o org. šk. roku 2014/2015
nová tělocvična, pak ve svých třídách
výroční zpáva 2013/2014
volba tříd. dův., úkoly ve šk. roce 2014/2015
LVK, protidrog. prog.,školní psycholog,
Mgr. Pavla Helbichová - vých poradce,
třídní schůzky,akce školy
Volby do ŠR v nové
tělocvičně,pak ve svých třídách,
netřídní uč. ve sborovně,
Volby do ŠR,třídní schůzky s
rodiči, tř. uč.
V.A,V.Btřídní schůzky s rodiči ve
třídě,hodnocení chování a
prospěchu
připomínky rodičů, školní výlety
individuální pohovory s rodiči, tř. uč. ve svých
třídách, netřídní ped. prac. ve sborovně, akce MDD
závěrečné rozloučení s vycházejícími žáky
Průběžně informujte právního zástupce žáka o prospěchu a chování dle Vašich potřeb - prokazatelně!
Nečekejte vždy jen na třídní schůzky, reagujte flexibilně!
I.D infocentrum
II. C učebna HV
III.C učebna Z
IV.C učebna VV
V.C učebna Aj -přístavba
4. Seznam třídních učitelů
1. Stupeň
I.A
I.B
I.C
I.D
II.A
II.B
II.C
III.A
III. B
III.C
IV.A
IV.B
IV.C
V.A
V.B
V.C
Mgr. Marcela Mertová
Mgr. Vlasta Plachá
Mgr. Lenka Szendreyová
Mgr. Iva Šárová
Mgr. Věra Winklerová
Mgr.Šárka Planková
Mgr.Ivana Palová
Mgr. Jiřina Káňová
Veronika Křížová
Mgr. Ivana Kutrová
Mgr. Andrea Holaňová
Mgr.Otakar Prášek
Mgr. Ivana Kociánová
Mgr.Vladimíra Lisová
Mgr. Lucie Kulová
Mgr. Zuzana Krůželová
2. Stupeň
VI.A
VI.B
VII.A
VII.B
VIII.A
VIII.B
VIII.C
IX.A
IX.B
Ing.Alena Zítková
Mgr.Julie Janková
Mgr.Zdeňka Jarolímová
Mgr.Lenka Kocurková
Mgr. Petra Cyroňová
Mgr. Jana Jiříčková
Mgr.Jana Guntherová
Mgr.Zuzana Wasilová
Mgr.Marie Hlavatá
Výchovný poradce:
Mgr. Pavla Helbichová
Školní metodik prevence: Mgr. Julie Janková
Školní psycholog:
PhDr. Jana Lehnerová
ICT:
Netřídní učitelé:
Mgr. Roman Pluta,Dis
Mgr.Květoslava Rafajová, Mgr.Hynek Peter,
Mgr.Ivo Karásek,., Mgr.Kateřina Benešová
5. Vedoucí vzdělávacích oblastí, vyučovacích
předmětů, správci kabinetů, odborných učeben,
metodického sdružení 1. stupeň (1.-3.r., 4.-5.r.)
1. Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
Cizí jazyky
Mgr. Jana Jiříčková
Mgr. Jana Jiříčková
Mgr.Zuzana Wasilová
2. Matematika a její aplikace
Matematika
Seminář z matematiky
Mgr. Pavla Helbichová
Mgr. Pavla Helbichová
Mgr.Petra Cyroňová
3. Informační a komunikační technologie
Informatika
Psaní na PC
Mgr. Marie Hlavatá
Mgr. Marie Hlavatá
Mgr. Marie Hlavatá
4. Člověk a jeho svět
Metodické sdružení I. stupeň I.-III. třída
IV.-V. třída
Mgr. Lenka Szendreyová
Mgr. Andrea Holaňová
5. Člověk a společnost
Dějepis
Výchova k občanství
Výchova ke zdraví
Dopravní výchova a soutěže
Mgr. Lenka Kocurková
Mgr. Lenka Kocurková
Mgr. Hynek Peter
Ing. Alena Zítková
Mgr. Zuzana Wasilová
6. Člověk a příroda
Fyzika
Chemie
Přírodopis, Seminář z Př
zdravotní výchova
Zeměpis
Mgr. Zdenka Jarolímová
Mgr. Marie Hlavatá
Ing. Zdeňka Kozlovská
Mgr. Zdenka Jarolímová
7. Umění a kultura
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Dramatická a etická výchova
Mgr. Ivo Karásek
Mgr. Roman Pluta, DiS.
Mgr. Ivo Karásek
Mgr. Ivo Karásek
8. Člověk a svět práce
Pracovní činnosti
Volba povolání/Finanční matematika
Mgr. Květoslava Rafajová
Mgr. Květoslava Rafajová
Mgr. Pavla Helbichová
9. Člověk a zdraví
Tělesná výchova
Protidrogová výchova
Sebeochrana obyvatelstva pro případ ohrožení
Mgr. Hynek Peter
Mgr. Hynek Peter
Mgr. Julie Janková
Mgr. Zdeňka Jarolímová
Mgr. Lucie Kulová
Tělovýchovné soutěže II. stupeň
Tělovýchovné soutěže I. stupeň
Sportovní hry
Mgr. Hynek Peter
Mgr.Otakar Prášek
Mgr. Hynek Peter
10. DVPP, Školní projekty
Mgr. Marie Hlavatá
Mgr. Roman Pluta, DiS.
11. LVK
Mgr. Roman Pluta, DiS.
12.ŠvP
Mgr. Lucie Kulová
Mgr. Otakar Prášek
Mgr. Ivana Palová
13. Koordinátoři ŠVP
Mgr. Marcela Mertová
Šárka Podobová
Mgr.Julie Janková
14.Školní metodik prevence
Školní 246
Kabinet JČ
Odborná učebnaJA a kabinet AJ
Odborná učebna JN a kabinet JN
Kabinet D
Kabinet Z, odborná učebna Z
Kabinet Př, odb. uč. Př,
nářaďovny Pč, květinová výzdoba školy,Pč
první pomoc - zdravotník, lékárničky
Kabinet Ch, přípravna Ch, odborná učebna Ch
Učebna - domácnost
Kabinet výchovného poradce
BOZP, PO,PP
Kabinet F, odb. učebna F
Kabinet DV
Kabinet M, INF, odb. učebny informatiky
Kabinet VkO,VKZ
Kabinet TV, 3 tělocvičny + nářaďovny
Odborná učebna HV
Kabinet HV
Kabinet VV, odb. učebna VV, estetická výzdoba školy
Mgr. Jana Jiříčková
Mgr.Jana Guntherová
Mgr. Zuzana Wasilová
Mgr. Lenka Kocurková
Mgr. Lucie Kulová
Mgr. Zdenka Jarolímová
Mgr. Květoslava Rafajová
Mgr. Zdeňka Jarolímová
Ing. Zdeňka Kozlovská
Mgr. Lenka Kocurková
Mgr. Pavla Helbichová
Mgr. Šárka Planková
Mgr. Vlasta Plachá
Mgr. Zdeňka Jarolímová
Mgr. Marie Hlavatá
Mgr. Zuzana Wasilová
Ing. A. Zítková,Mgr. M. Hlavatá
Mgr. Květoslava Rafajová
Mgr. Hynek Peter
Mgr.Roman Pluta, DiS.
Mgr.Roman Pluta, DiS.
Mgr. Ivo Karásek -II.st.
Mgr.Květoslava Rafajová - II.st.
Mgr.Kateřina Benešová _I.st.
Kabinet učebnic
Evidence učebnic, pomůcek, sekretariát, archiv,
inventarizace škol
Sportovní aktivita, soutěže, Tv akce,
Školní hřiště (v době vyučování)
Kabinet NŠ, Dopravní výchova I.st.
Sborovna 2. stupeň
1. stupeň NŠ 1
1. stupeň NŠ 2
Prostory ŠD
Správce odloučeného pracoviště Závodní 822
Správce odloučeného pracoviště ZUŠ
Infocentrum, knihovna
ICT
Správce audiotechniky
EVVO
Mladý čtenář
Zdravotník + lékárničky na 1. St., 2. st.
ŠvP
Zdravé zuby
Mgr. Vladimíra Lisová - I.st.
Mgr. Petra Cyroňová
Miroslava Budinová
Mgr.Hynek Peter - II.st.
Mgr.Otakar Prášek - I.st.
Martin Graf
Mgr. Věra Winklerová
Mgr. Jana Guntherová
Mgr. Andrea Holaňová
Mgr. Vladimíra Lisová
Jana Dostálová
Mgr. Ivana Palová
Šárka Podobová
Ing. Alena Zítková
Mgr.Roman Pluta, DiS.
Mgr.Roman Pluta, DiS.
Mgr. Marie Hlavatá
Veronika Křížová
Mgr. Ivana Kociánová
Mgr. Vlasta Plachá
Mgr. Zdeňka Jarolímová
Mgr. Ivana Palová
Mgr. Lucie Kulová ( 5.roč.)
Mgr. Otakar Prášek (4.roč.)
Mgr.Jiřina Káňová
M ísto poskytovaného vzdělávání Závodní 822
Učebna výpočetní techniky
Knihovna (ž)
Učitelská knihovna
Kabinet pomůcek
Kabinet pomůcek ŠD
Kabinet VV, Tv, tělocvična
Vnitřní výzdoba školy -přízemí
Vnitřní výzdoba školy -1.patro
Koordinátor BOZP, PO
Koordinátor BOZP, PO - ZUŠ
Zdravotník
Mladý čtenář
Učebna Hv , jaz.uč.1.st.
Sborovna ZŠ Závodní 822
Mgr. Zuzana Krůželová
Mgr. Ivana Palová
Mgr. Iva Šárová
Mgr. Iva Šárová
Hermína Kochová
Mgr. Ivana Kutrová
Hermína Kochová
Mgr. Ivana Kociánová
Mgr. Ivana Palová
Šárka Podobová
Mgr. Iva Šárová
Mgr. Ivana Kociánová
Mgr.Zuzana Krůželová
Mgr.Iva Šárová
Poznámka: Dle pracovního řádu vedoucí vzdělávacích oblastí zodpovídají za přípravu
podkladů pro výroční zprávu, správci kabinetů a odborných učeben zodpovídají za svěřený
majetek včetně incentarizace, odpisů, návrhů na vyřazení a nákup nových pomůcek.
Plán DVPP 2014/2015
a
Dlouhodobý plán DVPP
Vypracoval:
Schválil:
Pedagogická rada projednala dne
Ing. Zdeňka Kozlovská
Ing. Zdeňka Kozlovská, ředitelka školy
1.9.2014
Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy a podle § 24 zákona č. 563/2004 Sb. o
pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším
vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických
pracovníků v platném znění (dále jen V317) tento plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
(dále jen DVPP).
1. Účel
Tento plán je podkladem pro organizaci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v příslušném
školním roce i v dlouhodobém horizontu a samostudia pedagogických pracovníků podle § 24 zákona č.
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
2. Základní podmínky
DVPP školy je organizováno na základě následujících zásad:
- Rovnost příležitosti a zákaz diskriminace. Každý pedagogický pracovník má stejnou možnost
účasti na dále uvedených formách a druzích DVPP, za podmínek a možností uvedených v tomto
plánu.
- Vzdělávání celého pedagogického týmu bude mít přednost před individuálním vzděláváním a
jednorázovými akcemi.
- Základním parametrem pro výběr konkrétního vzdělávání jsou potřeby školy a rozpočet školy.
- Studium k získání kvalifikace nezbytné pro výkon povolání podle ZPP nebo pracovním zařazení
podle V317 (studium pro ředitele škol, pro vedoucí pracovníky, výchovného poradce,
koordinátora informačních a komunikačních technologií, koordinátora školních vzdělávacích
programů, metodika prevence sociálně patologických jevů, koordinátora environmentální
výchovy, specialistu v oblasti prostorové orientace zrakově postižených) má přednost před dalším
studiem.
- Mezi přednostní typ studia patří rovněž studium pro funkce uvedené v nařízení vlády č. 75/2005
Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé
pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků (metodik informačních a
komunikačních technologií).
- S pracovníkem absolvujícím studium může škola uzavřít kvalifikační dohodu a v jejím rámci
poskytovat studijní úlevy a náhrady.
- Účast na vzdělávání k prohlubování kvalifikace, které nařídí ředitelka škola, je pro pracovníky
školy podle zákoníku práce povinná.
3. Konkrétní formy a druhy DVPP
3.1. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů (§2-5 V317)
V rámci tohoto vzdělávání je stanovena potřeby školy dosáhnout plné odborné kvalifikace podle ZPP u
tohoto pracovního zařazení:
- učitel 1.stupně základní školy
V uvedených případech bude škola podporovat studium vedoucí k dosažení plné kvalifikace podle
ZPP
- v bakalářských a magisterských studijních programech,
- vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném
na přípravu učitelů základní a střední školy,
- studium pedagogiky,
Studium pro asistenty pedagoga
V současné době škola má asistentku pedagoga s potřebných vzděláním
Studium pro ředitele škol a školských zařízení
- ředitelka školy je absolventkou tohoto studia podle § 5 V317
- zástupkyně ředitelky školy je v současné době již absolventkou tohoto studia
3.2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (§7-9 V317)
Studium pro výchovné poradce
- škola má plně kvalifikovaného výchovného poradce
Studium k výkonu specializovaných činností
Pracovníci pro výkon specializovaných činností, kteří absolvovali studium podle § 7 V317:
- koordinátor a metodik ŠVP - tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů –
koordinátoři jsou plně kvalifikovaní
Prioritou školy je zajistit absolvování studia u pracovníků školy pro výkon specializovaných činností,
kterými jsou:
a) koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií - momentálně studující
b) prevence sociálně patologických jevů - studující
c) specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy- studující
V uvedených případech bude škola podporovat studium v rámci akreditovaných vzdělávacích programů
vysokých škol a jiných vzdělávacích institucí.
Plán DVPP
strana 2 z počtu 4
3.3. Studium k prohlubování odborné kvalifikace
Průběžné vzdělávání bude zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem
vzdělávání a výchovy. Obsahem průběžného vzdělávání jsou zejména nové poznatky z obecné
pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie výchovy, obecné didaktiky, vědních, technických a
uměleckých oborů a jejich oborových didaktik, prevence sociálně patologických jevů a bezpečnosti a
ochrany zdraví, jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků, práce s ICT, ŠVP, BOZP.
Formy průběžného vzdělávání
- škola bude preferovat systematické a dlouhodobé vzdělávání pedagogů jako týmu přímo na
pracovišti s docházkou lektorů na školu,
- dále je možná individuální účast pedagogů na kurzech a seminářích. Délka trvání vzdělávacího
programu průběžného vzdělávání činí nejméně 4 vyučovací hodiny.
3.5. Dlouhodobý plán DVPP
Škola se zaměří na vzdělávání celého pedagogického týmu, kdy lektoři budou docházet přímo na školu a
zpracují vzdělávací téma s ohledem na potřeby školy jako celku i s ohledem na odbornost jednotlivých
vyučujících a potřeby jednotlivých vyučovacích předmětů. Vzdělávání bude dlouhodobé, aby pracovníci
školy i lektoři mohli reagovat na průběh, požadavky.
Cílem je výrazně zvýšit schopnost profilace školy v určitých oblastech, zkvalitnit nabídku školy směrem
k rodičům a uchazečům o studium.
Škola si zajistí dlouhodobé, celoroční kurzy (cca 25 hodin) v oblastech
-
-
Základní pedagogické a psychologické dovednosti učitele. Řada pedagogů nepřichází po
absolvování studia na VŠ do styku s pedagogickými a psychologickými poznatky, nemá přehled o
současných trendech a možnostech. Studium by mělo prohloubit teoretické znalosti pedagogů i
praktické dovednosti.
Sociálně patologické jevy. Neustále se rozšiřující oblast patologických jevů chování u mládeže
vyžaduje, aby se pracovníci školy seznamovali průběžně s jejich druhy, projevy, jak proti nim
účinně zasahovat a jaká jsou možná preventivní opatření.
Témata budou zařazena do ročních plánů DVPP školy tak, aby pro každý školní rok bylo vybráno jedno
téma, aby účastníci prošli celým kurzem, případně měli možnost doplnit si chybějící lekce. Témata se ale
také mohou prolínat, mohou být zařazována podle aktuálnosti. Dokončení kurzu v jedné oblasti
neznamená ukončení vzdělávání v této oblasti, v dalších letech budou zařazovány opakovací a doplňovací
lekce o aktuálním dění v této oblasti.
Pro rok 2014/2015 budou na poradách zařazována k projednávání a vzdělávání témata k následujícím
oblastem
- rozvoj zdravých stravovacích návyků, pohybových dovedností a tělesné zdatnosti dětí a žáků,
- rozvoj vzdělávání v informační gramotnosti a jazykové gramotnosti,
Plán DVPP
strana 3 z počtu 4
-
forma a metody hodnocení výsledků vzdělávání žáků, formativní a sumativní hodnocení, prevence
školní neúspěšnosti,
právní předpisy v oblasti školství.
Škola zajistí letory tak, aby celý kurz byl vždy akreditován MŠMT a účastníci získali osvědčení.
V Petřvaldě 1.9.2014
ředitelka školy
Plán DVPP
strana 4 z počtu 4
Funkce, dlouhodobé úkoly
Jméno, příjmení
úkol - např.
Mgr. Pavla Helbichová
Přijímací řízení na střední školy
matematická olympiáda
EVVO
Zdravé zuby
výzdoba škol
Mgr.Marie Hlavatá
Mgr. Jiřina Káňová
Mgr. V.Lisová, Mgr. Ivo Karásek, Mgr. Květa
Rafajová, Mgr.Benešová,Kochová,
Mgr.Kociánová
Ing. Alena Zítková
Ing. Zdeňka Kozlovská
Mgr. Julie Janková
Mgr. Ivo Karásek
MgrRoman Pluta, Dis.
Mgr.Marcela Mertová, Šárka Podobová
Mgr. Ivo Karásek
Mgr. Zuzana Wasilová
Mgr. Pavla Helbichová
Mgr.Roman Pluta, DiS., Mgr. Otakar Prášek,
Mgr.Wasilová Zuzana, Mgr.Hynek Peter,
Mgr.Lucie Kulová
Mgr. Věra Winklerová
Mgr.Marie Hlavatá
Infocentrum, knihovna
Chemická olympiáda .
Školní metodik prevence, zahájit studium
výstavy výtvarných děl, výzdoba školy
správce sítě PC učebny
Koordinátor ŠVP ZŠ a ZUŠ
Dramatická a etická výchova
předmětová komise cizí jazyky
výchovná poradkyně
Tělovýchovné soutěže, dopravní výchova, LVK,
Zeměpisná olympiáda .
Kabinet NŠ, dopravní výchova
Studium EVVO
Propagace práce školy
Příspěvky do místních novin a do školních novin, www.stránek
Jméno
místní noviny
Mgr. Ivana Studená
Mgr.Roman Pluta, DiS.
Nabídka školy, kroužky
Lyžařský kurz,
www.stránky ZŠ a ZUŠ
Významné události školy
Školy v přírodě, významné
události školy
Významné události školy
Zápis do první třídy, akce
školy, mezinárodní
spolupráce
Výstavy, akce školy
Ped. pracovníci
Učitelé 1. stupně
Učitelé II. stupně
Ing. Zdeňka Kozlovská
Mgr.Ivo Karásek
školní noviny,
městské noviny
termín
září
únor
průběžně
průběžně
průběžně
průběžně
průběžně
Výuka cizích jazyků
Anglický jazyk
Třída - skupina
Počet žáků
vyučující
3.r.
79
Mgr. Zuzana Krůželová,
Mgr.Holaňová,Křížová
Veronika,Mgr.Lisová,Mgr.Káňo
vá
4.r.
70
Mgr. Zuzana
Krůželová,Mgr.Andrea
Holaňová
5.r.
56
Mgr. Zuzana
Krůželová,Mgr.Lisová
Vladimíra
6.r.
59
Mgr..Julie Janková,
Mgr.Guntherová
7.r.
41
Mgr.Guntherová
8.r.
68
Mgr.Guntherová
9.r.
47
Mgr..Julie Janková
Německý jazyk
Třída - skupina
Počet žáků
vyučující
7.r.
41
Mgr..Julie Janková
8.r.
68
Mgr. Z.Wasilová
9.r.
47
Mgr. Z.Wasilová
Hlavní úkoly pro rok 2014/2015
1. Příprava žáků na soutěže žáků - přidělení jednotlivých soutěží vyučujícím
2. Vypracování plánu exkurzí, vycházek ne celý rok dopředu, aby bylo využito příznivé polohy školy v přírodním
prostředí a aby nedocházelo k nahodilým a neplánovaným akcím, neschváleným vedením školy.
3. Zajištění účasti pedagogů na DVPP, vzdělávání v počítačových znalostech a dovednostech pracovat s žáky v nových
počítačových učebnách.
6. Práce na tematických plánech v rámci ŠVP.
7. Příprava a realizace projektů:
Techkom, podpora přírodovědného a technického vzdělávání v MS kraji,
Ozdravné pobyty – Příroda je součástí našeho života, Za zdravím do Lipové, Patříme k přírodě,
Předmětové komise sdružují učitele stejných, nebo příbuzných vyučovacích předmětů, kteří zde spolupracují v
oblasti metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení v pedagogické a výchovné oblasti, vytvářejí koncepci
jednotlivých oborů a spoluvytvářejí celkovou koncepci školy.
Úkoly předmětových komisí:
-
Řeší otázky jednotlivých oborů vzdělávání v závislosti na regionálních podmínkách.
-
Rozpracovávají učební plány do jednotlivých předmětů a ročníků.
-
Koordinují tématické a časové plány učiva povinných i nepovinných předmětů, z hlediska uplatňování
mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany
člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence sociálně patologických jevů, etické výchovy.
-
Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, navrhují opatření.
-
Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádějí je do výuky.
-
Organizují vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky.
-
Plánují DVPP.
-
Navrhují a vyhodnocují kontrolní práce žáků, průběžné a závěrečné zjišťování znalostí žáků, zkoušek.
-
Koordinují počet a obsah písemných prací žáků, sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků.
-
Metodicky zajišťují a koordinují péči o nadané žáky a žáky zdravotně postižené, integrované.
-
Podílejí se na tvorbě školního vzdělávacího programu
-
Vytvářejí plán odborných exkurzí, kulturních akcí, odborných přednášek a akcí.
-
Vytvářejí a zpracovávají podklady pro výroční zprávy a sebehodnocení školy, plánování práce, vytváření
dlouhodobé koncepce rozvoje školy.
Úkoly předsedů předmětových komisí:
-
Vytvářejí koncepci práce PK, rozpracovávají do ní plány práce školy a závěry z hodnocení školy a výročních
zpráv.
-
Metodicky řídí a kontrolují práci ostatních členů komise a usilují o jejich aktivní zapojení.
-
Vytváří plán PK, na schůzích PK jej vyhodnocuje, zajišťuje zpracování podkladů pro výroční zprávy a
sebehodnocení školy.
-
Podle časových možností organizuje vzorové hodiny, vzájemné hospitace.
-
Kontroluje časové a obsahové plnění tematických plánů.
-
Spolupracuje s uvádějícími učiteli při uvádění začínajících učitelů.
Volitelné předměty
ročník
7.
8.
9.
název předmětu
vyučující
Seminář z přírodopisu
Mgr.Zdeňka.Jarolímová
Konverzace z angličtiny
Mgr. Jana Guntherová
Konverzace z angličtiny
Mgr.Julie Janková
Sportovní hry
Mgr.Hynek Peter
Seminář z matematiky
Mgr.P.Cyroňová
Konverzace z angličtiny
Mgr.Julie Janková
Informatika
Mgr. Marie Hlavatá
Školní družina
Provoz ŠD
pondělí - pátek
6.30 - 16.10
Obsazení oddělení
Oddělení
vychovatelka umístění
třída
žáků
1. oddělení
Jana Dostálová
Školní 246
25
2. oddělení
Lenka Škultyová
Školní 246
25
3.oddělení
Světlana
Rudolová
Školní 246
25
4. oddělení
Lucie Zahnašová
Školní 246
25
5. oddělení
Hermína
Kochová
Závodní 822
25
6. oddělení
Marková
Naděžda
Závodní 822
25
Režim
1. Činnost ŠD se řídí organizační směrnicí školy - Řádem školní družiny základní školy.
2. Akce mimo pravidelný program hlásí vedoucí vychovatelka vedení školy do měsíčního plánu práce.
3. Míra přímé výchovné práce se u vychovatelek se podle úvazku počítá z 30 hodin.
Denní rozvrh
6. 30 - 7.45
11.40 – 14:00
14:00 - 15.00
15.00 – 16,10
výchovná činnost rekreační a tělovýchovná
hygienická příprava na oběd, odpočinková činnost
vycházky nebo individuální činnost, zájmová činnost
příprava do vyučování (individuálně, i dle zájmu rodičů),ŠVP
Státní svátky
1. leden
8. květen
5. červenec
6. červenec
28. září
28. říjen
17. listopad
Den obnovy samostatného českého státu
Den vítězství
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Den upálení Mistra Jana Husa
Den české státnosti
Den vzniku samostatného československého státu
Den boje za svobodu a demokracii
Ostatní svátky
1. leden
1 .duben
1. květen
24. prosinec
25. prosinec
26. prosinec
Nový rok
Velikonoční pondělí
Svátek práce
Štědrý den
1. svátek vánoční
2. svátek vánoční
Významné dny
16. leden
27. leden
8. březen
12. březen
28. březen
7. duben
5. květen
15. květen
10. červen
27. červen
11. listopad
Den památky Jana Palacha
Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
Mezinárodní den žen
Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)
Den narození Jana Ámose Komenského
Den vzdělanosti
Květnové povstání českého lidu
Den rodin
Vyhlazení obce Lidice
Den památky obětí komunistického režimu
Den válečných veteránů
POČTY ŽÁKŮ 2014/2015
Třída
Celkem
Chlapci
Dívky
I.A
17
7
10
I.B
23
12
11
I.C
24
9
15
I.D
22
8
14
Průměr
1. ROČNÍK
86
36
50
21,5
II.A
24
11
13
II.B
25
11
14
II.C
27
15
12
2. ROČNÍK
76
37
39
III.A
28
11
17
III.B
29
14
15
III.C
22
7
15
3.ROČNÍK
79
32
47
IV.A
24
10
14
IV.B
23
11
12
IV.C
23
9
14
4. ROČNÍK
70
30
40
V.A
18
9
9
V.B
18
12
6
V.C
20
6
14
5. ROČNÍK
56
27
29
18,6
1.-5. ROČNÍK
367
162
205
22,9
VI.A
29
15
14
VI.B
30
15
15
6.ROČNÍK
59
30
29
VII.A
21
12
9
VII.B
20
8
12
7.ROČNÍK
41
20
21
VIII.A
24
14
10
VIII.B
24
13
11
VIII.C
20
12
8
8.ROČNÍK
68
39
29
IX.A
24
12
12
IX.B
23
10
13
9. ROČNÍK
47
22
25
23,5
6. - 9. ROČNÍK
215
111
104
23,8
25,3
26,3
23,3
29,5
20,5
22,6
ZA ŠKOLU
CELKEM
582
273
309
23,3
Časový plán vyučovacích hodin:
Ranní vyučování:
Odpolední vyučování:
1. hod.
1.stupeň: 5. hod. 12.10 – 12.55
8.00 - 8.45
3. hod. 10.00 - 10.45
6. hod. 13.05 – 13.50
4. hod. 10.55 - 11.40
2. stupeň: 7. hod. 14.05 – 14.50
5. hod. 11.50 - 12.35
8. hod. 15.00 – 15.45
6. hod. 12.50 - 13.35
Mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je přestávka v délce 30 minut
Zápis do první třídy:
Den otevřených dveří:
LVK:
ŠvP:
22.1. a 23.1. 2015, od 9,00 – do 16,00 hod
8. ledna 2015
2.2.-6.2.2015
termíny zajistí třídní učitelé
Hlavní úkoly řídící a kontrolní
činnosti
Hlavní úkoly kontrolní činnosti 2013/2014 vycházejí z dlouhodobého plánu práce
školy, plánu práce na školní rok 2013/2014, ze závěrů výroční zprávy o činnosti školy
ve školním roce 2012/2013.
Dále vycházejí ze Souboru pedagogických a organizačních informací MŠMT pro
školní rok 2013/2014, Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (2008-2015) a
Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského
kraje na období 2011-2013.
Navazují na plán kontrolní a hospitační činnosti v roce 2012/2013, doplňují jej a
rozšiřují.
-
Hospitační činnost
Uvádění začínajících učitelů
Studium pro získávání kvalifikace
Dodržování zásad hygieny a bezpečnosti práce
Dodržování časových a tématických plánů
Prověřování vědomostí, dovedností a návyků žáků
Správnost a úplnost vedení dokumentace školy
Ochrana osobních údajů žáků a zaměstnanců
Naplňování dlouhodobé koncepce školy a ročního plánu práce školy
Režim školy, dodržování řádu školy
Estetičnost prostředí školy
Další vzdělávání pedagogických pracovníků, získávání odborné kvalifikace
Činnost metodických orgánů
Výchovná práce pedagogických pracovníků, prevence negativních jevů
Plán řídící a kontrolní činnosti
2014/2015
1. Důsledné plnění plánu školy na rok 2014/2015
1x měsíčně
2. Podpora a využívání iniciativy učitelů, rodičů, vychovatelek, spr. zam.
3. Úzká spolupráce s rodiči, Městem Petřvald, ostatními školami,
Sdružením rodičů, výchovnou poradkyní, ŠD, ŠJ,
s ostatními složkami, které pomáhají škole, s družebními městy
Strumieň, Jasenica.
průběžně
4. Hospitace, individuální rozbory a pohovory s učiteli, vychovatelkami, správními
zaměstnanci, zaměřit se na problémy nových zaměstnanců školy- Mgr. Kociánové,
Mgr.Práška,Mgr. Lisové,p. Rudolové, p. Zahnašové,p. Škultyové. (Shrnutí poznatků
projednávat na pedagogických radách, závažné nedostatky, přestupky řešit ihned).
čtvrtletně
6. Účast na akcích DVPP
průběžně
7. Studium odborné literatury a odborné vzdělávání
průběžně
8. Vedení pedagogické dokumentace
průběžně
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
-
Kontrola povinné pedagogické dokumentace
2.-5. ročník, 7.-9. ročník
1. a 6. ročník, ZUŠ
T: 30.9.2014
Z: ŘŠ
Časové vymezení učebních osnov v jednotlivých učebních
předmětech, kontrola tématických plánů
T: 30.9.2014 Z: ved.uč. PK
Cizí jazyky 1. stupeň
C,D třídy 1. stupně
Hospitace u nově příchozích
Z: ZŘ, Ř
Z: ZŘ, Ř
Z: ZŘ, Ř
LISTOPAD
- Klasifikace žáků s dysfunkcemi
- Hospitace ZUŠ
Z: ZŘ, Ř, VP
PROSINEC
- Kontrola povinné pedagogické dokumentace
- Hospitace Č, M
Z: ZŘ,Ř,VP
Z: ZŘ,Ř, ved.PK
LEDEN
-
Z: ZŘ, Ř, ved. PK
rozbor prospěchu a chování za 1. pololetí
hospitace v 5. ročnících
rozbor pololetních prověrek M, Č
kontrola projektu EU Peníze školám
ÚNOR
- hospitace v 6. a 9. ročníku (příprava na příj. zkoušky)
Z:ZŘ,Ř, ved. PK
BŘEZEN
- hospitace v 7. roč.
Z: ZŘ, Ř, ved.PK
DUBEN
- vzájemné vztahy žák-učitel-třídní učitel-učitel-žák,
budoucí povolání VP
Z: ZŘ, Ř, ved. PK
KVĚTEN
- hospitace v 8. roč.
- hospitace v ZUŠ
Z: ZŘ,Ř, ved. PK
ČERVEN
- závěrečná kontrola povinné pedagogické dokumentace,
rozbor chování a prospěchu, závěrečné hodnocení tříd,
zpracování podkladů pro výroční zprávu
Z: TU, VP,ved. PK,
Met. Sdružení,
ŠD
Poznámka:
Průběžně bude prováděna namátková kontrola dozorů, čistoty tříd, šaten, kabinetů,
pedagogické dokumentace, ŽK, odborných učeben, dodržování školního řádu, režimu školy,
příchodů, odchodů, ŠD, ŠJ, správních a THP zaměstnanců, odloučeného pracoviště ZŠ
Závodní 822, ZUŠ Závodní 822, ŠVP, DVPP.
Zaměřit se!!!
1. Podněcovat kreativitu žáků, klíčové kompetence – k učení, řešení problémů,
komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní.
2. Nepreferovat předávání nových poznatků.
3. Vést žáky k získávání kompetence ke spolupráci, vyhledávání a vyhodnocování
informací.
4. Vést žáky k diskusi, polemice, obhajobě výsledků své práce – sebehodnocení.
5. Slohové úkoly, na čtení porozuměním.
6. Ve výuce cizích jazyků na konverzaci mezi žáky.
7. Využívat PC mimo hodiny informatiky.
8. Na úvodní motivace v hodinách, relaxační cviky.
Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj
České republiky (2008 – 2015)
Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř.
Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření v oblasti vzdělávání pro udržitelný
rozvoj (VUR) pro období 2008 až 2015. V ČR nebyl dosud pro tuto oblast obdobný
samostatný materiál vypracován, jedná se o stěžejní strategický dokument, podle něhož se
bude VUR v České republice systematicky a koordinovaně rozvíjet. Strategie bude
realizována prostřednictvím Akčních plánů Strategie, které stanoví konkrétní aktivity
v jednotlivých strategických oblastech a odpovědnosti za jejich plnění.
I. Hlavní principy VUR
Vymezení pojmu VUR
Vzdělávání pro udržitelný rozvoj je předpokladem k osvojení si takových způsobů
myšlení, rozhodování a chování jedince, které vedou k udržitelnému jednání v osobním,
pracovním i občanském životě. VUR se zejména zaměřuje na:
Ø pochopení propojenosti a vzájemné souvislosti ekonomických, sociálních
a environmentálních hledisek rozvoje, a to na lokální, národní i globální úrovni,
Ø vnímání udržitelného rozvoje jako celostního a systémového přístupu, který
směřuje k ekonomicky prosperující společnosti a respektuje sociální
a environmentální souvislosti a limity,
Ø rozvoj kompetencí (znalostí, dovedností a postojů) pro demokratické a svobodné
rozhodování ve vlastním i veřejném zájmu v souladu s právem a s principy
udržitelného rozvoje.
VUR diferencuje cíle, obsahy, metody, formy a prostředky na základě věkové
a individuální zvláštnosti vývoje lidské osobnosti, přičemž se soustředí zejména na aktivní
metody a formy vzdělávání, na vztahové, kritické a tvořivé myšlení apod. .
Při formulování klíčových témat VUR je důležité brát v úvahu vyvíjející se smysl
konceptu udržitelného rozvoje, lokální a regionální specifika, ale i globální souvislosti daného
tématu. Ve Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj Evropské hospodářské komise
OSN (tzv. Vilniuská strategie)1 představují klíčová témata rozsáhlý komplex zahrnující mj.
zmírňování chudoby, sociální smír, aktivní občanství, mír, etiku, odpovědnost v lokálních
i globálních souvislostech, demokracii, spravedlnost, bezpečnost, lidská práva, zdraví, rovnost
pohlaví, národnostní a kulturní rozmanitost, rozvoj venkova a měst, hospodářství, vzorce
spotřeby a výroby, firemní odpovědnost, ochranu životního prostředí, hospodaření
s přírodními zdroji, biodiverzitu a krajinnou rozmanitost. Na národní úrovni je potřeba tato
klíčová témata konkretizovat s ohledem na specifika České republiky a s ohledem na témata
Strategie udržitelného rozvoje ČR (Strategie UR ČR), resp. jejího postupového materiálu
1
Regionální strategie EHK OSN ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj, která byla přijata na zasedání na nejvyšší
úrovni ve Vilniusu ve dnech 17. - 18. března 2005.
1
z roku 2007.2 Jedná se o následující témata: veřejné finance, podniky a podnikatelské
prostředí, sociální systém, veřejné zdraví, věda, výzkum a inovace, vzdělávání a celoživotní
učení, udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a udržitelná spotřeba a výroba, doprava,
klima a energie, správa věcí veřejných, zemědělství a lesnictví, evropský a mezinárodní
kontext, udržitelný rozvoj území státu, regionu a obcí.
Vymezení pojmu VUR bude upřesňovat Akční plán Strategie s důrazem na
ekonomické, sociální a environmentální souvislosti.
Vymezení pojmu VUR vůči environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO)
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta je etablována ve Státní politice
životního prostředí jako jeden z klíčových preventivních nástrojů ochrany životního prostředí.
Rozvoj EVVO v ČR je zakotven v zákoně č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, (v §13) a je dále strategicky určen Státním
programem EVVO ČR3 a naplňován resorty prostřednictvím tříletých akčních plánů. Vývoj
pojetí EVVO v ČR i vývoj zaměření akčních plánů Státního programu EVVO ČR ukazují
dlouhodobý trend rozšiřování obsahu EVVO o témata UR. Pro Strategii VUR ČR se jedná
o významné východisko, neboť v praktické rovině může VUR v ČR navázat na řadu aktivit
a opatření realizovaných v rámci oblasti EVVO.
Základní rozdíl mezi EVVO a VUR je ten, že v oblasti EVVO je prioritní důraz
kladen na nejrůznější aspekty životního prostředí, na poznávání životního prostředí, na
uvědomování si nezbytnosti zachovávání podmínek života, na poznávání vztahu člověka
a životního prostředí apod. Naproti tomu je VUR prioritně zaměřeno na vzájemnou interakci
a souvislosti mezi ekonomickými, sociálními, environmentálními a právními aspekty
rozvoje (globálního i lokálního), je významně interdisciplinární povahy a široce se opírá
o společenskovědní disciplíny.
Strategie VUR ČR je v oblasti vzdělávání jedním z klíčových průřezových
dokumentů, který začleňuje do stávajících oblastí vzdělávání nové přístupy, metody
a témata. Státní program EVVO ČR však zůstává autonomním a klíčovým strategickým
vzdělávacím dokumentem specializovaným na oblast životního prostředí s přímou vazbou na
Státní politiku životního prostředí ČR.
II. Východiska Strategie
Klíčovým rámcem pro rozvoj VUR je vyhlášená Dekáda UNESCO pro vzdělávání
k udržitelnému rozvoji na léta 2005-2014. Evropská hospodářská komise OSN (EHK OSN)
jako příspěvek k Dekádě iniciovala vznik Vilniuské strategie a Česká republika se zavázala
k její implementaci na národní úrovni. Na 6. ministerské konferenci „Životní prostředí pro
2
Strategie udržitelného rozvoje ČR byla přijatá usnesením vlády č.1242 ze dne 8. prosince 2004; materiál
„Principy, nástroje a návrh priorit pro dopracování aktualizované Strategie udržitelného rozvoje České republiky
(2007)“ byl usnesením č. 1434 ze dne 19. prosince 2007 vzat vládou ČR na vědomí jako postupový materiál
k aktualizaci Strategie UR. Tento postupový materiál zohledňuje i závěry obnovené Strategie udržitelného
rozvoje EU z roku 2006.
3
Usnesení vlády ze dne 23. října 2000 č.1048 o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty v České republice.
2
Evropu“, konané ve dnech 10.-12. října 2007 v Bělehradě, potvrdili ministři životního
prostředí a ministři školství regionu EHK OSN a jejich zástupci důležitost rozvoje VUR
a pokračování implementačního procesu Vilniuské strategie do roku 2015. Základní zasazení
Strategie VUR ČR v mezinárodních souvislostech a její vazby na strategické dokumenty v ČR
ilustruje následující schéma:
Dekáda UNESCO pro
vzdělávání k UR na
léta 2005-2014
Strategie
udržitelného rozvoje
ČR
Strategie VUR
Evropské
hospodářské komise
OSN (tzv. Vilniuská)
Strategie
celoživotního
učení ČR
Strategie VUR ČR
Akční plány Strategie
VUR ČR
Dlouhodobý záměr
vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy
ČR 2007
Klíčové vazby na strategické dokumenty
Strategie VUR ČR obsahuje klíčové vazby na následující strategické dokumenty:
Strategii udržitelného rozvoje ČR, Strategii celoživotního učení ČR (Strategie CŽU ČR)4,
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 20075
(Dlouhodobý záměr) a Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj Evropské hospodářské
komise OSN - Vilniuskou strategii. Ze Strategie udržitelného rozvoje ČR vychází obsah
a principy VUR, ze Strategie CŽU vychází zejména spektrum cílových skupin, členění dle
etap vzdělávání a část problémových okruhů pro VUR, z Dlouhodobého záměru vychází
určení cílů Strategie a z Vilniuské strategie zejména vychází závazek implementace VUR na
národní úrovni. Strategie VUR ČR má vazby na celou řadu dalších strategických dokumentů
a resortních politik na národní i mezinárodní úrovni, jejich významnost však nebyla
vyhodnocena jako klíčová.
Východiska ze Strategie udržitelného rozvoje ČR
·
·
·
je stanovena širší definice UR, principy UR a strategické indikátory UR včetně
indikátorů zaměřených na oblast vzdělávání
jsou popsána klíčová témata UR a klíčové vazby mezi ekonomickým, sociálním
a environmentálním pilířem UR
oblast vzdělávání je definována jako strategická oblast s cíli, opatřeními a indikátory
pro vyhodnocování
4
Strategie celoživotního učení ČR byla přijata usnesením vlády č. 761 ze dne 11. července 2007.
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2007 byl přijat usnesením vlády
č. 535 ze dne 23. května 2007 a na základě § 9 a § 185 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
5
3
Východiska ze Strategie celoživotního učení ČR
·
·
·
·
·
·
·
·
je vymezen pojem celoživotního učení jako propojeného celku různých forem
vzdělávání, který dovoluje rozmanité přechody mezi vzděláváním a zaměstnáním
jsou rámcově popsány cílové skupiny v členění na počáteční vzdělávání (základní,
střední, vyšší odborné, vysokoškolské) a další vzdělávání (spojené se vstupem člověka
na trh práce)
jsou popsány základní formy vzdělávání (formální, neformální, informální)
je analyzována problematika vzdělávání u jednotlivých cílových skupin ve vazbě na
stav v zemích EU
jsou popsány hlavní strategické směry (priority rozvoje celoživotního učení) do roku
2015, které jsou v souladu s principy VUR
ve strategických směrech je uvedeno sociální partnerství, jehož cílem je podporovat
soulad
nabídky vzdělávacích příležitostí s potřebami ekonomického,
environmentálního a sociálního rozvoje v rámci spolupráce se sociálními partnery
jsou navržena opatření (i se zaměřením na udržitelný rozvoj) a stanovena odpovědnost
resortů za jejich realizaci
je popsána vazba na možné zdroje financování z operačních programů v programovém
období 2007 až 2013
Východiska z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České
republiky 2007
·
·
·
·
·
jsou popsány důvody pro reformní kroky v oblasti vzdělávání, které vycházejí
z potřeby posilování role vzdělávání jako jednoho ze zásadních nástrojů zvyšování
konkurenceschopnosti země a záruky ekonomicky, sociálně, environmentálně
i kulturně udržitelného rozvoje
jsou nadefinovány cíle v souladu s principy UR
jsou navržena opatření i se zaměřením na udržitelný rozvoj
je popsána vazba na možné zdroje financování z operačních programů v programovém
období 2007 až 2013
je kladen silný důraz na rozvoj dalšího vzdělávání, které směřuje k posílení
adaptability a flexibility lidských zdrojů pro konkurenceschopnost ekonomiky
a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím systému dalšího vzdělávání
Východiska ze Strategie VUR Evropské hospodářské komise OSN
·
·
·
·
·
·
je popsána vize směřování VUR
jsou popsány strategické cíle regionu Evropské hospodářské komise OSN v oblasti
VUR do roku 2015
je popsána základní charakteristika VUR
jsou obecně definována klíčová témata UR
jsou stanoveny úrovně VUR ve vztahu k cílovým skupinám
jsou definováni klíčoví partneři pro VUR
4
III. Analytická část
Analytická část Strategie VUR ČR čerpá ze zpracované SWOT analýzy současného
stavu a specifických podmínek pro VUR v České republice (viz Příloha č. 1). Identifikuje
oblasti, které přispějí k úspěšné implementaci Strategie. Analytická část se zaměřuje zejména
na ty aspekty a okruhy VUR, které nejsou systematicky řešeny v souvisejících
strategických dokumentech ČR (Strategie CŽU, Státní program EVVO aj.). Na jejich
základě jsou v kapitole č. IV. - Strategická část - definovány dílčí cíle pro jednotlivé úrovně
vzdělávání.
Výstupy ze SWOT analýzy - průřezově
Na základě SWOT analýzy lze vymezit několik oblastí, které mohou být klíčové pro
zavádění a rozvíjení VUR v ČR.
Jedná se jednak o výzkum v oblasti didaktiky zaměřené na VUR a rozvoj
metodické podpory poskytovatelů VUR (zejména pedagogů) na všech úrovních a typech
vzdělání (formálního i neformálního). Další oblastí je informační a komunikační systém
VUR, který umožňuje plošné a efektivní předávání příkladů dobré praxe a pozitivních
zkušeností nejen mezi poskytovateli, ale i mezi příjemci VUR. Informačním systémem není
myšlen pouze funkční internetový portál, ale i vytváření prostoru pro dialog a výměnu
zkušeností mezi dílčími aktéry VUR. Dalším souvisejícím okruhem je medializace úspěšných
projektů a tím rozšiřování všeobecného povědomí občanů o potřebnosti VUR. Jedním
z důležitých okruhů je vzdělávání ve školách, jeho propojenost s praxí a důraz na
interdisciplinaritu. S touto oblastí úzce souvisí potřeba motivace aktérů působících ve
VUR ke vzájemné spolupráci. Významnou podmínkou úspěšné implementace VUR je
vytvoření systému evaluace ve vzdělávání, a to jak ve vztahu ke kvalitě výuky, tak
i k úspěšnosti studentů jako příjemců VUR. Mezi klíčové okruhy patří financování VUR,
které je v současné době namísto systémové kontinuální podpory řešeno prostřednictvím
grantových programů. Problémovou oblastí je i vyjasnění vztahu a vazeb mezi VUR,
EVVO a globálním rozvojovým vzděláváním (GRV) v praktické rovině.
Výstupy ze SWOT analýzy – podle cílových skupin
VUR v raném věku dítěte a v předškolním vzdělávání
Z hlediska VUR je pro tuto etapu vzdělávání důležitá oblast informálního učení (a to
zejména informální učení v přírodním prostředí) cílové skupiny dětí ve věku 0 až 3 roky
a prevence odcizování dětí přírodě obecně. Za klíčové je považováno působení na rodinu
jako celek. V ČR tato problematika není systémově řešena na resortní ani meziresortní úrovni.
Přitom zejména v městských aglomeracích dochází dlouhodobě ke snižování možnosti dětí
trávit čas v přírodním prostředí.
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání z části problematiku UR
zohledňuje. V předškolním vzdělávání nacházíme velký potenciál působení na dítě v raném
věku, protože tímto vzděláváním, navzdory tomu že není povinné, prochází velká část této
populace. Vzhledem k nízkému věku dětí v předškolním vzdělávání (cca 3 až 6 let) musí být
kladen důraz na schopnost dětí vnímat okolní prostředí, vlastní úlohu v něm
5
a zodpovědnost vůči němu. Tomuto přístupu a jeho implementaci do praxe bude uzpůsobena
pregraduální i postgraduální příprava pedagogů a zajištěna přiměřená metodická podpora.
VUR v základním a středním vzdělávání
V oblasti základního a středního vzdělávání probíhá v současnosti kurikulární reforma,
která přinesla nové celostátní kurikulární dokumenty v podobě Rámcových vzdělávacích
programů (dále jen RVP) na jejichž základě školy zpracovávají či mají zpracované své Školní
vzdělávací programy (dále jen ŠVP). RVP reflektují problematiku UR na několika rovinách –
v cílech vzdělávání, v kompetencích, jichž má žák dosáhnout, v učivu a to
i prostřednictvím průřezových témat. Tyto reformní kroky jsou v souladu s principy VUR
a v zájmu VUR je jejich další pokračování (např. rozšiřování a vývoj průřezových témat
a uplatňování celoškolního přístupu apod.). Z toho důvodu je třeba poskytnout pedagogům
materiální a metodickou podporu a umožnit jejich další vzdělávání v této oblasti. VUR
může mít mnoho forem a je předností, existuje-li jejich široká nabídka,
např. i prostřednictvím uměleckého vzdělávání v ZUŠ.
Důležité je rovněž vytvářet i mimo školu vhodné podmínky pro informální
a neformální učení mladých lidí v oblasti VUR, tak aby podněcovaly a synergicky
podporovaly základní a střední vzdělávání v této oblasti.
VUR ve vyšším odborném a vysokoškolském vzdělávání
Stěžejním problémem VUR pro tuto úroveň je zejména akreditace specializovaných
(mezioborových, mezi-fakultních) studijních programů zaměřených na VUR.
Předpokladem je umožnění vysoké prostupnosti studia a mobility studentů mezi obory
VOŠ a fakultami VŠ a zajištění dostatku příležitostí pro vytváření sítí spolupráce pracovišť
zaměřených na různé aspekty VUR, a to jak ve výuce, tak i ve výzkumu. V tomto ohledu je
podstatná metodická podpora managementu vysokoškolské výuky (VOŠ a VŠ).
Zvláštní pozornost je třeba věnovat pedagogickým fakultám, které nejen hrají
důležitou roli ve výzkumu a odborné diskuzi zaměřené na vývoj nových přístupů a metod
výuky souvisejících s VUR, ale také je mají v praxi testovat a využívat pro výuku budoucích
učitelů.
Poskytované programy celoživotního vzdělávání, včetně programů univerzity třetího
věku, které sice neposkytují ucelené vysokoškolské vzdělávání, ale přesto jsou VŠ hojně
realizovány k rozvoji profesních i všeobecných kompetencí, v současnosti neobsahují témata
z oblasti VUR. Ve středu zájmu VUR je i rozvoj spolupráce VOŠ a VŠ s praxí formou tzv.
expertních center anebo formou klinického vzdělávání.
VUR v dalším vzdělávání
Mezi klíčové oblasti VUR v rámci dalšího vzdělávání patří systematické vzdělávání
zaměstnanců veřejné správy zahrnující obsah a principy UR, a uplatňování inovativních
metod kvality řízení ve veřejné správě (zejména rozvoj místní Agendy 21). Dále se jedná
o systematické začleňování VUR do činnosti nestátních neziskových organizací (NNO)
6
působících v oblasti vzdělávání, výchovy a osvěty. V rámci dalšího vzdělávání podnikové
sféry je pro VUR stěžejní zejména zavádění principů společenské odpovědnosti firem
a systémů environmentálního řízení (např. ISO 14001, EMAS).
Klíčovým principem VUR v rámci dalšího vzdělávání je motivace veřejnosti
v městských i vesnických regionech k doplňování si vzdělání v souvislostech s UR (např.
motivace lidí s ekonomickým vzděláním k doplnění si vzdělání z oblasti environmentální
a sociální). Zůstává otázkou, jak zajistit dostupnost dalšího vzdělávání ve venkovských
regionech s obtížnou dopravní obslužností, kde je nedostatek těchto příležitostí. Ukazuje se,
že v tomto ohledu má významný přínos úzká (partnerská) spolupráce významných subjektů
v regionu, jichž se vzdělávání dotýká (tj. obce, úřady práce, vzdělavatelé a další zájmové
skupiny).
IV. Strategická část
Hlavním cílem Strategie VUR ČR je do roku 2015 začlenit principy a tematické
obsahy VUR jako přirozené součásti celoživotního učení do kurikulí na všech úrovních
vzdělávacího systému ČR, a to prostřednictvím efektivní implementace Strategie vzdělávání
pro UR přijaté EHK OSN.
Dílčí cíle Strategie VUR ČR vycházejí z identifikovaných problémových okruhů
a jsou členěny dle základních etap vzdělávání:
Ø V raném věku dítěte a v předškolním vzdělávání je cílem zajištění podnětného
prostředí pro informální a neformální učení dětí v raném věku, s důrazem na vyvážené
působení nejen společenských, kulturních, ale i přírodních faktorů na utváření jejich
osobnosti a u dětí v předškolním věku zajištění potřebných kompetencí ve vztahu
k udržitelnému rozvoji (např. v oblasti péče o zdraví, péče o přírodní prostředí,
nakládání se zdroji aj.).
Ø V základním a středním vzdělávání je cílem vybavit žáky takovými kompetencemi,
které jim umožní realizovat zásady udržitelného rozvoje v praktickém životě. Principy
VUR se stanou součástí vzdělávání, UR bude nejen předmětem vlastní výuky, ale
i integrální součástí chodu škol. Nemalou funkci v utváření kompetencí žáků bude hrát
posilování komunitní funkce škol, kdy se školy stávají prostředím pro rozvíjení
spolupráce a zájmu o UR a také prostorem pro sdílení zkušeností s dalšími školami
a s mimoškolním prostředím (veřejná správa, NNO, podniková sféra, veřejnost).
Ø Ve vyšším odborném a vysokoškolském vzdělávání je cílem dosažení kompetencí
souvisejících s VUR u studentů i akademických pracovníků, které budou podpořeny
zejména systémem výuky (prostupnost studia a uznávání kreditů), kariérním růstem
(hodnocení úspěšnosti akademických pracovníků), možnostmi inovací (akreditace či
reakreditace studijních programů) a grantovou politikou.
Ø V dalším vzdělávání je cílem vytvořit funkční prostředí pro další vzdělávání, které
umožní získávat znalosti a kompetence z oblasti UR a které systematicky nabídne
aktualizované vzdělávací programy pro vzdělavatele, veřejnou správu, podnikovou
sféru a NNO zaměřené na praktické uplatňování UR a zajistí dostupnost VUR
veřejnosti rovnoměrně v České republice.
7
Systém zajištění implementace Strategie
Systém implementace Strategie VUR ČR je popsán následujícími strategickými
oblastmi, které specifikují klíčové aktivity implementace, včetně finančních zdrojů,
monitoringu, propagace apod. Pro jednotlivé strategické oblasti jsou definována rámcová
opatření. Konkretizace navržených opatření (včetně odpovědnosti za plnění a stanovení
termínu plnění) bude součástí Akčních plánů Strategie.
Strategická oblast 1: Klíčová témata pro VUR
Klíčová témata VUR představují prioritní obsahy vzdělávání, které budou řešeny
prostřednictvím Strategie. Při jejich formulování je důležité brát v úvahu vyvíjející se smysl
konceptu udržitelného rozvoje, lokální a regionální specifika, ale i globální souvislosti daného
tématu. Za účelem aktuálnosti klíčových témat VUR bude jejich specifikace vázána vždy na
daný Akční plán Strategie.
Opatření:
1.1 identifikace klíčových témat VUR ve vztahu k specifickým podmínkám a potřebám
v České republice
1.2 výběr vždy 3 až 5 prioritních klíčových témat pro řešení v daném Akčním plánu Strategie
1.3 vymezení vztahu mezi EVVO a VUR v praktické rovině
1.4 vymezení vztahu mezi globálním rozvojovým vzděláváním (GRV) a VUR v praktické
rovině
Strategická oblast 2: Vzdělávací programy
Vzdělávací programy (studijní programy, kurzy, semináře, školení apod.) v rámci
formálního i neformálního vzdělávání, jejich tvorba či úprava, prosazování a realizace, jsou
hlavním prostředkem k naplnění cílů Strategie.
Opatření:
2.1 vznik, inovace a realizace komplexních vzdělávacích programů (zaměřených na
problematiku UR) a specifických vzdělávacích programů (zaměřených na dílčí témata
přispívající k UR) pro všechny cílové skupiny
2.2 materiální a metodická podpora pedagogickým pracovníkům v oblasti VUR
2.3 implementace metod a obsahů VUR do oblastí vzdělávání klíčových pro UR
2.4 efektivní implementace průřezových témat Rámcových vzdělávacích programů do
školních vzdělávacích programů jako základu pro VUR v rámci základního a středního
vzdělávání a rozvoj dalších průřezových témat
2.5 realizace systémových projektů zaměřených na oblast VUR v celoživotním učení
2.6 podpora vzdělávání akademických pracovníků ve využívání inovačních výukových kurzů,
programů a strategií s ohledem na UR
2.7 tvorba a inovace metodických a didaktických materiálů pro oblast VUR včetně podpory
tvorby infrastruktury pro VUR, motivace škol k aktivnímu zapojení do této činnosti
2.8 tvorba vzdělávacích programů a kurzů a realizace školení lektorů (školitelů, vzdělavatelů)
v oblasti VUR v celoživotním učení
2.9 podpora činnosti NNO v oblasti nabídky vzdělávacích programů a aktivit v oblasti VUR
8
2.10 podpora výzkumu, odborného dialogu a testování inovativních metod a přístupů ve
VUR
2.11 podpora tvorby programů zaměřených na informální a neformální vzdělávání v oblasti
VUR
2.12 identifikace způsobu pro uznávání kompetencí v oblasti UR získaných mimo formální
vzdělávání v oblasti vysokoškolského vzdělávání
2.13 podpora spolupráce institucí a interdisciplinárního přístupu při tvorbě a nabídce
programů VUR, včetně spolupráce se zahraničními organizacemi
Strategická oblast 3: Motivace pro realizaci VUR a účast na VUR
Důležitou součástí Strategie je efektivní motivace vzdělavatelů k začleňování
klíčových témat a metod VUR do vzdělávacích programů a motivace různých cílových skupin
k účasti na vzdělávání v UR.
Opatření:
3.1 rámcová identifikace potřeb cílových skupin (poskytovatelů VUR a příjemců vzdělávání)
z hlediska jejich motivace pro VUR
3.2 stimulace poptávky po vzdělávání k UR u všech cílových skupin
3.3 podpora zviditelnění činnosti kvalitních poskytovatelů VUR jako součást publicity,
zavádění motivačních aktivit pro zviditelnění subjektů VUR
3.4 šíření dobré praxe jako vzorového přístupu ve VUR, podpora spolupráce uvnitř škol, mezi
školami navzájem a mezi školami a mimoškolním prostředím (relevantní partneři z oblasti
veřejné správy, NNO, podniková sféra, veřejnost)
3.5 zlepšení srozumitelnosti témat UR
3.6 stanovení kritérií pro hodnocení VUR pro oblast předškolního, základního, středního,
vyššího odborného a vysokoškolského vzdělávání včetně nastavení způsobu certifikace
vzdělavatelů
3.7 zajištění návaznosti na mezinárodní úroveň, zvyšování prestiže pro účastníky
a vzdělavatele (garance kvality i na mezinárodní úrovni)
3.8 zviditelnění organizací uplatňujících principy společenské odpovědnosti firem
3.9 zviditelnění obcí zavádějících místní Agendy 21
Strategická oblast 4: Koordinace, spolupráce, komunikace
Realizace Strategie předpokládá existenci efektivního koordinovaného systému vnitřní
komunikace a spolupráce mezi gestory Strategie a dalšími aktéry její realizace a zahrnuje
i odpovědnost za komunikaci vnější (např. zajištění komunikace se sekretariátem Strategie
vzdělávání pro udržitelný rozvoj EHK OSN).
Opatření:
4.1 ustanovení výkonného orgánu pro implementaci Strategie – Pracovní skupiny ke
vzdělávání pro udržitelný rozvoj (složené ze zástupců rezortů, vzdělávacích institucí,
NNO, výzkumu apod.)
4.2 ustanovení hlavního koordinačního místa pro implementaci Strategie na MŠMT
4.3 vykonávání funkce národního kontaktního místa v záležitosti implementace Strategie
vzdělávání pro udržitelný rozvoj EHK OSN na MŽP
9
4.4 vytvoření Akčního plánu Strategie a jeho pravidelná aktualizace dle harmonogramu
Strategie
4.5 spolupráce a výměna zkušeností na národní a mezinárodní úrovni
4.6 organizace pravidelných konferencí k VUR
4.7 vytváření sítí poradenských míst pro VUR v ČR (s využitím škol, sítí středisek a center
EVVO a environmentálních poraden)
4.8 rozvoj center expertíz, jejichž cílem je vést dialog mezi sférou vzdělávací a výzkumnou
a subjekty z praxe
Strategická oblast 5: Vyhodnocování VUR, monitoring, indikátory
Realizace Strategie musí být průběžně vyhodnocována a následně upravována.
Z tohoto důvodu Strategie předpokládá realizaci 3 následných Akčních plánů a sledování
plnění Strategie prostřednictvím specifických indikátorů (ukazatelů).
Opatření:
5.1 reporting sekretariátu Vilniuské strategie dle společných indikátorů EHK OSN pro oblast
VUR
5.2 sestavení souboru specifických indikátorů pro vyhodnocování Strategie
5.3 pravidelné vyhodnocování plnění Strategie a jejích Akčních plánů
5.4 pravidelné revize a návrhy na úpravu tematického zaměření VUR v rámci Akčních plánů
5.5 vytvoření metodiky a kontrolních mechanismů pro vyhodnocování VUR, včetně nástroje
pro hodnocení efektivnosti vzdělávacích programů z oblasti VUR
5.6 vznik a rozvoj efektivního systému monitorování a metod zjišťování výsledků vzdělávání
k UR pro získání zpětné vazby ke kvalitě programů
5.7 monitorování pravidelné grantové podpory oblasti VUR
5.8 podávání informací a zpráv o VUR – např. v rámci zpráv o plnění Strategie CŽU,
Dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR aj.
Strategická oblast 6: Publicita vzdělávacích aktivit zaměřených na UR
Součástí úspěšné realizace Strategie je i zajištění publicity a informování veřejnosti
o existenci Strategie, o jejím cíli a přínosu. Tato strategická oblast zahrnuje využití různých
médií, vytvoření vizuální identity, publikaci informačních a osvětových materiálů apod.
Opatření:
6.1 vytvoření a realizace komunikačního plánu pro VUR
6.2 identifikace společných aktivit s komunikační strategií RVUR, jejich sladění a vzájemná
koordinace pro vyloučení duplicit v publicitě VUR
6.3 propagace prostřednictvím tiskových materiálů a jejich distribuce informačním centrům,
poradnám, školám, školským zařízením, kulturně vzdělávacích institucí aj.
6.4 zajištění publicity VUR s využitím různých druhů médií včetně internetu
6.5 využití stávajících informačních portálů a přizpůsobení struktury na nabídku vzdělávacích
aktivit v oblasti udržitelného rozvoje
6.6 vytváření příležitostí pro vznik recenzovaných médií či publikací zaměřených na
vzdělávací aspekty UR
6.7 popularizace výsledků výzkumů z oblasti VUR
10
Strategická oblast 7: Finanční rámec
Realizace Strategie bude financována z různých zdrojů a decentralizovaně. Samotná
koordinace realizace Strategie (zejména činnost Pracovní skupiny ke vzdělávání pro
udržitelný rozvoj a zajištění podpory činnosti sekretariátu Strategie vzdělávání pro udržitelný
rozvoj EHK OSN) bude financována z rozpočtů koordinujících resortů, tzn. MŠMT a MŽP –
jedná se zhruba o finanční prostředky ve výši 0,5 mil. Kč ročně. Pro vytvoření metodik
a vzdělávacích programů pro VUR, proškolení vzdělavatelů v oblasti VUR a vytvoření
prostředí pro další rozvoj VUR v ČR je klíčovým finančním zdrojem Operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který má udržitelný rozvoj jako horizontální téma.
Další dílčí aktivity vyplývající ze Strategie budou financovány v rámci existujících finančních
zdrojů pro oblast vzdělávání (dotační programy na národní, regionální či místní úrovni)
a v rámci stanovených výdajových rámců kapitol státního rozpočtu bez nároku na jejich
navýšení.
Opatření:
7.1 využití rámců podpory ze strukturálních fondů EU v programovém období 2007-2013
k přípravě, vývoji a pilotnímu zavedení programů VUR (zejména Operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Operační program Výzkum a vývoj pro inovace,
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost a Operační program Životní prostředí)
7.2 zajištění postupného přechodu na systematické financování aktivit oblasti VUR
z relevantních národních zdrojů, zejména z dotačních podpor sektoru NNO,
specializovaných fondů a rozpočtů ministerstev (zejména po roce 2013)
7.3 motivace krajů a obcí v samostatné působnosti k systematické podpoře programů
a projektů VUR z regionálních a obecních zdrojů
7.4 zajištění podpory činnosti Pracovní skupiny ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj a zajištění
podpory činnosti sekretariátu Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj EHK OSN
Harmonogram implementace
Strategie bude implementována prostřednictvím Akčních plánů přijímaných v úzké
vazbě na fáze implementace Vilniuské strategie. I. fáze proběhla v letech 2005 až 2007
a jejím cílem bylo zpracovat a přijmout na národních úrovních implementační dokumenty
zaměřené na VUR. Od roku 2008 do roku 2010 se jedná o II. fázi, pro kterou byl v březnu
2008 v Ženevě na zasedání řídícího výboru Vilniuské strategie přijat společný pracovní plán.
Vyhodnocení fáze II. pak proběhne na nejvyšší úrovni v rámci konference „Životní prostředí
pro Evropu“ v Kazachstánu v roce 2011. Následovat bude závěrečná III. fáze., která
proběhne v letech 2011 až 2015 a v rámci které dojde k vyhodnocení celého procesu
implementace Vilniuské strategie (viz Příloha č. 2).
11
Hlavní aktéři implementace
V rámci efektivní realizace Strategie VUR ČR byl stanoven systém spolupráce
hlavních aktérů, který zahrnuje řídící orgán systému (gestor), výkonný orgán, koordinační
orgán a klíčové partnery ve vazbách dle následujícího schématu:
Rada vlády pro udržitelný
rozvoj
Řídící orgán systému
Partneři
Resorty
Pracovní skupina ke
vzdělávání pro udržitelný
rozvoj při RVUR
Výkonný a poradní orgán
ŠKOLY a ŠKOLSKÁ
ZAŘÍZENÍ
RESORTNÍ
ODBORNÉ ÚSTAVY
VŠ a VÝZKUM
MŽP
MŠMT
Zastupování ČR
v Řídícím výboru
Strategie EHK OSN
Administrativní a
koordinační orgán
implementace
KRAJE
A OBCE
VZDĚLAVATELÉ
PROFESNÍ A
OBOROVÉ SVAZY
EHK OSN
NNO
Mezinárodní koordinace,
metodická podpora
KULTURNĚ
VÝCHOVNÉ
INSTITUCE
MÉDIA
další
Hlavním výkonným a poradním orgánem implementace Strategie je Pracovní skupina
ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj při Radě vlády pro udržitelný rozvoj. Klíčová koordinační
a administrativní zodpovědnost je pak na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, které
koordinuje implementaci Strategie a Ministerstvu životního prostředí, které je pověřeno
zastupováním ČR v Řídícím výboru Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj EHK OSN
a s tím souvisejícím reportingem.
12
Příloha č. 1 – SWOT analýza stavu a podmínek pro VUR v ČR (k 30. 4. 2008)
Silné stránky
–
–
–
–
–
–
–
Slabé stránky
Kvalitní lidské zdroje (odborná výzkumná pracoviště
vysokých škol…)
Rozvoj technologií (zejm. informačních) použitelných
pro distanční vzdělání
Velké množství vzdělávacích institucí (např.
organizace působící v oblasti vysokoškolského
vzdělávání, školská zařízení, zoologické a botanické
zahrady, muzea, informační střediska CHKO, NP,
environmentální centra, NNO, …) s potenciálem
prosazovat UR s celostátní i regionální působností
a s potenciálem ovlivňovat občanskou společnost
V mezinárodním srovnání dobře rozvinutý systém
environmentálního vzdělávání (EV) v podobě sítí škol
zaměřené na VUR (na základě výsledků projektů ESF)
a sítě středisek EV, jež jsou již dnes nositeli VUR
a mají potenciál do budoucna
Praktické zkušenosti ze vzájemné spolupráce škol,
NNO a obcí uplatňující UR na lokální úrovni, využití
dobrých praxí a ověřených postupů vzdělávání
Začlenění obsahu a principů VUR v Rámcových
vzdělávacích programech pro předškolní, základní
i střední vzdělávání (PV, ZV, GV, SOV) zejm.
prostřednictvím klíčových kompetencí a závazných
průřezových témat (environmentální vzdělávání,
multikulturní výchova, myšlení v evropských
a globálních souvislostech, výchova demokratického
občana,…)
Parciální legislativní a operativní základ VUR
v oblasti EVVO jako opora formálního vzdělávání
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
13
Nedostatečné povědomí o UR ze strany občanů
a samospráv
Příliš teoretické pojetí VUR a nedostatečné spojení
s praxí (malá motivace firem i veřejnosti k účasti na
VUR)
Nedostatečná „uchopitelnost“ tématu UR ze strany
ČŠI, dosud i značné části pedagogů ve školní
i mimoškolní oblasti, lektorů a snadná záměna VUR
za EVVO
Nedostatečný monitoring stavu VUR v ČR
Nízká priorita témat VUR v současném vzdělávacím
systému (preference ICT, jazykové výuky,
managementu)
Nedostatečná metodická podpora pedagogů
a nedostatek odborníků na vytváření didaktiky k VUR
Malý rozvoj neformálního vzdělávání a podceňování
role informálního vzdělávání
VUR není koncepčně řešeno na všech stupních
vzdělávací soustavy rovnoměrně a přiměřeně cílovým
skupinám
Nerovnoměrná nabídka vzdělávacích kurzů
v regionech, omezená dostupnost vzdělávacích kurzů
v lokalitách s obtížnou dopravní obslužností
Nedostatečná motivace VŠ pro vytváření studijních
oborů zaměřených na UR (nízký zájem veřejnosti
a zaměstnavatelů o tyto typy studijních programů)
Z hlediska potřeb mezioborovosti existující překážky
v mobilitě v rámci VŠ studií
Nedostatečně vybudovaný informační systém pro
předávání dobrých praktických zkušeností
a nedostatečná medializace příkladů dobré praxe
Nedostatečné personální zajištění VUR ve školní praxi
- hlavními nositeli jsou zatím jen školní koordinátoři
EVVO (jen na části škol) a chybí systém jejich
motivace a hodnocení
Chybějící systém metod hodnocení úspěšnosti žáků
a studentů v oblasti VUR a systém hodnocení kvality
výuky (a jejích přínosů)
VUR není legitimizováno a jmenovitě reflektováno
v klíčových strategických vzdělávacích dokumentech
(explicitně uvedeno jen v EVVO)
V praktické rovině nevyjasněný vztah mezi VUR,
EVVO a GRV
Příležitosti
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Realizace VUR jako celoživotního procesu
Probíhající kurikulární reforma a podpora plošného
řešení VUR ve školách - jako společného průřezového
tématu vzdělávání (sjednocujícího ostatní průřezová
témata v RVP)
Rozšiřování průřezových témat RVP (např. o finanční
a další gramotnosti)
Podpora informálního a neformálního vzdělávání
v návaznosti na strategii CŽU
Podpora a využití výzkumu orientovaného na VUR
Opakované revize kurikula (rámcových vzdělávacích
programů) z hlediska obsahu – možnost relativně
rychle reagovat na potřeby společnosti ve vztahu k UR
Podpora spolupráce škol se soukromým sektorem
a NNO a podpora společných aktivit škol, obcí, MSP,
NNO a veřejnosti ze strany státních správy a územních
samospráv
Možnost vzdělávání celé populace v rámci
počátečního vzdělávání
Využití příkladů dobré praxe ze zahraničí
a mezinárodní spolupráce
Využití stávajících sítí škol a mimoškolních zařízení
orientovaných k EVVO a VUR
Medializace příkladů dobré praxe a vytváření
funkčních informačních systémů VUR
Uplatňování moderních vzdělávacích metod CŽU ve
VUR
Motivace občanů k dalšímu vzdělávání
Vzdělávání decizní sféry
Moderní formy řízení veřejných projektů (např.
účelové partnerské spolupráce)
Priorita státní politiky v oblasti vzdělávání - Národní
program rozvoje vzdělávání, tzv. Bílá kniha a v oblasti
ŽP - Státní politika životního prostředí
Metodická podpora a motivace od nadnárodních
institucí (EHK OSN – Vilniuská strategie, UNESCO –
Dekáda VUR, EK EU - Strategie UR EU)
Podpora vzájemné komunikace mezi resorty v oblasti
VUR
Možnost financování vzdělávacích programů
ze strukturálních fondů EU
Participace územní samosprávy (obcí a krajů)
a soukromého sektoru na financování VUR
Efektivní a smysluplné využívání dotačních programů
a veřejných zakázek pro samosprávy, vzdělávací
instituce, NNO apod.
Hrozby
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
14
Přetrvávající všeobecně nízké povědomí o UR
Příliš teoretické vzdělání o UR a málo přímé činnosti,
které může vést k posunu od reálného a přírodního
světa ke světu virtuálnímu
Nízká úroveň vzdělání decizní sféry (sféry
rozhodování) v oblasti UR
Metody vzdělávání ze zahraničí, které nemusí
odpovídat našim národním podmínkám
Nedostatečný, čistě formální meziresortní přístup k UR
Nezohlednění specifických podmínek a potřeb
vzdělávání venkova v rámcích pro financování z EU
fondů a možné zvětšování rozdílu v dostupnosti,
adekvátnosti a kvalitě vzdělávacích kurzů mezi
obyvateli větších měst a venkova
Možný konzervativní přístup části pedagogů ke
změnám v systému a obsahu vzdělávání, možný
formální přístup k UR při vzdělávání ve školách
Absence motivace pedagogů k dalšímu vzdělávání ze
strany zaměstnavatele
Chybějící následné mechanismy přenosu inovací do
vzdělávací praxe
Strategické materiály pro VUR postrádající systém
evaluace a zpětné vazby
Oddalování přijetí obnovené Strategie UR ČR jako
výchozího materiálu pro VUR
Přetrvávající neudržitelné vzorce spotřeby a výroby ve
společnosti a ekonomice
Příloha č. 2 – Harmonogram realizace Strategie
V závislosti na harmonogramu implementace Vilniuské strategie vymezuje Strategie VUR ČR následující harmonogram implementace na
národní úrovni, jehož pilířem jsou tři na sebe navazující Akční plány Strategie:
2008
1. Akční plán
Strategie VUR ČR
2. Akční plán
Strategie VUR ČR
3. Akční plán
Strategie VUR ČR
Reporting vůči EHK OSN
k plnění implementace
Vilniuské strategie
Zpracování
2009
Přijetí
a realizace
2010
2011
2012
Přijetí
a realizace
Realizace
2013
2014
2015
Vyhodnocení
Zpracování
a přijetí
Vyhodnocení
Zpracování
a přijetí
Konference
„Životní
prostředí pro
Evropu“
(Kazachstán)
15
Vyhodnocení
Vyhodnocení III.
fáze a celkové
vyhodnocení
implementace
Vilniuské
strategie
Vyhodnocení
II. fáze
implementace
Vilniuské
strategie
Projednání implementace
Vilniuské strategie na
nejvyšší úrovni (ministerské
konference)
Realizace
Konference
„Životní prostředí
pro Evropu“
Příloha č. 3 – Seznam použitých zkratek
CŽU
ČR
ČŠI
EU
EHK OSN
EVVO
GRV
GV
CHKO
ICT
NP
MA 21
MŠMT
MŽP
NNO
OSN
OECD
OP VK
PV
RVP
RVP ZV
SOV
ŠVP
Strategie CŽU ČR
Strategie VUR ČR
SWOT
UNESCO
USV
UR
VŠ
VOŠ
VUR
ZUS
ZV
Celoživotní učení
Česká republika
Česká školní inspekce
Evropská unie
Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
Globální rozvojové vzdělávání
Gymnaziální vzdělávání
Chráněná krajinná oblast
Informační a komunikační technologie (Information and
communication technology)
Národní park
Místní Agenda 21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo životního prostředí
Nestátní neziskové organizace
Organizace spojených národů
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Předškolní vzdělávání
Rámcový vzdělávací program
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Střední odborné vzdělávání
Školní vzdělávací program
Strategie celoživotního učení ČR
Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR
Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb (Strenghs,
Weaknesses, Opportunities, Threats)
Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu je
mezivládní organizace při Organizaci spojených národů (United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
Udržitelná spotřeba a výroba
Udržitelný rozvoj
Vysoké školy
Vyšší odborné školy
Vzdělávání pro udržitelný rozvoj
Základní umělecké školy
Základní vzdělávání
16
Příloha č. 4 – Slovník vybraných pojmů užitých ve Strategii
Celoživotní učení
Zahrnuje všechny možnosti učení (ať už v tradičních vzdělávacích institucích v rámci
vzdělávacího systému či mimo něj), které jsou chápány jako jediný propojený celek, který
dovoluje rozmanité a četné přechody mezi vzděláváním a zaměstnáním a který umožňuje
získávat stejné kvalifikace a kompetence různými cestami a kdykoli během života.
Centra expertízy (Center of Expertise)
Organizační forma při podpoře spolupráce a sdílení znalostí, která povede k propojení
a rozvoji stávajících vědeckovýzkumných kapacit. Cílem je spojovat teoretický a aplikovaný
výzkum s praxí a v maximální míře při tom využívat multidisciplinární přístup.
Další vzdělávání
Vzdělávání či učení, které probíhá po dosažení určitého stupně vzdělání, resp. po prvním
vstupu vzdělávajícího se na trh práce. 6 Další vzdělávání může být zaměřeno na různorodé
spektrum vědomostí, dovedností a kompetencí důležitých pro uplatnění v pracovním,
občanském i osobním životě.
Decizní sféra
Je rozhodující řídící sféra, zejména pro oblast ekonomicko-politickou, tzn. politici
(zastupitelé) na všech úrovních, státní správa a samospráva.
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta - EVVO - se provádějí tak, aby vedly k myšlení
a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti
za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho
formách (Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, § 16).
Obsahem EVVO je nejen vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí, k úctě k životu
ve všech jeho formách, znalost a péče o prostředí kolem nás, ale i pochopení vzájemné
provázanosti oblastí sociální, ekonomické a kulturní.
Cílem je vzdělání, jež se vztahuje k prostředí, tedy soubor poznatků, dovedností, vyznávaných
hodnot, které vedou ke schopnosti realizování praktických akcí a rozvíjení informovaného
zájmu o prostředí.
EVVO je i preventivním nástrojem ochrany životního prostředí.
EMAS
Evropský systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí
Formální vzdělávání
Vzdělávání, které je realizováno ve vzdělávacích institucích, zpravidla ve školách. Jeho
funkce, cíle, obsahy, organizační formy a způsoby hodnocení jsou definovány a vymezeny
právními předpisy. Zahrnuje získávání na sebe zpravidla navazujících stupňů vzdělání
(základního vzdělání, středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem, středního
vzdělání s maturitní zkouškou, vyššího odborného vzdělání v konzervatoři, vyššího
odborného vzdělání, vysokoškolského vzdělání), jejichž absolvování je potvrzováno
příslušným osvědčením (vysvědčením, diplomem apod.).
6
Zde se toto vymezení dalšího vzdělávání částečně překrývá s vymezením počátečního vzdělávání, a to tím, že
zahrnuje i formální vzdělávání získané dospělými ve školském systému.
17
Globální rozvojové vzdělávání
Je celoživotní vzdělávací proces, který informuje o rozdílech a podobnostech mezi životy lidí
v rozvojových (tzv. globální jih) a rozvinutých (tzv. globální sever) zemích; usnadňuje
porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům,
které ovlivňují životy všech lidí; podporuje osobnostní růst tak, aby člověk byl schopen
a ochoten sám aktivně řešit vlastní problémy i se zapojit do řešení problémů společnosti, v níž
žije (na úrovni regionu, státu, i úrovni mezinárodní); směřuje k přijetí zodpovědnosti za
vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život a naplňovat svůj potenciál.
ISO 14001
Mezinárodní norma pro systémy environmentálního řízení.
Informální učení
Je chápáno jako proces získávání vědomostí, osvojování si dovedností a kompetencí
z každodenních zkušeností a činností v práci, v rodině, ve volném čase. Zahrnuje také
sebevzdělávání, kdy učící se nemá možnost ověřit si nabyté znalosti (např. televizní jazykové
kurzy). Na rozdíl od formálního a neformálního vzdělávání je neorganizované, zpravidla
nesystematické a institucionálně nekoordinované.
Komunitní školy
Představují významné napojení na život lokální komunity. Využívá místních zdrojů pro
vlastní činnost a zároveň nabízí podporu pro rozvoj obce.
Kurikulum
Souhrnná informace o vzdělávacích záměrech, vypovídající komplexně o vyučování nebo
o vzdělávacím procesu a jeho důležitých bodech, realizaci a výsledcích. Překračuje tak rámec
učebních osnov a učebního plánu. Součástí kurikula jsou informace o učebních cílech, obsahu
učiva, organizaci učiva, vyučovacích a studijních metodách a prostředcích, způsobu kontroly
a hodnocení.
Kurikulární dokumenty
Pedagogické dokumenty, které vymezují legislativní a obsahový rámec potřebný pro tvorbu
školního vzdělávacího programu; systém kurikulárních dokumentů je vytvářen a uplatňován
na dvojí úrovni, státní úroveň tvoří rámcové vzdělávací programy, školní úroveň tvoří školní
vzdělávací programy.
Místní Agenda 21 (MA21)
Je programem konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale udržitelného
rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci
s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života
a životního prostředí na daném místě.
Neformální vzdělávání
Vzdělávání, které je zaměřeno na získání vědomostí, dovedností a kompetencí, které mohou
respondentovi zlepšit jeho společenské i pracovní uplatnění. Neformální vzdělávání je
poskytováno v zařízeních zaměstnavatelů, soukromých vzdělávacích institucích, nestátních
neziskových organizacích, ve školských zařízeních a dalších organizacích. Patří sem např.
organizované volnočasové aktivity pro děti, mládež a dospělé, kurzy cizích jazyků,
počítačové kurzy, rekvalifikační kurzy, ale také krátkodobá školení a přednášky. Nutnou
18
podmínkou pro realizaci tohoto druhu vzdělávání je účast odborného lektora, učitele či
proškoleného vedoucího. Nevede k získání stupně vzdělání.
Počáteční vzdělávání
Celoživotní učení lze členit do dvou základních etap, které označujeme jako počáteční a další
vzdělávání. Počáteční vzdělávání zahrnuje:
- předškolní vzdělávání ( ISCED 0), které má charakter počátečního stupně organizovaného
vzdělávání;
- základní (primární) vzdělávání (primární a nižší sekundární stupeň – ISCED 1, 2), které
má všeobecný charakter a kryje se zpravidla s dobou plnění povinné školní docházky;
- střední (sekundární) vzdělávání (vyšší sekundární stupeň a post-sekundární vzdělávání –
ISCED 3, 4), které má všeobecný nebo odborný charakter, je ukončeno maturitní zkouškou
(ISCED 3A), výučním listem (ISCED 3C) nebo závěrečnou zkouškou (ISCED 3C), součástí
středního vzdělání je v ČR i tzv. nástavbové studium pro absolventy středního vzdělání
s výučním listem (ISCED 4) ukončené maturitní zkouškou;
- vysokoškolské (terciární) vzdělávání (ISCED 5, 6), které zahrnuje široký sektor
vzdělávací nabídky následující zpravidla po vykonání maturitní zkoušky, poskytuje
specializované vzdělání odborné nebo umělecké, náleží k němu vysokoškolské vzdělávání
uskutečňované vysokými školami, vyšší odborné vzdělávání uskutečňované vyššími
odbornými školami a částečně i vyšší odborné vzdělávání v konzervatořích, vysokoškolský
vzdělávací systém je upraven zákonem o vysokých školách, ostatní školy terciárního sektoru
se řídí školským zákonem.
Počáteční vzdělávání probíhá zejména v mladém věku a může být ukončeno kdykoli po
splnění povinné školní docházky vstupem na trh práce nebo přechodem mezi ekonomicky
neaktivní obyvatele.
Společenská odpovědnost firem (Corporate social responsibility)
Je koncept, kterým se podniky otevřeně přiznávají ke své spoluodpovědnosti za stav a chod
společnosti. Tento koncept vychází z předpokladu, že žádná firma nefunguje pouze ve svých
ekonomických vztazích, ale ovlivňuje také své okolí (komunitu, sociální situaci zaměstnanců
apod.). A naopak stakeholdeři (akcionář, partner, spotřebitel) ovlivňují úspěch firmy.
Udržitelná spotřeba a výroba (USV)
Udržitelná spotřeba a výroba je definována jako používání služeb a výrobků, které uspokojují
základní potřeby společnosti a zlepšují kvalitu života, zároveň však minimalizují spotřebu
přírodních zdrojů, používání toxických látek, produkci odpadů a škodlivin v průběhu celého
životního cyklu služby nebo výrobku tak, aby nebylo ohroženo uspokojování potřeb
budoucích generací.
Udržitelný rozvoj
Takový rozvoj, který současným a budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich
základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce
ekosystému (Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů).
Podstatou udržitelného rozvoje je naplnění tří základních cílú:
· sociálního rozvoje, který respektuje potřeby všech,
· účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů a
· udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti.
Udržitelným rozvojem se rozumí přístup k plánování a procesu rozhodování, jehož cílem je
dosažení skutečného a trvalého snižování sociální a ekonomické nerovnosti a ochrana
19
životního prostředí. Udržitelný rozvoj je ucelený koncept, který zahrnuje všechny lidské
činnosti až po místní úroveň a:
· jehož cílem je zkvalitnění života jak současné generace, tak generací budoucích,
zatímco bude ochráněna kapacita země podporovat život v jeho veškeré rozmanitosti;
· je založen na demokracii, vládě práva a respektu základních práv zahrnujících
svobodu, rovné příležitosti a kulturní rozmanitost;
· podporuje vysokou hladinu zaměstnanosti v ekonomice, jejíž síla je založena na
vzdělání, inovaci, sociální a územní soudržnosti a ochraně lidského zdraví a životního
prostředí.
20
Download

Plán práce šk. r. 2014/2015