Hospodársky rok
2012 Výročná správa
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
2
výročná správa 2012
Obsah
Úvod
4
E. Aktíva
32
Spoločnosť
6
F. Pasíva
39
Milníky hospodárskeho roku 2012
7
G. Výnosy
46
Produkty a služby
8
H. Náklady
47
Retail
9
I. Dane z príjmov
48
Wholesale
15
J. Údaje na podsúvahových účtoch
49
Poistenie
16
K. Iné aktíva a pasíva
49
Technológia a internet
17
Riadenie rizík
18
L. Príjmy a výhody členov štatutárnych, dozorných
a iných orgánov spoločnosti
49
Stratégia pre hospodársky rok 2013
18
M. Ekonomické vzťahy spoločnosti a spriaznených osôb
50
Správa nezávislého audítora
19
N. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, do dňa jej zostavenia
51
O. Prehľad peňažných tokov za rok 2011
52
Účtovná závierka
22
Súvaha zostavená k 31. marcu 2012
24
Výkaz ziskov a strát
26
Poznámky k účtovnej závierke
27
A. Základné informácie
27
B. Orgány a spoločníci spoločnosti
28
C. Konsolidovaný celok
28
D. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady
29
www.toyotafinance.sk
3
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
Úvod
Vážené dámy a páni,
Vážení priatelia,
V predchádzajúcom finančnom (hospodárskom) roku sme si
naplánovali udržať náš obchodný podiel v rámci financovania vozidel
Toyota a Lexus a taktiež sme sa chceli zamerať na dokončenie
zostávajúcich častí webového portálu „TFS ONLINE“, ktorý slúži na
podporu našich koncových zákazníkov a spolupracujúcich obchodných
partnerov (dealerov).
Je mi potešením konštatovať, že obidve úlohy sme splnili, hoci za
pomerne zložitej situácie danej vonkajším okolím.
Čelili sme problémom daným živelnou katastrofou v Japonsku, ktorá
ohrozila výrobu a dodávky vozidiel Toyota a Lexus do Európy. Potýkali
sme sa s novou legislativou upravujúcou naše podnikanie nielen
v oblasti finančných služieb, ale aj poistenia.
Taktiež nás stále, tak ako všetky obchodné firmy (a nielen tie) ohrozuje
nestabilné ekonomické prostredie, ktoré významne ovplyvňuje
zákaznícky dopyt.
Aj napriek tomu náš trhový podiel reprezentovaný finančnou
penetráciou vo výške 39,86% (znamená koľko % vozidiel zo 100 novo
predaných bolo našou spoločnosťou financovaných) dokazuje, že sme
boli úspešní. Dosiahli sme to kampaňmi na podporu predaja vozidiel.
4
Opätovne sme siahli po osvedčenej evolúcií produktu Toyota Genio Toyota Genio 50/50, s ktorým sme na slovenskom trhu kedysi začínali,
následne sme potom pridali aj ďalšiu verziu tohto úverového produktu
Toyota Genio 3/3.
Čomu sme nezabránili bol ale pokles aktív. Ten bol spôsobený nižšími
prodajmi vozidiel a súčasne aj nižšími financovanými čiastkami
(poskytnuté výšky úverov tak koncovým zákazníkom, ako aj
spolupracujícim partnerom - dealerom).
Na druhú stranu aj napriek poklesu aktív naša firma vykázala najvyšší
zisk vo svojej doterajšej histórií. To bolo spôsobené kvalitným riadením
strany prevádzkových nákladov, ale aj rizika.
Taktiež sa nám nakoniec podarilo pripraviť k spusteniu zostávajúce
časti webového portálu TFS ONLINE - nástroje Kalkulácia poistenia
a Kalkulácie splátok pre našich koncových zákazníkov a aplikáciu
Decision Maker pre našich partnerov – dealerov.
Naša práca bola v tejto oblasti sťažená zabezpečovaním
bezpodmienečného súladu systémov a dokumentácie z nich
vychádzajúcich s novo prijatou legislatívou za súčinnosti našich
právnych poradcov dodávateľov systému. Celé riešenie sa potom
niekoľko krát upravovalo a testovalo tak, aby sme zabezpečili
bezproblémový prechod na pilotný, ostrý beh. Do tohoto režimu sme
potom prešli na konci finančného roku 2012.
výročná správa 2012
V mesiaci 8/2012 sme taktiež v súlade s našou stratégiou prispôsobili
našu organizačnú štruktúru. Nanovo tak vznikol v rámci obchodného
útvaru tím, ktorý má na starosti starostlivosť o koncového zákazníka,
a to v oblasti od uzavretia leasingovej/úverovej zmluvy až po jej riadne
ukončenie, splatenie.
Od tejto zmeny si sľubujeme zabezpečenie väčšej flexibility smerom ku
klientom a spolupracujúcim dealerom.
Výsledky tohto finančného roku boli opäť ovplyvnené vynikajúcou
spoluprácou s našimi obchodnými partnermi – dealerskou sieťou
Toyota a Lexus, distribútormi vozidiel - TOYOTA MOTOR CZECH spol.
s r.o. a TOYOTA MOTOR SLOVAKIA s.r.o a oboma spolupracujúcimi
poisťovateľmi - Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. a Generali
Slovensko poisťovňa, a.s..
Vedeniu a zamestnancom všetkých týchto organizácií v mene našej
firmy ďakujem za ich podporu a spoluprácu.Nový hospodářský rok
opět nebude jednoduchý, pevně však věřím, že se nám naše plány
podaří realizovat.
Ďalší, nový finančný rok 2013 by sme sa mali opäť venovať udržaniu
nášho obchodného podielu. Očakávame totiž, že situácia v oblasti
dopytu, či už po automobiloch alebo finančných službách bude stále
nevyrovnaná.
Okrem toho sa zameriame na rozšírenie našej ponuky pre
hotovostných zákazníkov a to v oblasti poistenia.
Verím, že pri písaní úvodu k novej výročnej správe budem opäť
hodnotiť pozitíva.
S úctou
Ing. Aleš Kamarýt
konateľ
V Prahe, 20. augusta 2012
Samozrejme ďakujem aj všetkým svojim kolegyniam a kolegom – práce
na projekte TFS ONLINE pri súčasnej udržateľnej kvalite práce nebola
jednoduchá výzva a vyžadovalo to ich pochopenie, aktivitu a ochotu
dať veciam niečo navyše…
www.toyotafinance.sk
5
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka
Rok končiaci 31. marca 2012
Spoločnosť
Základné údaje
Názov
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
IČO
35 915 404
Sídlo
Gagarinova 7/C, 821 03 Bratislava
Dátum vzniku
05. 01. 2005
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Majetková účasť
TOYOTA FINANCIAL SERVICES (UK) PLC 100 %
Základný kapitál
2.987 tis EUR, splatené
Štatutárny orgán
Ing. Aleš Kamarýt – konateľ
Spoločnosť nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.
Spoločnosť Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. je členom Asociácie leasingových spoločností Slovenskej Republiky
6
výročná správa 2012
Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za
hospodársky rok 2012
Štatutárny orgán navrhuje rozdeliť zisk za hospodársky rok 2012 nasledovne:
- prídel do rezervného fondu vo výške 23 236 EUR
- výplata podielu na zisku spoločníkom vo výške 441 485 EUR
Milníky hospodárskeho roku 2012
Marec 2012 – Dokončenie zostávajúcej časti systému TFS ONLINE - nástroje Kalkulácia poistenia a Kalkulácie splátok, aplikácia Decision Maker
Máj 2011 – Spustenie aplikácie Môj účet (súčasť Dealerského centra, portál TFS ONLINE)
Apríl 2011 – Spustenie aplikácie Môj účet (súčasť Klientskeho centra, portál TFS ONLINE)
www.toyotafinance.sk
7
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
Produkty a služby
Obchodná činnosť spoločnosti Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
je realizovaná v troch základných produktových rovinách. Jednotlivé
produktové rady sa navzájom doplňujú a vytvárajú tak celok, ktorý
umožňuje našim zákazníkom i spolupracujúcim partnerom využiť
maximálnu ponuku portfólia finančných a poisťovacích služieb.
Retail
Oblasť poskytovania finančných služieb koncovým zákazníkom, ktorí
majú záujem obstarať si vozidlo (tj. prefinancovať) vozidlá Toyota a
Lexus alebo manipulačnú techniku Toyota.
Wholesale
Oblasť produktového portfólia TFSSK určená na podporu siete autorizovaných predajcov Toyota a Lexus.
Pojištění
Je Je poskytované pre zákazníkov využívajúcich finančné produkty
TFSSK a taktiež pre zákazníkov kupujúcich si vozidlo v hotovosti.
8
výročná správa 2012
Retail
Retail - popis produktov a služieb
Portfólio finančných služieb, ktoré bolo najmä v posledných rokoch
s ohľadom na novely Zákona o dani z pridanej hodnoty a Zákona
o spotrebiteľských úveroch zásadne modifikované, je v súčasnej dobe
schopné plne uspokojiť širokú škálu zákazníckych potrieb a očakávaní.
Sú v ňom zastúpené ako leasingové tak aj úverové produkty.
www.toyotafinance.sk
9
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
Toyota Leasing
Toyota Vario
Jednoduché riešenie pre všetky typy podnikania. Pri tomto produkte
má zákazník nízke mesačné splátky, ktoré nezaťažia domáci, alebo
firemný rozpočet. Produkt je založený na princípe prenájmu hnuteľnej
veci s vopred stanovenou kúpnou cenou.
Špeciálnou vlastnosťou Varia, ktorá odlišuje tento úverový produkt
od iných, je voľba výšky poslednej zvýšenej splátky. Tá umožňuje
zákazníkovi dosiahnuť priaznivú mesačnú platbu a navyše rozhodnúť
o spôsobe ukončenia zmluvy už v priebehu financovania. Základom je
klasická úverová schéma doplnená o zvýšený zostatok istiny na konci
zmluvného vzťahu. Produkt je určený pre všetky skupiny zákazníkov,
ktorí uprednostňujú menšie mesačné zaťaženie a variabilitu na konci
zmluvy.
Toyota Kredit
Najflexibilnejším financovaním je Toyota Kredit bezkonkurenčne s najväčším podielom v našom portfóliu. Kredit je základom pre prípravu
špeciálnych akčných ponúk. Základom produktu je úver určený pre
spotrebiteľov, ale aj živnostníkov a firmy.
10
Toyota Genio
Výhodou úverovej zmluvy je možnosť zaobstarať si nové vozidlo pri
zachovaní nízkych vstupných aj pravidelných mesačných výdajov. Zároveň v produkte ponúkame veľkú flexibilitu pri rozhodnutí sa ukončiť
financovanie predčasne. Produkt Toyota Genio umožňuje každých
12 mesiacov rozviazať finančný kontrakt bez akýchkoľvek poplatkov.
Produkt je základom pre kampaňový produkt Genio 50/50 a je určený
pre všetky skupiny zákazníkov.
výročná správa 2012
Toyota Rent
Výhody prenájmu bez nutnosti riešiť otázku ako naložiť s vozidlom po
ukončení nájomnej zmluvy, ponúka produkt postavený na základoch
operatívneho leasingu (prenájmu). Podnikatelia a obchodné spoločnosti pri tomto produkte oceňujú hlavne priaznivú mesačnú splátku
(ktorá je daňovo uznateľným nákladom v plnej výške), zníženú administratívu spojenú s prevádzkou vozidla a zaistenie pravidelnej obmeny
vozového parku. Produkt je určený najmä pre podnikateľský sektor.
Toyota Rent Plus
Výhody prenájmu bez nutnosti riešiť otázku ako naložiť s vozidlom po
ukončení nájomnej zmluvy, ponúka produkt postavený na základoch
operatívneho leasingu (prenájmu). Produkt na rozdiel od Toyota
Rent ponúka riešenie servisných a doplnkových služieb na vozidlo
cez spoločnosť Toyota Financial Services Slovakia. Odbremeňuje tak
podnikateľa od prevádzkových starostí a dáva mu priestor zamerať sa
na predmet podnikania.
www.toyotafinance.sk
11
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
Retail - vývoj a porovnanie
V hospodárskom roku sa potvrdil trend minulých rokov, v ktorých sa
postupne oslabovalo dominantné postavenie finančného leasingu
v prospech úverových produktov. Svoj podiel na uvedenej skutočnosti
mali najmä dopady novely daňových zákonov. Oživenie dopytu po
finančnom leasingu nepriniesla ani možnosť využitia zrýchlených odpisov a úspech úverových produktov naopak ešte viac podporila možnosť
odpočtu DPH aj u kategórie osobných vozidiel. Svoj podiel na zvýšení
popularity úverových produktov majú aj banky, ktoré mnohé produkty
priblížili širšej verejnosti. Zákazníci na úverových produktoch oceňujú
najmä dostupnosť, flexibilitu a jednoduchosť.
V nasledujúcom grafe vidieť zmeny v pomere leasingových a úverových
produktov za roky 2011 a 2012:
Graf č. 1 – Vývoj štruktúry nových uzatvorených
obchodných zmlúv podľa produktovej rady
Z vyššie uvedeného vývoja by sa dalo usudzovať, že rastie podiel
leasingu, ale nárast podielu leasingu je spôsobený zmenou kampaňových produktov.
12
výročná správa 2012
Graf č. 2 – Vývoj štruktúry portfólia
podľa produktovej rady
Naše obchodné aktivity sa aj na základe analýzy portfólia a analýzy
trhu od hospodárskeho roku 2010 primárne sústreďujú na posilnenie
vplyvu úverových produktov, kam smeruje aj záujem zákazníkov.
V spolupráci so spoločnosťou TOYOTA MOTOR SLOVAKIA spol. s r.o. sa
nám podarilo realizovať niekoľko veľmi úspešných kampaní (podrobnejšie popísané v nasledujúcej časti výročnej správy), ktoré pozitívne
ovplyvnili vývoj počtu nových realizovaných obchodných prípadov.
Graf č. 3 – Vývoj počtu financovaných vozidel
(nově uzavřené obchodní případy) a dosažené penetrace
Počet vozidiel
Penetrácia
1 600
47,00%
46,00%
1 400
45,00%
1 200
44,00%
43,00%
1 000
42,00%
800
41,00%
600
40,00%
39,00%
400
38,00%
200
0
37,00%
2011
Hospodársky rok
2012
36,00%
Počet novo financovaných vozidiel
Dosiahnutá penetrácia
www.toyotafinance.sk
13
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
Retail – akčné ponuky
Pre podporu predaja finančných služieb pre koncových zákazníkov
došlo v priebehu hospodárskeho roku k niekoľkým kampaňovým
ponukám, z nich niektoré doslova ovplyvnili trh finančných služieb
v Slovenskej Republike.
Napríklad veľmi úspešná kampaň Toyota Genio 50/50, kde zákazník
prvý rok neplatil žiadne splátky (istinu ani úrok), iba poistné, kopírovali všetci dôležití hráči v z oblasti financovania automobilov. Dôvodom bola najmä veľmi jednoduchá a ľahko pochopiteľná informácia
pre zákazníka a tiež veľmi vysoké percento konverzie hotovostných
zákazníkov na finančné služby.
V nasledujúcej časti uvádzame príklady niektorých úspešných kampaní
ponúkaných v priebehu uplynulého hospodárskeho roku vrátane
ukážky materiálov, ktoré boli pripravené pre komunikáciu kampane
zákazníkom.
Kampaň „Toyota Genio 50/50“
Cieľová skupina: súkromná a firemná klientela
Základné rysy:
– 0% úrok prvých 12 mesiacov
– 0,- Eur splátka úveru prvých 12 mesiacov
– možnosť predĺženia až na 72 mesiacov
– výhodné sadzby Toyota Poistenia
Kampaň Tretinky
Cieľová skupina: súkromná a firemná klientela
Základné rysy:
– 0% úrok
– 0,- Eur splátka úveru bez poistenia (splátka 1 – 11;13 - 23)
– výhodné sadzby Toyota Poistenia
14
výročná správa 2012
Graf č. 4 – Vývoj financovanej hodnoty wholesale
v jednotlivých hospodárskych rokoch
Wholesale – stručná história vývoja produktu
Naša spoločnosť už od roku 2005, kedy zahájila svoju činnosť na slovenskom trhu, podporuje predaj vozidiel značky Toyota a Lexus taktiež
poskytovaním finančnej pomoci autorizovaným predajcom týchto
značiek pri obstaraní skladových zásob nových a ojazdených vozidiel,
predvádzacích vozidiel a poskytovaním účelových finančných úverov.
V januári 2005 sme ponúkli dealerom v snahe uspokojiť ich potreby
novú schému podpory, ktorá priniesla rozšírené možnosti a pre našu
spoločnosť efektívnejšie zaistenie a sledovanie portfólia produktov
podpory.
Schéma bola následne upravená v októbri 2005, keď boli do schémy implementované nové prvky zaistenia, došlo k reštrukturalizácii
limitov a zásadnej úprave schémy pre financovanie predvádzacích vozidiel. Produkt bol taktiež prispôsobený novým trhovým podmienkam,
nový cenník nadobudol platnosť od 1.4.2009. Dokončuje sa ponuka
plno automatizovaného uvoľňovania skladových vozidiel dealerom
priamo z objednávacieho systému TOYOTA MOTOR CZECH spol. s r.o.
(„TMCZ“). To umožňuje dealerom flexibilne reagovať na meniace sa
požiadavky zákazníkov a zaistiť financovanie skladov na konkrétne
vozidlo aj mimo riadnych prevádzkových hodín našej kancelárie.
Financovaná hodnota (mil. EUR)
Wholesale
60,8
2,7
2011
42,7
2012
Hospodársky rok
Wholesale – produkty a služby
Ponúkané wholesale produkty majú pomenovanie podľa použitia:
Toyota New SF – financovanie skladov nových vozidiel
Toyota Used SF – financovanie skladov ojazdených vozidiel
Toyota Demo – financovanie skladov predvádzacích vozidiel
Toyota Financing I/C – financovanie formou investičných úverov
Toyota Financing W/C – financovanie prevádzkového kapitálu
Naviac ponúkame aj financovanie v rámci finančného či operatívneho leasingu, kde parametre týchto produktov sú veľmi podobné
produktom retailovým (Toyota Leasing a Toyota Rent), odlišujú sa iba
v detailoch.
Súčasťou schémy dealerskej podpory je aj zámer spolupodieľania
sa našej spoločnosti na reklamných aktivitách jednotlivých predajcov a odmeňovacia schéma. Pre všetky vyššie uvedené produkty sú
nastavené produktové limity, tie sa líšia podľa bonity jednotlivých
partnerov.
Wholesale - vývoj
Záujem dealerov o finančnú podporu poskytovanú našou spoločností
neklesá. V každom prípade vplyvom počtu predaných vozidiel oficiálnym dovozcom, spoločnosti TOYOTA MOTOR SLOVAKIA spol. s r.o.
a poklesom obstarávacích hodnôt novo predávaných vozidiel klesá aj
celková financovaná čiastka.
Na číslach uvedených v grafe č. 4 sa zásadným spôsobom odráža
najmä financovanie v rámci produktu Toyota New SF (financovanie
skladov nových vozidiel), vďaka ktorému tiež pomáhame urýchľovať
dodávku vozidiel pre koncových zákazníkov medzi skladmi distribútora
vozidiel Toyota v Slovenskej republike – spoločnosťou TOYOTA MOTOR
SLOVAKIA spol. s r.o. a jednotlivými autorizovanými predajcami.
Financovanie predvádzacích vozidiel (Toyota Demo) pomáha dealerovi
mať k dispozícii požadovaný počet a skladbu predvádzacích vozidiel.
Požiadavky dealerov sa snažíme pokryť na 100%.
www.toyotafinance.sk
15
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
Poistenie
Neoddeliteľnou súčasťou ponuky Toyota Financial Services Slovakia
s.r.o. („TFSSK“) je tiež poistenie. Jedná sa najmä o druhy poistenia,
ktoré kryjú riziká prevádzky vozidiel (t.j. poistenie zodpovednosti za
škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla, havarijné poistenie).
Väčšina našich zákazníkov využíva nami sprostredkované poistenie ako
súčasť leasingových alebo úverových splátok.
TFSSK sprostredkováva poistenie pre svojich koncových zákazníkov, ale
aj pre obchodných partnerov – dealerov.
Poistenie pre koncových zákazníkov
Poistenie sprostredkované v zmluve o financovaní
Poistenie ponúkané v rámci leasingových, či úverových splátok máme
na výber Toyota Poistenie (v spolupráci s Allianz – Slovenská poisťovňa,
a.s.), alebo poistenie od Generali Slovensko poisťovňa, a.s..
Nasledujúci graf č. 5 popisuje vysokú požiadavku poistení, ktoré klienti
uzatvárajú spolu so zmluvou o financovaní. Penetrácia vyčísluje podiel
poistenia uzavretého spolu so zmluvou o financovaní bez ohľadu
na finančný produkt alebo typ vozidla. Predaj tohto typu poistenia je
komunikovaný klientovi partnermi Toyota, alebo na webovej stránke
našej spoločnosti.
Poistenie zprostredkované zákazníkom bez financovania
Pre tých zákazníkov, ktorý nefinancujú svoje vozidlá niektorým produktom z ponuky TFSSK, je od 1.7.2010 ponúkané našou firmou Toyota Poistenie. Predaj Toyota Poistenia bez väzby na financovanie od
TFSSK je zaistené autorizovanými partnermi Toyota, alebo na webovej
stránke našej spoločnosti. Za obdobie od 1.7.2010 do 31.3.2012 bolo
uzatvorených 189 poistných zmlúv na nové vozidlá Toyota a Lexus.
Poistenie sprostredkované zákazníkom pri ukončení zmluvy
o financovaní
Zákazníci s končiacou zmluvou o financovaní majú možnosť využiť
výhody poistenia sprostredkovaného TFSSK. Ponuka Toyota Poistenia
v tejto oblasti je koncipovaná ako priamy predaj poistenia zákazníkovi,
ktorého zmluva, na základe ktorej je financované vozidlo, sa nachádza
v záverečnej fáze svojej životnosti, a klient tak bez nutnosti návštevy
akejkoľvek poisťovne môže využiť ponuku TFSSK a korešpondenčne
uzavrieť novú poistnú zmluvu. Výhodou je rozsah a kvalita ponuky pre
zákazníka a individuálne postavená kalkulácia zohľadňujúca zákazníkovu lojalitu.
V nasledujúcom grafe č. 6 je možné vidieť vývoj penetrácie tohto typu
poistenia, tzn. podielu uzavretých zmlúv voči končiacim zmluvám o
financovaní.
Graf č. 6 – Vývoj penetrácie Toyota Poistenie
pre zákazníkov, ktorým končia zmluvy
Penetrácia
44,00%
Graf č. 5 – Vývoj penetrácie poistenia vo financovaní
43,00%
Penetrácia
90,00%
41,00%
88,00%
40,00%
86,00%
43,30%
42,00%
87,75%
39,00%
84,00%
38,00%
82,00%
37,00%
80,00%
36,00%
78,00%
35,00%
78,37%
76,00%
74,00%
37,30%
34,00%
2011
Hospodársky rok
2012
72,00%
2011
2012
Hospodársky rok
16
výročná správa 2012
Technológia a internet
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. sa už od začiatku svojej činnosti snaží naplňovať svoju víziu, ktorá je postavená na predpoklade
väčšieho využitia informačných technológií v rámci svojho podnikania, a to ako interne vo firme tak aj smerom k svojim obchodným
partnerom.
V roku 2009 sme s podporou TFSCZ začali pracovať na kostre riešenia,
ktoré sme pôvodne interne nazvali ako projekt „toyota724“ (Toyota-7
dní v týždni-24 hodín denne). Základný, minimálny obsah projektu bol
tento:
- poskytnúť dealerom jednoduchý systém pre uzatváranie zmlúv pre
financovanie vozidiel na diaľku (priamo na dealerstve),
- umožniť zákazníkovi kalkuláciu splátok v komfortnej podobe,
- ponúknuť zákazníkovi možnosť jednoduchého náhľadu na svoje už
uzavreté leasingové/úverové zmluvy s možnosťou on-line žiadosti
o ich zmeny a ponúknuť obdobu zákazníckeho pohľadu na zmluvy aj
svojim spolupracujúcim dealerom.
produktov (retail i wholesale) a pohľadávkach po splatnosti, predkladá relevantné dokumenty na mesačnej báze, na základe ktorých sú
požadované úhrady atď., aktualizácia 24 hodín, možnosť oslovovania
vybraných dealerov (na základe filtra) operátorom TFSSK, systém
pracuje v zabezpečenej zóne (protokol https).
Aukcia vozidiel: systém umožňujúci elektronickú aukciu vrátených, či
odobraných vozidiel v reálnom čase.
Systém TFS ONLINE je základným stavebným prvkom s možnosťami ďalšieho rozšírenia, či úpravy a ako taký ho berieme ako stále sa
rozvíjajúci nástroj, kde základným cieľom je byť čo najbližšie našim
obchodným partnerom (zákazníkom a dealerom) a poskytovať im
služby na čo najvyššej úrovni.
Cieľom bolo zaistiť:
- maximálnu dostupnosť našich finančných služieb u dealerov vozidiel
Toyota/Lexus,
- detailný pohľad na kalkuláciu splátok,
- dostupnosť čo najaktuálnejších informácií týkajúcich sa zmlúv (uzavretých so zákazníkmi, či dealermi),
- možnosť prevádzať akékoľvek zmenové požiadavky na zmluvách
elektronicky.
Postupom času sa projekt rozšíril o ďalšie funkcionality a tak sme
v roku 2011 riešenia v spolupráci s TFSCZ, ktoré dnes vypadajú takto:
A. webové stránky (www.toyotafinance.sk)
- obsahuje informácie týkajúce sa spoločnosti, ponúkaných produktov, poskytujú informácie pre existujúcich zákazníkov spoločnosti,
ako postupovať v prípade akejkoľvek potreby riešiť požiadavky
v rámci už uzavretých zmlúv atď.,
- obsahujú dve jazykové verzie – slovenskú a anglickú,
- sú „vstupnou bránou“ do jednotlivých súčastí TFS ONLINE – Môj
účet.
B. portál TFS ONLINE
(www.tfsonline.sk, alebo cez www.toyotafinance.sk)
Skladá sa z dvoch základných sekcií:
B1. Klientske centrum
B2. Dealerské centrum
B1. Klientske centrum
To je tvorené týmito časťami:
Môj účet: zobrazuje detaily uzavretých leasingových či úverových
zmlúv, vrátane aktualizovaných platobných kalendárov, umožňuje
interaktívnu komunikáciu s TFSSK formou požiadaviek, či oznámení,
spôsob vybavovanej požiadavky je možné sledovať, informuje o ponuke produktov, aktualizácia 24 hodín, možnosť oslovovania vybraných
klientov (na základe filtra) operátorom TFSSK, systém pracuje v zabezpečenej zóne (protokol https), prihlásenie do systému kombináciou
užívateľského mena a hesla.
B2. Dealerské centrum
Má odlišnú štruktúru:
Môj účet: zobrazuje limity a detaily uzavretých rámcových zmlúv,
úverových zmlúv a retailových zmlúv, umožňuje interaktívnu komunikáciu s TFSSK formou požiadaviek nad rámcovými zmluvami (napr.
žiadosť o zmenu limitu), čiastkovými zmluvami (žiadosť o zaslanie OEV,
žiadosť o predĺženie zmluvy, žiadosť o vrátenie preplatku, atď.), žiadosti o poskytnutie úveru (oblasť úverovej zmluvy) atď., kaskádovité
zobrazovanie umožňuje prechod cez limity až na jednotlivé čiastkové
zmluvy formou „preklikania“ cez rôzne úrovne, informuje o ponuke
www.toyotafinance.sk
17
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
Riadenie rizík
Úverové riziko
Úverové riziko vyplýva najmä z pohľadávok z leasingových a úverových
zmlúv a je z veľkej časti zaistené financovanými predmetmi, ktoré sú
v prípade nesplácania odobrané a následne speňažené.
V rámci procesu zníženia tohto rizika spoločnosť už v roku 2009
pristúpila do Nebankového registra klientských informácií (NRKI),
prostredníctvom ktorého sa nebankové subjekty informujú o bonite,
dôveryhodnosti a platobnej morálke ich klientov. Prostredníctvom
NRKI sa zároveň o niekoľko mesiacov bude uskutočňovať aj výmena
príslušných dát s Bankovým registrom klientských informácií.
Za využitia nástrojov špecializovaných externých firiem spoločnosť
taktiež na dennej báze monitoruje stav súčasných klientov.
Úverové riziko je vyhodnocované mesačne a to na základe sledovaní
výšky jednotlivých pohľadávok a opravných položiek.
Stratégia
pre hospodársky rok
2012
Naše stratégie pre nadchádzajúce obdobie sú tieto:
1.
Udržanie podielu finančných služieb na financovanie vozidiel
Toyota a Lexus
Cieľ: udržanie aktív a ziskovosti
2.
Rozšírenie ponuky Toyota Poistenie smerom k zákazníkom
obstarávajúcim si svoje vozidlá Toyota a Lexus za hotové
Cieľ: zvýšenie zákazníckej spokojnosti, zvýšenie ziskovosti obchodných partnerov a spoločnosti
Spoločnosť vymáha svoje pohľadávky v nadväznosti na upomienkové
procesy prebiehajúce v troch etapách (e-mailové, písomné a telefonické upomienky). Pokiaľ klient ani po týchto výzvach svoje záväzky
neuhradí, spoločnosť od zmluvy odstupuje, resp. predčasne ju ukončuje a klient je vyzvaný k pristavení financovaného predmetu. V prípade, keď záväzky klient neuhradí a financovaný predmet nepristaví,
predáva pracovník správy portfólia podklady so zmluvou a vyčíslenou
dlžnou čiastkou zmluvnej inkasnej agentúre, ktorá zaisťuje vymáhanie dlhu a prípadné odobranie financovaného predmetu. Výťažkom
z predaja odobraného predmetu spoločnosť uspokojí svoje pohľadávky a prípadný ostávajúci dlh predáva zmluvnej právnej kancelárii, ktorá
vymáha dlh právnou cestou, najčastejšie prostredníctvom exekučného
riadenia.
Likvidné riziko
Riziko likvidity predstavuje riziko neschopnosti spoločnosti plniť svoje
záväzky z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Dostatočné
množstvo likvidných prostriedkov je zaisťované riadením hotovostných tokov, ktoré eliminuje nečakané nároky na peňažné zdroje.
K zaisteniu likvidného rizika spoločnosť spolupracuje s bankovými
inštitúciami s vysokým ratingovým hodnotením stanoveným medzinárodnými ratingovými agentúrami, vyšším počtom spolupracujúcich
bánk, stanoveným limitom čerpania úverových liniek (maximálne
čerpanie vo výške 75% celkovej linky), zastúpením dlhodobých úverov
(až 75% z celkovej hodnoty čerpaných úverov).
Úrokové riziko
Úrokové riziko predstavuje zmena tržných úrokových sadzieb aplikovaných na refinančné zdroje. Cieľom riadenia úrokového rizika je
dosiahnutie stabilných úrokových nákladov prostredníctvom minimalizácie dopadov zmien tržných úrokových sadzieb. K zaisteniu tohto
cieľa využíva spoločnosť finančné deriváty, úrokové swapy, ktorými
fixuje úrokové sadzby finančných zdrojov.
18
výročná správa 2012
Správa nezávislého audítora
a účtovná závierka
Rok končiaci 31. marca 2012
www.toyotafinance.sk
19
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
Zpráva nezávislého auditora
20
výročná správa 2012
Zpráva nezávislého auditora (pokračování)
www.toyotafinance.sk
21
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
22
výročná správa 2012
Účtovná závierka
www.toyotafinance.sk
23
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
Súvaha zostavená k 31. marcu 2012
Aktíva
Pozn.
prílohy
31. marca 2012
Brutto
EUR
Korekcia
EUR
31. marca 2011
Netto
EUR
Netto
EUR
AKTÍVA
A.
Neobežný majetok
797 861
262 000
535 861
375 597
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok
366 653
63 135
303 518
266159
A.I.
Softvér
3
366 653
63 135
303 518
92 741
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
7
0
0
0
173 418
431 208
198 865
232 343
109 438
424 052
198 865
225 187
109 438
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok
A.II.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3
A.II.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7
B.
Obežný majetok
B.I.
Zásoby
B.I.
Materiál
1
Tovar
6
B.II.
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
7 156
0
7 156
0
32 666 694
257 465
32 409 229
37 122 371
40 420
0
40 420
45 319
3 278
0
3 278
2 608
37 142
0
37 142
42 711
16 035 889
61 335
15 974 554
19 896 306
Pohľadávky z obchodného styku
1
14 840 379
44 106
14 796 273
17 677 701
Iné pohľadávky
5
1 167 775
17 229
1 150 546
2 118 905
Odložená daňová pohľadávka
6
27 735
0
27 735
99 700
15 779 016
196 130
15 582 886
15 798 482
13 996 266
166 978
13 829 288
13 036 523
B.III.
Krátkodobé pohľadávky
B.III.
Pohľadávky z obchodného styku
1
Daňové pohľadávky
6
91 344
0
91 344
147
Iné pohľadávky
7
1 691 406
29 152
1 662 254
2 761 812
811 369
0
811 369
1 382 264
9 535
0
9 535
2 441
B.IV.
Finančné účty
B.IV.
Peniaze
1
Účty v bankách
2
C.
C.
Časové rozlíšenie
0
801 834
1 379 823
0
153 310
149 828
Náklady budúcich období dlhodobé
1
1 097
0
1 097
0
Náklady budúcich období krátkodobé
2
19 486
0
19 486
19 089
Príjmy budúcich období krátkodobé
4
132 727
0
AKTÍVA SPOLU
24
801 834
153 310
132 727
130 739
33 098 400
37 647 796
výročná správa 2012
Pasíva
Pozn.
prílohy
31. marca 2012
31. marca 2011
Netto
EUR
Netto
EUR
PASÍVA
A.
Vlastné imanie
3 898 791
3 856 625
A.I.
Základné imanie
2 987 453
2 987 453
A.I.
Základné imanie
2 987 453
2 987 453
-131 464
6 549
-131 464
6 549
63 217
48 241
63 217
48 241
514 863
514 863
514 863
514 863
A.II.
Kapitálové fondy
A.II.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
1
4
A.III.
Fondy zo zisku celkom
A.III.
Zákonný rezervný fond
A.IV.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
A.IV.
Nerozdelený zisk minulých rokov
A.V.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
B.
Záväzky
B.I.
Rezervy súčet
B.I.
Rezervy zákonné krátkodobé
2
Ostatné dlhodobé rezervy
3
17 134
0
Ostatné krátkodobé rezervy
4
101 771
78 854
B.II.
Dlhodobé záväzky súčet
B.II.
Záväzky zo sociálneho fondu
Ostatné dlhodobé záväzky
1
1
464 722
299 519
29 127 755
33 770 956
184 055
141 740
65 150
62 886
118 468
1 172
9
1 576
1 172
10
116 892
0
B.III.
Krátkodobé záväzky
623 718
628 044
B.III.
Záväzky z obchodného styku
1
328 167
297 226
Nevyfakturované dodávky
2
13 555
14 439
Záväzky voči zamestnancom
6
15 291
16 145
Záväzky zo sociálneho poistenia
7
9 138
9 172
Daňové záväzky a dotácie
8
65 238
72 646
Ostatné záväzky
9
B.V.
B.V.
Bankové úvery a výpomoci
192 329
218 416
28 201 514
33 000 000
Bankové úvery dlhodobé
1
16 300 000
15 500 000
Bežné bankové úvery
2
11 901 514
17 500 000
C.
Časové rozlíšenie
71 854
20 215
C.
Výdavky budúcich období
2
15 508
19 828
Výnosy budúcich období dlhodobé
3
18 163
0
Výnosy budúcich období krátkodobé
4
38 183
387
33 098 400
37 647 796
PASÍVA SPOLU
www.toyotafinance.sk
25
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
Výkaz ziskov a strát
Pozn.
prílohy
31. marca 2012
31. marca 2011
Netto
EUR
Netto
EUR
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
I.
Tržby z predaja tovaru
1 418 995
3 253 279
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 418 995
3 253 144
+
Obchodná marža
0
135
II.
Výroba
746 511
778 007
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
746 511
778 007
874 229
769 526
38 472
53 027
1
B.
Výrobná spotreba
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1
Služby
2
+
Pridaná hodnota
C.
Osobné náklady
C.
Mzdové náklady
1
835 757
716 499
-127 718
8 616
358 058
350 440
263 063
263 168
Náklady na sociálne poistenie
3
81 668
74 271
Sociálne náklady
4
13 327
13 001
D.
Dane a poplatky
E.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobého hmotného majetku
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
F.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 254
455
115 973
78 774
37 989
4
8 675
0
G.
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
-329 109
81 839
IV.
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
101 176
109 518
H.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z predaja derivatových operácií
L.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
X.
Výnosové úroky
N.
Nákladové úroky
XI.
Kurzové zisky
O.
Kurzové straty
P.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
886 703
947 407
S.
Daň z príjmov z bežnej činnosti
180 307
219 630
S.
- splatná
1
105 347
194 547
S.
- odložená
2
74 960
25 083
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
464 722
299 519
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
464 722
299 519
26
98 270
34 888
-241 674
-428 258
362
0
132 850
403 583
1 747 978
1 936 602
708 975
567 294
471
297
3 737
2 687
16 546
15 928
výročná správa 2012
Poznámky k účtovnej závierke
zostavenej k 31. marcu 2012
A. Základné informácie
1. Obchodné meno a sídlo
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
Gagarinova 7/C
821 03 Bratislava
Spoločnosť Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. (ďalej len
„Spoločnosť“) bola založená zakladateľskou listinou dňa 11.
októbra 2004 a do Obchodného registra bola zapísaná 5. januára
2005 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro,
vložka 34399/B). IČO Spoločnosti je 35 915 404.
2. Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu
z Obchodného registra
-
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
administratívne práce
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
(maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom
(veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
nákup a predaj motorových vozidiel a autopríslušenstva
činnosť poisťovacieho agenta
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
3. Neobmedzené ručenie
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných
účtovných jednotkách.
4. Počet zamestnancov
Názov položky
Bežné účtovné
obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
11
10
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka, z toho:
11
11
2
2
Počet vedúcich zamestnancov
5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. marcu 2012 je zostavená ako
riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. apríla 2011
do 31. marca 2012.
6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce
účtovné obdobie
Valné zhromaždenie schválilo dňa 30 septembra 2010 účtovnú
závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.
7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka Spoločnosti k 31. marcu 2011 spolu s výročnou
správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31.
marcu 2011 bola uložená do zbierky listín obchodného registra.
www.toyotafinance.sk
27
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
B. Orgány a spoločníci spoločnosti
1. Orgány Spoločnosti
k 31.03.2012
Konateľ
Dozorná rada
Prokurista:
od 18. októbra 2011
k 31.03.2011
Ing. Aleš Kamarýt
Ing. Aleš Kamarýt
Tsutomu Otsubo
Peter Pollhammer
Ichiro Kiyoshima
Tsutomu Otsubo
Peter Pollhammer
Ichiro Kiyoshima
Martin Šefčovič
2. Spoločníci Spoločnosti
Štruktúra spoločníkov Spoločnosti k 31. marcu 2012 a 2011:
Výška podielu na základnom imaní
Spoločník, akcionár
a
Spolu
absolútne
v%
Podiel na hlasovacích
právach v %
Iný podiel na ostatných položkách VI ako
na ZI v %
b
c
d
e
2 987 453
1
100,00
0
2 987 453
100,00
100,00
0
C. Konsolidovaný celok
Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti TOYOTA FINANCIAL SERVICES (UK) PLC, so sídlom na Yew
Tree Bottom Road, Great Burgh, Burgh Heath, Epsom, Surrey, KT 18
5UZ, Veľká Británia. Táto účtovná závierka je súčasťou konsolidovanej
účtovnej závierky skupiny TOYOTA MOTOR CORPORATION, so sídlom
na 1, Toyota – cho, Toyota Citi, Aichi Prefecture 471-8571, Japonsko. Konsolidovanú účtovnú závierku skupiny zostavuje spoločnosť
TOYOTA MOTOR CORPORATION, 1, Toyota – cho, Toyota Citi, Aichi Prefecture 471-8571, Japonsko. Tieto konsolidované účtovné závierky je
možné dostať priamo v sídle uvedených spoločností.
28
výročná správa 2012
D. Učtovné metódy a všeobecné účtovné zásady
1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu
nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi
účtovania.
Účtovníctvo Spoločnosť vedie na základe dodržania časovej
a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky
náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR, pokiaľ
nie je určené inak.
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.
2. Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou,
ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady
súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).
Od 1. januára 2006 sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého
nehmotného majetku aj úroky z úverov (pre dlhodobý hmotný
majetok existuje možnosť voľby).
Hodnota obstarávaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý
sa používa, sa zníži o opravnú položku vo výške zodpovedajúcej
opotrebeniu.
Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu,
ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z
majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho
po uvedení majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého
doba použitia je dlhšia ako 1 rok a obstarávacia cena (resp. vlastné
náklady) neprevýši 2 400 EUR, sa zaraďuje na účty dlhodobého
majetku a neodpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.
Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová
sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Predpokladaná doba
používania
v rokoch
Metóda
odpisovania
Ročná
odpisová
sadzba v %
Softvér
3–5
Rovnomerná
20–33
Oceniteľné
práva (licencie)
3–5
Rovnomerná
20–33
Nehmotný majetok, ktorého
obstarávacia
cena neprevýši
2 400 EUR
3–4
Rovnomerná
25–33
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu,
ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov
z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Hmotný majetok, ktorého
obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 1 700 EUR, sa
zaraďuje na účty dlhodobého majetku a neodpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania.
www.toyotafinance.sk
Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová
sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Predpokladaná doba
používania
v rokoch
Metóda
odpisovania
Ročná
odpisová
sadzba v %
3–6, 12
Rovnomerná
8–33
2
Rovnomerná
50
3–4
Rovnomerná
25–33
Samostatný hnuteľný majetok
Stroje, prístroje a zariadenia
Dopravné
prostriedky
Hmotný majetok, ktorého
obstarávacia
cena neprevýši
1 700 EUR
V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého
majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako
jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená
opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.
3. Zásoby
Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá
zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s
obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.) znížené o zľavy
z ceny. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané alebo
spotrebované zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom
A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje
v cene zistenej metódou FIFO.
Ak sú obstarávacia cena alebo vlastné náklady zásob vyššie než
ich čistá realizačná hodnota ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka, vytvára sa opravná položka k zásobám vo výške
rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou
hodnotou. Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná
cena zásob znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie
a náklady súvisiace s ich predajom.
4. Pohľadávky
Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou
(postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do
základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, t.j. vrátane
nákladov súvisiacich s obstaraním). Opravná položka sa vytvára
k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko
nevymožiteľnosti pohľadávok.
Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden
rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi
menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota
pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných
príjmov a príslušných diskontných faktorov.
29
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
D. Učtovné metódy a všeobecné účtovné zásady (pokračovanie)
5. Finančné účty
Finančné účty tvorí peňažná hotovosť a zostatky na bankových
účtoch, pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke.
6. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané
vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej
súvislosti s účtovným obdobím.
7. Opravné položky
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je
opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku
oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje
v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku
oproti jeho oceneniu v účtovníctve.
8. Rezervy
Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že
v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom
v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo
majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy
sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným
zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie
nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným
zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.
Rezerva na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri
reklamácii sa tvorí ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so
súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv.
Spoločnosť vytvorila rezervy na daňové poradenstvo a audit,
výdavky na reprezentáciu, zamestnanecké bonusy a nevyčerpané
dovolenky vrátane odvodov.
9.
Záväzky
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky
pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve,
30
uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto
zistenom ocenení.
10. Zamestnanecké požitky
Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poistných
fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka,
bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, v ktorom ich zamestnanci
Spoločnosti využili.Spoločnosť poskytuje svojim zamestnancom
zamestnanecké pôžitky vo forme bezplatnej zdravotnej starostlivosti.
11. Splatná daň z príjmu
Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku
daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho
výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné
a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po
znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila
v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok,
Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.
12. Odložená daň z príjmu
Odložená daň z príjmu vyplýva z:
a) rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
b) možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou
sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane
v budúcnosti,
c) možnosti previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové
nároky do budúcich období.
Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej
je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovnať voči
budúcemu základu dane.Pri výpočte odloženej dane sa použije
sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť
v čase vyrovnania odloženej dane.
13. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané
vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej
súvislosti s účtovným obdobím.
výročná správa 2012
14. Leasing (Spoločnosť je prenajímateľ)
Finančný leasing
Finančný leasing je obstaranie (poskytnutie z pohľadu prenajímateľa) dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej
zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté
platby počas dohodnutej doby nájmu tohto majetku. Súčasťou
dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku
z prenajímateľa na nájomcu. Dohodnutá doba nájmu je najmenej
60% doby odpisovania podľa daňových predpisov, nie však menej
ako 3 roky. Každá prijatá platba nájomného je alokovaná medzi
splátku istiny a finančné výnosy, ktoré sú vypočítané metódou
efektívnej úrokovej miery. Finančné výnosy sa účtujú v prospech
účtu 662 – Úroky.
V deň odovzdania majetku nájomcovi sa v účtovníctve prenajímateľa účtuje na ťarchu účtu 374 – Pohľadávky z nájmu istina
u prenajímateľa so súvzťažným zápisom v prospech príslušného
účtu účtovej triedy 6 – Výnosy. Vyradenie prenajatého majetku
sa účtuje na ťarchu príslušného účtu nákladov. V deň splatnosti dohodnutých platieb sa v účtovníctve prenajímateľa účtuje
na ťarchu účtu 374 – Pohľadávky z nájmu splatný finančný výnos
so súvzťažným zápisom v prospech účtu 662 – Úroky.
Operatívny leasing
Nájomné formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov
rovnomerne počas doby trvania leasingovej zmluvy.
15. Deriváty
Derivátové finančné nástroje, zahŕňajúce úrokové swapy, sa pri
nadobudnutí oceňujú cenou obstarania a ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, reálnou hodnotou.
Zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov sa účtujú bez
vplyvu na výsledok hospodárenia priamo do vlastného imania
na účet 414. Výsledok realizácie zabezpečovacích derivátov sa
účtuje na účtoch 567 – Náklady na derivátové operácie a 667 –
www.toyotafinance.sk
Výnosy z derivátových operácií. Súvzťažným súvahovým účtom je
účet 373 – Pohľadávky/záväzky z pevných termínových operácií.
16. Cudzia mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem preddavkov
prijatých a poskytnutých) sa prepočítavajú na eurá referenčným
výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou banku Slovenska v deň predchádzajúci
dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v deň, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú
s vplyvom na výsledok hospodárenia.
17. Vykazovanie výnosov
Úrokové výnosy z finančného leasingu a poskytnutých úverov sú
účtované ako výnosové úroky na účte 662 – Úroky, vypočítané
metódou efektívnej úrokovej miery. Na tento účet sú zaúčtované
aj úroky z financovania dealerskej siete formou poskytovania
krátkodobých pôžičiek, ktoré sú počítané rovnakou metódou.
Spracovateľské poplatky sú účtované jednorázovo do tržieb po
uzavretí leasingových zmlúv.
Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom
boli služby poskytnuté s ohľadom na stav rozpracovanosti danej
služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb
ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.
Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav
a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.).
Výnosy Spoločnosti tvoria najmä výnosy z poskytnutých úverov
a finančného lízingu.
18. Porovnateľné údaje
Niektoré údaje za predošlé účtovné obdobie boli pozmenené pre
ich lepšiu porovnateľnosť s údajmi uvedenými v bežnom účtovnom období. Zmena v prezentácii porovnateľných údajov nemala
dopad na celkovú výšku aktív, vlastného imania a výsledku hospodárenia v predchádzajúcom období.
31
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
E. Aktíva
1. Dlhodobý nehmotný majetok
Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného majetku za bežné a predchádzajúce
účtovné obdobie je uvedený nižšie:
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok
Aktivované
náklady
na vývoj
Oceniteľné práva
Softvér
Goodwill
Ostatný
DNM
Poskytnuté
preddavky
na DNM
Obstarávaný
DNM
Spolu
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
133 913
0
0
0
173 418
0
307 331
Prírastky
0
0
0
0
0
59 322
0
59 322
Úbytky
0
0
0
0
0
0
0
0
Presuny
0
232 740
0
0
0
-232 740
0
0
Stav na konci účtovného obdobia
0
366 653
0
0
0
0
0
366 653
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
41 172
0
0
0
0
0
41 172
Prírastky
0
21 963
0
0
0
0
0
21 963
Úbytky
0
0
0
0
0
0
0
0
Stav na konci účtovného obdobia
0
63 135
0
0
0
0
0
63 135
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
0
0
0
0
0
0
0
Prírastky
0
0
0
0
0
0
0
0
Oprávky
Opravné položky
Úbytky
0
0
0
0
0
0
0
0
Stav na konci účtovného obdobia
0
0
0
0
0
0
0
0
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
92 741
0
0
0
173 418
0
266 159
Stav na konci účtovného obdobia
0
303 518
0
0
0
0
0
303 518
Zostatková hodnota 32
výročná správa 2012
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok
Aktivované
náklady
na vývoj
Softvér
Oceniteľné práva
Goodwill
Ostatný
DNM
Poskytnuté
preddavky
na DNM
Obstarávaný
DNM
Spolu
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
71 717
0
0
0
128233
0
199 950
Prírastky
0
0
0
0
0
107 381
0
107 381
Úbytky
0
0
0
0
0
0
0
0
Presuny
0
62 196
0
0
0
-62 196
0
0
Stav na konci účtovného obdobia
0
133 913
0
0
0
173 418
0
307 331
Oprávky
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
30 611
0
0
0
0
0
30 611
Prírastky
0
10 561
0
0
0
0
0
10 561
Úbytky
0
0
0
0
0
0
0
0
Stav na konci účtovného obdobia
0
41 172
0
0
0
0
0
41 172
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
0
0
0
0
0
0
0
Prírastky
0
0
0
0
0
0
0
0
Úbytky
0
0
0
0
0
0
0
0
Stav na konci účtovného obdobia
0
0
0
0
0
0
0
0
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
41 106
0
0
0
128 233
0
169 339
Stav na konci účtovného obdobia
0
92 741
0
0
0
173 418
0
266 159
Opravné položky
Zostatková hodnota www.toyotafinance.sk
33
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
E. Aktíva (pokračovanie)
2. Dlhodobý hmotný majetok
Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený nižšie:
Bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok
Pozemky
Stavby
Samostatné
hnuteľné veci
a súbory
hnuteľných
vecí
Pestovateľské
celky
trvalých
porastov
Základné stádo
a ťažné
zvieratá
Ostatný
DHM
Obstarávaný
DHM
Poskytnuté
preddavky
na
DHM
292 590
0
0
0
0
0
292 590
Spolu
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
0
Prírastky
0
0
0
0
0
0
225 589
0
225 589
Úbytky
0
0
86 971
0
0
0
0
0
86 971
Presuny
0
0
218 433
0
0
0
-218 433
0
0
Stav na konci účtovného obdobia
0
0
424 052
0
0
0
7 156
0
431 208
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
0
183 152
0
0
0
0
0
183 152
Prírastky
0
0
101 141
0
0
0
0
0
101 141
Úbytky
0
0
86 971
0
0
0
0
0
86 971
Stav na konci účtovného obdobia
0
0
197 322
0
0
0
0
0
197 322
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Oprávky
Opravné položky
Stav na začiatku účtovného obdobia
Prírastky
0
0
1 543
0
0
0
0
0
1 543
Úbytky
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stav na konci účtovného obdobia
0
0
1 543
0
0
0
0
0
1 543
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
0
109 438
0
0
0
0
0
109 438
Stav na konci účtovného obdobia
0
0
225 187
0
0
0
7 156
0
232 343
Zostatková hodnota 34
výročná správa 2012
2. Dlhodobý hmotný majetok (pokračovanie)
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok
Pozemky
Stavby
Samostatné
hnuteľné veci
a súbory
hnuteľných
vecí
Pestovateľské
celky
trvalých
porastov
Základné stádo
a ťažné
zvieratá
Ostatný
DHM
Obstarávaný
DHM
Poskytnuté
preddavky
na
DHM
Spolu
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
0
240 425
0
0
0
0
0
240 425
Prírastky
0
0
0
0
0
0
78 621
0
78 621
Úbytky
0
0
26 456
0
0
0
0
0
26 456
Presuny
0
0
78 621
0
0
0
-78 621
0
0
Stav na konci účtovného obdobia
0
0
292 590
0
0
0
0
0
292 590
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
0
141 395
0
0
0
0
0
141 395
Prírastky
0
0
68 213
0
0
0
0
0
68 213
Úbytky
0
0
26 456
0
0
0
0
0
26 456
Stav na konci účtovného obdobia
0
0
183 152
0
0
0
0
0
183 152
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Prírastky
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Oprávky
Opravné položky
Úbytky
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stav na konci účtovného obdobia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stav na začiatku účtovného obdobia
0
0
99 030
0
0
0
0
0
99 030
Stav na konci účtovného obdobia
0
0
109 438
0
0
0
0
0
109 438
Zostatková hodnota www.toyotafinance.sk
35
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
E. Aktíva (pokračovanie)
3. Zásoby
Spoločnosť netvorila opravnú položku k zásobám.
Na zásoby nie je zriadené žiadne záložné právo v prospech veriteľov.
4. Pohľadávky
Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:
Bežné účtovné obdobie
Pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
Stav OP
na začiatku účtovného
obdobia
Tvorba OP
Zúčtovanie OP
z dôvodu
zániku
opodstatnenosti
Zúčtovanie OP
z dôvodu
vyradenia
majetku z
účtovníctva
Stav OP
na konci
účtovného
obdobia
517 185
43 848
309 678
40 271
211 084
0
0
0
0
0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku
0
0
0
0
0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0
0
0
0
0
Iné pohľadávky
120 557
9 326
72 604
10 898
46 381
Pohľadávky spolu
637 742
53 174
382 282
51 169
257 465
Spoločnosť tvorila opravnú položku k pohľadávkam pri ktorých existuje riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí.
Veková štruktúra dlhodobých a krátkodobých pohľadávok je uvedená v nasledujúcej tabuľke:
Názov položky
V lehote
splatnosti
Po lehote
splatnosti
Pohľadávky
spolu
14 840 379
0
14 840 379
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0
0
0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku
0
0
0
Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0
0
0
1 195 510
0
1 195 510
16 035 889
0
16 035 889
13 530 666
465 600
13 996 266
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0
0
0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0
0
0
Iné pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0
0
0
Sociálne poistenie
0
0
0
Daňové pohľadávky a dotácie
Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky spolu
36
91 344
0
91 344
1 645 863
45 543
1 691 406
15 267 873
511 143
15 779 016
výročná správa 2012
Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti
Bežné účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
511 143
430 460
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka
15 267 873
15 966 920
Krátkodobé pohľadávky spolu
15 779 016
16 397 380
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov
14 029 008
17 511 383
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov
Dlhodobé pohľadávky spolu
2 006 881
2 423 767
16 035 889
19 935 150
Informácie o záložnom práve príp. obmedzenom práve disponovať s pohľadávkami:
Opis predmetu záložného práva
Hodnota predmetu
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia
Hodnota pohľadávky
4 223 156
1 861 222
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo
X
X
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať
X
X
5. Finančné účty
Informácie o finančných účtoch okrem krátkodobého finančného majetku sú uvedené nižšie:
Názov položky
Pokladnica, ceniny
Bežné bankové účty
Bankové účty termínované
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
9 535
2 441
651 059
937 110
0
0
Peniaze na ceste
150 775
442 713
Dlhodobé pohľadávky spolu
811 369
1 382 264
Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.
6. Časové rozlíšenie
Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Opis položky časového rozlíšenia
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:
Bežné účtovné obdobie
1 097
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
0
Licencie, služby k SW, služby k HW, internet
277
0
Dotácia ceny vozidla
820
0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:
19 486
19 089
Nájom a služby k nájmu
11 364
11 364
Poistenie (havariné, zákonné, cestovné, majetku)
1 570
2 040
Licencie, služby k SW, služby k HW, internet
5 143
3 617
Školenie, odborná literatúra
379
474
Dotácia ceny vozidla
512
0
Ostatné
518
1 594
0
0
132 727
130 739
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:
www.toyotafinance.sk
37
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
E. Aktíva (pokračovanie)
6. Časové rozlíšenie (pokračovanie)
ČR úrokov z lízingových zmlúv
Provízie z poistenia
10 920
20 553
101 918
106 444
ČR úrokov z úverových zmlúv
19 889
0
0
3 742
153 310
149 828
Ostatné
Spolu
7. Pohľadávky z finančného prenájmu (u prenajímateľa)
Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
Splatnosť
Splatnosť
Názov položky
do jedného
roka vrátane
Istina
viac ako päť
rokov
do jedného
roka vrátane
od jedného
roka do
piatich rokov
vrátane
viac ako päť
rokov
1 691 256
1 155 628
12 147
2 866 364
2 126 726
0
178 649
98 166
523
329 824
495 836
0
1 691 256
1 155 628
12 147
2 866 364
2 126 726
0
Finančný výnos
Spolu
od jedného
roka do piatich
rokov vrátane
8. Odložená daňová pohľadávka
Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Názov položky
Bežné účtovné
obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:
106 812
489 915
Krátkodobá část dlouhodobého úvěru (viz poznámka 9)
132 091
494 820
Záporná reálná hodnota derivátů (viz poznámka 10)
-25 279
-4 905
7 198
17 309
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:
Jiné krátkodobé závazky
39 164
489 915
Odpočítateľné
39 164
34 820
Zdaniteľné
0
0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti
0
0
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty
Sadzba dane z príjmov ( v %)
0
0
19%
19%
Odložená daňová pohľadávka
27 735
99 700
Uplatnená daňová pohľadávka
27 735
99 700
Zaúčtovaná do nákladov
74 960
25 083
2 995
89 354
Zaúčtovaná do vlastného imania
Odložený daňový záväzok
0
0
Zmena odloženého daňového záväzku
0
0
Zaúčtovaná ako náklad
0
0
Zaúčtovaná do vlastného imania
0
0
38
výročná správa 2012
F. Pasíva
1. Vlastné imanie
Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:
Bežné účtovné obdobie
Položka vlastného imania
Základné imanie
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na
konci
účtovného
obdobia
Presuny
2 987 453
0
0
0
2 987 453
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0
0
0
0
0
Zmena základného imania
0
0
0
0
0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0
0
0
0
0
Emisné ážio
0
0
0
0
0
Ostatné kapitálové fondy
0
0
0
0
0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových
vkladov
0
0
0
0
0
6 549
85 492
223 505
0
-131 464
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0
0
0
0
0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0
0
0
0
0
48 241
0
0
14 976
63 217
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
Zákonný rezervný fond
Nedeliteľný fond
0
0
0
0
0
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0
0
0
0
0
Nerozdelený zisk minulých rokov
514 863
0
0
0
514 863
0
0
0
0
0
464 722
Neuhradená strata minulých rokov
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia
299 519
464 722
0
-299 519
Vyplatené dividendy
0
0
284 543
284 543
0
Ostatné položky vlastného imania
0
0
0
0
0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa
Vlastné imanie spolu
www.toyotafinance.sk
0
0
0
0
0
3 856 625
550 214
508 048
0
3 898 791
39
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
F. Pasíva (pokračovanie)
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Položka vlastného imania
Základné imanie
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na
konci
účtovného
obdobia
Presuny
2 987 453
0
0
0
2 987 453
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0
0
0
0
0
Zmena základného imania
0
0
0
0
0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0
0
0
0
0
Emisné ážio
0
0
0
0
0
Ostatné kapitálové fondy
0
0
0
0
0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových
vkladov
0
0
0
0
0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-381 423
387 972
0
0
6 549
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0
0
0
0
0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0
0
0
0
0
Zákonný rezervný fond
32 489
0
0
15 752
48 241
0
0
0
0
0
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0
0
0
0
0
Nerozdelený zisk minulých rokov
215 577
0
0
299 286
514 863
Nedeliteľný fond
Neuhradená strata minulých rokov
0
0
0
0
0
315 038
299 519
0
-315 038
299 519
Vyplatené dividendy
0
0
0
0
0
Ostatné položky vlastného imania
0
0
0
0
0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa
0
0
0
0
0
3 169 134
687 491
0
0
3 856 625
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia
Vlastné imanie spolu
Prehľad ziskov a strát, ktoré boli účtovné priamo na účty vlastného imania v bežnom účtovnom období::
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov:
Časové rozlišení mimořádných leasingových splátek
- precenenie podielových cenných papierov použitím metódy vlastného imania
-
- zmena reálnej hodnoty zabezpečovacích derivátov
-
- zmena reálnej hodnoty derivátov obchodovaných na neverejnom trhu
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
Spolu
40
138 013
138 013
výročná správa 2012
Účtovný zisk za hospodársky rok 2011 vo výške 299 519 EUR bol rozdelený nasledovne:
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Názov položky
Účtovný zisk
299 519
Bežné účtovné obdobie
Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu
14 976
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov
0
Prídel do sociálneho fondu
0
Prídel na zvýšenie základného imania
0
Úhrada straty minulých období
0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov
0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom
284 543
Iné
0
Spolu
299 519
Štatutárny orgán navrhuje rozdeliť zisk za hospodársky rok 2012 nasledovne:
- prídel do rezervného fondu vo výške 23 236 EUR
- výplata podielu na zisku spoločníkom vo výške 441 485 EUR
2. Rezervy
Prehľad rezerv je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Bežné účtovné obdobie
Názov položky
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Tvorba
Použitie
Stav na
konci
účtovného
obdobia
Zrušenie
Dlhodobé rezervy, z toho:
0
17 134
0
0
17 134
Zákonné dlhodobé rezervy, z toho:
0
0
0
0
0
Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:
5 673
17 134
0
0
17 134
0
17 134
0
0
17 134
141 740
67 602
62 364
5 349
166 921
62 886
62 297
54 684
5 349
65 150
Rezerva na odstupné
Krátkodobé rezervy, z toho:
Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:
Právne služby, služby notára
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku vrátane odvodov
Služby k SW a HW
Telefónne, poštovné a skladové služby
Služby k nájmu
Daňové poradenstvo, audit
5 673
5 273
4 053
1 620
5 273
11 564
13 469
8 701
0
16 332
7 680
5 305
7 680
0
5 305
720
944
665
55
944
4 102
3 962
4 098
4
3 962
29 211
26 160
25 541
3 670
26 160
Reklamné služby, inzercia
1 426
0
1 426
0
0
Energie
1 077
1 585
1 077
0
1 585
0
2 200
0
0
2 200
Inventúry vozidiel
www.toyotafinance.sk
41
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
F. Pasíva (pokračovanie)
2. Rezervy (pokračovanie)
Výuka angličtiny
0
750
0
0
750
1 443
2 649
1 443
0
2 649
78 854
101 761
53 330
25 514
101 771
650
650
528
122
650
29 450
31 198
21 719
7 731
31 198
5 140
3 605
4 400
740
3 605
Výdavky na reprezentáciu, cestovné
26 683
65 000
26 683
0
65 000
Rezerva na odstupné
16 921
0
0
16 921
0
Zdravotná starostlivosť
0
438
0
0
438
Iné
0
870
0
0
870
141 740
84 736
62 364
5 349
184 055
Iné
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:
Členské a iné poplatky
Zamestnanecké bonusy
Reklamné služby, inzercia
Rezervy spolu
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Názov položky
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:
0
Zákonné dlhodobé rezervy, z toho:
Ostatné dlhodobé rezervy, z toho:
Rezerva na odstupné
Krátkodobé rezervy, z toho:
Zákonné krátkodobé rezervy, z toho:
Tvorba
Použitie
Stav na
konci
účtovného
obdobia
Zrušenie
213
0
0
0
0
0
0
0
0
0
213
0
0
0
0
213
0
0
213
112 544
141 740
67 467
45 077
141 740
62 886
59 599
62 896
54 282
5 317
Právne služby, služby notára
3 336
5 673
3 336
0
5 673
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku vrátane odvodov
9 280
11 564
9 280
0
11 564
Služby k SW a HW
5 014
7 680
5 014
0
7 680
Telefónne, poštovné a skladové služby
1 577
720
1 577
0
720
Služby k nájmu
Daňové poradenstvo, audit
4 320
4 102
4 320
0
4 102
21 900
29 211
21 900
0
29 211
Reklamné služby, inzercia
1 179
1 426
1 179
0
1 426
Energie
1 008
1 077
1 008
0
1 077
Iné
11 985
1 443
6 668
5 317
1 443
Ostatné krátkodobé rezervy, z toho:
52 945
78 844
13 185
39 760
78 854
Členské a iné poplatky
996
Zamestnanecké bonusy
Reklamné služby, inzercia
Výdavky na reprezentáciu, cestovné
Iné
Rezervy spolu
7 945
650
996
0
650
29 450
0
0
29 450
5 140
7 945
0
5 140
39 760
26 683
0
39 760
26 683
4 244
16 921
4 244
0
16 921
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112 544
141 953
67 467
45 077
141 740
Predpokladaný hospodársky rok použitia dlhodobých rezerv je 2014.
42
výročná správa 2012
3. Záväzky
Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke:
Bežné účtovné
obdobie
Názov položky
Záväzky po lehote splatnosti
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
140 060
69 157
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane
483 658
558 887
Krátkodobé záväzky spolu
623 718
628 044
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov
118 468
1 172
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu
0
0
118 468
1 172
4. Sociálny fond
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Bežné účtovné
obdobie
Názov položky
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu
1 172
841
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov
1 392
1 201
0
0
Tvorba sociálneho fondu zo zisku
Ostatná tvorba sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu spolu
Čerpanie sociálneho fondu
Konečný zostatok sociálneho fondu
0
0
1 392
1 201
988
870
1 576
1 172
5. Bankové úvery a vydané dlhopisy
Prehľad bankových úverov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Názov položky
Úrok p. a.
v%
Mena
Suma istiny
v EUR za
bežné účtovné
obdobie
Suma istiny
v EUR za
bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
16 300 000
15 500 000
28.9.2012
0
2 000 000
Dátum
splatnosti
Dlhodobé bankové úvery, z toho:
Prevádzkový úver - CITIBANK
EUR
2,319
Prevádzkový úver - CITIBANK
EUR
2,469
29.3.2014
3 000 000
3 000 000
Prevádzkový úver - HSBC
EUR
2,048
29.3.2013
0
1 000 000
Prevádzkový úver - ING
EUR
2,198
29.11.2013
2 500 000
4 500 000
Prevádzkový úver - VÚB
EUR
2,048
31.7.2012
0
5 000 000
Prevádzkový úver - SMBC
EUR
1,476
28.4.2014
3 000 000
0
Prevádzkový úver - SMBC
EUR
1,476
31.8.2014
3 000 000
0
Prevádzkový úver - SMBC
EUR
1,476
30.9.2014
1 500 000
0
Prevádzkový úver - Bank of Tokyo
EUR
2,250
30.9.2014
2 500 000
0
Prevádzkový úver - Bank of Tokyo
EUR
1,476
31.12.2013
Krátkodobé bankové úvery, z toho:
www.toyotafinance.sk
800 000
0
11 901 514
17 500 000
43
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
F. Pasíva (pokračovanie)
5. Bankové úvery a vydané dlhopisy (pokračovanie)
Prevádzkový úver - CITIBANK
EUR
1,494
29.7.2011
0
2 000 000
Prevádzkový úver - CITIBANK
EUR
1,648
29.4.2011
0
1 500 000
Prevádzkový úver - HSBC
EUR
1,698
30.4.2011
0
1 500 000
Prevádzkový úver - HSBC
EUR
2,048
30.11.2011
0
5 000 000
Prevádzkový úver - ING
EUR
2,198
31.8.2011
0
5 000 000
Prevádzkový úver - ING
EUR
1,648
29.4.2011
0
500 000
Prevádzkový úver - VÚB
EUR
1,648
29.4.2011
0
500 000
Prevádzkový úver - VÚB
EUR
2,231
30.9.2011
0
1 500 000
Prevádzkový úver - CITIBANK
EUR
2,319
28.9.2012
2 000 000
0
Prevádzkový úver - HSBC
EUR
2,048
31.5.2012
1 000 000
0
Prevádzkový úver - VÚB
EUR
2,048
31.7.2012
4 000 000
0
Prevádzkový úver - Bank of Tokyo
EUR
2,100
28.9.2012
1 500 000
0
Prevádzkový úver - Bank of Tokyo
EUR
2,160
31.10.2012
1 000 000
0
Prevádzkový úver - Bank of Tokyo
EUR
1,176
29.6.2012
1 000 000
0
Prevádzkový úver - Bank of Tokyo
EUR
1,330
30.4.2012
1 400 000
0
Kreditné karty - CITIBANK
EUR
x
1.4.2012
1 514
0
28 201 514
33 000 000
Spolu
Úvery nie sú zabezpečené.
6. Časové rozlíšenie
Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke:
Názov položky
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:
Úroky z prijatých bankových úverov
Úroky zo zabezpečovacích derivátov
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:
Bežné účtovné
obdobie
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
0
0
15 508
19 828
7 254
19 828
8 254
0
18 163
0
Výnosy o poskytnutých úverov a pôžičiek
18 163
0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:
38 183
387
Výnosy z finančného lízingu
62
387
Výnosy o poskytnutých úverov a pôžičiek
38 121
0
Spolu
71 854
20 215
44
výročná správa 2012
7. Záväzky príp. pohľadávky z derivátových obchodov
Účtovná hodnota
Názov položky
pohľadávky
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:
Dohodnutá cena
podkladového
nástroja
záväzku
0
0
0
Zabezpečovacie deriváty, z toho:
0
132 924
8 846 654
LOSWP071771337F
0
1 630
165 970
LOSWP081820399F
0
2 886
132 776
LOSWP0901500613F
0
7 685
660 000
LOSWP0929900241F
0
25 517
1 650 000
ISW090409996
0
4 910
165 970
ISW090019994
0
965
66 388
ISW102439993
0
24 897
2 200 000
5276712i
0
3 067
132 776
5537061i
0
2 685
132 776
6984756i
0
11 994
740 000
8419445i
0
46 688
2 800 000
Názov položky
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Zmena reálnej hodnoty
(+/-) s vplyvom na
Zmena reálnej hodnoty
(+/-) s vplyvom na
výsledok
hospodárenia
vlastné imanie
výsledok
hospodárenia
vlastné imanie
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:
0
0
0
0
Zabezpečovacie deriváty, z toho:
0
141 008
0
-477 326
LOSWP071420296F
0
0
0
-9 565
LOSWP071420260F
0
0
0
-11 934
LOSWP071771857F
0
0
0
-653
LOSWP071771337F
0
-13 772
0
-12 056
LOSWP081820399F
0
-11 728
0
-45 504
LOSWP0901500613F
0
-8 592
0
-50 457
LOSWP0929900241F
0
12 861
0
-59 976
ISW090409996
0
-11 519
0
-54 182
ISW090019994
0
-4 295
0
-16 024
ISW102439993
0
92 067
0
-67 170
ISW090019996
0
0
0
-16 490
5276712i
0
-4 586
0
-20 785
5537061i
0
-5 131
0
-27 522
6984756i
0
14 766
0
-23 100
8419445i
0
80 936
0
-61 908
www.toyotafinance.sk
45
Toyota Financial Services Czech s.r.o.
F. Pasíva (pokračovanie)
7. Záväzky príp. pohľadávky z derivátových obchodov (pokračovanie)
Reálna hodnota
Zabezpečovaná položka
Bežné účtovné
obdobie
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Majetok vykázaný v súvahe
0
0
Záväzok vykázaný v súvahe
8 846 654
15 251 901
0
0
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené
Spolu
0
0
8 846 654
15 251 901
Úvery nie sú zabezpečené.
G. Výnosy
1. Tržby za vlastné výkony a tovar
Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Služby
Oblasť odbytu
Bežné účtovné
obdobie
Slovensko
Spolu
Tovar
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Bežné účtovné
obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
511
778 007
1 418 995
3 253 279
746746511
778 007
1 418 995
3 253 279
2. Ostatné výnosy z hospodárskej, finančnej a mimoriadnej činnosti
Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti sú uvedené
nižšie
Názov položky
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:
Bežné účtovné
obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
0
0
139 165
109 522
Ostatné výnosy z finančného lízingu a poskytnutých úverov
48 688
64 514
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
52 380
45 004
Tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku
37 989
4
108
0
1 748 811
1 936 899
471
297
0
0
1 748 340
1 936 602
351 532
631 536
1 393 861
1 304 113
362
0
2 585
953
0
0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:
Výnosy z odpísaných pohľadávok
Finančné výnosy, z toho:
Kurzové zisky, z toho:
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:
Úrokové výnosy z finančného lízingu
Úrokové výnosy z poskytnutých úverov
Výnosy zo zabezpečovacích derivátov
Ostatné
Mimoriadne výnosy:
46
výroční zpráva 2012
3. Čistý obrat
Informácie o čistom obrate Spoločnosti sú uvedené nižšie:
Názov položky
Bežné účtovné
obdobie
Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb
Tržby za tovar
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
0
0
746 511
778 007
1 418 995
3 253 279
0
0
Výnosy zo zákazky
0
0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
1 887 143
2 046 124
Čistý obrat celkom
4 052 649
6 077 410
H. Náklady
Prehľad nákladov Spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Názov položky
Náklady za poskytnuté služby, z toho:
Bežné účtovné
obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
835 757
716 499
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:
36 022
33 680
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky
36 022
33 680
iné uisťovacie audítorské služby
0
0
súvisiace audítorské služby
0
0
daňové poradenstvo
0
0
ostatné neaudítorské služby
0
0
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:
799 735
682 819
Služby k hadrvéru, služby k sofvéru, licencie
218 690
21 226
Telefónne, poštovné a notárske poplatky
40 258
44 653
Nájomné + služby k nájmu
64 150
68 018
Právne, ekonomické a iné poradenstvo
66 185
45 272
Náklady na overenie účtovnej závierky audítorom
Náklady na inzerciu, reklamu
Provízie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
0
12 520
10 567
20 732
116 911
207 805
8 866
3 900
149 390
57 950
Služby súvisiace s finančným lízingom, poskytnutými úvermi
49 885
90 155
Školenia
27 308
4 431
Skladové a dátové služby, členské poplatky
31 600
13 771
Opravy a údržba
2 823
8 217
Ostatné služby
13 102
84 169
www.toyotafinance.cz
47
Toyota Financial Services Czech s.r.o.
H. Náklady (pokračovanie)
Bežné účtovné
obdobie
Názov položky
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:
Koeficient DPH
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
-222 164
116 727
78 276
30 721
Súdne poplatky
845
2 128
-329 109
81 839
Poistenie majetku
3 899
0
Poistenie OPL
1 987
0
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
Zostatková cena predaného dlhodobého hmotného majetku
8 675
0
Ostatné pokuty a penále
2 870
0
Odpis pohľadávok
9 903
0
490
2 039
862 108
989 492
3 737
2 687
Ostatné
Finančné náklady, z toho:
Kurzové straty, z toho:
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:
0
0
858 371
986 805
Nákladové úroky z prijatých úverov
708 975
567 294
Náklady na derivátové operácie
132 850
403 583
Firemné poistenie
0
4 253
Bankové poplatky
16 546
11 675
Mimoriadne náklady:
0
0
Mimoriadne výnosy:
0
0
Úvery nie sú zabezpečené.
I. Dane z prijmov
Prechod od teoretickej k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Bežné účtovné
obdobie
Názov položky
Základ dane
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:
Teoretická daň
Daň
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Daň v %
Základ dane
Daň
Daň v %
645 029
x
x
519 149
x
x
x
122 555
19%
x
98 638
19%
Daňovo neuznané náklady
358 452
68 106
677 042
128 638
Výnosy nepodliehajúce dani
-54 494
-10 354
-40 241
-7 646
Umorenie daňovej straty
0
0
0
0
Iné
0
0
0
0
180 307
28%
219 630
42,3%
Splatná daň z príjmov
x
105347
16%
x
194 547
37,5%
Odložená daň z príjmov
x
74 960
12%
x
25 083
4,8%
180 307
28%
219 630
42,3%
Spolu
Celková daň z príjmov
48
výroční zpráva 2012
J. Údaje na podsúvahových účtoch
1. Majetok daný do prenájmu
Spoločnosť prenajíma formou finančného leasingu fyzickým
a právnickým osobám s trvalým bydliskom resp. sídlom v SR osobné a úžitkové vozidlá značky Toyota a Lexus. K 31. marcu 2012
spoločnosť evidovala 7 platných zmlúv k operatívnemu leasingu (k
31. marcu 2011 evidovala 4 platné zmluvy). Budúce výnosy súvisiace s týmito zmluvami predstavovali k 31. marcu 2012 čiastku
28.880 EUR (k 31. marcu 2011 čiastku 21.660 EUR).
K. Iné aktíva a pasíva
Vzhľadom na to, že viaceré oblasti slovenského daňového práva
(napr. legislatíva ohľadom transferového oceňovania) doteraz
neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich
budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné
kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne
precedensy príp. oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku
ktorých by jej vznikol v budúcnosti významný náklad.
1. Ostatné finančné pohľadávky/záväzky
Spoločnosť eviduje nasledujúce finančné pohľadávky/záväzky:
Spoločnosť platí na bežné bankové úvery floatingový úrok (aktuálny trhový úrok v čase čerpania úveru) zatiaľ čo z retailových
leasingových a úverových zmlúv prijíma fixné (vopred stanovené
pevné) úroky. Pre prípad zabezpečenia floatingových (aktuálnych)
úrokových sadzieb uzatvára Spoločnosť finančné deriváty – swapy
na úrokovú mieru. Zmena reálnej hodnoty týchto finančných
derivátov sa účtuje bez vplyvu na výsledok hospodárenia priamo
do vlastného imania na účet 414. Reálna hodnota finančných
derivátov - pohľadávok je ku dňu 31. marcu 2012 vo výške 0 EUR
(k 31. marcu 2011 vo výške 8.084 EUR) a finančných derivátov
- záväzkov vo výške 132.924 EUR (k 31. marcu 2011 vo výške 0
EUR). Nominálnahodnota uzavretých úrokových swapov bola k 31.
marcu 2012 8.846.654 EUR (k 31. marcu 2011 15 251 901 EUR).
Expirácia posledného swapu je 25. marca 2015.
Spoločnosť obstaráva tieto deriváty za účelom krytia svojho
úrokového rizika, avšak k 31. marcu 2012 spĺňa podmienky pre
zabezpečovacie účtovníctvo len jeden úrokový swap, a preto sa
ostatné swapy považujú za deriváty určené na obchodovanie na
neverejnom trhu.
L. Príjmy a výhody členov štatutárnych,
dozorných a iných orgánov spoločnosti
Členovia dozornej rady Spoločnosti za ich činnosť v rámci dozorných orgánov Spoločnosti a štatutárny orgán nepoberali v hospodárskom roku 2012 (a v roku 2011) žiadne príjmy.
www.toyotafinance.cz
49
Toyota Financial Services Czech s.r.o.
M. Ekonomické vzťahy spoločnosti a spriaznených osôb
Transakcie so spriaznenými osobami (okrem materskej spoločnosti) sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Spriaznená osoba
Hodnotové vyjadrenie obchodu
Kód druhu
obchodu
TOYOTA MOTOR CZECH spol.s r.o.
Bežné účtovné
obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
2
1
0
TOYOTA MOTOR CZECH spol.s r.o.
3
1 380
0
TOYOTA MOTOR CZECH spol.s r.o.
11
353 577
325 762
TOYOTA MOTOR SLOVAKIA s.r.o.
1
248
277
TOYOTA MOTOR SLOVAKIA s.r.o.
2
1
4
TOYOTA MOTOR SLOVAKIA s.r.o.
3
34 595
0
Toyota Digital Cruise Europe NV/SA
3
25 969
20 563
TOYOTA FINANCIAL SERVICES CORPORATION
3
339
342
TOYOTA Financial Services Czech s.r.o.
3
87 621
883
Toyota Kreditbank GmbH International Div
3
6 817
148
Toyota Tsusho ID Systems GmbH
5
2 924
2 924
Transakcie s materskou spoločnosťou sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Dcérska účtovná jednotka
/Materská účtovná jednotka
Hodnotové vyjadrenie obchodu
Kód druhu
obchodu
Toyota Financial Services (UK) PLC
Bežné účtovné
obdobie
3
24 569
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
12 970
Vysvetlivky:
Kód druhu obchodu
Druh obchodu:
01
kúpa
02
predaj
03
poskytnutie služby
05
licencia
07
know -how
50
výroční zpráva 2012
Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (v EUR):
Bežné účtovné
obdobie
Pohľadávky z obchodného styku
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
134 779
90 581
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0
0
Príjmy budúcich období
0
0
Náklady budúcich období
0
0
Poskytnuté pôžičky
0
0
134 779
90 581
Záväzky z obchodného styku
0
0
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0
0
Nevyfakturované dodávky
0
0
Rezervy
0
0
55 884
387
0
0
Aktíva spolu
Výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období
Prijaté pôžičky
Pasíva spolu
0
0
55 884
387
N. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, do dňa jej zostavenia
Po 31. marci 2012 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie
alebo vykázanie v účtovnej závierke za hospodársky rok 2012.
www.toyotafinance.cz
51
Toyota Financial Services Czech s.r.o.
O. Prehľad peňažných tokov za rok 2011
Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy
2012
EUR
Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)
2011
EUR
645 029
519 149
114 430
78 774
Úpravy o nepeňažné operácie:
Odpisy dlhodobého majetku
Odpis zásob
0
0
0
Odpis pohľadávky
9 903
0
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku
1 543
0
-380 277
-23 111
0
0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam
Zmena stavu opravnej položky k zásobám
Zmena stavu rezerv
42 315
29 196
-1 039 003
-1 369 308
-29 314
-4
0
0
Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií
-139 158
387 972
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti
-774 532
-377 332
3 939 861
-4 100 418
-708 975
0
Úrokové náklady (netto)
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Prevádzkové peňažné toky
Zaplatené úroky
Prijaté úroky
1 747 978
1 936 222
Zaplatená daň z príjmov
-219 807
-178 448
Vyplatené dividendy
-284 543
0
Príjmy z mimoriadnych položiek
0
0
Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti
0
89 354
4 474 514
-2 253 290
-284 912
-186 002
37 989
4
Obstaranie fin investícií
0
0
Poskytnuté dlhodobé pôžičky
0
0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Peňažné toky z investičnej činnosti
Nákup dlhodobého majetku
Príjmy z predaja dlhodobého majetku
Prijaté dividendy
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti
52
0
0
-246 923
-185 998
výroční zpráva 2012
Peňažné toky z finančnej činnosti
Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových fondov
Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk
0
0
-4 798 486
3 232 706
Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine
0
0
Splátky dlhodobých záväzkov
0
0
-4 798 486
3 232 706
0
0
-570 895
793 418
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka
1 382 264
588 846
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka
811 369
1 382 264
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti
Kurzové rozdiely k peňažným prostriekom a ekvivalentom
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
Peňažné prostriedky
Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na
bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a peniaze na ceste.
Peňažné ekvivalenty
Peňažnými ekvivalentmi (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu
sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej
zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu zostavenia účtovnej závierky, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú
lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné
akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch
mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Zostavené dňa: 5. júna 2012
Schválené dňa: 14. augusta 2012
Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu Spoločnosti:
Ing. Aleš Kamarýt
Konateľ
Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej
závierky:
Ing. Monika Koškárová
Finančná manažérka
Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Ing. Monika Koškárová
Finančná manažérka
www.toyotafinance.cz
53
Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.
Gagarinova 7/C
821 03 Bratislava
tel.: +421 2 4821 3851
fax: +421 2 4821 3871
[email protected]
www.toyotafinance.sk
Download

Výročná správa za rok 2012