ŽIADOSŤ O ZMENU SUBJEKTU
zo Zmluvy o financovaní č.: .............................................................................................................
Žiadateľ:
Obchodné meno/Meno a priezvisko: .................................... ............................................................................
Sídlo/Trvalé bydlisko: .................................................. .....................................................................................
IČO/Rodné číslo: ......................................
Telefón: .....................................................................................
E-mail: ............................................................................ ..................................................................................
Predmetom financovania je: .............................................. ...............................................................................
Z dôvodu: .............................................................................. ...........................................................................
_____________________________________________________________________________________
Pokračovateľ:
Obchodné meno/Meno a priezvisko: ................................... .............................................................................
Sídlo/Trvalé bydlisko: ........................................................ ...............................................................................
IČO/Rodné číslo: ......................................
Telefón: .....................................................................................
E-mail: ........................................................................................................................................................... ...
IČ DPH: ....................................................... V prípade spotrebiteľa rodinný stav: ... ......................................
Bankové spojenie (číslo účtu, kód banky): ................................... ....................................................................
Jednou z podmienok schválenia zmeny subjektu je úhrada všetkých záväzkov žiadateľa voči prenajímateľovi.
Žiadosť o zmenu subjektu a skompletizované podklady očakávame najneskôr do 15. dňa v mesiaci, aby sme
mohli včas zabezpečiť požadovanú zmenu.
V súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“), týmto dáva budúci nájomca/pokračovateľ spoločnosti UniCredit Leasing
Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská,7/A, 814 16 Bratislava, IČO: 35 730 978 (ďalej len „prenajímateľ“) svoj výslovný súhlas s kopírovaním, skenovaním alebo iným
zaznamenávaním svojich osobných dokladov, ktorými sú občiansky preukaz a ako druhý doklad totožnosti vodičský preukaz alebo pas, prenajímateľom v jeho informačnom
systéme, za účelom posúdenia možnosti uzatvorenia zmluvy o prevode práv a povinností z Lízingovej zmluvy/Zmluvy o prevzatí dlhu a so spracovaním tam uvedených údajov
v informačnom systéme prenajímateľa za tým istým účelom. Zároveň, za účelom overenia pravdivosti údajov, uvedených v žiadosti, dáva pokračovateľ prenajímateľovi, v zmysle
zákona, výslovný súhlas s ich poskytnutím spoločnosti OVER-LEASE, s.r.o., Bratislava.
Tento súhlas platí za daný, v prípade, ak dôjde k uzatvoreniu Zmluvy o prevode práv a povinností z Lízingovej zmluvy/Zmluvy o prevzatí dlhu medzi žiadateľom, pokračovateľom
a prenajímateľom, po celú dobu trvania Lízingovej zmluvy/Úverovej zmluvy a po dobu splnenia všetkých povinností a záväzkov lízingového nájomcu/dlžníka, plynúcich z tejto
zmluvy, jej vzniku alebo zániku a tiež na dobu určenú osobitnými právnymi predpismi, ako napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v platnom znení a zákon č.
297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v platnom znení a v prípade, ak nedôjde k uzavretiu Zmluvy o prevode práv a povinností/Zmluvy o prevzatí
dlhu, do momentu odmietnutia uzavretia Zmluvy o prevode práv a povinností/Zmluvy o prevzatí dlhu medzi prenajímateľom, pokračovateľom a žiadateľom. Počas vyššie uvedenej
doby nie je možné tento súhlas zo strany pokračovateľa, resp. jeho splnomocneného zástupcu odvolať.
Podpisom tejto žiadosti súhlasím, aby prenajímateľ poskytoval moje osobné údaje v rozsahu identifikačných údajov podľa tejto žiadosti a prípadnej zmluvy o financovaní, údajov
týkajúcich sa mojich záväzkových vzťahov medzi mnou a prenajímateľom a údajoch o plnení mojich záväzkov vyplývajúcich z týchto vzťahov a za účelom uvedeným v Informácii
podľa § 10 zákona o ochrane osobných údajov (ďalej len „Informácia “ ) a definovanej nižšie, spoločnosti Non Banking Credit Bureau, záujmovému združeniu právnických osôb,
ICO: 42053404, Cintorínska ul. 21, 811 08 Bratislava (ďalej len „Združenie“). Svoj súhlas udeľujem na dobu 10 rokov po uhradení všetkých mojich záväzkov voči prenajímateľovi v
súlade s platnou právnou úpravou. Tento súhlas je možné odvolať len za podmienky, že v lehote stanovenej týmto súhlasom sa hodnoverne preukáže ich nezákonné spracúvanie
a tým porušovanie mojich práv a právom chránených záujmov ako dôsledku takéhoto spracúvania.
Informácia: Združenie je prevádzkovateľom informačného systému Nebankový register klientskych informácií (ďalej len „Register“), v ktorom sú s použitím automatizovaných
prostriedkov spracúvania spracúvané údaje právnických osôb, ktoré požiadali o poskytnutie služby, ako aj o tých, ktoré uzavreli zmluvný vzťah so spoločnosťami (ďalej len „tretie
strany“) uvedenými na internetovej stránke <www.nbcb.sk> , prípadne v obchodných priestoroch a u oprávnených osôb tretích strán, vrátane osobných údajov fyzických osôb
zastupujúcich tieto právnické osoby, osobné údaje fyzických osôb, ktoré požiadali o poskytnutie služby tretie strany a fyzické osoby, ktoré uzavreli zmluvný vzťah s tretími stranami
(ďalej len „dotknuté osoby“), a to v rozsahu identifikačných údajov uvedených v tejto zmluve, údajov týkajúcich sa mojich záväzkových vzťahov medzi mnou a prenajímateľom a
údajoch o plnení mojich záväzkov vyplývajúcich z týchto vzťahov a za účelom ich ďalšieho poskytovania vyššie uvedeným tretím stranám s cieľom ich overovania v Registri týmito
tretími stranami z dôvodu ochrany svojich oprávnených hospodárskych záujmov, predchádzaniu úverovým podvodom, ako aj snahy zabrániť vzniku prípadných nevymožiteľných
pohľadávok zo záväzkových vzťahov s dotknutými osobami, s možnosťou rozhodnúť sa o ich spracúvaní podaním žiadosti, uzavretím zmluvného vzťahu a podpísaním súhlasu so
spracúvaním svojich osobných údajov v Registri. Osobné údaje dotknutých osôb sú ďalej spracúvané spoločnosťami SCB - Slovak Credit Bureau, s.r.o., Malý trh 2/A, 811 08
Bratislava a CRIF S.p.A. so sídlom Via M.Fantin 1-3, 40131 Bologna, Talianska republika ako sprostredkovateľmi na vyššie uvedený účel. Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť
svoje práva a právom chránené záujmy v súlade s ustanoveniami § 20 až 22 zákona o ochrane osobných údajov.
V ..................................................... dňa: ...................................
.......................................................
.......................................................
podpis žiadateľa
podpis pokračovateľa
PODKLADY POTREBNÉ K ZMENE SUBJEKTU ZMLUVY O FINANCOVANÍ
Venujte, prosím, náležitú pozornosť príprave podkladov, nakoľko v prípade ich neúplnosti nie je
možné začať schvaľovací proces.
1.
Žiadosť o zmenu subjektu (tlačivo poskytne UniCredit Leasing Slovakia, a.s.)
2.
a) ak ide o PO:
 Výpis z obchodného registra, príp. Živnostenský list (výpis nie starší ako 3 mesiace),
Koncesná listina a kópia Osvedčenia o registrácii IČ DPH.
 Súvaha + Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu na formulári predpísanom MF SR (resp.
výkaz jednoduchého účtovníctva) za bežný a dva predchádzajúce roky - podpísané
originálnymi podpismi štatutárnych predstaviteľov.
 Daňové priznanie potvrdené daňovým úradom za minulý rok.
 Čestné prehlásenie o štruktúre aktuálne prijatých úveroch, o štruktúre aktuálne prijatých
lízingov a o iných záväzkoch spoločnosti (vydané zmenky, ručenia alebo podsúvahové
záväzky iného charakteru v prospech iných právnických alebo fyzických osôb) - podpísané
štatutárnym predstaviteľom.
 Podnikateľský plán na obdobie financovania predmetu vrátane finančného plánu a hlavných
odbytových zmlúv počas doby financovania.
 Pri dopravných spoločnostiach informácie o vozovom parku v rozsahu - typy a počty vozidiel,
ročníky ich výroby, spôsob nadobudnutia, zostávajúce záväzky za vozidlo, dátum konca
záväzkov, veriteľ.
b) ak ide o FO:
 Potvrdenie o príjme za posledné 3 mesiace (minimálne dvojnásobok výšky mesačnej
splátky), resp. pri nižšom príjme doložiť príjem tretej osoby.
 Doklad o identifikovateľných úhradách.
 Výpis z účtu za posledné 3 mesiace (dokazujúci výšku príjmu).
 Čestné prehlásenie manžela/manželky budúceho nájomcu.
3.
Dva doklady totožnosti (OP a VP alebo pas) – kópie overené zamestnancom UniCredit Leasing
Slovakia, a.s.
4.
V prípade individuálneho poistenia VINKULÁCIA a kópia POISTNEJ ZMLUVY
Poplatok za zmenu subjektu uhradí pokračovateľ podľa platného Sadzobníka poplatkov.
.......................................................
podpis pokračovateľa
Poznámka: Tlačivo ŽIADOSŤ O ZMENU SUBJEKTU ZMLUVY a tlačivo Podklady potrebné k zmene
subjektu zmluvy o financovaní spolu s požadovanými dokumentmi žiadame zaslať na adresu našej
spoločnosti: UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Plynárenská 7/A, 814 16 Bratislava.
Download

ŽIADOSŤ O ZMENU SUBJEKTU zo Zmluvy o