September 2014
verzia 9.42
Modul PROLUC – Podvojné účtovníctvo ......................................................................................... 2
NOVELA ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE - MIKRO ÚČTOVNÁ JEDNOTKA........................................ 2
PREHĽAD DAŇOVÝCH SKUPÍN (súčtovaný/nesúčtovaný) ............................................................ 3
TB IMPORT - import a zaúčtovanie výpisu- doplnené funkcie. ......................................................... 3
SAMOZDANENIE - voliteľná sadzba v zaúčtovaní faktúr. ................................................................ 4
Modul PROLFA – Faktúry .................................................................................................................. 4
Zádržné- rozpis jednotlivých súm na viaceré dátumy pre vystavenú faktúru. ................................... 4
Zádržné- rozpis jednotlivých súm na viaceré dátumy pre evidovanú faktúru. .................................. 5
Prehľad splátok - úhrad pro forma faktúr. ......................................................................................... 5
Modul PROLJU – Jednoduché účtovníctvo ..................................................................................... 6
PREHĽAD DAŇOVÝCH SKUPÍN (súčtovaný/nesúčtovaný) ............................................................ 6
Modul PROLEM – Sklad ..................................................................................................................... 7
PREHĽAD PRÍJMU A VÝDAJA POČAS TVORBY DOKLADU ......................................................... 7
ĎAĽŠÍ SPOSOB HĽADANIA POLOŽKY CEZ KLÁVES F5 .............................................................. 7
TLAČ CENOVIEK - ZAROVNÁVANIE NÁZVU ................................................................................. 8
Modul PROLCA – Registračná pokladňa ......................................................................................... 9
ĎAĽŠÍ SPOSOB HĽADANIA POLOŽKY .......................................................................................... 9
1
Modul PROLUC – Podvojné účtovníctvo
NOVELA ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE - MIKRO ÚČTOVNÁ JEDNOTKA.
Ak účtovná jednotka splní podmienky uvedené v zákone a ak sa tak rozhodne, nastavenie pre
mikro účtovnú jednotku vykonáte nasledovne:
Ak nemáte, nastavte rok 2014 a nastavte mesiac január ! (režim uzávierkou).
Po inštalácii aktuálnej verzie prejdite do
modulu PROLUC , časť SPRACOVANIE
a prejdite do X-ŠPECIÁLNE FUNKCIE.
Kde zvoľte ponuku:
NASTAVENIE
ZU
JEDNOTKU.
NA
MIKRO
Následne skontrolujte účtovný rozvrh v časti VSTUP/OPRAVA - ÚČTOVÝ ROZVRH.
 Niektoré účty nemusia byť zaradené, môže ísť o účty
ktoré máte v osnove a mali ste si ich už aj dávnejšie
vymazať. (napr. 11.0000, 71.0000 a pod.)
 Ak na nezaradené účty neúčtujete, také si môžete z
osnovy vymazať.
Na základe nastavenia sa potom spracovávajú výkazy platné pre mikro účtovné jednotky.
Výstupy v podobe PDF a XML program ešte neobsahuje. Tu čakáme na podklady z FS.
Po ich získaní, budú do programu zapracované.
2
PREHĽAD DAŇOVÝCH SKUPÍN (súčtovaný/nesúčtovaný)
Funkcia akceptuje do spracovania aj zadaný koeficient príslušnej daňovej skupiny.
Upravené, aby sa do prehľadu evidencie DPH dostali skutočné sumy smerované na DS aj
prepočítané s koeficientom.
TB IMPORT - import a zaúčtovanie výpisu- doplnené funkcie.
Do funkcie sa doplnili pravidlá na automatické zaradenie importovaných položiek pred
zaúčtovaním.
Podrobnejšie je to dokumentované v tomto samostatnom návode (link na web stránku).
Do importu sa doplnili formáty pre nasledovné banky:
 SBERBANK - formát s pevnou dĺžkou DSM (*.DFX)
 TATRA BANKA- nový formát MT940
Voľba tvorby čísla dokladu - pribudla
ďalšia možnosť ako vytvoriť číslo
dokladu v denníku - poradové číslo sa
mení s každým riadkom výpisu.
Parameter sa nastavuje:
Zmena č.dokladu - P
Do nastavenia "pravidiel" sme doplnili
nastavenia aj pre KS - Konštantný
symbol.
3
SAMOZDANENIE - voliteľná sadzba v zaúčtovaní faktúr.
V okne zaúčtovania faktúry je možné
použiť nový kláves/funkciu F7, kde
následne môžeme zadať vlastnú ručne
sadzbu na samozdanenie.
Modul PROLFA – Faktúry
Zádržné- rozpis jednotlivých súm na viaceré dátumy pre vystavenú faktúru.
Po vystavení faktúry v časti
"Vystavovanie faktúr" sa nastavíte
na faktúru a kliknete na tlačidlo
ZÁDRŽNÉ.
Do tabuľky rozpíšeme dátumy a
sumy.
Môžeme
aj
využiť
zadaním
percenta, program doplní sumu
automaticky.
Zapísané dátumy a sumy do spodnej časti doplní nasledovne:
prejdeme (vrátime sa) do spodnej
časti faktúry
nastavíme kurzor na riadok, na
ktorý chceme vložiť texty.
klikneme na tlačidlo
4
Program vloží text do faktúry:
Zádržné- rozpis jednotlivých súm na viaceré dátumy pre evidovanú faktúru.
Po zaevidovaní faktúry v časti
"Evidencia faktúr" sa nastavíte na
faktúru a kliknite na tlačidlo
ZÁDRŽNÉ.
Do tabuľky rozpíšeme dátumy a
sumy.
Môžeme aj využiť zadaním percenta, program doplní sumu automaticky.
Prehľad splátok - úhrad pro forma faktúr.
Doplnili sme do prehľadu splátok/úhrad
aj agendu PRO FORMA.
5
Modul PROLJU – Jednoduché účtovníctvo
PREHĽAD DAŇOVÝCH SKUPÍN (súčtovaný/nesúčtovaný)
Funkcia akceptuje do spracovania aj zadaný koeficient príslušnej daňovej skupiny.
Upravené, aby sa do prehľadu evidencie DPH dostali skutočné sumy smerované na DS aj
prepočítané s koeficientom.
6
Modul PROLEM – Sklad
PREHĽAD PRÍJMU A VÝDAJA POČAS TVORBY DOKLADU
Ak vytvárate doklad v agendách:
 VÝDAJKY
 REZERVÁCIE
 PRIJATÉ OBJEDNÁVKY
 CENOVÉ PONUKY
Môžete počas vyhľadávanie v stave
skladu (kláves F1 - zoznam) aktivovať
tlačidlo P+V (kláves P), kde získate
okamžite prehľad o príjem a výdajoch
nastavenej položky.
Spracovávané obdobie je preberané z
nastavenia v zozname položiek alebo stave
skladu cez známy dátumový rozsah, vid obr.
ĎAĽŠÍ SPOSOB HĽADANIA POLOŽKY CEZ KLÁVES F5
Počas tvorby dokladu v agendách :
 príjem
 výdaj
 rezervácie
 prijaté objednávky
 cenové ponuky
 dodávateľské objednávky
Môžete okrem zaužívanej klávesy F1 zoznam, použiť na hľadanie aj kláves
F5. V tomto režime program ponúkne
pole na hľadanie.
7
TLAČ CENOVIEK - ZAROVNÁVANIE NÁZVU
Ak tlačíte cenovky cez modul PROLEM, časť SPRACOVANIE / STAV SKLADU AKTUÁLNY,
oceníte úpravy, ktorá automaticky zarovnáva tlačený text do riadkov.
(koniec "sekaným"slovám...)
Príklad:
8
Modul PROLCA – Registračná pokladňa
ĎAĽŠÍ SPOSOB HĽADANIA POLOŽKY
Môžete okrem zaužívanej klávesy F1 - zoznam, použiť na hľadanie aj kláves F5. V tomto
režime program ponúkne už priamo pole na hľadanie (vždy podľa posledného spôsobu
hľadania cez F1...)
Dokument vydal: INFOPRO s.r.o.
Dátum poslednej aktualizácie: 17. septembra 2014
9
Download

Modul PROLUC