www.leier.eu
KOMÍNOVÉ SYSTÉMY
Montážny návod
KOMÍNOVÉ SYSTÉMY.indd 1
5. 9. 2011 0:50:58
KOM Í N OVÉ SYSTÉ MY
2
KOMÍNOVÉ SYSTÉMY.indd 2
www.leier.eu
5. 9. 2011 0:51:01
KOM Í N OVÉ SYSTÉ MY
NÁVRH KOMÍNOVÉHO SYSTÉMU LEIER
Výber komínového systému
Princípy dimenzovania komínov
Pri výbere komínového systému je potrebné vedieť parametre
budovy, typ pripájaného spotrebiča palív, počet pripájaných
spotrebičov. Na základe týchto parametrov je potrebné určiť:
Komín a spotrebič ktorý je do neho pripojený vytvárajú jeden
funkčný celok. Je potrebné dosiahnuť čo možno najlepšiu
účinnosť prevádzky daného celku. To sa dosiahne dimenzovaním
každého prvku. Pri komínoch sa navrhuje potrebný priemer
komínového prieduchu.
 Typ komínového systému
 Počet komínových prieduchov
 Použitie vetracej šachty
Správnou veľkosťou komínového prieduchu dosiahneme
dostatočný komínový ťah potrebný pre odvádzanie spalín zo
spotrebiča palív.
Typ komínového systému
Typ komína sa vždy určuje podľa pripájaného spotrebiča. Ponuka
komínov umožňuje pripojenie rôznych spotrebičov palív.
Komín je potrebné navrhnúť tak aby za každého prevádzkového
stavu odvádzal spaliny do exteriéru.
Typy komínových systémov Leier:
Dimenzovanie komínov sa vykonáva podľa príslušných noriem
a predpisov. Pre návrh komínov do ktorých sa pripája jeden
spotrebič sa používa norma STN EN 13384-1 Komíny. Metódy
tepelnotechnického a hydraulického výpočtu. Časť 1: Komíny
s pripojením jedného spotrebiča palív.
Počet prieduchov
Počas projektovania stavby je potrebné určiť typ a počet
spotrebičov pre vykurovanie a prípravu ohriatej pitnej vody.
Do jedného prieduchu sa nesmie pripojiť viac spotrebičov pokiaľ
sú na rôzne druhy palív. Pre tento prípad je vhodné použitie
dvojprieduchového komína, ktorý je možné postaviť s dvomi
odlišnými typmi komínov a tým pripojiť do jedného komína
spotrebiče na rôzne palivá. Spotrebiče je potrebné v tomto
prípade umiestniť v blízkosti komína.
Vetracia šachta
Použitie vetracej šachty nachádzajúcej sa v tvarovke komínového
plášťa je rôzne. Môže sa využiť na odvetranie miestností,
pripojenie digestora, umiestnenie rôznych vedení a pod.
Komíny s viacerými pripojenými spotrebičmi do jedného
prieduchu sa navrhujú podľa normy STN EN 13384-2.
Komíny. Metódy tepelnotechnického a hydraulického výpočtu.
Časť 2: Komíny s pripojením viacerých spotrebičov palív.
Pre návrh komínov do ktorých sa pripája spotrebič s uzavretým
spaľovaním sa používa norma STN EN 13384-2 Komíny. Metódy
tepelnotechnického a hydraulického výpočtu. Časť 2: Komíny
s pripojením viacerých spotrebičov palív.
Pre urýchlenie a zjednodušenie návrhu komínov Leier je možné
použiť pomocné grafy a tabuľky.
NÁVRH KOMÍNOVÉHO SYSTÉMU LEIER
Leier LSK – trojvrstvový komínový systém pre spotrebiče na tuhé,
kvapalné a plynné palivo
Leier LK – dvojvrstvový komínový systém pre spotrebiče na tuhé,
kvapalné a plynné palivo
Leier LT – turbo komínový systém pre pripojenie plynových
spotrebičov s uzavretou spaľovacou komorou (turbo kotle)
Leier ECO – turbo komínový systém pre pripojenie plynových
spotrebičov s uzavretou spaľovacou komorou a kondenzačnou
prevádzkou (kondenzačné a nízkoteplotné kotle)
www.leier.eu
KOMÍNOVÉ SYSTÉMY.indd 3
3
5. 9. 2011 0:51:01
KOM Í N OVÉ SYSTÉ MY
Dimenzovanie komínových systémov
Leier LSK a LK
Postup dimenzovania pomocou grafov je nasledovný:
 Z projektovej dokumentácie sa určí výkon pripojeného
spotrebiča v kW. Do komína je možné pripojiť
spotrebič s najvyšším výkonom 60 kW. Pri spotrebičoch
s vyšším výkonom je potrebné vykonať posúdenie
komínového prieduchu kvôli vhodnosti použitia.
 Na základe výšky stavby sa určí účinná výška komína
v m (výška komína od pripojenia spotrebiča po
vyústenie komína nad strechou). Je potrebné zohľadniť
príslušné predpisy, ktoré určujú min. výšku komína nad
strešnou konštrukciou stavby.
 Podľa druhu paliva vyberieme príslušný diagram. Na
základe zistených informácii (účinná výška komína,
výkon spotrebiča) sa z grafu odčíta potrebný priemer
prieduchu.
Pre približné určenie potrebného priemeru prieduchu komína
sa používajú dimenzačné grafy. Dajú sa použiť pre komínové
systémy Leier LSK a LK. Výsledný priemer prieduchu odčítaný
z grafov je informatívny a nenahrádza presný výpočet na základe
príslušnej výpočtovej metodiky popísanej v návrhových normách.
Graf je možné použiť pre návrh komína s jedným pripojeným
spotrebičom pomocou klasického dymovodu, kotol je
umiestnený podľa príslušných predpisov.
účinná výška komína ( m )
Graf č. 1
Komínový ťah ( N/m2 )
Priemer komínového prieduchu (cm)
Na pravej strane grafu je možné odrátať aj vytvorený komínový ťah.
Výkon spotrebiča ( kW )
Komínový ťah ( N/m2 )
Priemer komínového prieduchu (cm)
Výkon spotrebiča ( kW )
DIMENZOVANIE KOMÍNOVÝCH SYSTÉMOV LEIER LSK A LK
Pri návrhu pomocou grafov je potrebné poznať výšku stavby,
druh použitého paliva a výkon spotrebiča palív. Graf č. 1 sa
používa pre komíny do ktorých je pripojený spotrebič na tuhé
palivá, graf č. 2 je pre spotrebiče na plynné a kvapalné palivá.
účinná výška komína ( m )
Graf č. 2
Dimenzovanie komínových systémov LT
Na komínový systém LEIER LT sa môžu napojiť len také zariadenia,
ktoré majú teplotu spalín max. 200 °C. Na jeden komínový prieduch
je možné napojiť najviac 10 zariadení s menovitým tepelným
výkonom max. 24 kW.
Pri napájaní spotrebiča palív na komínové teleso treba použiť
gumové tesnenie, ktoré je súčasťou komínového systému Leier
LT a slúži na napojenie dymovodu na odvod spalín ako aj na
napojenie nasávacieho potrubia.
Bezpečnú prevádzku zariadení s uzavretým spaľovacím priestorom
treba potvrdiť dimenzovaním. Pri navrhovaní vykurovacej
techniky sa musí brať do úvahy kritický zaťažovací stav, tak aby aj
v najnepriaznivejšej situácii bol zabezpečený dostatočný komínový
ťah potrebný pre odvod spalín.
Treba zabezpečiť, aby nedošlo k premiešaniu nasávaného vzduchu
potrebného na spaľovanie a vypúšťaných spalín. Konštrukcia
komínového vyústenia je tak navrhnutá, aby ani vplyvom vetra
nedošlo k väčšiemu premiešaniu spalín s nasávaným vzduchom.
Komín možno ukončiť dvoma spôsobmi.
4
KOMÍNOVÉ SYSTÉMY.indd 4
5. 9. 2011 0:51:01
KOM Í N OVÉ SYSTÉ MY
Pre návrh komínového systému LT podľa dimenzačnej tabuľky je
potrebné vedieť nasledujúce údaje:
 počet a typ spotrebičov palív pripojených na budúci
komín
 tepelný výkon jednotlivých spotrebičov palív
 účinnú výšku budúceho komína, ktorá závisí od
vzdialenosti komínovej hlavice od najvyššieho pripojeného
spotrebiča palív.
 nadmorskú výšku osadenia budovy v ktorej sa bude
budúci komín inštalovať
Príklad návrhu prieduchu podľa dimenzačnej tabuľky:
- nadmorská výška osadenia stavby:
250 m
- účinná výška komína najvyššie umiestneného spotrebiča: 6,0 m
- plánovaný priemer komínového prieduchu:
250 mm
- počet a menovitý výkon spotrebičov palív pripojených ku komínu:
o 3 ks 24 kW
o 1 ks 18 kW
o 2 ks 12 kW
Celkový tepelný výkon P= 3*24 + 1*18 + 2*12 = 114 kW
114 / 6 = 19 kW zaokrúhlene 24 kW.
Pokiaľ sa na komín LEIER LT plánujú napojiť spotrebiče palív
s rôznymi menovitými výkonmi, je potrebné vypočítať priemerný
výkon kotlov.
Z dimenzačnej tabuľky je možné určiť, že pri priemere komínového prieduchu 250 mm, 6,0 m účinnej výške komína meraného od
najvyššie umiestneného spotrebiča a výkone spotrebičov 24 kW je možné na jeden prieduch pripojiť 6 spotrebičov.
Počet pripojených
spotrebičov
DIMENZAČNÁ TABUĽKA
Nadmorská výška 150 m
Výkon
spotrebičov
kW
Účinná výška komína nad najvyššie umiestneným spotrebičom v m
2
4
6
8
Počet pripojených spotrebičov
140
160
180
200
225
250
300
Nadmorská výška 600 m
2
4
6
8
Počet pripojených spotrebičov
2
4
6
8
Počet pripojených spotrebičov
24
1
2
2
2
1
2
2
2
1
1
1
1
18
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
12
2
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
24
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
18
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
12
3
4
4
4
2
3
4
4
2
3
3
4
24
3
3
3
3
2
2
3
3
2
2
2
3
18
3
4
4
4
3
3
3
4
3
3
3
3
12
5
6
6
6
4
5
5
6
4
5
5
5
24
4
4
4
4
3
3
4
4
3
3
3
3
18
5
5
5
5
4
4
4
5
4
4
4
4
12
5
6
6
6
5
5
6
6
5
6
6
6
24
5
5
6
6
5
5
5
6
4
5
5
5
18
6
7
8
8
6
7
8
8
6
6
7
7
12
9
9
10
10
9
9
10
10
8
9
10
10
24
7
7
7
7
6
6
6
7
6
6
6
6
18
9
9
10
10
8
9
9
10
8
8
9
9
12
10
10
10
10
9
10
10
10
9
9
10
10
24
8
8
8
8
7
7
7
7
6
7
7
7
18
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
10
10
12
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
DIMENZOVANIE KOMÍNOVÝCH SYSTÉMOV LEIER LSK A LK
Priemer
prieduchu
komína cm
Nadmorská výška 350 m
www.leier.eu
KOMÍNOVÉ SYSTÉMY.indd 5
5
5. 9. 2011 0:51:01
KOM Í N OVÉ SYSTÉ MY
DETAILNÉ VÝKRESY
Pokiaľ sa na jednom poschodí napája na komín typu LT viac
zariadení, min. vzdialenosť od osí ich dymovodov je 300 mm.
Ak sa spotrebiče napájajú oproti sebe, táto vzdialenosť vzrastie
na 600 mm. Spotrebič palív sa do komína pripája pomocou
súosého dymovodu (dymovod na vypúšťanie spalín je osadený
v nasávacom potrubí). Dĺžka dymovodu by nemala prekročiť
1,4 m. Na dymovode môžu byť najviac 3 kolená. Dymovod sa
musí vyspádovať smerom k spotrebiču.
V šamotovom dielci pre komínové dvierka je otvor pre
vyrovnanie tlakov. Vzdialenosť najnižšie pripojeného spotrebiča
musí byť min. 1,5 m od osi vyrovnávacieho otvoru. Plocha
vyrovnávacieho otvoru musí byť 15-25% plochy prieduchu.
Plocha priestoru pre nasávanie vzduchu musí byť 1,5 násobok
plochy prieduchu. V prípade pripojenia iba jedného spotrebiča
nie je potrebné vytvárať vyrovnávací otvor. Spotrebič palív
je potrebné pripájať do komína iba pomocou pripájacej
súpravy dodávanej spolu s komínom, tým sa zabezpečí tesnosť
pripojenia. Dymovod spotrebiča musí obsahovať kontrolný
a čistiaci medzikus, a dva uzatvoriteľné otvory priemeru 12 mm
na umiestnenie meracích prístrojov. Spotrebič sa nesmie
upevňovať na komínové teleso. Počas prevádzky komína sa
počíta s tvorbou kondenzátu. Počas návrhu a realizácie komína
je potrebné vyriešiť odvod kondenzátu. Najlepšie je odvádzať
vytvorený kondenzát do kanalizačnej siete cez sifón. Veľkosť
sifóna musí byť min 150 mm. Pri komínoch exteriéry je potrebné
umiestniť odvod kondenzátu a sifón na nemrznúce miesto.
DETAILNÉ VÝKRESY
otvor na
vyrovnanie tlakov
6
KOMÍNOVÉ SYSTÉMY.indd 6
www.leier.eu
5. 9. 2011 0:51:01
KOM Í N OVÉ SYSTÉ MY
Dimenzovanie komínových systémov ECO
Návrh priemeru prieduchu komínového systému Leier ECO
zabezpečuje spoločnosť Leier na základe dodaných podkladov
od spotrebiča a komína. Na udanie parametrov slúži Formulár na
navrhovanie komínových systémov podľa EN 13384-1.
Komínové systémy Leier ECO majú konštrukčné riešenie LAS
(vzduch – spaliny) a môžu sa pripojiť na spotrebič s uzavretou
spaľovacou komorou s teplotou spalín najviac 200 °C. Cez
komínové teleso sa nasáva vzduch potrebný pre spaľovanie.
Leier ECO T200 P1 W1 O00: pretlaková prevádzka, necitlivé na
vlhkosť (mokrá prevádzka).
DIMENZOVANIE KOMÍNOVÝCH SYSTÉMOV ECO
Pri návrhu komínového systému Leier ECO je potrebné dbať na
nasledujúce odporúčania:
 V prípade pripojenia spotrebiča s pretlakovou
prevádzkou sa na jeden prieduch komínového telesa smie
pripojiť len jeden spotrebič.
 Komín je možné postaviť iba zvislo, nemôžu sa zhotoviť
žiadne odbočenia.
 Spotrebič sa nesmie upevňovať na komínové teleso.
 Počas prevádzky komína sa počíta s tvorbou
kondenzátu. Počas návrhu a realizácie komína je potrebné
vyriešiť odvod kondenzátu.
 Pri komínoch umiestnených do exteriéru je potrebné
zabezpečiť aby sa dielec pre odvod kondenzátu a sifón
umiestnil na nemrznúce miesto.
 Dymovod spotrebiča musí obsahovať kontrolný
a čistiaci medzikus a dva uzatvoriteľné otvory priemeru 12 mm
na umiestnenie meracích prístrojov.
 Dĺžka dymovodu by nemala prekročiť 1,4 m. Na
dymovode môžu byť najviac 3 kolená.
 Dymovod sa musí vyspádovať smerom k spotrebiču.
 V spodnej časti komínového telesa je potrebné vytvoriť
čistiaci otvor, ktorý sa zakryje pomocou uzatváracieho dielca.
 V prípade pripojenia spotrebiča s pretlakovou
prevádzkou sa v komíne nesmie vytvoriť vyrovnávací otvor.
 Komín musí dosahovať parametre udané v norme STN
EN 1443:2003. Únik spalín z komínového prieduchu nesmie
prekročiť hodnotu 0,0006 l/s. m2 pri pretlaku 200 Pa.
www.leier.eu
KOMÍNOVÉ SYSTÉMY.indd 7
7
5. 9. 2011 0:51:02
KOM Í N OVÉ SYSTÉ MY
DETAILNÉ VÝKRESY
podľa priemeru prieduchu
šamotová vložka
tepelná izolácia
z minerálnej vlny
komínový plášť
z ľahčeného betónu
komínové dvierka
šamotový dielec
pre komínové dvierka
miska pre
odvod kondenzátu
vetracia mriežka
betónová pätka
komína
DETAILNÉ VÝKRESY
murovacia malta
SPODNÁ ČASŤ KOMÍNA
8
KOMÍNOVÉ SYSTÉMY.indd 8
1:10
www.leier.eu
5. 9. 2011 0:51:02
KOM Í N OVÉ SYSTÉ MY
DETAILNÉ VÝKRESY
podľa priemeru prieduchu
šamotová vložka
tepelná izolácia
z minerálnej vlny
komínový plášť
z ľahčeného betónu
30 mm široká dilatačná medzera
vyplnená pružným nehorlavým
materiálom
PRESTUP KOMÍNA STROPNOU KONŠTRUKCIOU
1:10
DETAILNÉ VÝKRESY
tesniaca páska
www.leier.eu
KOMÍNOVÉ SYSTÉMY.indd 9
9
5. 9. 2011 0:51:02
KOM Í N OVÉ SYSTÉ MY
DETAILNÉ VÝKRESY
šamotová vložka
tepelná izolácia z minerálnej vlny
komínový plášť z ľahčeného betónu
obmurovka z nemrznúcich tehál
komínová hlavica - nad obmurovku
kónické vyústenie
lepidlo na kónické vyústenie
krákocová doska
krokva
paronepriepustná fólia
kontralata
strešná lata
betónová strešná krytina
fóliový žľab
komínová a stenová páska
skrátená škridla
DETAILNÉ VÝKRESY
komínová a stenová lišta
trvalo pružný tmel
VYÚSTENIE KOMÍNA
10
KOMÍNOVÉ SYSTÉMY.indd 10
1:10
www.leier.eu
5. 9. 2011 0:51:02
KOM Í N OVÉ SYSTÉ MY
FORMULÁR
NA NAVRHOVANIE KOMÍNOVÝCH SYSTÉMOV PODĽA EN 13384-1
ÚDAJE O STAVBE:
Názov stavby:
Adresa:
Projektant:
Tel.:
Adresa:
Vyhotovenie zariadenia na odvod spalín:
 Domový komín
Pristavaný
Samostatne stojací komín
 S trvalým komínovým ťahom
Trvalo pretlaková prevádzka
 Prísun vzduchu z miestnosti
Prísun vzduchu mimo miestnosť
 Z miestnosti
Protiprúd
Samostatná šachta
 Existuje prepojovací systém (dymovod)
Počet trás dymovodu: ____________ ks
Počet trás komína: _____________ ks
Umiestnenie stavby:
Obec: __________________________________________________________
Geodetická nadmorská výška: ______________ m. n. m. (Baltické more)
FORMULÁR NA NAVRHOVANIE KOMÍNOVÝCH SYSTÉMOV
 V budove
Samostatne stojací komín
11
KOMÍNOVÉ SYSTÉMY.indd 11
5. 9. 2011 0:51:02
KOM Í N OVÉ SYSTÉ MY
Technické parametre spotrebiča:
 atmosferický
 blokový kotol
 kondenzačný
 plynový motor  kotol na tuhé palivo
FORMULÁR NA NAVRHOVANIE KOMÍNOVÝCH SYSTÉMOV
Typ paliva:
 zemný plyn  propán-bután  bioplyn
 vykurovací olej
 uhlie
 iné:
 drevo
 koks
Výrobca kotla:
Typ:
Nie je potrebné vyplniť, ak je
známy výrobca a typ kotla!
Menovitý výkon:
Spaľovací výhrevný výkon
Hodnota CO v spalinách
Teplota spalín
Rozmery otvoru pre pripojenie
dymovodu:
Plné zaťaženie
kW
kW
Vol
°C
čiastočné zaťaženie
kW
kW
Vol
°C
mm alebo x
mm
Otvorený krb:
 drevo
 plyn
Výrobca:
Typ:
Počet otvorených strán:  1  2  3  všetky strany
Vyhotovenie:
 štvorcové
 zaoblené  mierne zaoblené
Rozmery ohniska
_____
______
______
x
x
Šírka
Výška
hĺbka
Spalinová klapka:
 je
 nie je
Výrobca:
typ:
Výmenník tepla:
 je
 nie je
Výrobca:
typ:
Spaľovací vzduch:
Miestnosť: _________________________
 spojenie vzduchu z miestností
 z prípravovne vzduchu
 z kotolne
ZABEZPEČENIE SPAĽOVACIEHO VZDUCHU:
 cez okno
 cez vetraciu mriežku
 potrubie z exteriéru
Spôsob vetrania:
 otvor do exteriéru
 potrubie do exteriéru
 prieduch nad strechu
 odsávanie do exteriéru
12
KOMÍNOVÉ SYSTÉMY.indd 12
5. 9. 2011 0:51:02
KOM Í N OVÉ SYSTÉ MY
PREPOJOVACÍ SYSTÉM (DYMOVOD):
Vyhotovenie:
 Jednovrstvové prepojovacie potrubie  Súosí dymovod
 Spalinová šachta
Výrobca: ____________________________
Prierez:
 Kruh
 Štvorec
______________ x _______________ mm
hrúbka
Vnútri:
_____________
_________________ mm
Izolácia:
_____________
_________________ mm
Vonku:
Citlivé na vlhkosť:  nie
Tvarové odpory: ks
_____________
_________________ mm
 ano
typ tvarovky
uhol zalomenia
________
____________ _______________
________
____________
_______________
Výška vedenia:
________ m celková dĺžka vedenia: ___________ m
Priebeh, trasa:
Vo vykurovanom priestore: ____________ m
V nevykurovanom priestore:____________ m
VYHOTOVENIE KOMÍNA V INTERIÉRI:
 murovaný komín bez vložky  murovaný komín s vložkou  komínový systém
 izolovaný montovaný komín
Prierez:
 Kruh
 Štvorec
 Ovál  Obdlžník
Priemer alebo bočná dĺžka:
Skladba vrstiev:
______________ x _______________ mm
materiál
hrúbka
Vnútri:
_____________
_________________ mm
Izolácia:
_____________
_________________ mm
Vonku:
Citlivé na vlhkosť:  nie
Tvarové odpory: ks
________
_____________
_________________ mm
 ano
typ tvarovky
uhol zalomenia
____________ _______________
FORMULÁR NA NAVRHOVANIE KOMÍNOVÝCH SYSTÉMOV
Priemer alebo bočná dĺžka:
Skladba vrstiev:
materiál
typ: ___________________________
 Ovál  Obdlžník
13
KOMÍNOVÉ SYSTÉMY.indd 13
5. 9. 2011 0:51:02
KOM Í N OVÉ SYSTÉ MY
VYHOTOVENIE KOMÍNA V EXTERIÉRI:
 murovaný komín bez vložky  murovaný komín s vložkou  komínový systém
 izolovaný montovaný komín
Prierez:
 Kruh
 Štvorec
 Ovál  Obdlžník
Priemer alebo bočná dĺžka:
FORMULÁR NA NAVRHOVANIE KOMÍNOVÝCH SYSTÉMOV
Skladba vrstiev:
______________ x _______________ mm
materiál
hrúbka
Vnútri:
_____________
_________________ mm
Izolácia:
_____________
_________________ mm
Vonku:
_____________
_________________ mm
Citlivé na vlhkosť:  nie
 ano
Tvarové odpory: ks
typ tvarovky
uhol zalomenia
________
____________ _______________
Výška vedenia:
________ m celková dĺžka vedenia: ___________ m
Priebeh, trasa:
Vo vykurovanom priestore: ____________ m
V studenom priestore: ____________ m
nad strechou: ____________ m
Vytvorenie centrickej vrstvy:
 Vrstva uzavretého vzduchu
 Vzduchová vrstva prúdiaca rovnakým smerom
 Vzduchová vrstva prúdiaca opačným smerom
Iné: _____________________________________
PRIPOJENIE DO KOMÍNA:
Druh: _______________________________
Uhol:
alebo ________________________
 90°
 45°
VYÚSTENIE KOMÍNA NAD STRECHOU:
Vzťahujúce sa na vlastnú budovu:
 Výška nad hrebeňom min. 40 cm
 Vodorovná vzdialenosť od hrebeňa 2,3 m
 Sklon strechy > 40°
 Sklon strechy > 25°
 Vyústenie komína a nasávanie vzduchu na opačných stranách strechy
Vzťahujúce sa na susednú budovu:
 Vzdialenosť > 15 m
 Výškový uhol > 10°
 Šírkový uhol > 30°
Iné informácie:
14
KOMÍNOVÉ SYSTÉMY.indd 14
5. 9. 2011 0:51:02
KOM Í N OVÉ SYSTÉ MY
POMOCNÝ NÁČRT KOMÍNA
Pomocný náčrt komína:
15
KOMÍNOVÉ SYSTÉMY.indd 15
5. 9. 2011 0:51:02
KOM Í N OVÉ SYSTÉ MY
POZNÁMKY
POZNÁMKY
16
KOMÍNOVÉ SYSTÉMY.indd 16
5. 9. 2011 0:51:02
KOM Í N OVÉ SYSTÉ MY
POZNÁMKY
POZNÁMKY
www.leier.eu
KOMÍNOVÉ SYSTÉMY.indd 17
17
5. 9. 2011 0:51:02
KOM Í N OVÉ SYSTÉ MY
POZNÁMKY
POZNÁMKY
18
KOMÍNOVÉ SYSTÉMY.indd 18
5. 9. 2011 0:51:03
KOM Í N OVÉ SYSTÉ MY
POZNÁMKY
POZNÁMKY
www.leier.eu
KOMÍNOVÉ SYSTÉMY.indd 19
19
5. 9. 2011 0:51:03
www.leier.eu
Ďalšie publikácie:
www.leier.eu
www.leier.eu
www.leier.eu
Strieška na kónické
vyústenie EV
Kónické vyústenie TK
Betónová komínová
hlavica KFF
Obmurovka
z lícových tehál
Krákorcová doska KK
Šamotová vložka SB
Izolácia z minerálnej vlny SZL
Šamotový dielec pre napojenie
dymovodu FCC (sopúch)
Krycia doska
z minerálnej vlny EL
Tvárnica komínového
plášťa BKU
Šamotový dielec pre
komínové dvierka TAC
Komínové dvierka TA
Miska na odvod
kondenzátu KE
Vetracia mriežka SZR
STREŠNÝ SYSTÉM
Filigránový strop LEIER
Komínový systém Leier LSK
Montážny návod
Montážny návod
Montážny návod
www.leier.eu
www.leier.eu
www.leier.eu
FILIGRÁNOVÉ STENY
Montovaný strop LEIER
LEIER DUTINOVÝ PANEL
Montážny návod
Montážny návod
Montážny návod
www.leier.eu
www.leier.eu
www.leier.eu
KERAMICKÉ MUROVACIE TVAROVKY
PREFABRIKOVANÉ SCHODY
Montážny návod
Montážny návod
Montážny návod
08/2011
BETÓNOVÉ DLAŽBOVÉ TVAROVKY
KOMÍNOVÉ SYSTÉMY.indd 20
5. 9. 2011 0:51:03
Download

KOMÍNOVÉ SYSTÉMY.indd