Zoznam predložených dokumentov a dokladov v zmysle výzvy na predkladanie
ponúk „Služba na dosiahnutie efektívnosti a hospodárnosti pri používaní
tepelnej energie (TE) na Základnej škole s MŠ Hubeného 25, Bratislava – Rača
a dosiahnutie hmotného prospechu pre zmluvné strany“:
Obsah:
1.
2.
3.
4.
5.
Potvrdenie úradu pre verejne obstarávanie o zapísaní
podnikateľov pre spoločnosť KOOR, s.r.o.
Kópia licencie na dodávku tepla spoločnosti KOOR, s.r.o.
Cenová ponuka
Popis technického riešenia
Projektová dokumentácia Zdroja tepla ECO KOMPAKT R 500
V Bratislave 1.8.2011
do
Ing. Karin Orlovská
Konateľ spoločnosti
zoznamu
Popis technického riešenia:
Návrh a zriadenie nového tepelného zdroja formou kontajnerovej kotolne
s celkovým inštalovaným tepelným výkonom do 500 kW.Nový zdroj tepla bude
obsahovať zariadenie na čerpanie tepla z obnoviteľných zdrojov energie (OZE)
a to tepelné čerpadlá, ktorých spoločný inštalovaný výkon bude tvoriť minimálne
20% (100kW) z celkového inštalovaného výkonu tepelného zdroja. Chemická
úpravňa vody a výroba a akumulácia teplej pitnej vody a sekundárny okruh
s obehovými čerpadlami riadenými meraním a reguláciou. Chemické vyčistenie
rozvodov vykurovacieho systému a vykurovacích telies. Hydraulické
vyregulovanie a termostatizácia vykurovacej sústavy ZŠ s MŠ.
Obsah projektovej dokumentácie :
1. Návrh optimálnej technológie plynovej kotolne z hľadiska potreby
obstarávateľa (podľa zadania).
Návrh obsahuje:
1.1 Technické riešenie (popis a blokovú schému)
1.2 Technické údaje zariadení
2. Projektová dokumentácia na vybudovanie nízkotlakového plynovodu, regulačnej
a meracej stanice plynu a nízkotlakovej prípojky k plynovej kotolni.
3. Projektová dokumentácia musí pozostávať zo strojnej časti, stavebnej časti
a výkresovej časti.
B.
Technické údaje :
Požadovaný výkon plynovej kotolne : 500 kW ÚK
Primárne médium – zemný plyn
Teplotný spád - t=10K (65/55°C)
Menovitý tlak – 2 kPa
C.
Technické parametre ponúkaného riešenia :
Druh plynových kotlov – stacionárne, s veľkým regulačným rozsahom výkonu, ( min.
10 až 100% )
Druh tepelných čerpadiel – plynové , vzduch / voda (celkový inštalovaný výkon 100
kW)
Rozdeľovač – zberač pre min 2 čerpadlové okruhy
Zásobník TÚV na 1000 l
Chemická úpravňa vody s objemovým riadením
Expanzné nádrže s poistnými ventilmi na kotlový okruh a okruh TÚV
Expanzný systém s odplynením, dopúšťaním a odpúšťaním média
Obehové čerpadlá s elektronickou reguláciou otáčok
Systém doplňovania do vykurovacieho systému – tlakový
Komínový systém - trojvrstvový samonosný komín pre kondenzačné
kotle z ušľachtilej antikoróznej ocele
Tepelné izolácie rozvodov plynovej kotolne ( ÚK, TÚV )
Meranie vyrobeného tepla celkom a na prípravu TÚV, resp. ÚK a TÚV,
meranie plynu a spotreby pitnej vody (SV a TÚV)
Meranie a regulácia (MaR) vrátane servopohonov, teplomerov na meranie
teploty v jednotlivých častiach budovy a reguláciu vykurovacích vetiev,
bezpečnostných snímačov kotolne.
Napojenie systému MaR na internet s možnosťou napojenia na monitorovací
systém kde bude možné okamžité odčítanie údajov o spotrebe tepla, plynu,
pitnej vody. Možná archivácia týchto dát na PC a využitie grafickej vizualizácie
pre edukatívne a prezentačné účely.
Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia vykurovacej sústavy ZŠ s MŠ.
D.
Demontáž a likvidácia :
Súčasťou dodávky je aj demontáž časti rozvodov súčasného technologického
zariadenia a likvidácia vzniknutého odpadu (kovového aj nekovového).
E.
Stavebné práce :
Vybudovanie plynovodu, regulačnej a meracej stanici plynu a NTL prípojky,
napojenie plynovej kotolne
Úprava technickej miestnosti
F.
Inžinierska činnosť :
Plynová kotolňa - zabezpečenie stavebného povolenia, komplexných skúšok,
kolaudačného konania a odovzdanie stavby obstarávateľovi
Plynová prípojka – zabezpečenie súhlasu SPP
G.
Požiadavky na dokumentáciu predmetu zákazky :
Celá dokumentácia k zákazke (návod na obsluhu a údržbu a i.) bude v
slovenskom jazyku.
H.
Úroveň kvality :
Predmet zákazky bude spĺňať nesledujúce predpisy : STN 733050, STN
386413,386415, 643041, 056816, Smernica GR č.33/95, STN 90 0300, Vyhl.
718/2002 Z.z., STN 42 5710.0, Vyhl. 25/84 Zb., Zákon NRSR č. 124/2006
Z.z., STN 130020, STN 13 3005, 13 0072, STN EN 292-2.
I.
Termín vykonania prác :
Prevádzka kotolne bude spustená od 1.1.2012.
J.
Spôsob financovania:
Na financovanie výstavby kotolne bude použitý komerčný bankový úver.
Projekčnú prípravu, výstavbu a prevádzku kotolne zabezpečuje spoločnosť
KOOR, s.r.o. vo vlastnej réžii.
K.
Výhody novej kotolne KOOR:
Nie je potreba finančných prostriedkov z rozpočtu obce.
Zvýšenie tepelného komfortu v objekte.
Vyregulovanie a termostatizácia budovy školy.
Okamžitý prehľad o spotrebe tepla vo vykurovaných objektoch (dipečing).
Príspevok k obmedzeniu produkcie skleníkových plynov (CO2).
Po uplynutí 10 rokov zníženie nákladov o odpis technológie, t.j. cca 25 – 30 %
zníženie ročných nákladov na vykurovanie školy.
V Bratislave 1.8.2011
Ing. Karin Orlovská
Konateľ spoločnosti
Cenová ponuka v zmysle výzvy na predkladanie ponúk na predmet „Služba na
dosiahnutie efektívnosti a hospodárnosti pri používaní tepelnej energie (TE) na
Základnej škole s MŠ Hubeného 25, Bratislava – Rača a dosiahnutie hmotného
prospechu pre zmluvné strany“:
Pre rok 2011
Predpokladaný odber tepla za rok
Regulačný príkon: (800 0000 kWh/rok/5300)
Hodnota fixnej zložky
Hodnota variabilnej zložky
Celková ročná cena tepla
pri dodanom objeme 800 000 kWh tepla ročne:
Preddavkové platby
Mesačná zálohová platba
V Bratislave 1.8.2011
800 000 kWh/rok
150,94 kW
132,50 EUR/kW bez DPH
0,03830 EUR/kWh bez DPH
50 639,55 EUR bez DPH
60 767,46 EUR s DPH
4 219,96 EUR bez DPH
Ing. Karin Orlovská
Konateľ spoločnosti
Download

KOOR-podklady k vyzve MC Raca Hubeného 25 - posledná