RWE Gas Slovensko
Chcete lepšie rozumieť
faktúre za plyn?
Vysvetlenie položiek na faktúre pre domácnosti
www.ModryPlyn.sk
prvá strana faktúry
1
FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN
3
Variabilný symbol
Dátum splatnosti
číslo 4237002645
2
Korešpondenčná adresa
3500000000
31.07.2012
Dátum dodania tovaru
Dátum vyhotovenia
Konštantný symbol
Spôsob úhrady
Mena
4
Janko Plynár
Plynová 0
012 34 Košice
18.06.2012
19.06.2012
0008
SIPO
EUR
Dodávateľ:
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Mlynská 31, 042 91 Košice
T Zákaznícka linka 0850 123 998
E [email protected]
I www.ModryPlyn.sk; www.rwegas.sk
5
9
3500000000 Fa
6
Odberateľ:
Janko Plynár
Plynová 0
012 34 Košice
7
Vaše zákaznícke číslo: 5200000000
8
(uvádzajte, prosím, pri kontakte s našou spoločnosťou)
Fakturačné obdobie: 01.01.2012 - 18.06.2012
Názov položky
Spotrebovaný zemný plyn
Zaplatené preddavkové platby
10
VYÚČTOVANIE PLATIEB
Celkom s DPH
788,14
-825,00
131,36
-36,86
Preplatok (-) / Nedoplatok (+)
11
12
Z toho DPH (20 %)
K VRÁTENIU
36,86 EUR
Preplatok v uvedenej výške Vám bude započítaný na najbližšom SIPO lístku spolu
s preddavkovou platbou.
13
Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie:
Splatnosť
EUR
14
31.07.2012
160,00
31.08.2012
160,00
30.09.2012
160,00
31.10.2012
160,00
30.11.2012
160,00
31.12.2012
161,00
31.01.2013
160,00
28.02.2013
160,00
31.03.2013
160,00
30.04.2013
160,00
31.05.2013
160,00
Vážený pán Plynár,
ďakujeme, že na Vašom odbernom mieste využívate Modrý plyn od našej
spoločnosti RWE Gas Slovensko. Vaša úspora s Modrým plynom za uvedené
fakturačné obdobie predstavuje 60,48 €.
Výška zálohových platieb na nasledovné fakturačné obdobie bola stanovená
na základe predpokladanej ročnej spotreby. V prípade, že si chcete nastavenie
záloh zmeniť, skontaktujte sa s nami na Zákazníckej linke 0850 123 998.
Podrobnosti o Vašej spotrebe na odbernom mieste zemného plynu
nájdete na ďalšej strane faktúry.
15
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Obchodný
Okresného súdus.r.o.
Košice I, oddiel Sro, vložka 22182/V
RWE register
Gas Slovensko,
IČO:
44291809 DIČ: 2022646549 IČ DPH: SK2022646549
ObchodnýregisterokresnéhosúduKošiceI,oddielSro,vložka22182/V
Banka:
Citibank Europe DIČ:2022646549
plc, pobočka zahr. banky
IČO:44291809
IČDPH:SK2022646549
Č. účtu: 2110740201/8130
Banka:CitibankEuropeplc,pobočkazahraničnejbanky
IBAN:
SK46 8130 0000 0021 1074 0201 BIC: CITI SK BA
Strana 1 z 2
Tlačový doklad: 1 100 000 002
Č.účtu:2110740201/8130
IBAN:SK4681300000002110740201BIC:CITISKBA
1 Číslo faktúry
Poradové číslo vašej faktúry za plyn.
2 Variabilný symbol
Číslo, ktoré uvádzate pri úhrade platieb za plyn.
3 Dátum splatnosti
Dátum, ku ktorému majú byť platby za plyn pripísané na účet RWE Gas Slovensko.
4 Spôsob úhrady
Spôsob úhrady platieb za plyn, ktorý máte zmluvne dohodnutý s RWE Gas Slovensko.
druhá strana fakTúry
16
DETAILY ODBERNÝCH MIEST
k faktúre za zemný plyn č. 4237002645
17
Odberné miesto: 00 / Družstevná 0, 012 34 Košice
18
21
Produkt: Bonus (36 M)
Prehľad spotreby:
Plynomer
číslo
19
13000000B000
13000000B000
13000000B000
20
23
Obdobie
do
Počiatočný
stav
Konečný
stav
Spotreba
(m3)
18.03.2012
26.03.2012
18.06.2012
a
34.543,00
35.734,46
1,00
b
35.734,46
35.788,00
445,00
c=b-a
1.191,46
53,54
444,00
od
01.01.2012
19.03.2012
27.03.2012
Objemové
prepočítavacie
číslo
d
0,946
0,946
0,946
Spaľovacie
teplo
objemové
e
10,625
10,625
10,653
Spotreba
(kWh)
22
f=c*d*e
11.976,00
538,00
4.474,00
Fakturované položky:
Názov položky
Variabilná zložka
Stála mesačná platba
Obdobie
od
do
01.01.2012
19.03.2012
01.01.2012
01.06.2012
01.01.2012
18.03.2012
18.06.2012
31.05.2012
18.06.2012
18.06.2012
Vaša úspora s Modrým plynom
Spolu bez DPH (20 %)
* pomerná časť mesiaca, vypočítaná podľa dátumu odpočtu
Tarifa
D3
D3
D3
D3
Množstvo
11.976,00
5.012,00
5,00
*
Merná
jednotka
(MJ)
kWh
kWh
Mes
Mes
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Obchodný
register
súdu Košice
I, oddiel Sro, vložka 22182/V
RWE
GasOkresného
Slovensko,
s.r.o.
IČO: 44291809 DIČ: 2022646549 IČ DPH: SK2022646549
ObchodnýregisterokresnéhosúduKošiceI,oddielSro,vložka22182/V
Banka: Citibank Europe plc, pobočka zahr. banky
IČO:44291809
Č. účtu:
2110740201/8130 DIČ:2022646549 IČDPH:SK2022646549
EUR / MJ
EUR bez DPH
0,04080
0,03840
6,46000
6,46000
488,62
192,46
32,30
3,88
-60,48
656,78
Strana 2 z 2
Tlačový doklad: 1 100 000 002
Banka:CitibankEuropeplc,pobočkazahraničnejbanky
Č.účtu:2110740201/8130
IBAN:SK4681300000002110740201BIC:CITISKBA
5 Kontakty
Spôsoby kontaktu s našou spoločnosťou v prípade otázok.
6 Korešpondenčná adresa
Vaša kontaktná adresa, na ktorú vám doručíme korešpondenciu.
7 Odberateľ
Vaše identifikačné údaje – meno, priezvisko a adresa trvalého bydliska.
8 Vaše zákaznícke číslo
Desaťmiestne evidenčné číslo zákazníka RWE Gas Slovensko, ktoré používajte
pri každom kontakte s našou spoločnosťou.
24
25
9 Fakturačné obdobie
Obdobie, za ktoré vám fakturujeme spotrebovaný plyn.
10 Vyúčtovanie platieb
Fakturovaná spotreba zemného plynu a celková výška platieb, ktoré ste uhradili
v zúčtovacom období.
11 K úhrade alebo k vráteniu
Rozdiel medzi spotrebovaným zemným plynom a zaplatenými preddavkovými platbami
(zálohami) vo fakturovanom období spolu s informáciou o spôsobe úhrady nedoplatku
alebo vrátenia preplatku.
12 DPH
Vyčíslenie DPH z fakturovanej sumy.
13 Rozpis preddavkových platieb na nasledujúce obdobie
Dátum splatnosti a výška jednotlivých záloh v eur stanovených na nasledujúce
fakturačné obdobie.
14 Informácie pre odberateľa
Podrobnosti o výške úspory s Modrým plynom a ďalšie tipy súvisiace s faktúrou.
15 Dodávateľ
Identifikačné údaje našej spoločnosti vrátane čísla účtu.
16 Detaily odberných miest
Rozpis fakturovaných položiek sa ku každému odbernému miestu zobrazuje
na samostatnej strane.
17 Odberné miesto
Evidenčné číslo a adresa odberného miesta, ku ktorému sa faktúra vzťahuje
a do ktorého je zmluvne dodávaný plyn.
18 Prehľad spotreby
Údaje o nameranej spotrebe na odbernom mieste usporiadané podľa časovej osi.
19 Plynomer (meracie zariadenie)
Evidenčné číslo plynomera nainštalovaného na odbernom mieste.
20 Spotreba (m3)
Nameraný odber plynu, t. j. rozdiel medzi konečným a počiatočným stavom plynomera.
21 Produkt
Informácia o produkte, ktorý je nastavený k danému odbernému miestu.
22 Spotreba (kWh)
Dodané množstvo energie v kWh — vypočíta sa vynásobením Spotreby v m3
koeficientami Objemové prepočítavacie číslo a Spaľovacie teplo objemové.
Objemové prepočítavacie číslo je stanovené vyhláškou pre každú obec/mesto
v závislosti od nadmorskej výšky. Spaľovacie teplo objemové je hodnota určovaná
prevádzkovateľom distribučnej siete podľa pravidiel stanovených vyhláškou.
23 Fakturované položky
Rozpis fakturovaných položiek podľa cenníka rozdelených do období.
24 Úspora s Modrým plynom
Vyčíslenie úspory s Modrým plynom pre každé odberné miesto samostatne.
25 Súčet za odberné miesto bez DPH
Celková fakturovaná spotreba v eur bez DPH pre dané odberné miesto.
Ako môžete platiť za plyn?
Vaše preddavkové platby (zálohy) a vyúčtovacie faktúry za plyn môžete uhradiť
prostredníctvom:
•
•
•
•
bankového inkasa
bankového prevodu
SIPO
poštového peňažného poukazu typu „U“
Viac informácií o spôsoboch platby získate v letáku Spôsoby úhrady
platieb za plyn pre domácnosti, ktorý môžete získať na ktoromkoľvek
Kontaktnom mieste zákazníka alebo na www.ModryPlyn.sk v časti
Zákazníci/Domácnosti/Produkty a cenníky.
Poznámky
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
Mlynská 31
042 91 Košice
T Zákaznícka linka 0850 123 998
E [email protected]
I www.ModryPlyn.sk
Download

ChCete lepšie rozumieť fAktúre zA plyn?