Arcidiecézna charita Košice – Dom pokojnej staroby
A.F.Colbrieho - Južná trieda Košice
Objekt charity na Južnej triede v Košiciach už viac
ako 700 rokov slúži charitatívnym účelom. V
minulosti sa tu nachádzal chudobinec, sirotinec
alebo nemocnica. V súčasnosti je tu zariadenie pre
seniorov s kapacitou 94 klientov. Poskytovaná je 24hodinová opatrovateľská starostlivosť s ubytovaním
a stravovaním. Zabezpečuje sa záujmová, kultúrna
činnosť a sociálne poradenstvo.
„Sme radi, že môžeme byť
partnerom Charity v Košiciach
a svojou „troškou“ –
spoľahlivou dodávkou
ekologického tepla
napomáhať dôstojnej starobe
seniorov.“
Ing. Anton Staško KOOR Východ,s.r.o.
Cieľom projektu bolo zníženie prevádzkových nákladov na vykurovanie, bez nutnosti
vlastných investičných prostriedkov Charity Košice. Riešením boli opatrenia na zníženie
spotreby tepla v budove, teda vybudovanie novej plynovej teplovodnej kotolne
a vyregulovanie vykurovania v celom komplexe.
Parametre projektu:
-
nový zdroj tepla – kondenzačné
kotle HOVAL TOPGAS
inštalovaný výkon 320 kW
hydraulické vyregulovanie
vykurovacej sústavy
online monitoring technológie
24/7/365
v prevádzke od 01/2013
po 10 rokoch bezodplatný prevod
vlastníctva technológie
životnosť technológie minimálne 20
rokov
zníženie emisií CO2 o 30%
© 2014 - KOOR, s.r.o. | www.koor.sk
Miesto realizácie
Cirkevné centrum Bratislava Ružinov - Prievoz
Cirkevné centrum a kostol sv. Vincenta de Paul
v Bratislavskej časti Ružinov sa nachádza na
Tomášikovej ulici. Celý areál tvoria: kostol,
pastoračné centrum – fara, spoločenská sála, dom
nádeje a hospic.
„Teší ma, že si riešenia
zásobovania teplom od
spoločnosti KOOR nachádzajú
svoj priestor aj v objektoch
rímsko-katolíckej cirkvi na
Slovensku. “
Ing. Milan Orlovský KOOR, s.r.o
Farský úrad bol pôvodne vykurovaný z centrálneho zdroja tepla. Nachádzala sa tu výmenníková
stanica tepla typu voda-voda. Táto stará technológia bola kompletne demontovaná. Výstavbou
novej plynovej teplovodnej kotolne získala farnosť Ružinov moderný a spoľahlivý zdroj tepla.
Parametre projektu:
-
Vybudovaná nová prípojka plynu
nový zdroj tepla – kondenzačný
kotol HOVAL UltraGas 300D
nový zásobník TÚV 1 500 litrov
hydraulické vyregulovanie
vykurovacej sústavy
online monitoring technológie
24/7/365
v prevádzke od 07/2013
po 10 rokoch prevod vlastníctva
technológie za 1- Eur
životnosť technológie minimálne 20
rokov
© 2014 - KOOR, s.r.o. | www.koor.sk
Miesto realizácie
Spojená škola sv. Františka z Assisi – Karloveská, Bratislava
Spojená škola zahŕňa pod jednu hlavičku cirkevnú
základnú školu a gymnázium. Jej zriaďovateľom je
Rímskokatolícka cirkev Bratislavská arcidiecéza.
Svoju činnosť začala v školskom roku 2003/2004
keď boli otvorené triedy 1. – 4. ročníka. V súčasnosti
cirkevnú základnú školu navštevuje 250 žiakov v 13
triedach. Od školského roka 2009/2010 je v činnosti
aj novootvorené Gymnázium sv. Františka z Assisi.
Škola úzko spolupracuje s rehoľou bratov Minoritov.
„Čoraz viac škôl sa rozhodlo
spolupracovať pri dodávke
tepla a teplej úžitkovej vody
so spoločnosťou KOOR. Som
rád, že Spojená škola
Karloveská bola medzi našimi
prvými projektami.“
Ing. Milan Orlovský KOOR, s.r.o
V škole sa nachádzala technológia výroby tepla na hranici svojej životnosti. Cez pôvodné
drevené okná dochádzalo k veľkým tepelným únikom. Inštaláciou novej kontajnerovej kotolne
a výmenou okien za plastové došlo k výraznému poklesu spotreby zemného plynu.
Parametre projektu:
-
-
-
nový kontajnerový zdroj tepla s
kondenzačným kotlom HOVAL
UltraGas 400D
hydraulické vyregulovanie
vykurovacej sústavy
online monitoring technológie
24/7/365
v prevádzke od 10/2012
vymenených 140 ks pôvodných
okien s celkovou plochou 740 m2 za
5 komorové plastové okná s 3
tesneniami a izolačným dvojsklom
po 10 rokoch prevod vlastníctva
technológie za 1- Eur
© 2014 - KOOR, s.r.o. | www.koor.sk
Miesto realizácie
Download

Stiahnuť - KOOR sro