Základná škola P.J.Šafárika, Ul. Škultétyho č.11, 982 01 Tornaľa
Zadanie – predmet zákazky :
Služba na dosiahnutie efektívnosti a hospodárnosti pri používaní tepelnej energie
a dosiahnutie hmotného prospechu na škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Tornaľa.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov
Zastúpená
Sídlo
IČO
DIČ
Kontaktná osoba
:
:
:
:
:
:
Základná škola P. J. Šafárika
Mgr. Júliusom Benčíkom, riaditeľom školy
Škultétyho 11, Tornaľa
37833685
2021667945
Július Benčík
Tel.: 0475522367
Fax : 0475524585
Mail : [email protected]
2. Miesto dodania predmetu zákazky :
Základná škola P. J. Šafárika, Ul. Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa
3. Koncesná zmluva na :
Dodanie služby na zabezpečenie efektívnosti a hospodárnosti pri využívaní tepelnej
energie a dosiahnutie hmotného prospechu a výhod pre Základnú školu P. J. Šafárika
a Mesto Tornaľa formou komplexnej rekonštrukcie, modernizácie a správy tepelnotechnického zariadenia alebo formou energetického kontraktingu v objektoch
Základnej školy P. J. Šafárika, Ul. Škultétyho 11, za podmienok stanovených
Základnou školou P. J. Šafárika a Mestom Tornaľa
4. Vstupné podmienky pre spracovanie ponúk :
Základná škola P.J.Šafárika, Ul. Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa
-
predpokladaná ročná spotreba tepelnej energie 580 000 kWh
inštalovaný výkon 500kW ( so zabezpečenou minimálne 50% rezervou tepelného
výkonu)
5. Pre zabezpečenie služby na dosiahnutie efektívnosti a hospodárnosti pri využívaní dodanej
tepelnej energie a dosiahnutie hmotného prospechu na uvedenej škole požadujeme:
a. Výmenu pôvodných tepelných zdrojov za nové plynové kotly s veľkým regulačným
rozsahom (min. 10 až 100%) na báze moderných a ekologických technológií so
zníženou produkciou emisií; chemickú úpravňu vody; expanzné nádoby s poistnými
b.
c.
d.
e.
f.
ventilmi; obehové čerpadlá s elektronickou reguláciou otáčok, tepelnú izoláciu
rozvodov v kotolni; rekonštrukcia komína, alebo nový samonosný komín
z antikoróznej ocele
Centrálnu výrobu teplej úžitkovej vody pre školskú jedáleň a školu
Inštaláciu systému merania a regulácie, vrátane servopohonov a snímačov na
meranie teploty v jednotlivých častiach budovy
Možnosť diaľkovej správy všetkých technologických zariadení
Výmenu pôvodnej strešnej krytiny za krytinu typu keramická krytina škridla
o celkovej výmere 2 299,530 m2, podľa požiadaviek Základnej školy, Mesta Tornaľa
s presným určením po posúdení statickej nosnosti budovy.
Rekonštrukciu dvoch veľkoplošných balkónov o celkovej výmere 80 m2.
Pre vypracovanie záväznej ponuky je potrebné vykonať obhliadku jestvujúceho stavu
tepelného systému a objektov školy. Obhliadku je možné vykonať v období 5.2. 21.2.2014, presný termín je potrebné si dohodnúť vopred s kontaktnou osobou.
6. Do navrhovanej ceny za energetickú službu je potrebné zahrnúť aj nasledovné súvisiace
náklady :
a. Náklady na vypracovanie potrebnej dokumentácie pre pripojenie a prevádzku
zdrojov tepla
b. Náklady na inžiniersku činnosť, smerujúcu k vydaniu požadovaných povolení
c. Všetky náklady spojené s prevádzkou zariadení ( náklady na odborné skúšky
a prehliadky zariadení, servisné náklady, personálne náklady, ...)
d. Odpisy technológie a úrokov z úverov
e. Náklady na poistenie technológie proti vandalizmu a pre prípad mimoriadnych
udalostí
f. Náklady na poistenie dodávateľa energetických služieb za škodu spôsobenú
podnikaním v tepelnej energetike
7. Požiadavky na úroveň kvality dodanej energetickej služby :
Verejný obstarávateľ požaduje presne stanoviť podmienky a rozsah záručného
a pozáručného servisu po celú dobu životnosti predmetu zákazky.
Predmet zákazky musí spĺňať nasledujúce normy a predpisy : STN 733050, STN
386413,386415, 643041, 056816, STN 90 0300, Vyhl. 718/2002 Z.z., STN 42 5710.0,
Vyhl. 25/84 Zb., Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z., Zákon NR SR č.17/2007 Zz., Vyhl.ÚRSO
č.358/2009, STN 130020, STN 13 3005, 13 0072, STN EN 292-2.
8. Termín začiatku dodania predmetu zákazky :
Od 1.8.2014
9. Spôsob financovania :
Základná škola P. J. Šafárika, ani Mesto Tornaľa nevkladajú žiadne finančné
prostriedky na zabezpečenie efektívnosti a hospodárnosti pri využívaní tepelnej
energie do objektu Základnej školy P. J .Šafárika, Ul.Škultétyho 11 v Tornali.
Navrhovaný spôsob financovania nesmie ovplyvniť žiadnym spôsobom rozpočet
Základnej školy P. J. Šafárika, ani rozpočet Mesta Tornaľa.
10. Lehota na dodanie predmetu zákazky :
Dodávku predmetu zákazky vykonať najneskôr do zahájenia vykurovacej sezóny
2014-2015, t.j. do 1.9.2014
11. Termín a miesto predloženia ponúk :
a. Osobne , najneskôr do 21.2.2014 do 12:00 hod u hospodárky Základnej školy P. J.
Šafárika, Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa
b. Poštou , najneskôr do 21.2.2014 do 12:00 hod
c. Ponuky je potrebné predložiť v slovenskom jazyku
d. Navrhované ceny uvádzať v eurách
e. Ponuky predložiť v zalepenej obálke s heslom : „Neotvárať – Služba pre dosiahnutie
efektívnosti a hospodárnosti, Základná škola P. J. Šafárika, Ul. Škultétyho 11“
12. Obsah ponuky :
a.
b.
c.
d.
Podrobný popis dodanej technológie
Finančné podmienky dodávky predmetu zákazky
Termíny realizácie predmetu zákazky
Fotokópia dokladu o oprávnenosti podnikať s predmetom zákazky (výpis
z obchodného registra, živnostenský register,...)
e. Povolenie na predmet podnikania : výroba, tepla, rozvod tepla
f. Doklad o finančných možnostiach dodávateľa predmetu zákazky realizovať dodávku
z vlastných zdrojov tak, aby Základná škola P .J. Šafárika , ani Mesto Tornaľa
nevkladali žiadne investičné finančné prostriedky do predmetu zákazky
V Tornali, 3.2.2014
Mgr. Július Benčík
riaditeľ
Download

kliknete tu - Základná škola Pavla Jozefa Šafárika v Tornali