Znalecký posudek č.
24/3862/2011
odhad obvyklé ceny podílu id. 2/3 nemovitostí
Předmět ocenění:
Číslo popisné:
Pozemky:
Další nemovitosti:
1675
na pozemku parc.č.:
St. 3513, 369/46 orná půda, 369/52 orná půda
venkovní úpravy
Vlastník stavby:
Vlastník pozemku:
Katastrální úřad pro:
Okres:
Obec:
Katastrální území:
stávající dokončený
RD bez nebytových prostor
St. 3513
Janek Miroslav, Lázně 1169, Bystřice pod Hostýnem k id. 2/3, Křížková Simona, Sídliště
1512, Bystřice pod Hostýnem
Janek Miroslav, Lázně 1169, Bystřice pod Hostýnem k id. 2/3, Křížková Simona, Sídliště
1512, Bystřice pod Hostýnem
LV č.:
Zlínský kraj
6215
Část obce:
Kroměříž
Ulice:
Bystřice pod Hostýnem
Pod Doubkem
Bystřice pod Hostýnem
Číslo orientační:
Objednatel:
Soudní exekutor JUDr. Marek Frank, Exekutorký úřad Český Krumlov
Místní šetření provedeno dne:
8.2.2011
Za účasti:
-
Fotodokumentace:
Hlavní foto 1
OBVYKLÁ CENA
Hlavní foto 2
SOUČASNÁ:
BUDOUCÍ:
MINIMÁLNÍ:
Tel.: / Fax.:
E-mail:
Datum vyhotovení:
ing. Šafařík Jaromír
Havlíčkova 3936
767 01 Kroměříž
731 105 809
[email protected]
12.2.2011
Počet stran textu:
4
Vypracoval:
Adresa:
Počet stran příloh:
1 467 000 Kč
-
Podpis, razítko
10
Počet stran celkem:
14
Popis lokality a pozemku
Popis lokality (velikost obce, poloha obce, umístění Oceňované nemovitosti se nachází v městě Bystřice pod
v obci, okolní zástavba, dopravní dostupnost,
Hostýnem, které leží na úpatí Hostýnských vrchů v nadmořské
občanská vybavenost, negativní vlivy v okolí atd.) výšce 308 metrů. V současnosti žije ve městě 8 665 obyvatel.
Nejstarší zpráva pochází z roku 1368. Sídlí zde firmy TON a.s.,
JMDZ Brno a.s., Kovonax, Mlékárna atd. Pravděpodobně
nejlákavějším místem v okolí je poutní chrám Nanebevzetí
Panny Marie na sv. Hostýně. V městě jsou prakticky veškeré
služby, základní a mateřské školy, Střední odborné učiliště
lesnické, SŠNO, dvě lékárny, odborní i praktičtí lékaři, letní
koupaliště, fotbalový stadion atd. Rodinný dům č.p. 1675 se
nachází v okrajové severní části v řadové zástavbě rodinných
domů. V místě převládá zástavba rodinných domů. Dopravní
dostupnost je velmi dobrá prostřednictvím autobusové dopravy a
železniční trati Valašské Meziříčí-Kojetín. Okolní negativní
vlivy se neprojevují, jedná se o klidnou část města.
Popis pozemku (druh pozemku, tvar pozemku,
svažitost, orientace ke světovým stranám,
povrchová úprava, přípojky inženýrských sítí,
charakter přístupové komunikace atd.)
Stavební pozemek kultury zastavěná plocha a nádvoří je
obdélníkového tvaru, typu je rovinného. Celý je zasatvěný
rodinným domem. Parcela č. 369/52 je z části upravena jako
volné parkovací stání před domem a vjezd do garáže. Zbývající
část je zatravněná. P.č. 369/46 se nachází za domem a je využita
jako zahrádka. Orientace pozemků je jihovýchodním směrem.
Přístup k nemovitostem je prostřednictvím parcel č. 369/27 a
369/31ostatní plocha-ostatní komunikace.
Přístup (přímo z veřejné komunikace, přes cizí
pozemky ošetřený věcným břemenem, právně
nezajištěn atd.)
Přístup k nemovitostem je přímo z komunikace na p.č. 369/31
ostatní plocha-komunikace v majetku Ludmily Pospíšilové,
Horní Nětčice 72 a na p.č. 369/27 ostatní plocha-komunikace v
majetku Ing. Poslíšila Tomáše a Zdeňky, Záhumenní 86,
Hlušovice.
Záplavové území (ano, ne, příp. kdy naposledy a
jaký byl rozsah záplav)
Nejedná se o zátopové resp. záplavové území.
Popis budovy
Původní stáří
2008
Rok přestavby, přístavby, rekonstrukce
Počet podlaží
nadzemních
2
Podsklepeno [%]
0%
podzemních
0
garážových stání
1
Počet
byt. jedn.
1
nebyt jedn.
Stručný popis budovy
Stavba rodinného domu č.p. 1675 je zděná. Proveden je betonový základový pás. Střecha
(popis konstrukčních
stavby je dřevěná sedlová krytá taškami. Klempířské konstrukce jsou úplné. Venkovní
prvků, materiálového
povrch je z vápenné štukové omítky. Okna v přízemí a vstupní dveře jsouplastové. V
provedení, vybavení,
podkroví jsou střešní dřevěná okna.
technických zařízení
atd.), popis provedených
rekonstrukcí, přístaveb
apod.
Vytápění, TUV
Předpokládané ústřední vytápění.
Napojení na IS
V místě možnost napojení na veškeré inženýrské sítě.
Řešení půdorysu, funkční Dům má obdélníkový tvar o rozměrech 12,12*8,00 m. Vnitřní uspořádání nebylo zjišrtěno
uspořádání, popis
(nebyl umožněn vastup do domu).
místností
Vedlejší stavby a
příslušenství
Vedlejší stavby o domu nejsou, příslušenstvím jsou venkovní úpravy (přípojky IS,
zpevněná plocha, oplocení).
Celkový stav (budovy, bytu)
Výborný
Poškození, nutné opravy
Dům nevykazuje žádné poškození.
Na odstranění třeba Kč
Stav budovy v případě
Stavba dokončená a užívaná k trvalému bydlení.
novostavby, rekonstrukce
apod. (% rozestavěnosti)
Pro dokončení je třeba
Kč (reálnost rozpočtu)
-
Doplňující informace,
poznámky, komentář
Vzhledem ke skutečnosti, že znalci nebyla umožněna vnitřní prohlídka rodinného domu, je
popis proveden na základě vizuelní prohlídky.
Závěrečná analýza
Pronajímatelnost (velmi dobrá, dobrá,
obtížná,apod.)
Zpeněžitelnost (velmi dobrá, dobrá,
obtížná,apod.)
Omezení vlastnických práv (věcná
břemena, předkupní práva, zástavní
práva atd.)
Zahrnuta v ceně obvyklé (ano,ne)
Další rizika (jinde neuvedená)
Dobrá
Dobrá
Věcné břemeno chůze a jízdy v prospěch majitelů p.č. 369/27 a p.č. 369/31.
Dále věcné břemeno vedení a údržby inženýrských sítí - plynovodního a
vodovodního řadu, elektrického vedení a elektrického vedení veřejného
sovětelní a neomezeného přístupu oprávněným osobám k těmto sítím
umístěným v pásu pozemku o šíři 2 m od hranice s pozemkem p.č. 369/31.
Mimo těchto vázne na nemovitostech zástavní právo smluvní pro
Raiffeisenbank a.s., zástavní právo k zajištění daňových pohledávek pro
Finanční úřad Bystřice pod Hostýnem. U nemovitostí je nařízení exekuce
exekuční příkaz k prodeji.
Věcná břemena nemají vliv na obvyklou cenu. Ostatní vlivy výše uvedené
nejsou zahrnuty do obvyklé ceny.
Exekuční nařízení se týká spoluvlastnického podílu id. 2/3 nemovitostí.
Silné stránky
Jedná se o klidnou lokalitu s novostavbou rodinného domu. Provedeno napojení na veškeré
sítě. Dostatečná výměra pozemků. Dům má vlastní garáž.
Slabé stránky
Prodej spoluvlastnického podílu id. 2/3.
Vyhodnocení kupní
smlouvy
Bez kupní smlouvy.
Zdůvodnění obvyklé
ceny
Obvyklá cena je brána porovnáním s nabídkovými cenami v realitních kancelářích.
Zohledněna je poloha, stavebně-technický stav novostavby, slabé stránky nemovitosti,
současný stav na trhu nemovitostí.
Použité podklady
výpis katastru nemovitostí LV č. 6215 pro k.ú. obec Bystřice pod Hostýnem
informativní kopie katastrální mapy získaná dálkovým přístupem
skutečnosti zjištěné vizuelní prohlídkou dne 8.2.2011
údaje místních realitních kanceláří
údaje databáze znalce
Porovnávané nemovitosti Řadový rodinný dům v centru města, sestává z 1.NP a částečného 2.NP. V přízemí jsou bytové i nebytové prostory. Dům je po celkové rekonstrukci v roce 2002. Jsou nové v nitřní rozvody, podlahy, plastová okna a vstupní dveře, střešní krytina. Vytápění je kotlem na zemní plyn. Příslušenstvím je samostatná garáž. Poze‐ mek celkové výměry 346 m2. Nabídková cena v RK 2.750.000,‐Kč. Samostatně stojící RD v okrajové části města na ulici Slobodova. Sestává z částečného 1.PP, 1.NP (3 + 1), 2.NP (4 + 1) a neobytného podkroví ( komora, půda ). Příslušenstvím je garáž s dílnou, okrasná zahrada, ven‐ kovní úpravy, veškeré přípojky IS. Štít domu zateplen. Nutné modernizační a opravné práce. Celková výměra pozemků je 892 m2 (stavební 225 m2, orná půda vyu‐ žitá jako zahrada 571 m2 ). Nabídková cena v RK je 2.390.000,‐Kč. Rodinný dům je vnitřní v řadové zástavbě, jedná se o Stavbu z roku 1993. V 1.PP je garáž, kotelna, prádel‐ na, sklepy. V přízemí zádveří, OP s krbem, kuchyně, jídelna a WC. V patře tři pokoje, koupelna a WC. Vy‐ tápění je ústřední plynové, veškeré přípojky IS. Po‐ zemky celkem 225 m2. Nabídková cena v realitní kan‐ celáři je 2.490.000,‐ Kč. Rodinný dům je vnitřní v řadové zástavbě, jedná se o starší stavbu po částečné rekonstrukci, nový krov a krytina, částečný suterén, v přízemí 3 +1, možnost zřízení podkrovních místností, není napojení na plyn, vytápění kombinované kotlem na tuhá paliva a elektrokotlem, zastavěná plocha 136 m2, zahrada 134 m2, příslušenstvím je drobná stavba. Nabídková cena 1.150.000,‐ Kč. Závěrečná analýza. V poslední době na trhu s obdobnými nemovitostmi značně převyšuje nabídka nad poptávkou. Tuto skutečnost odráží nabídkové ceny v realitních kancelářích u výše uvedených nemovitostí. Kladem je skutečnost, že se jedná o novostavbu. Výsledná v místě a čase obecná cena je určena za předpokladu prodeje stavby a příslušenství jako celku. Výsledná obecná (tržní) cena nemovitostí ……………….………………………………….. 2.200.000,‐ Kč slovy: dvamilionydvěstětisíckorunčeských Výsledná obecná (tržní) cena podílu id. 2/3 ……………….……………………………….. 1.467.000,‐ Kč slovy: jedenmiliončtyřistašedesátsedmtisíckorunčeských 
Download

092065-posudek, 125 ex 1097-09.pdf