RODINNÝ DOM
SPRIEVODNÁ A TECHNICKÁ SPRÁVA
Identifikačné údaje:
Stavba:
Rodinný dom - novostavba
Objednávateľ:
Peter Benický
stupeň:
dátum spracovania:
PpSP, RP
03/2008
Obsah:
A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA
B. TECHNICKÁ SPRÁVA
SPRIEVODNÁ SPRÁVA
Základné údaje o objekte:
plocha pozemku:
zastavaná plocha objektom:
799,86
234,22
m2
m2
spevnené plochy (zámková dlažba):
úžitková plocha:
počet nadzemných podlaží:
počet podzemných podlaží:
počet garážových státí v objekte:
predpokladaný počet obyvateľov:
146,65
181,10
1
0
1
4
m2
m2
Východiskové podklady:
1.
2.
3.
4.
Predrealizačné zameranie pozemku
Vodovodné a kanalizačné prípojky RP
Posudok o základovej pôde parcely
Štúdia rodinného domu
Napojenie na inžinierske siete
Pre výstavbu rodinného domu je potrebné vytvoriť prípojky inžinierskych sietí, ktoré
(okrem rozvodu NN) sa nachádzajú v existujúcej verejnej komunikácii. Predpokladajú sa
lokálne krátkodobé rozkopávky verejnej komunikácie. Hlavný stavebný objekt včítane
skladových a manipulačných plôch sa realizuje výlučne na pozemku investora.
PLYN –
VODOVOD –
KANALIZÁCIA –
prípojkou z miestnej siete ZP
vodovodnou prípojkou z verejného vodovodu
kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie
ELEKTROINŠTALÁCIA –
napojenie na jestvujúci elektromer po jeho preložení na
hranicu pozemku
Jestvujúca skriňa elektromeru ako aj podzemné vedenie NN sa v súčasnosti nachádzajú
na pozemku investora 1,2 m od hranice pozemku. Výstavba objektu rodinného domu si
vyžiada preloženie jestvujúcej skrine elektromeru a podzemného vedenia NN.
TECHNICKÁ SPRÁVA
Architektonicko – dispozičné riešenie
Rodinný dom je riešený, ako samostatne stojací objekt, pozostávajúci z prízemia
a neobytného podkrovia so sklonom strechy 22°. Stavba je osadená v mierne
svahovitom teréne v zástavbe rodinných domov.
Do objektu sa vstupuje cez závetrie a zádverie, s pokračovaním do dennej alebo nočnej
zóny. Zo zádveria je prístupné aj samostatné WC. Dennú časť tvorí spoločný
priestor obývacej izby, kuchyne a jedálne s prepojením na vonkajšiu terasu. Z kuchyne
je prístup do komory. Nočná časť pozostáva zo spálne rodičov so samostatným
šatníkom a kúpeľňou, z dvoch detských izieb, pracovne, kúpeľne a kotolne. Prístup do
garáže je z vonkajšej strany objektu.
STAVEBNO TECHNICKÉ RIEŠENIE BUDOVY
Príprava pre výstavbu
Pred začatím stavebných prác je vhodné vybudovať dočasné objekty zariadenia
staveniska slúžiace na ochranu stavebníkov pred nepriaznivým počasím a na
skladovanie materiálu. Na ochranu materiálov a zariadení sa doporučuje stavenisko
oplotiť a po ukončení prác uzavrieť.
Zemné práce
Objekt rodinného domu sa pred začatím zemných prác vytýči lavičkami. Takisto sa
zreteľne vytýči výškový bod, od ktorého sa určujú všetky príslušné výšky.
Vlastné zemné práce sa začnú skrývkou ornice, a to do hĺbky 10-20 cm, ktorá sa uloží
na vhodnom mieste stavebnej parcely. Pre realizáciu stavebných konštrukcií pásových
základov je potrebné vykonať výkopové práce tesne pred betonážou.
Vyťaženú zeminu je potrebné odviezť na vopred určenú skládku, na stavenisku sa
ponechá iba zemina určená na spätné zásypy.
Výkopy sa vymerajú a vykonajú podľa stavebného výkresu Pôdorys základov (č.02).
Základy
Základové konštrukcie sú navrhnuté ako monolitické železobetónové pásy so šírkou
600, a 500 mm a výškou min. 500 mm. Sú navrhnuté z betónu B 20. Hĺbka založenia je
min. 1,1 m pod úrovňou upraveného terénu. Monolitické ŽB pásy sa doplnia pomocou
debniacich tvárnic šírky 400 a 300 mm v dvoch radoch. Základová doska je navrhnutá
z prostého betónu B 15, hr. 150 mm. Kvôli zvýšeniu rozloženia zaťaženia sa vloží do
základovej dosky KARI sieť 6/150x6/150 mm. Pod dosku a pásy je navrhnutý zhutnený
štrkopieskový podsyp hr. 150 mm. Viď. časť statika.
Nesmie sa zabudnúť na vynechanie prestupov pre rozvody zdravotechniky, plynofikácie
a elektroinštalácie. Vodorovnú izoláciu proti zemnej vlhkosti tvorí lepenka HYDROBIT
V60S na pen. náter, na podkladnom betóne. Kvôli zvýšeniu nepriepustnosti izolácie sa
odporúča použiť Hydrobit v dvoch vrstvách.
Zvislé konštrukcie
Obvodové a vnútorné nosné murivo je z pálených tehál Porotherm 380 a 250 mm na
maltu vápenno-cementovú MVC10. Zvislé nosné konštrukcie prechádzajú plynulo do
základov. Vonkajšie obdĺžníkové stĺpy pri vstupe a pri zadnej terase sú monolitické
železobetónové, pre ich jednoduchšie vyhotovenie sa použijú debniace tvárnice 500/200
mm. Rohový stĺp v obývacej izbe je z plných pálených tehál.
Vo vnútri objektu deliace priečky sú z tehál Porotherm hrúbky 140 a 115 mm.
Komínové teleso je navrhnuté z tvaroviek SCHIEDEL 360 x 360 mm a vnútorných
vložiek D 180 mm.
Preklady a vence
Vence sú navrhnuté ako monolitické železobetónové (B20) so zateplením z vonkajšej
strany. V mieste okenných a dverných otvorov v nosných stenách preklady sú
monolitické ŽB resp. prefabrikované nosné preklady Porotherm KP-23,8rôznych dĺžok
(na stojato). Viď. časť statika.
Vodorovné nosné konštrukcie
Stropnú konštrukciu tvorí stropný systém
Porotherm montovaný z keramických
predpätých stropných nosníkov a keramických stropných vložiek. Celková hrúbka
stropnej dosky je 230 mm. V mieste lokálneho zaťaženia (stojky krovu) sa navrhuje
zosilnený pás stropnej dosky – viacnásobné použitie stropných nosníkov vedľa seba.
Viď. časť statika.
V stropoch a zvislých nosných konštrukciách je potrebné vynechať prestupy pre
vnútorné vedenia zdravotechniky, plynofikácie a ústredného vykurovania.
Povrchové úpravy
Vnútorné omietky budú vápenno-cementové Baumit. Konečná povrchová úprava
interiérových povrchov – Baumit vnútorný disperzný náter Klasik.
Sanitárne priestory obložené keramickým obkladom do svetlej výšky miestnosti (po
sadrokartónový podhlad). V kuchyni sa keramickým obkladom obložia steny za
kuchynskou linkou do výšky spodnej hrany zavesených skriniek (obyčajne 1450 mm).
Druh a farbu obkladov určí investor.
Pre exteriér je navrhnutá omietka - fasádny systém Baumit s armovacou vrstvou. Sokel
sa omietne soklovou omietkou Baumit. Farebné odtiene podľa vzorkovníka / architekt.
Obklad na železobetónové stĺpy je navrhnutý v imitácii režného muriva. Farebne sa musí
zladiť s farbou omietky / architekt.
VÝPIS PODLÁH
P1
Laminátové parkety, hr. 150 mm
Laminátové parkety
Pružná penová podložka
Cementová mazanina + plastifikátor
/oc. sieťovina 150/150/6
/podlahové vykurovanie
Systémová doska Gabotherm s tep. Izoláciou
Podlahový polystyrén
Hydroizolácia HYDROBIT V60 S35 na Pen. Náter
8 mm
2 mm
61 mm
35 mm
40 mm
4 mm
P2
Keramická dlažba, hr. 150 mm
Keramická dlažba
Lepiaca hmota Teramotmel
Cementová mazanina + plastifikátor
/oc. sieťovina 150/150/6
/podlahové vykurovanie
Systémová doska Gabotherm s tep. Izoláciou
Podlahový polystyrén
Hydroizolácia HYDROBIT V60 S35 na Pen. Náter
P3
35 mm
40 mm
4 mm
Keramická dlažba, hr. 150 mm
Keramická dlažba
Lepiaci tmel UNIFIX-2K -SCHOMBURG
Izolácia AQUAFIN-2K –SCHOMBURG
Cementová mazanina + plastifikátor
/Devi-kúrenie
/oc. sieťovina 150/150/6
/podlahové vykurovanie
Systémová doska Gabotherm s tep. Izoláciou
Podlahový polystyrén
Hydroizolácia HYDROBIT V60 S35 na Pen. Náter
P4
8 mm
2 mm
61 mm
8 mm
2 mm
61 mm
35 mm
40 mm
4 mm
Cem. mazanina, hr. 170 mm
Protiprašný náter
Cementová mazanina + plastifikátor
/oc. sieťovina 100/100/8
/podlahové vykurovanie
Systémová doska Gabotherm
STYRODUR
Hydroizolácia HYDROBIT V60 S35 na Pen. náter
116 mm
10 mm
40 mm
4 mm
SKLADBA STRECHY
S1
- bez zateplenia
Betónová krytina PREMAC
Vodorovné laťovanie
Zvislé laťovanie
Paropriepustná fólia
Krokva
50/40 mm
50/50 mm
mm
100/180 mm
Izolácie proti vode
Izolácie proti zemnej vlhkosti na podkladnom betóne – základovej doske sú tvorené
izolačnými pásmi HYDROBIT V60 S35 na penetračný náter. Pásy sú vzájomne lepené
asfaltovými nátermi. Kvôli zvýšeniu nepriepustnosti izolácie sa odporúča použiť Hydrobit
v dvoch vrstvách.
V podlahách s mokrou prevádzkou (kúpelňa) sa použije izolácia AQUAFIN-2K –
SCHOMBURG.
Proti navlhnutiu tepelnej izolácie stropnej dosky je navrhnutá paronepriepustná fólia
medzi stropnou doskou a tepelnou izoláciou. Z vrchnej strany tep. izolácie pod OSB
doskami sa uloží paropriepustná fólia.
Izolácie strešné
V skladbe strechy sa použije paropriepustná fólia, slúži proti vode vyzrážanej na krytine.
Fólia sa pripevňuje na krokvy pomocou zvislého laťovania 50/50 mm. Vytvorenú
vzduchovú medzeru medzi krytinou a fóliou je potrebné odvetrať pomocou
odvetrávacích škridlí.
Tepelné izolácie
Obvodové steny sa zateplia kontaktným zateplovacím systémom Nobasil FKL hrúbky
150 mm alt. Nobasilom FKD hrúbky 160 mm. Tepelná izolácia vencov a nadokenných
prekladov sa doplní polystyrénom (alt Nobasil) hr. 50 mm. (Viď. Detail B M 1:10)
Tepelná izolácia stropu je realizovaná rohožami Nobasil M v hrúbke 260 mm. Pre
zabezpečenie pochôdznosti podkrovia, tepelná izolácia Nobasil M sa uloží medzi
drevený rošt alebo alternatívne sa použije Nobasil T do podláh. (Pochôdznu vrstvu tvoria
OSB dosky.)
Tepelné izolácie v podlahách tvorí podlahový polystyrén hr. 40 mm a tepelná izolácia
systémovej doky Gabotherm pre podlahové vykurovanie v hr. 35 mm. V garáži sa
použije namiesto polystyrénu STYRODUR hr. 40 mm.
Strešná konštrukcia
Konštrukcia srechy je riešená ako sedlová, ukončená valbami – kombinácia
hambálkovej a väznicovej sústavy z reziva triedy SI. Sklon strešných rovín je 22°.
V časti objektu nad obývačkou a kuchyňou drevený krov je navrhnutý s klieštinami
v úrovni pomúrnic (bez podopretia). V ostatných častiach rodinného domu je navrhnutý
systém stredových väzníc, ktoré podopierajú krokvy. Strešný plášť sedlovej strechy je
navrhnutý so strešným systémom Bramac. Pod drevené stĺpy krovu sa použijú ocelové
roznášasie platne 500/500/12 mm, aby nedošlo k lokálnemu zaťaženiu stropnej dosky
(prepichnutie).
Vzduchová medzera medzi paropriepustnou fóliou a strešnou krytinou je odvetrávaná
pomocou odvetrávacích škridlí. Nasávanie vzduchu sa zabezpečuje v mieste odkvapu
opatreného mriežkou proti hmyzu.
Celú konštrukciu je potrebné natrieť náterom proti hnilobe a škodcom.
Výplne otvorov
Všetky okná, balkónové, posuvné a vchodové dvere na obvodových stenách budú
plastové, s izolačným dvojsklom, alt. izolačným trojsklom. Podrobný výpis okien a dverí
je spracovaný vo výpise prvkov.
Klampiarske konštrukcie
Oplechovanie parapetov okien z poplastovaného plechu je súčasťou dodávky okien.
Dažďové zvody a žlaby sú z medeného plechu. (viď. výkaz klampiarskych výrobkov)
Oplechovanie komína je súčasťou dodávky strešnej krytiny Bramac.
Konštrukcie stolárske
Vnútorné dvere sú riešené ako typové výrobky. Zárubne sú obložkové drevené, krídlo
dverí drevené alt riešené drevenou dyhou. Farebné riešenie podľa výberu investora.
Dodávateľ je povinný pred zadaním do výroby zamerať výrobky podľa skutočných
rozmerov na stavbe.
V garáži sa osadia typové podkrovné sklápacie schody rozmerov 600/1110 mm.
Konštrukcie zámočnícke
Kotevné a spojovacie prvky krovu sú z ocele 11373, pozinkované, alt. opatrené 1x
základným a 2x vrchným syntetickým náterom.
STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Realizácia pripravovanej stavby v objemovom riešení nespôsobí pre budúcu uvažovanú
výstavbu v lokalite neprípustný pokles dennej osvetlenosti ani skrátenie doby insolácie
pod normou predpísanú hranicu.
Stavba svojím zrealizovaním nebude mať temer žiadny negatívny vplyv na životné
prostredie.
Odpadové hospodárstvo
Zaobchádzanie s odpadmi je navrhnuté v súlade s platnými legislatívnymi predpismi SR
a všeobecne záväzným nariadením.
Zhotoviteľ stavby pred zahájením prác uzatvorí s oprávnenou organizáciou zmluvu na
zneškodnenie odpadov.
Odpad počas výstavby
Stavebné odpady –vznikajúce počas výstavby budú ukladaná do pristavených
kontajnerov, resp. priamo na vozidlá stavby a odvážaná na zneškodnenie oprávnenou
organizáciou na skládku, ktorej lokalitu upresní zhotoviteľ stavby.
Čiastočne sa výkopová zemina použije na terénne úpravy pozemku.
Katalógové
číslo
17 05 06
17 01 01
17 01 02
17 02 01
17 02 03
17 04 05
17 02 02
17 06 04
15 01 01
15 01 02
15 01 03
20 03 01
Názov odpadu
Kategória
Mn. odp.
O
170 m3
O
O
O
O
O
O
O
0,30 m3
0,30 m3
0,35 m3
0,10 m3
0,02 m3
0,02 m3
0,04 m3
O
O
O
O
0,50 m3
0,30 m3
0,70 m3
0,45 m3
Výkopová zemina iná ako uvedená
v 17 05 05
Betón
Tehly
Drevo
Plasty
Železo a oceľ
Sklo
Izolačné materiály iné ako uvedené
v 17 06 01 a 17 06 03
Obaly z papiera a lepenky
Obaly z plastov
Obaly z dreva
Zmesový komunálny odpad
Odpad spolu
LEGENDA
O- ostatný odpad
N- nebezpečný odpad
Nakladanie s odpadmi vznikajúcimi počas prevádzky (užívania)
Prevádzkou stavby bude produkovaný najmä zmesový komunálny odpad a separovane
zbierané zložky komunálnych odpadov: papier a lepenka, sklo a plasty (PET fľaše),
všetky vymenované odpady patria do kategórie „ O “ - ostatný. Tieto odpady budú
zhromažďované v kontajnery v rámci parcely. Odvoz odpadov bude zmluvne
zabezpečený oprávnenou organizáciou.
Download

rodinný dom sprievodná a technická správa