hospodársky rok
2011 výročná správa
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
2
výročná správa 2011
Obsah
Úvod
4
A. Základné informácie
25
Spoločnosť
6
B. Orgány a spoločníci spoločnosti
26
Milníky hospodárskeho roku 2011
7
C. Konsolidovaný celok
26
Produkty a služby
8
D. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady
27
12
E. Aktíva
29
Retail
Wholesale
15
F. Pasíva
33
Poistenie
16
G. Výnosy
36
Technológia a internet
17
H. Náklady
37
Riadenie rizík
18
I. Dane z príjmov
38
Stratégie pre hospodársky rok 2012
18
J. Údaje na podsúvahových účtoch
38
Správa nezávislého audítora
20
K. Iné aktíva a pasíva
39
L. Príjmy a výhody členov štatutárnych, dozorných
a iných orgánov spoločnosti
39
40
Účtovná závierka
21
Súvaha zostavená k 31. marcu 2011
22
Výkaz ziskov a strát
24
Poznámky k účtovnej závierke
25
www.toyotafinance.sk
M. Ekonomické vzťahy spoločnosti a spriaznených osôb
N. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, do dňa jej zostavenia
41
O. Prehľad peňažných tokov za rok 2011
41
3
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
Úvod
Vážené dámy, vážení páni,
vážení priatelia,
hospodársky rok 2011 je piatym rokom plnohodnotného fungovania
značky Toyota Financial Services na slovenskom trhu.
Päť rokov je doba v ľudskom živote, za ktorú sa dieťa naučí všetky
základné veci, ktoré ku svojmu životu potrebuje. Aj my sme sa veľa vecí
naučili a pri pohľade späť si dovolím tvrdiť, že veľa vecí už ovládame,
napriek tomu v učení nepoľavujeme.
Náš vstup na trh Slovenskej republiky bol z mnohých dôvodov
jednoduchší – hlavne sme mohli úplne využiť know-how od sesterskej
firmy v Českej republike a to prispôsobiť, lokalizovať na slovenské
právne, daňové a obchodné prostredie. Výrazným benefitom bola a je
existencia jedného distribútora vozidiel Toyota pre obidve krajiny. Toto
všetko nám hralo do kariet a tak výsledky našej práce boli od začiatku
v súlade s našimi očakávaniami - v niektorých rokoch sme tieto
očakávania navyše aj výrazne prekročili.
V oblasti obchodu sme dosiahli úspech hneď na začiatku – finančná
penetrácia (podiel financovaných vozidiel oproti celkovému predaju
nových vozidiel Toyota a Lexus) dosiahla hneď v prvom plnom
fiškálnom (hospodárskom) roku hodnoty cez 40%. Relatívne vysoký
4
tržný podiel sme udržali aj v nasledujúcich rokoch až do doby, kedy
poklesol záujem o finančné služby vplyvom finančnej a hospodárskej
krízy.
Ziskovosť firmy bola úplne v súlade s plánom – prvý zisk sme vytvorili
už v druhom roku našej existencie a pokračovali sme v jeho vytváraní
podľa plánu aj naďalej.
Taktiež sme sa stihli jedenkrát presťahovať a zmeniť svoju organizačnú
štruktúru tak, aby bola v súlade s našou filozofiou, ktorá znamená
zaistiť obsluhu zákazníkov a našich partnerov bez akýchkoľvek
problémov.
Aj napriek nepriaznivým makroekonomickým podmienkam sme
začali pracovať na vývoji sofistikovaných webových riešení, ktoré nás
v budúcnosti posunú ďalej smerom k ďalšiemu zvýšeniu zákazníckej a
dealerskej spokojnosti. Pilotnú časť tohto projektu - TFS ONLINE, sme
spustili v tomto fiškálnom roku. Naši zákazníci, ako u jednej z prvých
leasingových spoločností na slovenskom trhu môžu on-line nahliadať
na svoje uzavreté zmluvy, žiadať o ich úpravy, či zmeny (v aplikácii Môj
účet).
Naši partneri – autorizovaní dealeri Toyota a Lexus taktiež môžu využiť
dva nástroje – rovnako tak „ich vlastnej“ aplikácie Môj účet určenej
výročná správa 2011
pre on-line sledovanie, pracovanie s limitmi financovania skladov,
predvádzacích vozidiel a ostatných finančných služieb pre ich potreby
ponúkaných. Ďalej sme pilotnú časť projektu obohatili i o systém
elektronických aukcií ojazdených vozidiel (aplikácia „Aukcia vozidiel“).
Radi by sme, ako som už spomínal spustili ďalšiu časť projektu TFS
ONLINE – nástroje Kalkulácia poistenia a Kalkulácie splátok pre našich
koncových zákazníkov a aplikáciu Decision Maker pre našich partnerov
– dealerov.
Ďalšia, objemnejšia časť projektu TFS ONLINE bude uvedená do života
vo fiškálnom roku 2012.
Pevne verím, že nasledujúcich päť rokov, akokoľvek súčasné vnútorné
podmienky nie sú optimálne, len potvrdia správnosť našich zámerov,
naviažu tak na úspechy, ktoré naša malá firma na území Slovenskej
republiky už dosiahla.
Všetko, čo sme dosiahli v uplynulom roku, ale aj v uplynulých piatich
rokoch by bolo nemysliteľné bez našich obchodných partnerov predajnej siete Toyota a Lexus, distribútora vozidiel Toyota a Lexus
– TOYOTA MOTOR CZECH spol. s r.o. a TOYOTA MOTOR SLOVAKIA s.r.o.,
oboch spolupracujúcich poisťovní – Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
a Generali Slovensko poisťovňa, a.s..
Vedeniu a zamestnancom všetkých týchto organizácií v mene našej
firmy ďakujem za ich podporu a spoluprácu.
S úctou
Ing. Aleš Kamarýt
konateľ
V Prahe, 1. Septembra 2011
Rovnako tak ďakujem svojim kolegyniam a kolegom. Bez ich práce,
podpory, pochopenia a tímového ducha by nebolo možné realizovať
toľko vecí pri súčasnom udržaní kvality práce v rámci dennej rutiny.
Nasledujúci fiškálny rok máme v pláne venovať udržaniu trhového
podielu v oblasti finančných produktov a poistenia.
www.toyotafinance.sk
5
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka
Rok končiaci 31. marca 2011
Spoločnosť
Základné údaje
Názov
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
IČO
35 915 404
Sídlo
Gagarinova 7/C, 821 03 Bratislava
Dátum vzniku
05. 01. 2005
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Majetková účasť
TOYOTA FINANCIAL SERVICES (UK) PLC 100 %
Základný kapitál
2.987 tis EUR, splatené
Štatutárny orgán
Ing. Aleš Kamarýt – konateľ
Spoločnosť Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. je členom Asociácie leasingových spoločností Slovenskej Republiky.
6
výročná správa 2011
Milníky hospodárskeho roku 2011:
Júl 2010 - dosiahnutá najvyššia finančná penetrácia v hospodárskom
roku 2011
December 2011 - uzavretie spolupráce so spolupracujúcimi dealermi
ako Viazanými finančnými agentmi
Marec 2011 - spustenie elektronickej Aukcie vozidiel (súčasť
Dealerského centra, portál TFS ONLINE)
Apríl 2011 - spustenie aplikácie Môj účet (súčasť Klientskeho centra,
portál TFS ONLINE)
Máj 2011 - spustenie aplikácie Môj účet (súčasť Delaerského centra,
portál TFS ONLINE)
www.toyotafinance.sk
7
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
Produkty a služby
Obchodná činnosť spoločnosti Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
je realizovaná v troch základných produktových rovinách. Jednotlivé
produktové rady sa navzájom doplňujú a vytvárajú tak celok, ktorý
umožňuje našim zákazníkom i spolupracujúcim partnerom využiť
maximálnu ponuku portfólia finančných a poisťovacích služieb..
Retail
Oblasť poskytovania finančných služieb koncovým zákazníkom, ktorí
majú záujem obstarať si vozidlo (tj. prefinancovať) vozidlá Toyota
a Lexus alebo manipulačnú techniku Toyota.
Wholesale
Oblasť produktového portfólia TFSSK určená na podporu siete autorizovaných predajcov Toyota a Lexus..
Poistenie
Je poskytované pre zákazníkov využívajúcich finančné produkty
TFSSK a taktiež pre zákazníkov kupujúcich si vozidlo v hotovosti.
8
výročná správa 2011
Retail
Retail - popis produktov a služieb
Portfólio finančných služieb, ktoré bolo najmä v posledných rokoch
s ohľadom na novely Zákona o dani z pridanej hodnoty a Zákona
o spotrebiteľských úveroch zásadne modifikované, je v súčasnej dobe
schopné plne uspokojiť širokú škálu zákazníckych potrieb a očakávaní.
Sú v ňom zastúpené ako leasingové tak aj úverové produkty.
www.toyotafinance.sk
9
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
Toyota Leasing
Toyota Vario
Jednoduché riešenie pre všetky typy podnikania. Pri tomto produkte
má zákazník nízke mesačné splátky, ktoré nezaťažia domáci, alebo
firemný rozpočet. Produkt je založený na princípe prenájmu hnuteľnej
veci s vopred stanovenou kúpnou cenou.
Špeciálnou vlastnosťou Varia, ktorá odlišuje tento úverový produkt
od iných, je voľba výšky poslednej zvýšenej splátky. Tá umožňuje
zákazníkovi dosiahnuť priaznivú mesačnú platbu a navyše rozhodnúť
o spôsobe ukončenia zmluvy už v priebehu financovania. Základom je
klasická úverová schéma doplnená o zvýšený zostatok istiny na konci
zmluvného vzťahu. Produkt je určený pre všetky skupiny zákazníkov,
ktorí uprednostňujú menšie mesačné zaťaženie a variabilitu na konci
zmluvy.
Toyota Kredit
Najflexibilnejším financovaním je Toyota Kredit bezkonkurenčne s najväčším podielom v našom portfóliu. Kredit je základom pre prípravu
špeciálnych akčných ponúk. Základom produktu je úver určený pre
spotrebiteľov, ale aj živnostníkov a firmy.
10
Toyota Genio
Výhodou úverovej zmluvy je možnosť zaobstarať si nové vozidlo pri
zachovaní nízkych vstupných aj pravidelných mesačných výdajov. Zároveň v produkte ponúkame veľkú flexibilitu pri rozhodnutí sa ukončiť
financovanie predčasne. Produkt Toyota Genio umožňuje každých
12 mesiacov rozviazať finančný kontrakt bez akýchkoľvek poplatkov.
Produkt je základom pre kampaňový produkt Genio 50/50 a je určený
pre všetky skupiny zákazníkov.
výročná správa 2011
Toyota Rent
Výhody prenájmu bez nutnosti riešiť otázku ako naložiť s vozidlom po
ukončení nájomnej zmluvy, ponúka produkt postavený na základoch
operatívneho leasingu (prenájmu). Podnikatelia a obchodné spoločnosti pri tomto produkte oceňujú hlavne priaznivú mesačnú splátku
(ktorá je daňovo uznateľným nákladom v plnej výške), zníženú administratívu spojenú s prevádzkou vozidla a zaistenie pravidelnej obmeny
vozového parku. Produkt je určený najmä pre podnikateľský sektor.
www.toyotafinance.sk
11
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
Retail - vývoj a porovnanie
V nasledujúcom grafe vidieť zmeny v pomere leasingových a úverových produktov za roky 2010 a 2011:
V hospodárskom roku sa potvrdil trend minulých rokov, v ktorých sa
postupne oslabovalo dominantné postavenie finančného leasingu v
prospech úverových produktov. Svoj podiel na uvedenej skutočnosti
mali najmä dopady novely daňových zákonov. Oživenie dopytu po
finančnom leasingu nepriniesla ani možnosť využitia zrýchlených
odpisov a úspech úverových produktov naopak ešte viac podporila
možnosť odpočtu DPH aj u kategórie osobných vozidiel. Svoj podiel na
zvýšení popularity úverových produktov majú aj banky, ktoré mnohé
produkty priblížili širšej verejnosti. Zákazníci na úverových produktoch
oceňujú najmä dostupnosť, flexibilitu a jednoduchosť.
Graf č. 1 – Vývoj štruktúry nových uzatvorených obchodných zmlúv
podľa produktovej rady
Operatívny
leasing
0,16 %
FY 2010
Operatívny
leasing
0,08 %
Finančný
leasing
0,94 %
Úver
98,90 %
Finančný
leasing
6,86 %
Úver
93,06 %
FY 2011
Z vyššie uvedeného vývoja by sa dalo usudzovať, že rastie podiel
leasingu, ale nárast podielu leasingu je spôsobený zmenou kampaňových produktov.
12
výročná správa 2011
Graf č. 2 – Vývoj štruktúry portfólia
podľa produktovej rady
Naše obchodné aktivity sa aj na základe analýzy portfólia a analýzy
trhu od hospodárskeho roku 2010 primárne sústreďujú na posilnenie
vplyvu úverových produktov, kam smeruje aj záujem zákazníkov.
V spolupráci so spoločnosťou TOYOTA MOTOR SLOVAKIA spol. s r.o. sa
nám podarilo realizovať niekoľko veľmi úspešných kampaní (podrobnejšie popísané v nasledujúcej časti výročnej správy), ktoré pozitívne
ovplyvnili vývoj počtu nových realizovaných obchodných prípadov.
Finančný
leasing
43,75 %
Úver
56,09 %
Graf č. 3 – Vývoj počtu financovaných vozidiel (nové uzatvorené
obchodné prípady) a dosiahnuté penetrácie
FY 2010
Operatívny
leasing
0,16 %
Finančný
leasing
29,6 %
Úver
70,30 %
FY 2011
Hospodársky rok
Operatívny
leasing
0,11 %
www.toyotafinance.sk
13
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
Retail - akčné ponuky
Pre podporu predaja finančných služieb pre koncových zákazníkov
došlo v priebehu hospodárskeho roku k niekoľkým kampaňovým
ponukám, z nich niektoré doslova ovplyvnili trh finančných služieb
v Slovenskej Republike.
Napríklad veľmi úspešná kampaň Toyota Genio 50/50, kde zákazník
prvý rok neplatil žiadne splátky (istinu ani úrok), iba poistné, kopírovali všetci dôležití hráči v z oblasti financovania automobilov. Dôvodom bola najmä veľmi jednoduchá a ľahko pochopiteľná informácia
pre zákazníka a tiež veľmi vysoké percento konverzie hotovostných
zákazníkov na finančné služby.
V nasledujúcej časti uvádzame príklady niektorých úspešných kampaní
ponúkaných v priebehu uplynulého hospodárskeho roku vrátane
ukážky materiálov, ktoré boli pripravené pre komunikáciu kampane
zákazníkom.
Kampaň: Toyota Genio 50/50
Cieľová skupina: súkromná a firemná klientela
Základné rysy:
- 0% úrok prvých 12 mesiacov
- 0,- Eur splátka úveru prvých 12 mesiacov
- možnosť predĺženia až na 72 mesiacov
- výhodné sadzby Toyota Poistenia
Kampaň: Poistenie zdarma
Cieľová skupina: súkromná a firemná klientela
Základné rysy:
- 1 rok havarijného a povinného zmluvného poistenia zodpovednosti
zdarma
- možnosť kombinácie s kampaňou Genio 50/50
- platné i pre hotovostných zákazníkov
- iba pre modely Yaris
- prvá kampaň pokrývajúca požiadavku ako po financovaných, tak aj
nefinancovaných vozidlách Toyota
14
výročná správa 2011
Wholesale – stručná história vývoja produktu
Naša spoločnosť už od roku 2005, kedy zahájila svoju činnosť na slovenskom trhu, podporuje predaj vozidiel značky Toyota a Lexus taktiež
poskytovaním finančnej pomoci autorizovaným predajcom týchto
značiek pri obstaraní skladových zásob nových a ojazdených vozidiel,
predvádzacích vozidiel a poskytovaním účelových finančných úverov.
V januári 2005 sme ponúkli dealerom v snahe uspokojiť ich potreby
novú schému podpory, ktorá priniesla rozšírené možnosti a pre našu
spoločnosť efektívnejšie zaistenie a sledovanie portfólia produktov
podpory.
Graf č. 4 –Vývoj financovanej hodnoty wholesale v jednotlivých
hospodárskych rokoch
Financovaná hodnota (mil. EUR)
Wholesale
Hospodársky rok
Schéma bola následne upravená v októbri 2005, keď boli do schémy implementované nové prvky zaistenia, došlo k reštrukturalizácii
limitov a zásadnej úprave schémy pre financovanie predvádzacích vozidiel. Produkt bol taktiež prispôsobený novým trhovým podmienkam,
nový cenník nadobudol platnosť od 1.4.2009. Dokončuje sa ponuka
plno automatizovaného uvoľňovania skladových vozidiel dealerom
priamo z objednávacieho systému TOYOTA MOTOR CZECH spol. s r.o.
(„TMCZ“). To umožňuje dealerom flexibilne reagovať na meniace sa
požiadavky zákazníkov a zaistiť financovanie skladov na konkrétne
vozidlo aj mimo riadnych prevádzkových hodín našej kancelárie.
Wholesale – produkty a služby
Ponúkané wholesale produkty majú pomenovanie podľa použitia:
Toyota New SF – financovanie skladov nových vozidiel
Toyota Used SF – financovanie skladov ojazdených vozidiel
Toyota Demo – financovanie skladov predvádzacích vozidiel
Toyota Financing I/C – financovanie formou investičných úverov
Toyota Financing W/C – financovanie prevádzkového kapitálu
Na viac ponúkame aj financovanie v rámci finančného či operatívneho leasingu, kde parametre týchto produktov sú veľmi podobné
produktom retailovým (Toyota Leasing a Toyota Rent), odlišujú sa iba
v detailoch.
Súčasťou schémy dealerskej podpory je aj zámer spolupodieľania
sa našej spoločnosti na reklamných aktivitách jednotlivých predajcov a odmeňovacia schéma. Pre všetky vyššie uvedené produkty sú
nastavené produktové limity, tie sa líšia podľa bonity jednotlivých
partnerov.
Wholesale - vývoj
Záujem dealerov o finančnú podporu poskytovanú našou spoločností
neklesá. V každom prípade vplyvom počtu predaných vozidiel oficiálnym dovozcom, spoločnosti TOYOTA MOTOR SLOVAKIA spol. s r.o.
a poklesom obstarávacích hodnôt novo predávaných vozidiel klesá aj
celková financovaná čiastka.
Na číslach uvedených v grafe č. 4 sa zásadným spôsobom odráža
najmä financovanie v rámci produktu Toyota New SF (financovanie
skladov nových vozidiel), vďaka ktorému tiež pomáhame urýchľovať
dodávku vozidiel pre koncových zákazníkov medzi skladmi distribútora
vozidiel Toyota v Slovenskej republike – spoločnosťou TOYOTA MOTOR
SLOVAKIA spol. s r.o. a jednotlivými autorizovanými predajcami.
Financovanie predvádzacích vozidiel (Toyota Demo) pomáha dealerovi
mať k dispozícii požadovaný počet a skladbu predvádzacích vozidiel.
Požiadavky dealerov sa snažíme pokryť na 100%.
www.toyotafinance.sk
15
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
Poistenie
Neoddeliteľnou súčasťou ponuky Toyota Financial Services Slovakia
s.r.o. („TFSSK“) je tiež poistenie. Jedná sa najmä o druhy poistenia,
ktoré kryjú riziká prevádzky vozidiel (t.j. poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla, havarijné
poistenie). Väčšina našich zákazníkov využíva nami sprostredkované
poistenie ako súčasť leasingových alebo úverových splátok.
Graf č. 6 –Vývoj penetrácie Toyota Poistenie pre zákazníkov,
ktorým končia zmluvy
TFSSK sprostredkováva poistenie pre svojich koncových zákazníkov,
ale aj pre obchodných partnerov – dealerov.
Poistenie pre koncových zákazníkov
Poistenie sprostredkované v zmluve o financovaní
Poistenie ponúkané v rámci leasingových, či úverových splátok máme
na výber Toyota Poistenie (v spolupráci s Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.), alebo poistenie od Generali Slovensko poisťovňa, a.s..
Hospodársky rok
Nasledujúci graf č. 5 popisuje vysokú požiadavku poistení, ktoré klienti
uzatvárajú spolu so zmluvou o financovaní. Penetrácia vyčísluje podiel
poistenia uzavretého spolu so zmluvou o financovaní bez ohľadu
na finančný produkt alebo typ vozidla. Predaj tohto typu poistenia je
komunikovaný klientovi partnermi Toyota, alebo na webovej stránke
našej spoločnosti.
Graf č. 5 – Vývoj penetrácie poistenia vo financovaní
Hospodársky rok
Poistenie sprostredkované zákazníkom bez financovania
Pre tých zákazníkov, ktorý nefinancujú svoje vozidlá niektorým
produktom z ponuky TFSSK, je od 1.7.2010 ponúkané našou firmou
Toyota Poistenie. Predaj Toyota Poistenia bez väzby na financovanie od TFSSK je zaistené autorizovanými partnermi Toyota, alebo
na webovej stránke našej spoločnosti.
Za obdobie od 1.7.2010 do 31.3.2011 bolo uzatvorených 136 poistných zmlúv na nové vozidlá Toyota a Lexus.
Poistenie sprostredkované zákazníkom pri ukončení zmluvy
o financovaní
Zákazníci s končiacou zmluvou o financovaní majú možnosť využiť
výhody poistenia sprostredkovaného TFSSK. Ponuka Toyota Poistenia
v tejto oblasti je koncipovaná ako priamy predaj poistenia zákazníkovi,
ktorého zmluva, na základe ktorej je financované vozidlo, sa nachádza
v záverečnej fáze svojej životnosti, a klient tak bez nutnosti návštevy
akejkoľvek poisťovne môže využiť ponuku TFSSK a korešpondenčne
uzavrieť novú poistnú zmluvu. Výhodou je rozsah a kvalita ponuky pre
zákazníka a individuálne postavená kalkulácia zohľadňujúca zákazníkovu lojalitu.
V nasledujúcom grafe č. 6 je možné vidieť vývoj penetrácie tohto typu
poistenia, tzn. podielu uzavretých zmlúv voči končiacim zmluvám
o financovaní.
16
výročná správa 2011
Technológia a internet
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. sa už od začiatku svojej činnosti snaží naplňovať svoju víziu, ktorá je postavená na predpoklade
väčšieho využitia informačných technológií v rámci svojho podnikania, a to ako interne vo firme tak aj smerom k svojim obchodným
partnerom.
V roku 2009 sme s podporou TFSCZ začali pracovať na kostre riešenia,
ktoré sme pôvodne interne nazvali ako projekt „toyota724“ (Toyota-7
dní v týždni-24 hodín denne). Základný, minimálny obsah projektu bol
tento:
- poskytnúť dealerom jednoduchý systém pre uzatváranie zmlúv pre
financovanie vozidiel na diaľku (priamo na dealerstve),
- umožniť zákazníkovi kalkuláciu splátok v komfortnej podobe,
- ponúknuť zákazníkovi možnosť jednoduchého náhľadu na svoje už
uzavreté leasingové/úverové zmluvy s možnosťou on-line žiadosti
o ich zmeny a ponúknuť obdobu zákazníckeho pohľadu na zmluvy aj
svojim spolupracujúcim dealerom.
produktov (retail i wholesale) a pohľadávkach po splatnosti, predkladá relevantné dokumenty na mesačnej báze, na základe ktorých sú
požadované úhrady atď., aktualizácia 24 hodín, možnosť oslovovania
vybraných dealerov (na základe filtra) operátorom TFSSK, systém
pracuje v zabezpečenej zóne (protokol https).
Aukcia vozidiel: systém umožňujúci elektronickú aukciu vrátených, či
odobraných vozidiel v reálnom čase.
Systém TFS ONLINE je základným stavebným prvkom s možnosťami ďalšieho rozšírenia, či úpravy a ako taký ho berieme ako stále sa
rozvíjajúci nástroj, kde základným cieľom je byť čo najbližšie našim
obchodným partnerom (zákazníkom a dealerom) a poskytovať im
služby na čo najvyššej úrovni.
Cieľom bolo zaistiť:
- maximálnu dostupnosť našich finančných služieb u dealerov vozidiel
Toyota/Lexus,
- detailný pohľad na kalkuláciu splátok,
- dostupnosť čo najaktuálnejších informácií týkajúcich sa zmlúv (uzavretých so zákazníkmi, či dealermi),
- možnosť prevádzať akékoľvek zmenové požiadavky na zmluvách
elektronicky.
Postupom času sa projekt rozšíril o ďalšie funkcionality a tak sme
v roku 2011 riešenia v spolupráci s TFSCZ, ktoré dnes vypadajú takto:
A. webové stránky (www.toyotafinance.sk)
- obsahuje informácie týkajúce sa spoločnosti, ponúkaných produktov, poskytujú informácie pre existujúcich zákazníkov spoločnosti,
ako postupovať v prípade akejkoľvek potreby riešiť požiadavky
v rámci už uzavretých zmlúv atď.,
- obsahujú dve jazykové verzie – slovenskú a anglickú,
- sú „vstupnou bránou“ do jednotlivých súčastí TFS ONLINE – Môj
účet.
B. portál TFS ONLINE
(www.tfsonline.sk, alebo cez www.toyotafinance.sk)
Skladá sa z dvoch základných sekcií:
B1. Klientske centrum
B2. Dealerské centrum
B1. Klientske centrum
To je tvorené týmito časťami:
Môj účet: zobrazuje detaily uzavretých leasingových či úverových
zmlúv, vrátane aktualizovaných platobných kalendárov, umožňuje
interaktívnu komunikáciu s TFSSK formou požiadaviek, či oznámení,
spôsob vybavovanej požiadavky je možné sledovať, informuje o ponuke produktov, aktualizácia 24 hodín, možnosť oslovovania vybraných
klientov (na základe filtra) operátorom TFSSK, systém pracuje v zabezpečenej zóne (protokol https), prihlásenie do systému kombináciou
užívateľského mena a hesla.
B2. Dealerské centrum
Má odlišnú štruktúru:
Môj účet: zobrazuje limity a detaily uzavretých rámcových zmlúv,
úverových zmlúv a retailových zmlúv, umožňuje interaktívnu komunikáciu s TFSSK formou požiadaviek nad rámcovými zmluvami (napr.
žiadosť o zmenu limitu), čiastkovými zmluvami (žiadosť o zaslanie OEV,
žiadosť o predĺženie zmluvy, žiadosť o vrátenie preplatku, atď.), žiadosti o poskytnutie úveru (oblasť úverovej zmluvy) atď., kaskádovité
zobrazovanie umožňuje prechod cez limity až na jednotlivé čiastkové
zmluvy formou „preklikania“ cez rôzne úrovne, informuje o ponuke
www.toyotafinance.sk
17
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
Riadenie rizík
Úverové riziko
Úverové riziko vyplýva najmä z pohľadávok z leasingových a úverových
zmlúv a je z veľkej časti zaistené financovanými predmetmi, ktoré sú
v prípade nesplácania odobrané a následne speňažené.
V rámci procesu zníženia tohto rizika spoločnosť už v roku 2009
pristúpila do Nebankového registra klientských informácií (NRKI),
prostredníctvom ktorého sa nebankové subjekty informujú o bonite,
dôveryhodnosti a platobnej morálke ich klientov. Prostredníctvom
NRKI sa zároveň o niekoľko mesiacov bude uskutočňovať aj výmena
príslušných dát s Bankovým registrom klientských informácií.
Za využitia nástrojov špecializovaných externých firiem spoločnosť
taktiež na dennej báze monitoruje stav súčasných klientov.
Úverové riziko je vyhodnocované mesačne a to na základe sledovaní
výšky jednotlivých pohľadávok a opravných položiek.
Stratégia
pre hospodársky rok
2012
Naše stratégie pre nadchádzajúce obdobie sú tieto:
1.
Udržanie podielu finančných služieb na financovanie vozidiel
Toyota a Lexus
Cieľ: udržanie aktív a ziskovosti
2.
Spustenie ďalších častí portálu TFS ONLINE – Kalkulácia poistenia, Kalkulácia leasingových a úverových splátok a Aplikácia
Decision Maker
Cieľ: zvýšenie zákazníckej spokojnosti a spokojnosti spolupracujúcich
predajcov
Spoločnosť vymáha svoje pohľadávky v nadväznosti na upomienkové
procesy prebiehajúce v troch etapách (e-mailové, písomné a telefonické upomienky). Pokiaľ klient ani po týchto výzvach svoje záväzky
neuhradí, spoločnosť od zmluvy odstupuje, resp. predčasne ju ukončuje a klient je vyzvaný k pristavení financovaného predmetu. V prípade, keď záväzky klient neuhradí a financovaný predmet nepristaví,
predáva pracovník správy portfólia podklady so zmluvou a vyčíslenou
dlžnou čiastkou zmluvnej inkasnej agentúre, ktorá zaisťuje vymáhanie dlhu a prípadné odobranie financovaného predmetu. Výťažkom
z predaja odobraného predmetu spoločnosť uspokojí svoje pohľadávky a prípadný ostávajúci dlh predáva zmluvnej právnej kancelárii, ktorá
vymáha dlh právnou cestou, najčastejšie prostredníctvom exekučného
riadenia.
Likvidné riziko
Riziko likvidity predstavuje riziko neschopnosti spoločnosti plniť svoje
záväzky z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Dostatočné
množstvo likvidných prostriedkov je zaisťované riadením hotovostných tokov, ktoré eliminuje nečakané nároky na peňažné zdroje.
K zaisteniu likvidného rizika spoločnosť spolupracuje s bankovými
inštitúciami s vysokým ratingovým hodnotením stanoveným medzinárodnými ratingovými agentúrami, vyšším počtom spolupracujúcich
bánk, stanoveným limitom čerpania úverových liniek (maximálne
čerpanie vo výške 75% celkovej linky), zastúpením dlhodobých úverov
(až 75% z celkovej hodnoty čerpaných úverov).
Úrokové riziko
Úrokové riziko predstavuje zmena tržných úrokových sadzieb aplikovaných na refinančné zdroje. Cieľom riadenia úrokového rizika je
dosiahnutie stabilných úrokových nákladov prostredníctvom minimalizácie dopadov zmien tržných úrokových sadzieb. K zaisteniu tohto
cieľa využíva spoločnosť finančné deriváty, úrokové swapy, ktorými
fixuje úrokové sadzby finančných zdrojov.
18
výročná správa 2011
Správa nezávislého audítora
a účtovná závierka
Rok končiaci 31. marca 2011
www.toyotafinance.sk
19
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
Správa nezávislého audítora
20
výročná správa 2011
Účtovná závierka
www.toyotafinance.sk
21
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
Súvaha zostavená k 31. marcu 2011
Aktíva
31. marca
2010
31. marca 2011
Pozn.
prílohy
Brutto
EUR
Korekcia
EUR
Netto
EUR
Netto
EUR
AKTÍVA
A.
Neobežný majetok
599 921
224 324
375 597
268 369
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok
307 331
41 172
266 159
169 339
A.I.
A.II.
Softvér
3
133 913
41 172
92 741
41 106
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
7
173 418
0
173 418
128 233
292 590
183 152
109 438
99 030
Dlhodobý hmotný majetok
A.II.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3
292 590
183 152
109 438
99 030
B.
Obežný majetok
37 760 113
637 742
37 122 371
33 293 446
45 319
0
45 319
40 838
2 608
0
2 608
8 023
B.I.
Zásoby
B.I.
Materiál
1
Tovar
6
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
B.II.
Pohľadávky z obchodného styku
Iné pohľadávky
Odložená daňová pohľadávka
6
42 711
0
42 711
32 815
19 935 150
38 844
19 896 306
16 450 413
1
17 708 724
31 023
17 677 701
12 583 341
5
2 126 726
7 821
2 118 905
3 652 935
99 700
0
99 700
214 137
16 397 380
598 898
15 798 482
16 213 349
1
13 522 685
486 162
13 036 523
11 441 872
6
147
0
147
0
B.III.
Krátkodobé pohľadávky
B.III.
Pohľadávky z obchodného styku
Daňové pohľadávky
Iné pohľadávky
7
2 874 548
112 736
2 761 812
4 771 477
1 382 264
0
1 382 264
588 846
1
2 441
0
2 441
6 396
2
1 379 823
0
1 379 823
582 450
Časové rozlíšenie
149 828
0
149 828
118 650
Náklady budúcich období
2
19 089
0
19 089
8 221
Príjmy budúcich období
4
130 739
0
130 739
110 429
37 647 796
33 680 465
B.IV.
Finančné účty
B.IV.
Peniaze
Účty v bankách
C.
C.
AKTÍVA SPOLU
22
výročná správa 2011
Pasíva
31. marca 2011
31. marca 2010
Pozn.
prílohy
Netto
EUR
Netto
EUR
3 856 625
3 169 134
2 987 453
2 987 453
2 987 453
2 987 453
pasíva
A.
Vlastné imanie
A.I.
Základné imanie
A.I.
Základné imanie
1
Zmena základného imania
3
A.II.
Kapitálové fondy
A.II.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
A.III.
Fondy zo zisku celkom
A.III.
Zákonný rezervný fond
4
1
0
0
6 549
-381 423
6 549
-381 423
48 241
32 489
48 241
32 489
A.IV.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
514 863
215 577
A.IV.
Nerozdelený zisk minulých rokov
1
514 863
215 577
Neuhradená strata minulých rokov
2
0
0
299 519
315 038
33 770 956
30 468 473
A.V.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
B.
Záväzky
B.I.
Rezervy súčet
141 740
112 544
B.I.
Rezervy zákonné krátkodobé
2
62 886
59 599
Ostatné krátkodobé rezervy
4
78 854
52 945
B.II.
Dlhodobé záväzky súčet
1 172
431 441
B.II.
Záväzky zo sociálneho fondu
8
1 172
841
Ostatné dlhodobé záväzky
9
0
430 600
628 044
724 488
297 226
285 694
B.III.
Krátkodobé záväzky
B.III.
Záväzky z obchodného styku
1
Nevyfakturované dodávky
2
14 439
14 420
Záväzky voči zamestnancom
6
16 145
11 064
Záväzky zo sociálneho poistenia
7
9 172
6 664
Daňové záväzky a dotácie
8
72 646
114 763
Ostatné záväzky
9
218 416
291 883
B.V.
Bankové úvery a výpomoci
33 000 000
29 200 000
B.V.
Bankové úvery dlhodobé
1
15 500 000
5 000 000
Bežné bankové úvery
2
17 500 000
24 200 000
C.
Časové rozlíšenie
20 215
42 858
C.
Výdavky budúcich období
2
19 828
34 919
Výnosy budúcich období dlhodobé
3
0
442
Výnosy budúcich období krátkodobé
4
pasíva spolu
www.toyotafinance.sk
387
7 497
37 647 796
33 680 465
23
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
Výkaz ziskov a strát
Pozn.
prílohy
31. marca 2011
31. marca 2010
Netto
EUR
Netto
EUR
3 253 279
4 748 881
3 253 144
4 748 881
135
0
778 007
580 202
778 007
580 202
769 526
838 253
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
I.
Tržby z predaja tovaru
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
+
Obchodná marža
II.
Výroba
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
B.
Výrobná spotreba
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1
53 027
31 914
Služby
2
716 499
806 339
+
Pridaná hodnota
C.
Osobné náklady
C.
Mzdové náklady
1
8 616
-258 051
350 440
279 009
1
263 168
207 128
Náklady na sociálne poistenie
3
74 271
60 312
Sociálne náklady
4
13 001
11 569
D.
Dane a poplatky
E.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobého hmotného majetku
455
749
78 774
109 528
III.
F.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
4
19 036
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0
19 026
G.
IV.
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
81 839
223 463
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
109 518
115 348
H.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z predaja derivatových operácií
L.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
X.
Výnosové úroky
N.
Nákladové úroky
XI.
Kurzové zisky
O.
Kurzové straty
P.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
S.
Daň z príjmov z bežnej činnosti
S.
- splatná
S.
- odložená
**
***
34 888
39 029
-428 258
-794 471
0
0
403 583
505 675
1 936 602
2 349 477
567 294
572 960
297
47
2 687
8 435
15 928
14 357
947 407
1 248 097
219 630
138 588
1
194 547
169 721
2
25 083
-31 133
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
299 519
315 038
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
299 519
315 038
24
výročná správa 2011
Poznámky k účtovnej závierke zostavenej
k 31. marcu 2011
A. Základné informácie
1. Obchodné meno a sídlo
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
Gagarinova 7/C
821 03 Bratislava
Spoločnosť Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. (ďalej len
„Spoločnosť“) bola založená zakladateľskou listinou dňa 11.
októbra 2004 a do Obchodného registra bola zapísaná 5. januára
2005 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro,
vložka 34399/B). IČO Spoločnosti je 35 915 404.
2. Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu
z Obchodného registra
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
administratívne práce
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom
(veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
nákup a predaj motorových vozidiel a autopríslušenstva
činnosť poisťovacieho agenta
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
3. Neobmedzené ručenie
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných
účtovných jednotkách.
4. Priemerný počet zamestnancov
Spoločnosti mala v hospodárskom roku 2011 priemerne 10
zamestnancov, z toho 2 vedúcich zamestnancov (v hospodárskom
roku 2010 Spoločnosť evidovala priemerne 9 zamestnancov,
z toho 2 vedúcich zamestnancov). Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka mala Spoločnosť 11 zamestnancov v hlavnom
pracovnom pomere (ku koncu hospodárskeho roka 2010 Spoločnosť evidovala 9 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere).
5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. marcu 2011 je zostavená
ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. aprila 2010
do 31. marca 2011.
Hospodársky rok Spoločnosti začína od roku 2005 vždy od 1.
apríla a končí 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka. Prvý
hospodársky rok začínal 5. januára 2005 a končil 31. marca 2005.
Táto účtovná závierka zahŕňa obdobie dvanástich mesiacov, t.j. od
1. apríla 2010 do 31. marca 2011.
6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce
účtovné obdobie
Valné zhromaždenie schválilo dňa 30 septembra 2010 účtovnú
závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.
www.toyotafinance.sk
25
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
B. Orgány a spoločníci spoločnosti
1. Orgány Spoločnosti
Konateľ
Dozorná rada
Ing. Aleš Kamarýt
Tsutomu Otsubo
Peter Pollhammer
Ichiro Kiyoshima (od 09. júna 2010)
2. Spoločníci Spoločnosti
Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. marcu 2011 a k 31. marcu
2010:
Výška podielu na základnom imaní
Výška hlasovacích práv
v EUR
%
%
TOYOTA FINANCIAL SERVICES (UK) PLC
2987453
100
100
Spolu
2987453
100
100
Celá výška podielu spoločníka na základnom imaní je k 31. marcu 2011
splatená.
C. Konsolidovaný celok
Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti TOYOTA FINANCIAL SERVICES (UK) PLC, so sídlom na Yew
Tree Bottom Road, Great Burgh, Burgh Heath, Epsom, Surrey, KT 18
5UZ, Veľká Británia. Táto účtovná závierka je súčasťou konsolidovanej
účtovnej závierky skupiny TOYOTA MOTOR CORPORATION, so sídlom
na 1, Toyota – cho, Toyota Citi, Aichi Prefecture 471-8571, Japonsko. Konsolidovanú účtovnú závierku skupiny zostavuje spoločnosť
TOYOTA MOTOR CORPORATION, 1, Toyota – cho, Toyota Citi, Aichi Prefecture 471-8571, Japonsko. Tieto konsolidované účtovné závierky je
možné dostať priamo v sídle uvedených spoločností.
26
výročná správa 2011
D. Učtovné metódy a všeobecné účtovné zásady
1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
3. Zásoby
Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu
nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi
účtovania.
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.
2. Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou,
ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou
obstarávacej ceny nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované
kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého
majetku do používania.
Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu,
ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov
z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania.
Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová
sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Predpokladaná doba
používania
v rokoch
Metóda
odpisovania
Ročná
odpisová
sadzba v %
3, 4, 5
Rovnomerná
20 - 33
Softvér
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu,
ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov
z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania.
Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová
sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Predpokladaná doba
používania
v rokoch
Metóda
odpisovania
Ročná
odpisová
sadzba v %
3, 4, 5, 6, 12
Rovnomerná
8 - 33
2
Rovnomerná
50
Dopravné
prostriedky
4. Pohľadávky
Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou.
Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.
Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden
rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi
menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota
pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných
príjmov a príslušných diskontných faktorov.
5. Finančné účty
Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, zostatky na bankových
účtoch a krátkodobý finančný majetok, pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke.
6. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané
vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej
súvislosti s účtovným obdobím.
7. Opravné položky
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je
opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku
oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje
v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku
oproti jeho oceneniu v účtovníctve.
8. Rezervy
Samostatný hnuteľný majetok
Stroje, prístroje a zariadenia
Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá
zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace
s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo
spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom
A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje
v cene zistenej metódou FIFO.
V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého
majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako
jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená
opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.
Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že
v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom
v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo
majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy
sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným
zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie
nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným
zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.
Rezerva na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri
reklamácii sa tvorí ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so
súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.
Spoločnosť vytvorila rezervy najmä na daňové poradenstvo
a audit, výdavky na reprezentáciu a služby, odmeny pracovníkom
a nevyčerpané dovolenky.
www.toyotafinance.sk
27
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
D. Učtovné metódy a všeobecné účtovné zásady (pokračovanie)
9. Záväzky
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky
pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve,
uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto
zistenom ocenení.
10. Zamestnanecké požitky
Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poistných
fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka,
bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo
súvisia.
11. Splatná daň z príjmu
Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku
daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho
výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné
a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav
daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený
po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň
z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento
rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.
12. Odložená daň z príjmu
Odložená daň z príjmu vyplýva z:
a)rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
b)možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou
sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane
v budúcnosti,
c)možnosti previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové
nároky do budúcich období.
Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej
je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovnať voči
budúcemu základu dane.
Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov,
o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.
13. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané
vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej
súvislosti s účtovným obdobím.
14. Leasing (Spoločnosť je prenajímateľ)
Finančný leasing
V deň odovzdania majetku nájomcovi sa v účtovníctve prenajímateľa účtuje na ťarchu účtu 374 – Pohľadávky z nájmu istina
u prenajímateľa so súvzťažným zápisom v prospech príslušného
účtu účtovej triedy 6 – Výnosy. Vyradenie prenajatého majetku
sa účtuje na ťarchu príslušného účtu nákladov. V deň splatnosti dohodnutých platieb sa v účtovníctve prenajímateľa účtuje
na ťarchu účtu 374 – Pohľadávky z nájmu splatný finančný výnos
so súvzťažným zápisom v prospech účtu 662 – Úroky.
15.Deriváty
Derivátové finančné nástroje, zahŕňajúce úrokové swapy, sa pri
nadobudnutí oceňujú cenou obstarania a ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, reálnou hodnotou.
Zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov sa účtujú bez
vplyvu na výsledok hospodárenia priamo do vlastného imania
na účet 414. Výsledok realizácie zabezpečovacích derivátov sa
účtuje na účtoch 567 – Náklady na derivátové operácie a 667 –
Výnosy z derivátových operácií. Súvzťažným súvahovým účtom je
účet 373 – Pohľadávky/záväzky z pevných termínových operácií.
Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie
na neverejnom trhu sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia priamo do vlastného imania na účet 414. Výsledok realizácie
týchto obchodov sa účtuje na účtoch 567 – Náklady na derivátové
operácie a 667 – Výnosy z derivátových operácií. Súvzťažným
súvahovým účtom je účet 373 – Pohľadávky/záväzky z pevných
termínových operácií.
16. Cudzia mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem preddavkov
prijatých a poskytnutých) sa prepočítavajú na eurá referenčným
výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci
dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v deň, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú
s vplyvom na výsledok hospodárenia.
17. Vykazovanie výnosov
Úrokové výnosy z finančného leasingu sú účtované ako výnosové
úroky na účte 662 – Úroky, vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Na tento účet sú zaúčtované aj úroky z financovania
dealerskej siete formou poskytovania krátkodobých pôžičiek,
ktoré sú počítané rovnakou metódou. Spracovateľské poplatky sú
účtované jednorázovo do tržieb po uzavretí leasingových zmlúv.
Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom
boli služby poskytnuté s ohľadom na stav rozpracovanosti danej
služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb
ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.
Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav
a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.).
Výnosy Spoločnosti tvoria najmä výnosy z operatívneho a finančného leasingu a poskytnutých úverov.
Finančný leasing je obstaranie (poskytnutie z pohľadu prenajímateľa) dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej
zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté
platby počas dohodnutej doby nájmu tohto majetku. Súčasťou
dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku
z prenajímateľa na nájomcu. Dohodnutá doba nájmu je najmenej
60% doby odpisovania podľa daňových predpisov, nie však menej
ako 3 roky. Každá prijatá platba nájomného je alokovaná medzi
splátku istiny a finančné výnosy, ktoré sú vypočítané metódou
efektívnej úrokovej miery. Finančné výnosy sa účtujú v prospech
účtu 662 – Úroky.
28
výročná správa 2011
E. Aktíva
1. Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1. apríla 2010 do 31. marca 2011 je uvedený v tabuľke na strane 7.
Spoločnosť nemá na žiaden dlhodobý hmotný majetok zriadené záložné
právo v prospech veriteľa.
Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených
krádežou, živelnou pohromou (a ďalšie prípady) až do výšky 132 715 EUR
(2010: 132 715 EUR). Havarijné poistenie firemných vozidiel je dojednané
pre prípad havárie, živelnej udalosti a odcudzenia až do výšky 119 475 EUR
(2010: 67 660 EUR).
Nehmotný majetok zaúčtovaný priamo do nákladov predstavoval k 31.
marcu 2011 čiastku 4 783 EUR (k 31. marcu 2010: 5 632 EUR).
Hmotný majetok zaúčtovaný priamo do nákladov predstavoval k 31. marcu
2011 čiastku 4 026 EUR (k 31. marcu 2010: 4 703 EUR).
Spoločnosť neeviduje a neužíva žiaden nehnuteľný majetok, pri ktorom
zatiaľ nebolo vlastnícke právo zapísané do katastra nehnuteľností.
Prehľad o pohybe dlhodobého majetku (v EUR)
Obstarávacia cena
Názov
Softvér
1. 4. 2010
Prírastky
Úbytky
71 717
Presuny
31. 3. 2011
-
62 196
133 913
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
128 233
107 381
-
-62 196
173 418
Dlhodobý nehmotný majetok spolu
199 950
107 381
-
-
307 331
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
240 425
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
-
26 456
78 621
292 590
78 621
-
-78 621
-
Dlhodobý hmotný majetok spolu
240 425
78 621
26 456
-
292 590
Dlhodobý majetok spolu
440 375
186 002
26 456
-
599 921
Oprávky/Opravné položky
Názov
Softvér
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1. 4. 2010
Prírastky
30 611
Úbytky
Presuny
31. 3. 2011
10 561
-
-
41 172
-
-
-
-
-
30 611
10 561
-
-
41 172
141 395
68 213
26 456
-
183 152
-
-
-
-
-
Dlhodobý hmotný majetok spolu
141 395
68 213
26 456
-
183 152
Dlhodobý majetok spolu
172 006
78 774
26 456
-
224 324
31. 3. 2011
31 .3. 2010
Dlhodobý nehmotný majetok spolu
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
Zostatková cena
Názov
Softvér
92 741
41 106
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
173 418
128 233
Dlhodobý nehmotný majetok spolu
266 159
169 339
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
109 438
99 030
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
-
-
Dlhodobý hmotný majetok spolu
109 438
99 030
Dlhodobý majetok spolu
375 597
268 369
Prírastky k oprávkám a opravným položkám pozostávajú z nasledovných položiek:
551 – Odpisy dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku
www.toyotafinance.sk
29
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
E. Aktíva (pokračovanie)
2. Zásoby
Spoločnosť netvorila opravnú položku k zásobám.
Na zásoby nie je zriadené žiadne záložné právo v prospech veriteľov.
Prírastky a úbytky zásob v priebehu roka sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (v EUR):
Stav
k 1. 4. 2010
Materiál
Prírastky
Úbytky
Stav
k 31. 3. 2011
8 023
13 839
19 254
2 608
Tovar
32 815
3 283 042
3 273 146
42 711
Spolu
40 838
3 296 880
3 292 399
45 319
Prírastky a úbytky zásob predstavujú nákup a následný finančný
leasing vozidiel.
3. Pohľadávky
Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je
zobrazený v nasledujúcej tabuľke (v EUR):
Stav
k 1. 4. 2010
Tvorba
Pohľadávky z obchodného styku
525297
144493
Ostatné pohľadávky
135556
71380
Spolu
660853
215873
Zúčtovanie –
použitie OP
91230
Zúčtovanie –
rozpustenie
OP
Stav
k 31. 3. 2011
61375
517185
13720
72659
120557
104950
134034
637742
Spoločnosť tvorila opravnú položku k pohľadávkam pri ktorých
existuje riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí.
Veková štruktúra dlhodobých a krátkodobých pohľadávok po
znížení o hodnotu opravnej položky je uvedená v nasledujúcej
tabuľke (v EUR):
31. 3. 2011
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
Spolu
34 923 600
31. 3. 2010
32 039 973
771 188
623 789
35 694 788
32 663 762
Výška celkových pohľadávok podľa splatnosti po zohľadnení
opravnou položkou je uvedená v nasledujúcej tabuľke (v EUR):
31. 3. 2011
31. 3. 2010
Pohľadávky do 1 roka
15 798 482
16 213 349
Pohľadávky od 1 do 5 rokov
17 381 907
14 776 324
2 514 399
1 674 089
35 694 788
32 663 762
Pohľadávky nad 5 rokov
Spolu
Pohľadávky v celkovej výške 4 410 138 EUR sú kryté záložným
právom. Spoločnosť má záložným právom kryté pohľadávky
zo spotrebiteľských úverov poskytnutých na prefinancovanie kúpy
vozidiel značky Toyota a Lexus, kedy je na žiadosť odberateľa tento
zapísaný v Osvedčení o evidencii vozidla ako vlastník a držiteľ
vozidla.
Na žiadne pohľadávky nebolo v prospech banky (alebo záložného
veriteľa) zriadené záložné právo.
30
výročná správa 2011
E. Aktíva (pokračovanie)
S pohľadávkami nemá Spoločnosť obmedzené právo disponovať.
Pohľadávky z finančného leasingu predstavovali k 31. marcu 2011
hodnotu 4 993 090 EUR a boli vykázané na účte 374.
Pohľadávky z finančného leasingu sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke (v EUR):
31. 3. 2011
31. 3. 2010
Celková suma dohodnutých platieb:
- istina k budúcim splátkam
- neuhradené splatné splátky
Spolu
4 927 407
8 345 202
65 683
79 011
4 993 090
8 424 213
Budúce úroky vyplývajúce z uzatvorených leasingových zmlúv
k 31. marcu 2011 predstavovali 495 836 EUR (k 31. marcu 2010:
874 766 EUR).
Celková suma dohodnutých platieb vrátane budúcich úrokov
podľa doby splatnosti:
31. 3. 2011
31. 3. 2010
Celková suma dohodnutých platieb podľa doby splatnosti:
- do jedného roka vrátane
3 187 120
5 320 122
- od jedného roka do piatich rokov vrátane
2 301 806
3 978 857
-
-
5 488 926
9 298 979
- viac ako päť rokov
Spolu
Pohľadávky z poskytnutých úverov zákazníkom predstavovali
k 31. marcu 2011 hodnotu 19 716 908 EUR a boli vykázané na
účte 315 (k 31. marcu 2010 sumu 15 329 271 EUR).
Spoločnosť poskytuje dealerom krátkodobé a dlhodobé financovanie, vo forme spotrebiteľských, prevádzkových a investičných
úverov, ktoré eviduje na pohľadávkovom účte 315 – Ostatné
pohľadávky. Celková hodnota takýchto pohľadávok činila k 31.
marcu 2011 sumu 10 594 644 EUR (k 31. marcu 2010 sumu 8 383
202 EUR).
4. Odložená daňová pohľadávka
Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcej
tabuľke (v EUR):
31. 3. 2011
31. 3. 2010
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov a ich daňovou základňou:
- dlhodobý majetok
- pohľadávky
- rezervy
- ostatné (deriváty)
Spolu
Sadzba dane
Odložená daňová pohľadávka
www.toyotafinance.sk
-6 590
-8 560
496 505
658 609
42 904
7 748
-8 084
469 242
524 735
1 127 039
19 %
19 %
99 700
214 137
31
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
E. Aktíva (pokračovanie)
Zmena odloženej daňovej pohľadávky je uvedená v nasledujúcej
tabuľke (v EUR):
2011
Stav k 1. aprílu
Stav k 31. marcu
Zmena
2010 214 137
217 065
99 700
214 137
-114 437
-2 928
- zaúčtované ako náklad (Pozn. I)
-25 083
31 133
- zaúčtované na účty vlastného imania (Pozn. F1)
-89 354
-34 061
5. Finančné účty
Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladni, účty v bankách
a krátkodobý finančný majetok. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.
Stav
k 31. 3. 2011
Peňažné prostriedky
Stav
k 31. 3. 2010
1 380 602
583 131
779
681
1 379 823
582 450
Peňažné ekvivalenty
1 662
5 715
Stravovacie poukážky
992
2 000
Univerzál poukážky
670
3 715
1 382 264
588 846
Pokladňa
Bankové účty
Spolu
6. Časové rozlíšenie
Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke (v EUR):
Stav
k 31. 3. 2011
Stav
k 31. 3. 2010
Náklady budúcich období:
19 089
8 221
- nájom + služby k nájmu
11 364
-
- poistenie (havarijné, zákonné, cestovné, majetku)
2 040
1 540
- licencie, služby k sofvéru, služby k hardvéru, internet
3 617
1 068
- ČR poistenia na retailových zmluvách
- školenie, odborná literatúra
- ostatné
Príjmy budúcich období:
- úroky z leasingových zmlúv
-
2 588
474
389
1 594
2 636
130 739
110 429
20 553
34 173
- provízie
106 444
76 256
- ostatné
3 742
-
149 828
118 650
Spolu
32
výročná správa 2011
F. Pasíva
1. Vlastné imanie
Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu účtovného obdobia
je uvedený v nasledujúcej tabuľke (v EUR):
Rozdelenie
HV roku
2010
Stav
k 1. 4. 2010
Základné imanie
2 987 453
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
Oceňovacie
rozdiely
Stav
k 1.4.2011
-
-
-
-381 423
-
-
387 972
6 549
32 489
15 752
-
-
48 241
Zákonný rezervný fond
Neuhradená strata minulých rokov
2 987 453
-
-
-
-
-
215 577
299 286
-
-
514 863
315 038
-315 038
299 519
-
299 519
3 169 134
-
299 519
387 972
3 856 625
Nerozdelený zisk minulých rokov
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie
Spolu
HV bežného
účtovného
obdobia
Prehľad ziskov a strát, ktoré boli účtovné priamo na účty vlastného
imania (v EUR):
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov:
- zmena reálnej hodnoty derivátov obchodovaných na neverejnom trhu
477 326
- zmena odloženej daňovej pohľadávky
-89 354
Spolu
387 972
Účtovný zisk za rok 2010 vo výške 299 519 EUR bol rozdelený
nasledovne (v EUR):
Výplata dividend
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov
Spolu
284 531
14 988
299 519
Štatutárny orgán navrhuje rozdeliť zisk za rok 2011 nasledovne:
- prídel do rezervného fondu vo výške 14 899 EUR
- výplata podielu na zisku spoločníkom vo výške 283 085 EUR
www.toyotafinance.sk
33
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
F. Pasíva (pokračovanie)
2. Rezervy
Prehľad rezerv je uvedený v nasledujúcej tabuľke (v EUR):
Stav
k 1. 4. 2010
Tvorba
Použitie
Stav
k 1.4.2011
Rozpustenie
Krátkodobé rezervy zákonné
Právne služby, služby notára
3 336
5 673
3 336
-
5 673
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia
9 280
11 564
9 280
-
11 564
Služby k SW, HW
5 014
7 680
5 014
-
7 680
Telefónne poplatky, poštovné poplatky, skladové služby
1 577
720
1 577
-
720
Služby k nájmu
4 320
4 101
4 320
-
4 101
21 900
29 211
21 900
-
29 211
Reklamné služby, inzercia
1 179
1 426
1 179
-
1 426
Energie
1 008
1 077
1 008
-
1 077
Iné
11 985
1 442
6 668
5 317
1 434
Krátkodobé rezervy zákonné spolu
59 599
62 894
54 282
5 317
62 886
996
650
996
-
650
Daňové poradenstvo, audit
Krátkodobé rezervy ostatné
Členské a iné poplatky
Odmeny pracovníkom
Reklamné služby, inzercia
Výdavky na reprezentáciu, cestovné
Iné
Krátkodobé rezervy ostatné spolu
Rezervy spolu
-
29 450
-
-
29 450
7 945
5 150
7 945
-
5 150
39 760
26 683
-
39 760
26 683
4 244
16 913
4 244
-
16 921
52 945
78 846
13 185
39 760
78 854
112 544
141 740
67 467
45 077
141 740
3. Záväzky
Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej
doby splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke (v EUR):
Stav
k 31. 3. 2011
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky spolu
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou než 5 rokov
Dlhodobé záväzky spolu
34
558 887
Stav
k 31. 3. 2010
720 525
69 157
3 963
628 044
724 488
1 172
431 441
-
-
1 172
431 441
výročná správa 2011
4. Sociálny fond
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia
sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (v EUR):
Stav
k 31. 3. 2011
Stav k 1. aprílu
Tvorba na ťarchu nákladov
Čerpanie
Stav k 31. marcu
Krátkodobé záväzky spolu
Stav
k 31. 3. 2010
841
550
1201
1038
870
747
1172
841
628 044
724 488
5. Bankové úvery
Prehľad bankových úverov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Typ úveru / účel
Ročný úrok
%
Mena
Stav
k 31. 3. 2011
Splatnosť
Stav
k 31. 3. 2010
Kontokorent
EUR
-
-
Prevádzkový úver - CITIBANK
EUR
1,49
29.7.2011
2 000 000
2 000 000
-
Prevádzkový úver - CITIBANK
EUR
1,59
29.10.2010
-
1 000 000
Prevádzkový úver - CITIBANK
EUR
1,51
14.3.2011
-
9 000 000
Prevádzkový úver - CITIBANK
EUR
1,65
29.4.2011
1 500 000
-
Prevádzkový úver - HSBC
EUR
1,86
31.5.2010
-
800 000
Prevádzkový úver - HSBC
EUR
1,7
30.4.2011
1 500 000
-
Prevádzkový úver - HSBC
EUR
2,05
30.11.2011
5 000 000
-
Prevádzkový úver - ING
EUR
2,24
31.5.2010
-
1 500 000
Prevádzkový úver - ING
EUR
2,2
31.8.2011
5 000 000
-
Prevádzkový úver - ING
EUR
1,65
29.4.2011
500 000
Prevádzkový úver - VÚB
EUR
1,4
26.8.2010
Prevádzkový úver - VÚB
EUR
1,65
29.4.2011
500 000
-
Prevádzkový úver - VÚB
EUR
2,23
30.9.2011
1 500 000
-
17 500 000
24 200 000
Krátkodobé úvery spolu
9 900 000
Prevádzkový úver - CITIBANK
EUR
2,32
28.9.2012
2 000 000
-
Prevádzkový úver - CITIBANK
EUR
2,47
29.3.2014
3 000 000
-
Prevádzkový úver - HSBC
EUR
2,05
29.3.2013
1 000 000
-
Prevádzkový úver - ING
EUR
1,65
31.8.2011
-
5 000 000
Prevádzkový úver - ING
EUR
2,2
29.11.2013
4 500 000
-
Prevádzkový úver - VÚB
EUR
2,05
31.7.2012
5 000 000
-
Dlhodobé úvery spolu
15 500 000
5 000 000
Spolu
33 000 000
29 200 000
Úvery nie sú zabezpečené.
www.toyotafinance.sk
35
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
F. Pasíva (pokračovanie)
6. Časové rozlíšenie
Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke
(v EUR):
Stav
k 31. 3. 2011
Stav
k 31. 3. 2010
Výdavky budúcich období:
- úroky z prijatých prevádzkových úverov
19828
34919
Výnosy budúcich období:
- výnosy z finančného leasingu
Stav k 31. marcu
387
7939
20 215
42858
7. Záväzky z derivátových obchodov
Štruktúra záväzkov z derivátových obchodov je uvedená v nasledujúcej tabuľke (v EUR):
Stav
k 31. 3. 2011
Záväzky z derivátových obchodov krátkodobé
104 190
38 641
-
430 601
96 107
-
Záväzky z derivátových obchodov dlhodobé
Pohľadávky z derivátových obchodov krátkodobé
Stav
k 31. 3. 2010
G. Výnosy
1. Tržby za vlastné výkony a tovar
Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov,
t.j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú
uvedené v nasledujúcej tabuľke (v EUR):
Predaj služieb
2011
Predaj tovaru
2010
2011
Spolu
2010
2011
2010
Slovenská republika
778 007
580 202
3 253 279
4 748 881
4 031 286
5 329 083
Spolu
778 007
580 202
3 253 279
4 748 881
4 031 286
5 329 083
2011
2010
2. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Prehľad ostatných významných výnosov z hospodárskej činnosti
je uvedený v nasledujúcej tabuľke (v EUR):
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
45 004
58 094
Ostatné výnosy súvisiace s finančným leasingom a poskytnutými úvermi
64 514
56 523
Ostatné
Spolu
36
-
730
109 518
115 348
výročná správa 2011
3. Finančné výnosy
Prehľad finančných výnosov je uvedený v nasledujúcej tabuľke (v
EUR)
2011
Výnosy z finančného leasingu
Výnosy z poskytnutých úverov
2010
631 536
1 006 355
1 304 113
1 342 551
953
571
Ostatné
Kurzové zisky
Realizované kurzové zisky
Spolu
297
47
1 936 899
2 349 524
2011
2010
H. Náklady
1. Náklady na poskytnuté služby
Prehľad nákladov na poskytnuté služby je uvedený v nasledujúcej
tabuľke (v EUR):
Služby k hadrvéru, služby k sofvéru, licencie
21 226
24 657
Telefónne, poštovné a notárske poplatky
44 653
65 144
Nájomné + služby k nájmu
68 018
69 371
Právne, ekonomické a iné poradenstvo
45 272
57 590
Náklady na overenie účtovnej závierky audítorom
46 200
39 500
Náklady na inzerciu, reklamu
20 732
19 014
207 805
174 023
3 900
5 526
Provízie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
57 950
98 859
Služby súvisiace s finančným lízingom, poskytnutými úvermi
90 155
111 201
Školenia
Skladové a dátové služby, členské poplatky
4 431
9 693
13 771
12 077
Opravy a údržba
8 217
2 738
Ostatné služby
84 169
116 946
716 499
806 339
Spolu
2. Ostatné náklady z hospodárskej činnosti
Prehľad ostatných významných nákladov z hospodárskej činnosti
je uvedený v nasledujúcej tabuľke (v EUR):
2011
2010
Koeficient DPH
30 721
30 672
Súdne poplatky
2 128
6 232
Ostatné
Spolu
www.toyotafinance.sk
2 039
2 125
34 888
39 029
37
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
H. Náklady (pokračovanie)
3. Finančné náklady
Prehľad finančných nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke
(v EUR):
2011
2010
Nákladové úroky z prijatých úverov
567 294
572 960
Náklady na derivátové operácie
403 583
505 675
Firemné poistenie
4 253
4 389
Bankové poplatky
11 675
9 968
Realizované kurzové straty
Spolu
2 687
8 435
989 492
1 101 427
I. Dane z príjmov
Prechod od teoretickej k vykázanej dani z príjmov je uvedený
v nasledujúcej tabuľke (v EUR):
2011
2010
Výsledok hospodárenia pred zdanením
519 149
453 626
- z toho: teoretická daň pri sadzbe 19 %
98 638
86 189
Daňovo neuznané náklady pri sadzbe 19%
120 992
52 339
Celková vykázaná daň
219 630
138 588
Splatná daň
194 547
169 721
25 083
-31 133
Celková vykázaná daň
219 630
138 588
Efektívna sadzba dane
42,00 %
31,00 %
Odložená daň (poznámka E4)
J. Údaje na podsúvahových účtoch
1. Majetok vzatý do prenájmu
Spoločnosť nemá v nájme žiaden hnuteľný majetok, či už na operatívny leasing alebo finančný leasing.
Spoločnosť má od 8. januára 2007 v nájme administratívne a skladové priestory na Gagarinovej ulici 7/C od spoločnosti MACRO,
spol. s r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov je uzavretá na
dobu určitú od 8. januára 2007 do 31. januára 2015, s možnosťou predĺženia vždy o 1 rok. Nájom je možné kedykoľvek ukončiť
dohodou zmluvných strán.
2. Majetok daný do prenájmu
Spoločnosť prenajíma formou finančného leasingu fyzickým
a právnickým osobám s trvalým bydliskom resp. sídlom v SR osobné a úžitkové vozidlá značky Toyota a Lexus. K 31. marcu 2011
spoločnosť evidovala 1 090 platných leasingových zmlúv (k 31.
marcu 2010 evidovala 1 634 platných zmlúv). Zostatok financovanej čiastky predstavoval k 31. marcu 2011 čiastku 4 903 669 EUR
(k 31. marcu 2010 čiastku 8 312 703 EUR).
38
výročná správa 2011
K. Iné aktíva a pasíva
1. Prípadné ďalšie záväzky
Spoločnosť nemá žiadne ďalšie záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.
Vzhľadom na to, že viaceré oblasti slovenského daňového práva
(napr. legislatíva ohľadom transferového oceňovania) doteraz
neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich
budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné
kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne
precedensy príp. oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku
ktorých by jej vznikol v budúcnosti významný náklad.
2. Ostatné finančné pohľadávky/záväzky
Spoločnosť eviduje nasledujúce finančné pohľadávky a záväzky:
Spoločnosť platí na bežné bankové úvery floatingový úrok (aktuálny trhový úrok v čase čerpania úveru) zatiaľ čo z retailových
leasingových a úverových zmlúv prijíma fixné (vopred stanovené
pevné) úroky. Pre prípad zabezpečenia floatingových (aktuálnych)
úrokových sadzieb uzatvára Spoločnosť finančné deriváty – swapy
na úrokovú mieru. Zmena reálnej hodnoty týchto finančných
derivátov sa účtuje bez vplyvu na výsledok hospodárenia priamo
do vlastného imania na účet 414. Reálna hodnota finančných
derivátov - pohľadávok je ku dňu 31. marcu 2011 vo výške 8 084
EUR (k 31. marcu 2010 vo výške 0 EUR) a finančných derivátov
- záväzkov vo výške 0 EUR (k 31. marcu 2010 vo výške 469 242
EUR). Nominálna hodnota uzavretých úrokových swapov bola
k 31. marcu 2011 15 251 901 EUR (k 31. marcu 21 362 662 EUR).
Expirácia posledného swapu je 25. marca 2015.
Spoločnosť obstaráva tieto deriváty za účelom krytia svojho
úrokového rizika, avšak k 31. marcu 2011 nespĺňajú podmienky
pre zabezpečovacie účtovníctvo, a preto sa považujú za deriváty
určené na obchodovanie na neverejnom trhu.
L. P
ríjmy a výhody členov štatutárnych, dozorných
a iných orgánov spoločnosti
Členovia dozornej rady Spoločnosti za ich činnosť v rámci dozorných orgánov Spoločnosti a štatutárny orgán nepoberali v hospodárskom roku 2011 (ani v roku 2010) žiadne príjmy.
www.toyotafinance.sk
39
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
M. Ekonomické vzťahy spoločnosti a spriaznených osôb
3. Finančné náklady
Počas účtovného obdobia Spoločnosť uskutočnila transakcie
s nasledovnými spriaznenými osobami:
Toyota Financial Services Czech s.r.o., Bavorská 2662/1,
155 00 Praha – Stodulky, Česká republika
Toyota Motor Slovakia s.r.o., Gagarinova 7/C, 821 03 Bratislava,
Slovenská republika
Toyota Motor Czech spol. s r.o., Bavorská 2662/1,
155 00 Praha – Stodulky, Česká republika
Toyota Financial Services (UK) PLC, Yew Tree Bottom Road,
Great Burgh, Burgh Heath, Epsom,
Surrey, KT 18 5UZ, Velka Británia
Digital Cruise Europe NV/SA, Astra Gardens (2nd Floor),
Belgicastraat 13, 1930 Zaventen, Belgicko
Toyota Kreditbank GmbH, Great Burgh, Burgh Heath, Epsom,
Surrey, KT 18 5UZ, Velká Británia
Toyota Financial Services Corporation, 2-Chome,
Naka-ku, ­460-0003 Nagoya, Japonsko
Toyota Tschucho ID System GmbH, Carl Schutz Strasse 2,
414 60 Neuss, Nemecko
Transakcie so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (v EUR):
2011
2010
Predaj
Predaj výrobkov, služieb a tovaru
160 314
5
Finančné výnosy
150 416
83 712
Nákup
Nákup hmotného majetku
883
66 485
41 498
20 967
490
64 643
Stav
k 31. 03. 2011
Stav
k 31. 03. 2010
Pohľadávky z obchodného styku
90 581
41 201
Aktíva spolu
90 581
41 201
Služby k softvéru, licenčné poplatky
Ostatné služby
Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými
osobami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (v EUR):
Záväzky z obchodného styku
Pasíva spolu
Spoločnosť
nemá dohodnuté žiadne obchody s ovládanou osobou,
ktoré neboli v účtovnom období hospodárskeho roku 2011 uskutočnené.
40
175
1 878
175
1 878
výročná správa 2011
N. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, do dňa jej zostavenia
Po 31. marcu 2011 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali
zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2011.
O. P
rehľad peňažných tokov za rok 2011
Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy.
2011
EUR
2010
EUR
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Peňažné toky z prevádzky
-4 100 418
-2 847 580
1 936 222
2 349 477
-178 448
-234 180
89 354
34 061
-2 253 290
-698 222
-186 002
-95 577
4
19 036
-185 998
-76 541
3 800 000
900 000
-567 294
-572 960
3 232 706
327 040
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
793 418
-447 723
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka
588 846
1 036 569
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka
1 382 264
588 846
Prijaté úroky
Zaplatená daň z príjmov
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Peňažné toky z investičnej činnosti
Nákup dlhodobého majetku
Príjmy z predaja stálych aktív
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti
Peňažné toky z finančnej činnosti
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk
Zaplatené úroky
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti
www.toyotafinance.sk
41
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
O. Prehľad peňažných tokov za rok 2011 (pokračovanie)
Peňažné toky z prevádzky
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)
2011
EUR
2010
EUR
519 149
453 626
Odpisy dlhodobého majetku
78 774
109 528
Ostatné rezervy
29 196
43 363
Úpravy o nepeňažné operácie:
Opravná položka k pohľadávkam
Úrokové výnosy netto
Zisk/strata z predaja stálych aktív
-23 111
150 496
-1 369 308
-1 776 517
-4
-10
Zmena ocenenia derivátov cez vlastné imanie
387 972
315 201
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu
-377 332
-704 313
-3 121 972
-1 234 371
-53 821
-15 714
Zmena pracovného kapitálu:
Úbytok/(Prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok
Úbytok/ (Prírastok) účtov časového rozlíšenia netto
Úbytok/(Prírastok) zásob
(Úbytok)/Prírastok záväzkov
Peňažné toky z prevádzky
-4 481
-6 003
-542 812
-887 179
-4 100 418
-2 847 580
Peňažné prostriedky
Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky
na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku
účtu „Peniaze na ceste“, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným
účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.
Peňažné ekvivalenty
Peňažnými ekvivalentmi (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu
sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej
zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu zostavenia účtovnej závierky, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú
lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné
akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch
mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Zostavené dňa: 31. 05. 2011
Schválené dňa: 30. 09. 2011
Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Ing. Aleš Kamarýt
Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej
závierky:
Ing. Monika Koškárová
Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Ing. Monika Koškárová
42
výročná správa 2011
www.toyotafinance.sk
43
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
Gagarinova 7/C
821 03 Bratislava
tel.:
+421 2 4821 3851
fax: +421 2 4821 3871
e-mail: [email protected]
www.toyotafinance.sk
Download

Výročná správa za rok 2011 - Toyota Financial Services