┌─── U
│
│
1.
│
2.
│
3.
│
4.
│
5.
│
6.
Č T O V N Í C T V O ──┐
│
Základné učtovníctvo │
Rozpočet
│
Saldokonto
│
Pokladňa
│
Účtovné výkazy
│
Počiatočné stavy
│
A Parametre spracovania
│
B Číselníky
│
│
C Zálohovanie údajov
│
└────────────────────────────┘
1. Z á k l a d n é
ú č t o v n í c t v o
┌─────── Základné učtovníctvo ────┐
│
│
│ 1. Knihovanie do denníka
│
│ 2. Tlačové zostavy
│
│ 4. Uzávierka mesiaca
│
├─────────────────────────────────┤
│ 6. Účtová osnova
│
└─────────────────────────────────┘
V ďalšom výklade sa zameriame na jednotlivé ponuky, ich funkcie a možnosti. Začneme
popisom časti 6.Účtová osnova a budeme pokračovať voľbou 1.Knihovanie do denníka a 2.
Tlačové zostavy, 4. Uzávierka mesiaca.
Každá z vyššie uvedených ponúk sa ďalej člení. V základnom popise si teraz vysvetlíme
ponuku:
6. Ú č t o v n á o s n o v a
Tu si rozoberieme ďalšie jednotlivé časti.
┌─────── Základné učtovníctvo ────┐
│
│
│ 1. Knihovanie do denníka
│
│ 2. Tlačové zostavy
│
│ 4. Uzávierka mesiaca
│
├─────────────────────────────────┤
│ 6. Účtovná osnova
│
└──│ 1. Účtovná osnova za aktuálny rok
│ 2. Osnova a rozpočet na nový rok
│
│
1. Ú č t o v n á o s n o v a z a a k t u á l n y r o k
1. Nové účty
V tejto časti môžeme napĺňať t.j. doplňovať nové účty do účtovej osnovy. Členenie je
nasledujúce:
SU .....…. syntetický účet
AU ....….. analytický účet
D .....…... druh rozpočtu
Zdr ….… zdroj
Kp ........ kapitola
Od ....….. oddiel
S............ skupina
T .......…. trieda
pT .....….. podtrieda
Pol ....….. položka
Pod ....…. podpoložka
R .......…..doplnkové rozlíšenie rozpočtu
Text ..….. textový popis účtu
Typ ...….. ľubovoľné označenie účtu pre výber zostavy podľa typu
Dr ........... v aktuálnej verzii nie je použitý.
Rozp. ..…. označenie účtu, ktorý je rozpočtovaný (A) nie je rozpočtovaný (N)
- všetky účty, ktoré majú rozpočtovú skladbu musia byť označené (A)
Ozn. ..….. označenie zrušeného účtu (Z,z). Zrušiť možno len účet s nulovým zostatkom. Účet
zostane v osnove a je možné s odstránením (Z,z) znovu vrátiť do spracovania.
2. Opravy, rušenie účtov
V tejto ponuke je možné vykonať opravy v účtovej osnove. Môžte opraviť položky Popis,
Typ, Dr, Rozp a Ozn. Ostatné údaje sú neprepisovateľné.
Účet je možné zrušiť klávesou F9 . Je ho možné zrušiť len vtedy ak nemá zostatok ani obrat.
Takisto vrátiť späť do spracovania klávesou F9.
4. Prehľad položiek účtovej osnovy
Voľba nám umožňuje vykonať zobrazenie účtovej osnovy na obrazovku, alebo vytlačiť účtovú
osnovu na tlačiarni.
5. Stavy na účtoch
V tejto ponuke je možné si zobraziť stavy na účtoch v účtovej osnove podľa vybraného
mesiaca.
Pri výbere mesiaca je užívateľovi daná otázka:
Obnoviť súpis pohybov z denníka (A/N)?: N
Nie je potrebné na otázku odpovedať "A" pretože stavy na účtoch sa aktualizujú za každým
pohybom v denníku.
Ďalej je zobrazená účtová osnova ako hlavná kniha účtu so stavmi na účte za jednotlivé mesiace
kumulovane na strane MáDať, Dal a zostatkom. Je tu možnosť zistiť plnenie rozpočtu, pôvodný
a upravený za podmienky, že tento účet je rozpočtovaný a označený. Hľadanie je zabezpečené cez
klávesu F3, listovanie pomocou PgDn a PgUp.
6. Kontá - pohyby na účtoch
Kontá Vám umožnia výber účtu a k nemu všetky učtovné pohyby zo všetkých denníkov vo
vybranom mesiaci. Pri výbere mesiaca je užívateľovi kladená otázka:
Spracuj pohyby za obdobie od:
do:
Ďalej je na obrazovke ponúkaná celá účtová osnova. Vyberete si Vami požadovaný účet
(klávesa F3 alebo pohyb na obrazovke šípkami) zobrazí sa ponuka:
┌────── Zobraziť ───────┐
│
│
│ 1. Vybraný účet
│
│ 2. Celý synt.účet
│
└───────────────────────┘
- ak potvrdíte ponuku 1. zobrazí sa účet len s vybranou analitikou
- ak potvrdíte ponuku 2. zobrazí sa vybraný syntetický účet so všetkými analytikami
Na obrazovke budete vidieť všetky pohyby na vybranm konte za vybrané obdobie v poradí.
ČUD – číslo účtovného denníka v ktorom bol pohyb zaznamenaný
Dátum
Čdokl
MáDať – suma na strane MD
Dal – suma na strane D
Popis – popis účtovnej operácie
2. O s n o v a a r o z p o č e t n a n o v ý
rok
7. Príprava novej účtovej osnovy
Ponuka Vám umožní pripraviť si rozpočet na ďalšie obdobie tzv. na nový rok.
2. Úprava rozpočtových položiek
Z. Zmena aktuálneho obdobia
Tu si môžete zmeniť obdobie pre prácu s osnovou. Pri vstupe do tejto ponuky tu bude
vždy nastavené práve spracované učtovné obdobie.
Zmena obdobia spôsobí, že ako pracovný mesiac bude ponúkaný ten, ktorý ste v tejto časti zadali.
Toto sa prejaví v ponuke: 5. Stavy na účtoch
6. Kontá - pohyby na účtoch
8. Edit osnovy (podľa vlastného výberu)
Možnosť výberu klávesou F2,zobrazenie celej ponuky ENTER.V tejto voľbe je možné
opraviť číslo SU AU a rozpočtovú osnovu.
Upozornenie !!! Pozor na prepísanie účtu, na ktorý boli učtované obraty a na prepísanie obratov v
jednotlivých mesiacoch. Môžete narušiť správnosť celého účtovania.
1. K n i h o v a n i e d o d e n n í k a
Ponuka umožňuje operácie spojené s prípravou účtovných obratov, kontrolu údajov, opisy
denníkov, prácu so zoznamom denníkov a prácu s číselníkom automatických operácií.
┌─── Základné účtovníctvo────┐
│
│
│ 1. Knihovanie do denníka │
│
┌────────────────────────┴────────────┐
├───│ 1. Knihovanie účtovných operácií
│
│
│ 2. Kontrola denníkov
│
└───┤ 3. Prehľady a kontr.opisy
│
│ 4. Súpis pohybov
│
│ 5. Zmena aktuálneho obdobia
│
├─────────────────────────────────────┤
│ 6. Zoznam účtovných denníkov
│
│ 7. Automatické operácie
│
└─────────────────────────────────────┘
1. Knihovanie účtovných operácií
Tu si vyberiete mesiac, v ktorom budete účtovné operácie účtovať. Platí, že pri výbere je vždy
nastavený aktuálny učtovný mesiac. Ak nie je zoznam denníkov vytvorený, je nutné ako prvú
použiť voľbu:
7. Zoznam účtovných denníkov
Pre uzatvorené mesiace t.j. mesiace predchádzajúceho aktuálneho obdobia platí, že
je ich možné len prezerať a opisovať. Opravy je nutné robiť opravným dokladom v mesiaci
nasledujúcom. Pri výbere mesiaca dostanete ponuku na výber denníkov. Na obrazovke
uvidíte číslo denníka, názov denníka, rozdiel v Sk a príznak pre vstup do uzávierky. Na
požadovaný denník sa nastavíte pomocou šipky a vyberte stlačením ENTER.
Po tomto výbere sa dostanete do vybraného denníka. Denník má hlavičku: názov denníka,
číslo denníka, rozdiel, súčty za strany MáDať a Dal. Pod hlavičku sa zadávajú učtovné obraty v
tomto položkovom členení:
Číslo .. …... číslo dokladu
Dr. ....…..... druh slúži pre automatické operácie
Dátum ....... dátum v tvare DD.MM.RR. (deň, mesiac, rok)
SU, AU, D,Zdr, Kp, Od, S, T, pT , Pol, Pod, R ,
text na 15 znakov (popis operácie), MáDať, Dal
Celý text je možné tlačiť v opise denníka cez funkčnú klávesu F6.
Použiteľné funkcie:
F2 - editácia
Tlačítko F2 slúži ako prepínač medzi nahrávaním (kurzor stojí na voľnom riadku) alebo
editáciou. Pri editácii je možné opravovať a voľne prepisovať nahraté údaje Celá vet sa ruší
CTRL Y s otázkou na zrušenie vety A/N.
F3 – hľadaj podľa čísla dokladu
F4 – duplikuje predchádzajúce údaje
Alt+F5
Umožňuje zmeniť pohľad do denníka podľa vybraného pohľadu vyhľadávať
1. Doklady podľa čísla dokladu a účtu
2. Doklady podľa čísla dokladu
3. Doklady podľa čísla účtu
4. Doklady podľa dátumu vystavenia
5. Automatická duplikácia čísla dokladu
F6 - funkcia umožňuje opisy denníka v tomto členení.
0. Kontrola vyrovnanosti strán
1. Prehľad podľa dokladov
2. Prehľad podľa účtov
3. Prehľad za vybraný doklad
4. Sumár podľa dokladov
5. Sumár podľa účtov
6. Opis denníka
F7 – 1. Účet z účtovej osnovy
Možnosť vstúpiť do účtovej osnovy a prebrať do denníka požadovaný účet.
2. Účet do účtovej osnovy
Možnosť doplniť do účtovej osnovy nový účet priamo z denníka.
a. Automatickú operáciu
Vstup do automatických operácií z denníka.
F8 – kontrola zostatkov na bankových účtoch a pokladni
F9 - prepočet
Funkcia slúži k prepočtu hlavičky, ak z nejakého dôvodu došlo k narušeniu správneho
výpočtu v denníku. Toto narušenie môže nastať pri fyzickom zrušení vety v denníku pomocou
CTRL Y alebo vynulovaní naúčtovaných súm. Hlavička je automaticky vždy prepočítaná pri
regulérnom opustení denníku klávesou ESC.
F10 – prepočet indexov
Pri zaúčtovaní údajov do denníka je každá učtovná položka kontrolovaná na existenciu v
účtovej osnove. Ak položka účtovej osnove neexistuje, môže to byť z dvoch dôvodov:
1. Pri učtovaní vznikla chyba (zapísať do osnovy "N")
2. Položka naozaj v účtovej osnove nie je, pretože ste ju dosiaľ nepoužívali a chcete ju do osnovy
doplniť.
2. K o n t r o l a
denníkov
V tejto ponuke kontrolujeme 1.Vyrovnanosť strán obratov:
- vyberte si denníky, ktoré majú byť kontrolované,
- prebehne kontrola z výpisom o nevyrovnaných dokladoch a denníkoch, kde tieto doklady
boli zaúčtované.
2. Vyrovnanosť rozpočtu
3. P r e h ľ a d y a k o n t r o l n é o p i s y d e n n í k o v
V tejto ponuke je možné si vybrať mesiac a účtovný denník pre výtlač denníka. Ponuka pre tlač je
nasledovná:
0. Kontrola vyrovnanosti strán
1. Prehľad podľa dokladov
2. Prehľad podľa účtov
4. Sumár podľa dokladov
5. Sumár podľa účtov
6. Opis denníka
4. S ú p i s p o h y b o v
Vyberte si mesiac za ktorý chcete vytvoriť súpis pohybov.
Pri tomto výbere dostanete otázku:
Obnoviť súpis pohybov z denníka A/N ?
Pri kladnej odpovedi budú údaje zo všetkých denníkov za vybraný mesiac zlúčené do jedného
dátového súboru, ktorý nazývame súpis pohybov.
Pri zápornej odpovedi Vám bude ponúknutý už predtým vytvorený súpis pohybov. Tento súbor
nemusí byť aktuálny a preto doporučujeme súpis pohybov si znovu vytvoriť. Ak predtým
nebol súpis vytvorený nebude možné tento súbor prezerať. Ďalšia ponuka je otázka na výber
údajov podľa konvencií PC FANDu viď užívateľská príručka. Upozorňujeme, že ENTER
vyberie všetky ponúknuté údaje.
5. Zmena aktuálneho obdobia
Táto voľba Vám umožňuje zmeniť aktuálne pracovné obdobie, ktoré je tu vždy nastavené na
aktuálnom účtovnom období. Potom sa všetky akcie a nastavenie obdobia bude vzťahovať k Vami
zadanej hodnote obdobia.
6. Zoznam účtovných denníkov
Zoznam účtovných denníkov je nastavenie logických názvov účtovným denníkom. Každému
denníku je nutné priradiť číslo a názov. Čísla zadávajte súvisle za radom s tým, že pre učtovníctvo
je vyhradená číselná rada od 1 až 39. Kým začnete akékoľvek účtovanie do denníka, je nutné
mať vytvorený ich zoznam. Už raz vytvorený zoznam denníkov možno automaticky prevádzať do
ďalších mesiacov pri učtovnej uzávierke, alebo s ním pracovať v tejto časti.
Ďalšie ponuky:
1. Za aktuálne obdobie – ponúkne zoznam už vytvorených denníkov. Ak denníky neexistujú
je možnosť si ich vytvoriť.
2. Za vybrané obdobie Zadáte obdobie pre zoznam denníkov. Ak neexistuje pre zadané obdobie zoznam, táto
skutočnosť je užívateľovi oznámená a je ponúknuté
1. Vytvoriť ručne nové zoznamy denníkov
Bude Vám ponúknutá tabuľka pre zoznam denníkov.
Je nutné zadať číslo denníka a názov.
3. Prebrať zoznam z iného obdobia
Zadať obdobie, v ktorom zoznam denníkov existoval. A podľa tohoto zoznamu budú
vytvorené denníky do požadovaného obdobia.
POZOR ! Upozorňujeme, že bude prenesený len zoznam denníkov t.j. len názvy účtovných
denníkov bez obsahu denníka t.j. účtovných obratov.
Ak zoznam denníkov v zadanom období existuje, je tento zoznam ponúknutý k editácii. Tu
môžete pripísať ďalšie čísla a názov denníka. Do položky Uzav môžete zapísať tak A ako i N.
Táto položka označuje zaradenie denníka do uzávierok, súpisu pohybov a rozborových zostáv.
Pred týmito akciami sa automaticky nasadzuje do tejto položky
A. Ak zrušíte vetu v zozname pomocou CTRL Y, zrušíte tiež väzbu medzi názvom denníka a
údajmi, ktoré ste účtovali.
Pre túto väzbu je rozhodujúce číslo útovného denník (položka CUD).
7. Automatické operácie
Tento číselník slúži k automatickému doplňovaniu účtovných podvojností k účtovaným
obratom.
Príklad.
Účtovanie príjmov na bežnom účte
účtovanie príjmov na účte 231 10
p 235 00 ... MD
1p 235 00
MD
217 00
D
217 00
D
231 00
MD
231 10
MD
215 00
D
215 00
D
235 účtujeme v denníku. Ostatné tri účty použité z automatickej operácie doúčtuje do denníka.
Číselník automatických operácií
Automatické operácie
Príznak:A=položku prebrať z pôv.vety,N=pol.prebrať z tejto vety
Dr : SU AU D Zdr Kap Od S TpT Pol Pod R typ +/ - [SU AU]
.. = ... . .. . ... . .... . ... . .. . .. . .... . . ... ..
p = 231 00
M + 000 00
p = 217 00
D + 000 00
p = 215 00
D + 000 00
1p = 231 10
1p = 217 00
1p = 215 00
M +
D +
D +
000 00
000 00
000 00
Účtovný denník
Č. dokladu Dr : SU AU D Zdr Kap Od S TpT Pol Pod R typ +/ - [SU AU]
.. .. ... .. ... .... ... .. .. .... ....... .......
22 p 235 00 000 0000 000 49 01 1205 560.00 0.00
Po ukončení riadku stlačením klávesy ENTER budú doplnené operácie
podľa Vášho zápisu v číselníku automatických operácií.
Č. dokladu Dr : SU AU D Zdr Kap Od S TpT Pol Pod R typ +/ - [SU AU]
1 p 235 00 000 0000 000 49 01 1205 560.00
0.00
1
231 00 000 0000 000 00 00 0000 560.00
0.00
1
217 00 000 0000 000 00 00 0000
0.00 560.00
1
215 00 000 0000 000 00 00 0000
0.00 560.00
2. Tlačové zostavy
┌─── Základné účtovníctvo────────┐
│
│
│ 1. Knihovanie do denníka
│
│ 2. Tlačové zostavy
│ 4. Uzávierka mesiaca
6. Účtovná osnova
Táto ponuka Vám umožní všetky akcie spojené s mesačnou uzávierkou, tlačou zostáv,
zálohovaním údajov z účtovníctva a ich prenosom na disketu.
1. Zostavy
Tu si znovu môžete vybrať pracovný mesiac za ktorý chcete zostavy vytvoriť. Pri vstupe
je vždy ponúknutý mesiac za aktuálne účtovné obdobie. Pri výbere mesiaca nasleduje otázka na
obnovu súpisu pohybov. Ak ste si nie istý kedy ste robili posledný súpis pohybov odpovedzte
ÁNO.
POZOR ! Pred mesačnou uzávierkou si vždy súbor pohybov obnovte zo všetkých denníkov, aby
ste mali istotu spracovania celého účtovníctva.
Ponuky zostáv sú:
1. Predvaha
1. Predvaha syntetická
2. Predvaha analitická
2. Rozpočtované účty
1. Príjmy obraty
2. Výdavky obraty
3. Stavy účtov
1. Všetky účty
2. Vyber typ účtu
3. Súpis pohybov
4. Plnenie rozpočtu
1. Prehľad príjmov
2. Prehľad príjmov podľa položiek
3. Prehľad výdavkov
4. Prehľad výdavkov podľa položiek
5. Prehľad rozpočtu podľa zdroja
G. Grafy
V tejto ponuke si môžete graficky zobraziť ľubovoľnú hodnotu účtu z účtovnej osnovy
podľa zadanej masky.
Príklad:
ZADAJTE HODNOTY PRE VÝBER :
SU AU UZ ORG KAP ODD PAR POL
... .. ... .... ... .. .. ....
235 00 000 0000 000 49 02 1201
Graficky sa zobrazí daň z príjmov právnických osôb podľa jednotlivých mesiacov.
POZOR ! Pri vytváraní výkazov môže nastať chyba v zaokrúhľovaní, ktorú zistíte v tlačovej
zostave. napr. tlačová zostava príjmy sa nerovná obratom účtu 235 + dotácie. Je potrebné znovu
sa vrátiť do voľby 4.1 Príjmy (RO 2-04) a na obrazovke na niektorej položke opraviť príjmy.
Takto opravenú zostavu je potrebné vytlačiť a hneď súbor nahrať na disketu. Zostatky na účtoch v
účtovníctve sa nezmenia ale na disketu prejdú zostatky so správnym zaokrúhlením.To isté môžte
urobiť vo výdavkoch a v doplňujúcich údajoch. Pri vytváraní výkazov a prevode dát na disketu
je nutné aby v účtovníctve bol nastavený aktuálny mesiac.
napr. ak vytvárate výkaz za I. štrvťrok musíte stáť v marci.
4. Uzávierka mesiaca
1. Bezpečtnostná kópia
2. obnova spracovania
UZÁVIERKA
1. Bezpečtnostná kópia
Táto voľba Vám umožní zálohovať zaúčtované dáta na disketu (na každý mesiac použiť novú
disketu).
2. Obnova spracovania
Umožňuje obnoviť dáta z diskety za príslušný mesiac.
POZOR ! Každá obnova je nebezpečná, pretože pôvodné údaje sú prepísané záložnými. Ak
dôjde k chybnému prečítaniu súborov z diskety, sú aktuálne dáta zničené neúplnými
dátami z diskety. Preto túto voľbu používajte len v najnutnejších prípadoch a po konzultácii s
aplikátorom systému KEO.
4. UZÁVIERKA-prechod na nový mesiac
Táto ponuka Vám účtovne uzatvorí aktuálne obdobie a nastaví obdobie o mesiac ďalej. V
uzatvorenom období už nie je možné zasahovať do denníkov a opravy je nutné prevádzať
učtovným dokladom v nasledujúcom mesiaci.
Prvý krok
Odpoveď na otázku, Máte vytvorenú bezpečnostnú kópiu ?
Pri zápornej odpovedi Vás počítač upozorní na vytvorenie bezpečnostnej kópie.
Pri kladnej odpovedi spracovanie pokračuje.
Druhý krok
Výber denníkov. Do konkrétneho ukončenia mesiaca vstupujú všetky denníky je prevedená
uzávierka.
Tretí krok
Kontroluje sa vyrovnanosť denníkov, doklady a existencia účtu v účtovnej osnove. O prevedenej kontrole sa vypíše protokol. Ak je identifikovaná chyba je nutné ju opraviť, pretože v tomto
prípade nemôžete uzávierku dokončiť. Ak nie je žiadna chyba klávesou ESC pokračujete v
uzávierke.
Štvrtý krok
Na ponúknutú otázku
Vytvoriť automaticky nový zoznam denníkov (A/N)?
odpovedzte kladne. Denníky budú prenesené do nasledujúceho mesiaca, ale prázdne.
Ponúknutá je ďalšia otázka
Naozaj uzavrieť daný mesiac (A/N)?:
Pri kladnej odpovedi je spracované účtovné obdobie uzavreté. Pri zápornej odpovedi
sa uzávierka nedokončí a zostanete v období, ktoré ste práve uzatvárali.
Rozpočet
Táto ponuka obsahuje ďalšie možnosti v nasledujúcom členení.
1.Editovanie rozpočtu
2.Prehľady a zostavy
V ďalšom výklade sa zameriame na jednotlivé ponuky,ich funkcie a možnosti. Každá z
uvedených ponúk sa ďalej člení:
1.Editovanie rozpočtu
┌─────────── R O Z P O Č E T ────┐
│
│
│ 1. Editovanie rozpočtu
│
│ ┌─────────────────────────────┴──────┐
├──│ 1. Pôvodný rozpočet
│
│ │ 2. Upravený rozpočet
│
└──│ 3. Kontrola vyrovnanosti strán
│
│
│
1. Pôvodný rozpočet
1. Príjmové položky
2. Výdavkové položky
V týchto voľbách dopĺňame sumy na rozpočtované účty, ktoré sú v účtovnej osnove.
2.Upravený rozpočet
1. Príjmové položky
2. Výdavkové položky
V týchto voľbách sa dopĺňajú sumy upraveného rozpočtu.
3.Kontrola vyrovnanosti strán
V tejto voľbe je možnosť skontrolovať vyrovnanosť rozpočtu.
MD= príjmy
D= výdavky
2.Prehľady a zostavy
V tejto ponuke môžete robiť výbery a tlačiť rozborové zostavy. Ako prvé je nutné si vybrať
obdobie za ktoré Vás rozbory a zostavy zaujímajú. Potom nasleduje otázka na prípadnú obnovu
súpisu pohybov z denníka. Význam a funkcia tejto ponuky je taká istá ako bola popísaná v časti
Základné účtovníctvo. Potom sa dostanete na ponuku:
┌─────── R O Z P O Č E T ─────┐
│
│
│ 1. Editovanie rozpočtu
│
│ 2. Prehľady a zostavy
│
├───┌─────────────────────────┴───────────────┐
│
│ 1. Plnenie rozpočtu
│
└───│ 2. Tlačové zostavy
│
├─────────────────────────────────────────┤
│ Z. Zmena aktuálneho obdobia
│
└─────────────────────────────────────────┘
1. Prehľad plnenia rozpočtu
1. Príjmy – prehľad
2. Výdavky - prehľad
Tu dostanete základné informácie o plnení rozpočtu v členení na príjmy a výdaje.
2. Tlačové zostavy
Táto ponuka sa ďalej člení na:
1. Plnenie príjmov
2. Čerpanie výdavkov
3. Opisy rozpočtu
6. Zostavy definované užívateľom
Ponuka 1. sa ďalej člení:
1. Za položky-podpoložky
G. Graf
Ponuka 2. sa ďalej člení:
1. Detailný prehľad
2. Súčty za oddiely
3. Súčty za kapitoly
4. Detail za kapitoly
G. Graf
Zostavy 1. a 4. sú zamerané ako podrobné rozbory pre účtovníkov a prípadne pracovníkov zodpovedných za rozpočet.
Ponuka Graf slúži na grafické znázornenie v jednotlivých mesiacoch v členení na príjmy a
výdaje alebo za kapitoly v členení za prvý a druhý polrok.
3. Opisy rozpočtu
Ďalej sa člení na:
1. Rozpis príjmov
2. Rozpis výdavkov
3. Rozpočtová osnova
4 .Položky-podpoložky
Ponuky Vám umožnia vytlačiť rozpisy rozpočtu v členení na príjmy a výdaje, prehľad
rozpočtovej osnovy a prehľad položky a podpoložky.
6.Zostavy definované užívateľom
V tejto voľbe je možné definovať zostavy podľa vybraných údajov.
Z. Zmena aktuálneho obdobia
Možnosť zmeniť aktuálne obdobie.
S a l d o k o n t o
V tejto časti je riešená evidencia došlých a odoslaných faktúr, tlač príkazu
k úhrade,
vystavovanie a tlač faktúr spojených so sledovaním súboru DPH. Denníky banka a pokladňa s
náväznosťou na knihu došlých a vyšlých faktúr. Táto časť je formou účtovných denníkov
spojená s časťou základného účtovníctva.
┌─ S A L D O K O N T O ─┐
│
│
│ 1. Denník Banka
│
│ 2. Denník Pokladňa
│
│ 3. Zúčtovanie
│
│ 4. Vystavené faktúry
│
│ 5. Došlé faktúry
│
│ 6. Dobropisy
7. Prehľad DPH
8. Uzávierka
│
│
│
├─────────────────────────┤
│ 9. Číslovanie dokladov │
│ 0. Automatické operácie │
└─────────────────────────┘
V ďalšom výklade sa zameriame na jednotlivé ponuky, ich funkcie a možnosti. Voľby
Denník Banka, Denník Pokladňa sú prístupné ak v Parametre spracovania /Základné parametre je
„Bdete viesť saldokonto: A“
┌────── S A L D O K O N T O ───────┐
│
│
│
1. Denní Banka
│
├──────────── Banka ───────────────┤
│
1. Knihovanie do denníka
│
├──────────────────────────────────┤
│
2. Prezeranie údajov
│
│
3. Kontrola vyrovnanosti strán │
│
4. Opis denníka
│
└──────────────────────────────────┘
Voľby 2 až 4 sú viditeľné len po otvorení a zapísaní údajov do denníka banka.
1. D e n n í k B a n k a
1. Knihovanie do denníka
Voľba zabezpečuje účtovanie bankových operácií s prepojením na knihy došlých a vyšlých
faktúr, včetne zapísania úhrad. Po potvrdení voľby sa otvorí denník, ktorý obsahuje:
Č.dokl. …... číslo dokladu
Dátum ..….. aktuálny dátum
V.symbol ... variabilný symbol došlej alebo vyšlej faktúry
Popis ..….... popis účtovnej operácie
Účtované.......pri vstupe do knihy faktúr zadávame F
Po zapísaní písmena F sa ponúkne kniha faktúr.
┌──── Kniha faktúr ─────┐
│
│
│ 1. Došlé faktúry
│
│ 2. Vystavené faktúry
3. Došlé dobropisy
4. Vystavené dobropisy│
└───────────────────────┘
Šípkou si vyberiete aktuálnu knihu faktúr. Potvrdením sa otvorí zvolená kniha. Ak existuje v
knihe faktúra s variabilným symbolom zvoleným v denníku hneď sa vyobrazí okienko posledná
úhrada; potvrďte ENTER. Dopíšte dátum úhrady, doklad a sumu. Ak takáto faktúra s Var.
symbolom neexistuje máte možnosť prezerať knihu faktúr klávesami PgUp/PgDn. V prípade, že je
zle zadaný Var. symbol vráťte sa do denníka kde ho opravíte a do knihy faktúr zapíšete úhradu
správne.
Popis kláves v spodnom riadku:
F3 - hľadaj podľa čísla dokladu, klávesa je funkčná len vtedy, ak kurzor stojí už v napísanom
denníku (nie na novom riadku, prepína F2)
F6 - opis denníka
Tlač Denníka
1. Opis denníka
1. Opis denníka
Opis denníka podľa dokladov zároveň súčtovaný za každý doklad. F6 - tlač
F7 - cez túto klávesu máte možnosť nazrieť do existujúcej účtovnej osnovy.
F8 - zostatky - cez túto klávesu je možné kedykoľvek skontrolovať zostatky na účtoch ako
je banka a pokladňa
2. Prezeranie údajov
Možnosť využitia klávesy F3 - hľadaj podľa čísla dokladu, alebo ALTF3 - pohľad - zmena
pohľadu podľa Var. symbolu.
F6 - opis 1. opis denníka
3. Kontrola vyrovnanosti strán
Kontrola denníkov na vyrovnanosť strán. V prípade, že nie sú strany vyrovnané vypíše sa
zostava, na ktorom doklade je chyba.
4. Opis denníka
Tlačová zostava, opis denníka F6 - tlač.
2. D e n n í k P o k l a d ň a
┌──────── SALDOKONTO ──────────┐
│
│
│ 1. Banka
│
│ 2. Pokladňa
│
│
│
┌───────── Pokladňa ───────────┐
│ 1. Knihovanie do denníka
│
├──────────────────────────────┤
│ 2. Prezeranie údajov
│
│ 3. Kontrola vyrovnanosti dát │
│ 4. Opis denníka
│
└──────────────────────────────┘
Voľby 2 až 4 po založení denníka.
2. P o k l a d ň a
1. Knihovanie do denníka
Voľba zabezpečuje účtovanie pokladničných operácií sprepojením na knihy došlých a vyšlých
faktúr, včetne doplnenia súboru DPH. Po potvrdení voľby sa otvorí denník,ktorý obsahuje:
Č.dokl. .….. číslo dokladu
Dátum ….... aktuálny dátum
V.symbol ... variabilný symbol došlej alebo vyšlej faktúry
Popis …...... popis účtovnej operácie
Dr …..…….druh automatickej operácie
SU ….…… syntetický účet
AU…….….analytický účet
D………....druh rozpočtu
Zdr……….zdroj
Kp………..kapitola
Od ………odiel
S…………skupina
T………....trieda
pT………..podtrieda
Pol…...…..položka
Pod……...podpoložka
Účtované.......pri vstupe do knihy faktúr zadávame F
Po zapísaní písmena F sa ponúkne kniha faktúr.
┌──── Kniha faktúr ─────┐
│
│
│ 1. Došlé faktúry
│
│ 2. Vystavené faktúry
3. Došlé dopropisy
4. Vystavené dobropisy│
└───────────────────────┘
Práca s knihou faktúru viď. Denník BANKA.
2. Prezeranie údajov
Možnosť využitia klávesy F3 - hľadaj podľa čísla dokladu, alebo ALTF3 - pohľad - zmena
pohľadu podľa V.symbolu.
F6 - opis 1. opis denníka
3. Kontrola vyrovnanosti strán
Kontrola denníkov na vyrovnanosť strán. V prípade, že nie sú strany vyrovnané vypíše sa
zostava, na ktorom doklade je chyba.
4. Opis denníka
Tlačová zostava, opis denníka F6 - tlač.
3. Z ú č t o v a n i e
Platí to isté čo pri denníku banka a pokladňa.
4. V y s t a v e n é f a k t ú r y
┌──────── SALDOKONTO ─────────┐
│
│
│ 1. Banka
│
│ 2. Pokladňa
│
│ 3. Vystavené faktúry
│
│
│
├────── Vyšlé faktúry ─────────┤
│ 1. Nová faktúra
│
│ 2. Ručná úhrada faktúr
│
│ 3. Stornovanie faktúr
│
│ 4. Kniha vystavených faktúr │
│ 5. Tlačové zostavy
│
└──────────────────────────────┘
1. Nová faktúra
Hlavička faktúry:
┌─────────────────────── Faktúra ──────────────────────────────┐
│┌── Odberateľ ─────────────────┐
Daňový doklad č.
│
││
│────────────────────────────── │
││ IČO :
čFU+DIČ:
│ Konšt.symbol :
│
││ firma:
│ Špec. symbol :
│
││ Meno :
│ Číslo objedn.:
│
││ Ulica:
│ Dátum vystav.:
│
││ Obec :
PSČ:
│ Dátum splatn.:
│
│└──────────────────────────────┘ Dátum plnenia:
│
│ Dod.list:
Forma úhr.:
│
│ Text hore:
│
│ Text dole:
│
│
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
Daňový doklad - č. 0000000001 - poradové číslo faktúry (V.symbol). Potrebné dopredu nastaviť vo
voľbe 9. Číslovanie dokladov prvé číslo faktúry.
IČO - odberateľ - pri zadaní nového IČA nasleduje otázka:
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│
Zadané IČO neexistuje v číselníku, doplniť (A/N)
│
└──────────────────────────────────────────────────────┘
Pri odpovedi A vyplníte všetky potrebné údaje o odberateľovi. Po vyplnení číselníka
všetky údaje prejdú do hlavičky faktúry. Pri odpovedi N je potrebné hlavičku faktúry vyplniť
ručne.
Konšt.symbol - vyplniť konštantný symbol
Špec.symbol
Číslo objednávky - vyplniť číslo objednávky
Dátum vystavenia
Dátum splatnosti
Dátum plnenia
Všetky dátumy v prípade, že s nimi nesúhlasíte môžete prepísať.
Dod.list - vyplniť číslo dodacieho listu
Forma úhr. - prev. príkaz - možnosť prepísať
Text hore - text bude písaný na začiatku faktúry
Text dole - text bude písaný na konci faktúry
┌───────────────────── Faktúrované položky ───────────────────┐
│
│
│ Názov položky
Jednotk.
Množstvo
(DPH)
Cena bez │
│
cena v Sk
v MJ
Typ % v Sk DPH v Sk │
│────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ ................. ........
......
.
│
│
Cena celkom:
│
│ ................. ........
......
.
│
│
Cena celkom:
│
│ ................. ........
......
.
│
│
Cena celkom:
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
Názov položky - názov na 21 znakov
Jednotková cena
Množstvo v MJ
Typ - dane DPH 0 - bez dane
1 - daň 19% tuzemsko
2 - daň 19% vývoz
% - DPH v percentách
v Sk - suma automaticky vypočítaná
Cena bez DPH v Sk - suma automaticky vypočítaná
Cena celkom - suma vypočítaná
ESC - koniec
Zaokrúhliť celkovú faktúrovanú sumu na celé koruny (A/N):
Tlač faktúry F6
┌────────────────────────────────────────────┐
│ Prebehla tlač faktúry v poriadku (A/N)?:_ │
└────────────────────────────────────────────┘
Pri odpovedi N znova je faktúra ponúknutá k tlači.
Pri odpovedi A
┌───────────────────────────────────────────┐
│ Zapísať faktúru do knihy faktúr (A/N)?:_ │
└───────────────────────────────────────────┘
Faktúra sa zapíše do knihy faktúr .
Pri odpovedi N faktúra do knihy faktúr nebude zapísaná.
2. Ručná úhrada faktúr
Využívať v prípade, že sa úhrady do knihy faktúr nedopĺňajú cez Saldokonto - denník banka
alebo pokladňa.
Doplniť dátum úhrady a sumu Sk.
Popis kláves v spodnom riadku:
ShiftF1 – zmeň pohľad
┌────── Zobraz ───────┐
│ 1. Podľa odberateľa │
│ 2. Podľa VS
│
└─────────────────────┘
1. Podľa odberateľa - zotriedenie faktúr podľa jednotlivých odberateľov s možnosťou
využitia klávesy F3 - hľadaj podľa odberateľa.
2. Podľa VS - zotriedenie faktúr podľa variabilného symbolu klávesa F3 - hľadaj podľa VS.
F3 - hľadaj - datZak
PgUp/PgDn - pohyb po knihe faktúr
3. Stornovanie faktúry
Stornovať A/N
Pri odpovedi A faktúra stornovaná.Vytvorí sa tlačová zostav s obsahom stornovaných faktúr. Tlač
F6. Stornovať faktúru je možné len vtedy ak nie je zapísaný dátum zúčtovania a dátum úhrady.
4. Kniha vystavených faktúr
Popis kláves v dolnom riadku:
F3 - hľadaj podľa dodávateľa
F4 ┌────── Zobraz len ───────┐
│
│
│ 1. Uhradené faktúry
│
│ 2. Neuhradené faktúry
│
│ 3. Čiastočná úhrada
│
│ 4. Úhrada po splatnosti │
│ 5. Všetky faktúry
│
└─────────────────────────┘
1. Uhradené faktúry - do zostavy sú zahrnuté faktúry, ktoré majú doplnený dátum úhrady a
sumu v celkovej výške faktúry.
2. Neuhradené faktúry - do zostavy sú zahrnuté všetky neuhradené faktúry.
3. Čiastočná úhrada - do zostavy sú zahrnuté faktúry, ktoré majú doplnený dátum úhrady a
sumu nižšiu ako je celková výška sumy faktúry.
4. Úhrada po splatnosti - do zostavy sú zahrnuté všetky faktúry, ktoré majú doplnenú sumu
v celkovej výške sumy faktúry a dátum úhrady je väčší ako dátum splatnosti.
5. Všetky faktúry - zostava obsahuje všetky faktúry.
5. Tlačové zostavy
┌── Kniha vystavených faktúr ──┐
│
│
│ 1. Zoznam vyšlých faktúr
│
│ 2. Faktúry uhradené
│
│ 3. Čiastočne uhradené
│
│
│
│
4. Faktúry neuhradené
5. Neuhradené v splatnosti
│
│
│
1. Zoznam vyšlých faktúr
┌────────────────────────────┐
│ 1. Podľa poradového čísla │
│ 2. Podľa dodávateľov
3. Vlastný výber
│
└────────────────────────────┘
V prvých dvoch prípadoch je potrebné zadať obdobie pre výber od do v tvare DD.MM.RR
2. Faktúry uhradené
Do tejto tlačovej zostavy sú zahrnuté všetky faktúry, ktoré majú doplnený dátum úhrady a
sumu v celkovej výške faktúry.
3. Čiastočne uhradené
Zaradené sú všetky faktúry, ktoré majú doplnený dátum úhrady a sumu menšiu ako je
celková výška faktúry.
4. Faktúry neuhradené
Zaradené sú všetky faktúry, ktoré nemajú doplnený dátum úhrady a sumu.
5. Neuhradené v splatnosti
Zaradené sú všetky faktúry, ktoré majú doplnenú sumu v celkovej výške faktúry a dátum
úhrady je väčší ako dátum splatnosti.
4. D o š l é f a k t ú r y
┌───────── Došlé faktúry ──────────┐
│
│
│ 1.Knihovanie došlých faktúr
│
│ 2.Likvidácia faktúry
│
│ 4.Prevodný príkaz z dokladov
│
│ 5.Stornovanie faktúry
│
│ 6.Kniha došlých faktúr
│
│ 7.Tlačové zostavy
│
│
│
└──────────────────────────────────┘
1.Knihovanie došlých faktúr
┌─────────────────────── Kniha faktúr ─────────────────────────────┐
│
│
│ Druh dokladu D došlá faktúra
číslo 0000000000 │
│ ICO:
........... var.symbol:..........Dátum splatnosti..... │
│ .................... špec.symbol:......
──────────────────────┤
│ DICO: ... .......... kon.symbol: ....
základ dane:......... │
│ Kod banky: ....
Dátum vystav........
DPH:......... │
│ účet ...............
došlo: ....... Celkove Sk:.......... │
│
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
IČO - Dodavateľ, vyplniť IČO ak IČO v číselníku existuje automaticky sa vyplní názov, DIČO,
kod banky a účet.
Pri zadaní nového IČA nasleduje otázka
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ Zadané IČO nexistuje v číselníku doplniť (A/N) │
└─────────────────────────────────────────────────┘
Pri odpovedi A z faktúry vyplníte všetky potrebné údaje o dodávateľovi.
Pri odpovededi N je potrebné údaje do faktúry dosadiť.
Var.symbol - číslo faktúry
Spec.symbol - špecifický symbol
Konšt.symbo l- konštantný symbol
Dátum vysta. - dátum vystavenia
Došlo - vyplní sa automaticky, možnosť prepísať
Dátum splatnosti - vyplniť
Neplatcovia DPH
Základ dane - sa rovná celkovej sumy faktúry
DPH - nevypĺňať
Celkove Sk - celková suma faktúry
Platcovia DPH
Základ dane - všetky danové základy súčtom
DPH - stačí ak vyplníte napr.1,otvorí sa súbor rozúčtovania DPH
┌──────── Rozúčtovanie DPH ───────────┐
│
│
│TypDPH Sadzba
DanZákl
DPH
│
│
│
│
.
........ ......... ........ │
│
.
........ ......... ........ │
│
.
........ ......... ........ │
│
│
└─────────────────────────────────────┘
Typ - 0 - bez dane sadzba 0
1 - dan 19 % tuzemsko sadzba 19
2 - dan 19 % dovoz sazdba 19
Zadáte typ dane, daňové základy - rozpísať DPH sa vypočíta a pri návrate
doplní DPH.
Celkove Sk - vyplníte celkovú sumu faktúry, t.j. základ dane + daň.
do knihy sa
Pri opustení knihy faktúr nasleduje otázka
┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│ Tlačiť zaknihované faktúry a likvidačné listy (A/N) │
└─────────────────────────────────────────────────────┘
Pri odpovedi A sa najprv ponúkne tlačová zostava so zaknihovaných faktúr, ESC
nasledujú likvidačné listy. Po stlačení klávesy INSERT máte možnosť do tohto listu doplniť údaje
podľa svojho uváženia a nakoniec vytlačiť.
Pri odpovedi N likvidačný list nebude ponúknutý a stratíte možnosť ho vytlačiť.
Likvidačný lístok už spätne nie je možné vytlačiť.
2. Likvidácia faktúry
(úhrada faktúr – prevodný príkaz)
Pohybom šípok, alebo kláves PgUp/PgDn si vyhľadáte príslušnú faktúru "Likvidované"
/N/ prepíšete na A. Faktúru vyberáte do jednoduchého alebo hromadného príkazu. Pri výbere do
jednoduchého príkazu potvrdíte voľbu 1.
┌───────────────────────────────┐
│ 1.Jednoduchý príkaz k úhrade │
│ 2.Výber do hromadného príkazu │
└───────────────────────────────┘
Ponúkne sa dátum bankovej operácie ak s ním nesúhlasíte, možnosť pripísať, ďalej
účet na vrub, ktorého bude pripísaná úhrada (z ktorého uhrádzate),možnosť prepísať účet. Ďalej
nasleduje tlačová zostava prevodného príkazu F6.
Po skončení tlače ESC otázka prebehla tlač v poriadku A/N.
Pri odpovedí N prevodný príkaz je znova ponúknutý k tlači.
V prípade výberu faktúr do hromadného prevodného príkazu "Likvidované" označíme A,
potvrdíte voľbu 2.Výber do hromadného príkazu, takto postupne vyhľadáte všetky faktúry na
úhradu a nakoniec si zvolíte voľbu 3.Tlač hromadného príkazu. Ku kontrole je ponúknutý súbor
faktúr k úhrade. Dátum, číslo účtu platí tak ako pri jednoduchom príkaze.
3. Ručná úhrada faktúr
Doplniť do kolonky posledná úhrada dátum úhrady, doklad a sumu.
4.Prevodný príkaz z dokladov
┌──────────── Doplňte údaje pre príkaz k úhrade ───────────────┐
│
│
│
VS
KS
Špec.s.
Účet
Banka
Suma [Sk]
│
├───────────────────────────────────────────────────────────── ┤
│ ........ .... ......... ................ .....
......
│
│
│ ........ .... ......... ................ .....
......
│
│
│ ........ .... ......... ................ .....
......
│
│
└───────────────────────────────────────────────────────────── ┘
VS
- variabilný symbol faktúry - č.faktúry
KS
- konštantný symbol
Špec.s. - špecifický symbol
Účet
- účet dodávatela /20nakov/
Banka - kód banky
Suma [Sk] - celková suma faktúry
ESC
- prevodný príkaz
Ponúkne sa dátum bankovej operácie, ak s ním nesúhlasíte, možnosť pripísať, dalej účet
na vrub, ktorého bude pripísaná úhrada (z ktorého uhrádzate), možnosť prepísať účet.
Ďalej nasleduje tlačová zostava prevodného príkazu F6.
Po skončení tlače ESC otázka:
Prebehla tlač v poriadku A/N.
Pri odpovedi N prevodný príkaz je znova ponúknutý k tlači.
5. Stornovanie faktúry
Stornovať A/N
Pri odpovedi A faktúra stornovaná.Vytvorí sa tlačová zostava s obsahom stornovaných faktúr.
Tlač F6.
6. Kniha došlých faktúr
Popis kláves v dolnom riadku:
F3 - hľadaj podľa dodávateľa
F4 ┌────── Zobraz len ───────┐
│
│
│ 1. Uhradené faktúry
│
│ 2. Úhrada po splatnosti │
│ 3. Čiastočná úhrada
│
│ 4. Neuhradené faktúry
│
│ 5. Bez príkazu k úhrade │
│ 6. Všetky faktúry
│
└─────────────────────────┘
7. Tlačové zostavy
┌──────Kniha došlých faktúr───────┐
│
│
│
1. Zoznam došlých faktúr
│
│
2. Faktúry nezaplatené
│
│
3. Zaplatené po splatnosti
│
│
4. Čiastočne zaplatené
│
│
5. Zaplatené faktúry
│
│
6. Bez príkazu k úhrade
│
1. Zoznam došlých faktúr
┌────────────────────────────┐
│ 1. Podľa poradového čísla │
│ 2. Podľa dodávateľov
│
└────────────────────────────┘
3. Vlastný výber
V obydvoch prípadoch je potrebné zadať obdobie pre výber
od- do v tvare DD.MM.RR
2. Faktúry nezaplatené
Zaradené sú všetky faktúry, ktoré nemajú doplnený dátum úhrady a sumu.
3. Zaplatené po splatnosti
Zaradené sú všetky faktúry, ktoré majú doplnenú sumu v celkovej výške faktúry a dátum
úhrady je väčší ako dátum splatnosti.
4. Čiastočne zaplatené
Zaradené sú všetky faktúry, ktoré majú doplnený dátum úhrady a sumu menšiu ako je
celková výška faktúry.
5. Zaplatené faktúry
Do tejto tlačovej zostavy sú zahrnuté všetky faktúry, ktoré majú doplnený dátum úhrady a
sumu v celkovej výške faktúry.
6.Bez príkazu k úhrade
Do zostavy sú zahrnuté všetky faktúry,ktoré majú Likvidované 'N' a dátum 'dňa' nie je
vyplnený.
6. D o b r o p i s y
1.
2.
3.
4.
Knihovanie dobropisov
Prehľad dobropisov
Prevodný príkaz z dokladov
Stornovanie dobropisov
1. Knihovanie dobropisov
1. Došlý dobropis
2. Vystavený dobropis
Popis platí to isté čo pri došlých faktúrach.
7. P r e h ľ a d D P H
Voľba je prístupná len tým užívateľom,ktorý sú plátcovia
DPH a v parametrickom súbore Par3UC01 c DPH je 'A'
┌──────────────────────────────┐
│
1. Došlé faktúry
│
│
2. Vystavené faktúry
3. Dobropisy
│
│
4. Pokladničné doklady
│
│
│
└──────────────────────────────┘
1. Došlé faktúry
┌────────────────────────────┐
│
│
│ 1.Došlé faktúry
│
│ ┌────────────────────────┐│
│ │ 7.DPH podľa faktúr
││
└──┤ 8.DPH podľa sadzby
├┘
│ 3.Užívateľský výber
│
└────────────────────────┘
7. DPH podľa faktúr - do súboru je zahrnuté DPH podľa faktúr za vybrané obdobie.
Vyberajú sa faktúry ktoré sú zúčtované.
8. DPH podľa sadzby - do súboru sú daňové základy a DPH
za vybrané obdobie podľa jednotlivých typov DPH.Vyberajú sa faktúry, ktoré sú
zúčtované.
3. Užívateľský výber - možnosť výberu klávesou F2,potvrdenie ENTER - vyber všetko.
Súbor obsahuje všetky faktúry nahraté v knihe faktúr
podľa čísla faktúry s rozpisom na danový základ a
DPH.
2. Vystavené faktúry
┌────────────────────────────┐
│
│
│ 1.Došlé faktúry
│
│ 2.Vystavené faktúry
│
│ ┌────────────────────────┐│
│ │ 1.DPH podľa faktúr
││
└──┤ 2.DPH podľa sadzby
├┘
│ 3.Užívateľský výber
│
└────────────────────────┘
1. DPH podľa faktúr - do súboru je zahrnuté DPH podľa faktúr za vybrané obdobie
.Vyberajú sa faktúry ktoré sú zúčtované.
2. DPH podľa sadzby - do súboru sú daňové základy a DPHza vybrané obdobie podľa
jednotlivých typov DPH. Vyberajú sa faktúry,ktoré sú zúčtované.
3. Užívateľský výber - možnosť výberu klávesou F2,potvrdenie ENTER - vyber všetko.
Súbor obsahuje všetky faktúry nahraté v knihe faktúr podľa čísla faktúry s rozpisom na
danový základ a DPH.
3.Dobropisy
1. DPH podľa dokladov
2. DPH podľa sadzby
3. Užívateľský výber
1. DPH podľa dokladov - do súboru je zahrnuté DPH podľa dobropisov za vybrané
obdobie.Vyberajú sa dobropisy ktoré sú zúčtované.
2. DPH podľa sadzby - do súboru sú daňové základy a DPHza vybrané obdobie podľa
jednotlivých typov DPH. Vyberajú sa dobropisy, ktoré sú zúčtované.
3. Užívateľský výber - možnosť výberu klávesou F2,potvrdenie ENTER - vyber všetko.
Súbor obsahuje všetky dobropisy nahraté v knihe dobropisov podľa čísla dobropisu s
rozpisom na daňový základ a DPH.
4. Pokladničné doklady
┌────────────────────────────┐
│
1.Došlé faktúry
│
│
2.Vystavené faktúry
│
│
3.Pokladničné doklady
│
└────────────────────────────┤
│ 1.Príjem do pokladne │
│ 2.Výdaj z pokladne
│
│
│
└────────────────────────┘
1. Príjem do pokladne - do súboru sú zahrnuté príjmové pokladničné doklady podľa čísel za
vybrané obdobie. Rozpísané na daňový základ a DPH.
2. Výdaj z pokladne - do súboru sú zahrnuté výdavkové pokladničné doklady podľa čísle za
vybrané obdobie. Rozpísané na daňový základ a DPH.
8. U z á v i e r k a
┌───────────Saldokonto────────────┐
│
│
│
1. Denník Banka
│
│
2. Denník Pokladňa
│
│
3. Zúčtovanie
│
│
4. Vystavené faktúry
│
│
5. Došlé faktúry
│
│
6. Dobropisy
7. Prehľad DPH
8. Uzávierka
│
├─────┬───────────────────────────┤
│
│ 1. Predbežná uzávierka
│
│
│ 2. UZÁVIERKA obdobia
│
│
│
│
└─────┴───────────────────────────┘
1. Predbežná uzávierka
Vykonávanie predbežnej uzávierky v rámci mesiaca nie je obmedzené, denníky ostávajú
stále v saldokonte sú prístupné na prezeranie,opravy a ďalšie účtovanie.
Predbežná uzávierka - naozaj uzavrieť (A/N) :A
Program skontroluje vyrovnanosť strán denníkov, vypíše protokol o prevode.
2. Uzávierka obdobia
Uzávierka obdobia sa vykonáva po zaúčtovaní mesiaca, a skontrolovaní. Denníky sa
skontrolujú, uzavrú, vypíše sa protokol o prevode. Po uzávierky obdobie denníky v saldokonte
už nie sú dostupné. Prevedú sa do základného učtovníctva, kde ešte môžte robiť doúčtovanie,
opravy,prehliadanie a tlač.
9. Č í s l o v a n i e d o k l a d o v
┌────────Číslovanie────────┐
│ Došlé faktúry
:00000 │
│ Vystavené faktúry:00000
Dobropisy došlé: 00000
Dobropisy vyšlé: 00000 │
└──────────────────────────┘
Zadať poradové číslo došlých a vystavených faktúr, dobropisov došlých a vyšlých.
8. A u t o m a t i c k é o p e r á c i e
Tento číselník slúži k automatickému doplňovaniu účtovných podvojností k účtovným
obratom.
Príklad.
Účtovanie príjmov na bežnom účte
účtovanie príjmov na účte 231 10
p 235 00 ... MD
1p 235 00
MD
217 00
D
217 00
D
231 00
MD
231 10
MD
215 00
D
215 00
D
235 účtujeme v denníku. Ostatné tri účty použité z automatickej operácie doúčtuje do denníka.
Číselník automatických operácií
Automatické operácie
Príznak:A=položku prebrať z pôv.vety,N=pol.prebrať z tejto vety
Dr : SU AU D Zdr Kap Od S TpT Pol Pod R typ +/ - [SU AU]
.. = ... . .. . ... . .... . ... . .. . .. . .... . . ... ..
p = 231 00
M + 000 00
p = 217 00
D + 000 00
p = 215 00
D + 000 00
1p = 231 10
1p = 217 00
1p = 215 00
M +
D +
D +
000 00
000 00
000 00
Účtovný denník
Č. dokladu Dr : SU AU D Zdr Kap Od S TpT Pol Pod R typ +/ - [SU AU]
.. .. ... .. ... .... ... .. .. .... ....... .......
22 p 235 00 000 0000 000 49 01 1205 560.00 0.00
Po ukončení riadku stlačením klávesy ENTER budú doplnené operácie
podľa Vášho zápisu v číselníku automatických operácií.
Č. dokladu Dr : SU AU D Zdr Kap Od S TpT Pol Pod R typ +/ - [SU AU]
1 p 235 00 000 0000 000 49 01 1205 560.00
0.00
1
1
1
231 00 000 0000 000 00 00 0000
217 00 000 0000 000 00 00 0000
215 00 000 0000 000 00 00 0000
560.00
0.00
0.00 560.00
0.00 560.00
a) doplnenie po každej vete - riadku v knihovaní do denníka (využívajú sa písmená abecedy
napr.príjmem na bežnom účte p)
┌─────────────────── Automatické operáci────────────────────────┐
│ Dr SU * AU * Uz * Org * Kap * Odd*Par* Pol * typ[SU AU] │
│───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
│
│ (*[N] údaj bude preberaný z autom.operácie,[A]z pôvod.vety) │
│
│
│ p : 231 N 00 N 000 N 0000 N 000 N 00 N 00 N 0000 N M 000 00 │
│ p : 217 N 00 N 000 N 0000 N 000 N 00 N 00 N 0000 N D 000 00 │
│ p : 399 N 00 N 000 N 0000 N 000 N 00 N 00 N 0000 N D 000 00 │
│ .. : ... . .. . ... . .... . ... . .. . .. . .... . . ... .. │
│ .. : ... . .. . ... . .... . ... . .. . .. . .... . . ... .. │
│ .. : ... . .. . ... . .... . ... . .. . .. . .... . . ... .. │
│ .. : ... . .. . ... . .... . ... . .. . .. . .... . . ... .. │
│
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
Položky v cenníku
Dr
- druh automatickej operácie
SU....Pol - účtovný zápis obratu
typ
- účtuje sa na stranu MáDať alebo Dal
Za každým údajom SU,AU...Pol je príznak pre určenie
odkiaľ bude hodnota tohoto údaju prevzatá.
N - znamená , že to bude z automatických operácii,
A - znamená, že to bude z predchádzajúcej položky v
účtovnom denníku.
b) doplnenie za skupinu viet, po niekoľkých riadkoch
pomocou funkčnej klávesy F8.
Pri režime typu b) sú vyhradené hodnoty Dr 80 až 99.
Pre typ b) t.j. Dr 80 až 99 musí byť pri každom
Príklad:
Účtovanie príjmov na bežnom účte
235 00 ... MD
217 00
D
231 00
MD
399 00
D
Automatické operácie
knihovania do denníka
údaji len príznak N.
┌─────────────────── Automatické operáci────────────────────────┐
│ Dr SU * AU * Uz * Org * Kap * Odd*Par* Pol * typ[SU AU] │
│───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
│
│ (*[N] údaj bude preberaný z autom.operácie,[A]z pôvod.vety) │
│
│
│ p : 231 N 00 N 000 N 0000 N 000 N 00 N 00 N 0000 N M 000 00 │
│ p : 217 N 00 N 000 N 0000 N 000 N 00 N 00 N 0000 N D 000 00 │
│ p : 399 N 00 N 000 N 0000 N 000 N 00 N 00 N 0000 N D 000 00 │
│ .. : ... . .. . ... . .... . ... . .. . .. . .... . . ... .. │
│ .. : ... . .. . ... . .... . ... . .. . .. . .... . . ... .. │
│ .. : ... . .. . ... . .... . ... . .. . .. . .... . . ... .. │
│ .. : ... . .. . ... . .... . ... . .. . .. . .... . . ... .. │
│
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
Účtovný denník
┌────────────────BANKA - príprava údajov───────────────────────┐
│
│
│Č.dokl Dátum
V.Symbol
Popis
Účtované
Ozn. │
│Dr
SU AU Uz Org Kap Od Pa Pol
(D,F)
│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1
30.6.94
3098
Vývoz TKO
F
│
│p
235 00 00 0000 000 47 06 1591 MD:
250.00
Dal:
│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│...... ........ .......... ...............
.
│
│
│
│..
... .. .. .... ... .. .. .... MD: ..........Dal: .....
│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│...... ........ .......... ...............
.
│
│..
... .. .. .... ... .. .. .... MD: ..........Dal: .....
│
│
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
Po ukončení riadku stlačením klávesy ENTER budú doplnené operácie podľa Vášho zápisu v
automatických operáciách.
┌────────────────BANKA - príprava údajov───────────────────────┐
│
│
│Č.dokl Dátum
V.Symbol
Popis
Účtované
Ozn. │
│Dr
SU AU Uz Org Kap Od Pa Pol
(D,P,F)
│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1
30.6.94
3098
Vývoz TKO
F
│
│p
235 00 00 0000 000 47 06 1591 MD:
250.00 Dal:
│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1
30.6.94
3098
Vývoz TKO
.
│
│
│
│..
231 00 00 0000 000 00 00 0000 MD:
250.00 Dal:
│
│
│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1
30.6.94
3098
Vývoz TKO
.
│
│
│
│..
217 00 00 0000 000 00 00 0000 MD:
Dal:250.00 │
│
│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1
30.6.94
3098
Vývoz TKO
.
│
│
│
│..
399 00 00 0000 000 00 00 0000 MD:
Dal:250.00 │
│
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
4. Pokladňa
Pokladňa je prístupná ak v Parametre spracovania/ Základné parametre/ Budete viesť saldokonto je
uvedené A.
Pred začatím používania pokladne je potrebné nastaviť v A.Parametre
- poradové číslo pokladničného dokladu
- počiatočný stav pokladne Sk
1. Nový doklad
Pokladňu je možné viesť dvojakým spôsobom:
1. Bez zaúčtovania do PD
- týmto spôsobom sa vedie pokladničná kniha v četne možnosti tlače
príjmových a výdavkových pokladničných dokladov
Číslo – poradové číslo dokladu
Pohyb – P príjem
V výdaj
DaPo – nevyplňuje
Dátum – aktuálny dátum (mesiac musí byť zhodný s mesiacom spracovania
v základnom účtovníctve)
ÚčtObd – účtovné obdobie spracovávaný mesiac
Osoba – text
Účel – text
Suma – suma s DPH v Sk (nie platca DPH)
suma bez DPH v Sk (platca DPH)
DPH – suma DPH (platca DPH)
Platca DPH vyplní rozpis dane do tabuľky.
Po potvrdení sumy sa aktualizuje suma za doklad, kumulatív a zostatok. Po stlačení
klávesy Esc sa vytvorí tlačová zostava príslušného pokladničného dokladu. Možnosť
tlače F6 tlač.
2. So zaúčtovaním do PD
- týmto spôsobom sa vedie pokladničná kniha v četne možnosti tlače
príjmových a výdavkových pokladničných dokladov s možnosťou
okamžitého zaúčtovania do pokladničného denníka
Platí to isté ako vo voľbe č. 1. Bez zaúčtovania do PD. S tým rozdielom, že po
vytlačení pokladničného dokladu sa otvorí denník Pokladňa kde je možné zaúčtovať
príslušný pokladničný doklad.
3. Pokladničná kniha
1. Všetky doklady
V tomto súbore sú všetky pokladničné doklady zoradené podľa poradového čísla
s možnosťou opravy pokladničného dokladu. Cez klávesu F5 vstúpiť do
peňažného denníka a opraviť aj účtovanie. Ďalej cez klávesu F6 vytlačiť
príslušný pokladničný doklad.
2. Nezaúčtované
V súbore sú všetky doklady, ktoré neboli zaúčtované do pokladničného denníka.
3. Kontrola
Tlačová zostava nezúčtovaných pokladničných dokladov.
5.Tlačové zostavy
1.Za aktuálne obdobie
tlačová zostava pokladničnej knihy za aktuálne obdobie
2.Za vybrané obdobie
Výber obdobia od – do. Tlačová zostava pokladničnej knihy za vybrané obdobie.
5. ÚČTOVNÉ VÝKAZY
V tejto voľbe je umožnené užívateľovi účtovníctva automatizovane generovať účtovné
výkazy pre potreby kontrolných orgánov. Voľba umožňuje vytvorenie tlačových zostáv pre
odovzdanie výkazov na formulároch, a vytvorenie spojovacieho súboru pre odovzdanie výkazov na
magnetickom záznamovom médiu.
Vyberanie údajov do jednotlivých výkazov je riadené osobitným algoritmom, ktorý si môže
užívateľ do značnej miery prispôsobiť svojim potrebám. Nápočet do riadkov daného výkazu je
riadený osobitným riadiacim súborom. Obsah tohoto súboru je prístupný pre každého užívateľa.
Súbor pre nápočet riadkov obsahuje nasledovné údaje okrem príjmov a výdavkov:
Riad - riadok pre nápočet hodnoty,
Stl - stľpec pre nápočet hodnoty,
SU - syntetický účet ktorého hodnota má byť napočítaná,
AU - analytický účet ktorého hodnota má byť napočítaná,
Typ – účet aktívny A, pasívny B
Náp - (+)pripočítanie hodnoty, (-)odpočítanie hodnoty,
Udaj- (P)očiatočný stav účtu, (O)braty, (Z)ostatok.
┌────────────────────────┐
│
1.Príjmy
│
│
2.Výdavky
│
│
3.Doplňujúce údaje
│
│
4.Súvaha
│
│
5.Výsledovka
│
│
6.Ročný výkaz MP
│
│
7.Aktíva pasíva
│
├────────────────────────┤
│
0.Riadiace súbory
│
└────────────────────────┘
POSTUP ČINNOSTI
--------------a) Spustíme voľbu pre daný typ výkazu, zadáme typ organzácie (číselník F7). Program napočíta
hodnoty do jednotlivých riadkov výkazu (okrem súčtových riadkov) podľa riadiaceho súboru pre
nápočet. Pri príjmoch a výdavkoch skontroluje rozpočtovú skladbu na číselník a vypíše prípadné
chyby.
b) Program dopočíta aj súčtové riadky a ponúkne výkaz na editovanie. V tejto časti je možné
niektoré hodnoty dorovnať. Program pritom kontroluje jednotlivé súčtové riadky.
c) Ponúkne sa voľba pre opis výkazu na tlačiarni.
d) Ponúkne sa voľba pre vytvorenie spojovacieho súboru.
Download

Účtovníctvo