TARIFA ZA PRAVNA LICA
TARIFA ZA
PRAVNA LICA
Tarifa stupa na snagu 27.02.2014. godine
Societe Generale Banka Srbija AD Beograd
Zatvoreno akcionarsko društvo
Sedište: Bulevar Zorana Đinđića 50a/b
11070 Novi Beograd
Srbija
Tel:
+381 (0)11 30 11 500
Fax:
+381 (0)11 31 32 885
Info tel: +381 (0)11 30 11 555
www.societegenerale.rs
www.societegenerale.com
Upisani kapital: 23.723.021.200,00 RSD
Uplaćeni kapital: 23.723.021.200,00 RSD
SWIFT: SOGYRSBG; APR: 12314
Račun kod NBS: 908-0000000027501-22
PIB: 100000303; Matični broj: 07552335
1
TARIFA ZA PRAVNA LICA
SADRŽAJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dinarski platni promet ............................................................ 3
Devizni poslovi za rezidente................................................... 6
Visa Business debit ............................................................. 11
Visa Business kredit ............................................................ 12
E-banking usluga ................................................................. 13
Računi i paketi ..................................................................... 15
Societe Generale Banka Srbija AD Beograd
Zatvoreno akcionarsko društvo
Sedište: Bulevar Zorana Đinđića 50a/b
11070 Novi Beograd
Srbija
Tel:
+381 (0)11 30 11 500
Fax:
+381 (0)11 31 32 885
Info tel: +381 (0)11 30 11 555
www.societegenerale.rs
www.societegenerale.com
Upisani kapital: 23.723.021.200,00 RSD
Uplaćeni kapital: 23.723.021.200,00 RSD
SWIFT: SOGYRSBG; APR: 12314
Račun kod NBS: 908-0000000027501-22
PIB: 100000303; Matični broj: 07552335
2
TARIFA ZA PRAVNA LICA
1. DINARSKI PLATNI PROMET
1.
DOMAĆI PLATNI PROMET
1.1.
Interni nalozi
Naknada
Minimalno
Maksimalno
1.1.1.
Nalozi poslati faksom ili primljeni na šalteru banke
0,04%
15 RSD
600 RSD
1.1.2.
Elektronski poslati nalozi
0,03%
10 RSD
400 RSD
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.
1.3.1.
CLEARING – nalozi ispod 250.000 RSD
Nalozi poslati faksom ili primljeni na šalteru banke
Za iznose ispod 100.000 RSD
0,09%
30 RSD
-
Za iznose preko 100.000 RSD
0,085%
-
-
Za iznose ispod 100.000 RSD
0,06%
25 RSD
-
Za iznose preko 100.000 RSD
0,055%
-
-
Za iznose ispod 100.000 RSD
0,16%
90 RSD
-
Za iznose od 100.000 RSD do 1.000.000 RSD
0,12%
-
-
0,09%
-
6.500
RSD
Za iznose ispod 100.000 RSD
0,1%
60 RSD
-
Za iznose od 100.000 RSD do 1.000.000 RSD
0,09%
-
-
0,06%
-
4.000
RSD
Elektronski poslati nalozi
RTGS – nalozi od 250.000 RSD i hitni nalozi
Nalozi poslati faksom ili primljeni na šalteru banke
Za iznose preko 1.000.000 RSD
1.3.2.
Elektronski poslati nalozi
Za iznose preko 1.000.000 RSD
2.
POSLOVANJE SA GOTOVIM NOVCEM
2.1.
Polaganje gotovine
Bez naknade
2.2.
Podizanje gotovine
0,5%, min 100 RSD
2.3.
Zamena oštećenih novčanica domaćeg izdanja
2.4.
Zamena samo pohabanih novčanica domaćeg izdanja
Bez naknade
2.5.
Zamena oštećenih i istovremeno pohabanih novčanica
domaćeg izdanja
Bez naknade
2.6.
Zamena novčanica domaćeg izdanja povučenih iz opticaja
Bez naknade
Societe Generale Banka Srbija AD Beograd
Zatvoreno akcionarsko društvo
Sedište: Bulevar Zorana Đinđića 50a/b
11070 Novi Beograd
Srbija
Tel:
+381 (0)11 30 11 500
Fax:
+381 (0)11 31 32 885
Info tel: +381 (0)11 30 11 555
www.societegenerale.rs
www.societegenerale.com
4%
Upisani kapital: 23.723.021.200,00 RSD
Uplaćeni kapital: 23.723.021.200,00 RSD
SWIFT: SOGYRSBG; APR: 12314
Račun kod NBS: 908-0000000027501-22
PIB: 100000303; Matični broj: 07552335
3
TARIFA ZA PRAVNA LICA
3.
OSTALO
3.1.
Naplata menica i ostalih platnih instrumenata
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
Interna naplata
50 RSD po instrumentu
Eksterna naplata
100 RSD po instrumentu
uvećano za stvarne troškove
Izdavanje potvrda i izveštavanje na zahtev klijenta
3.2.1.
O izvršenom nalogu za plaćanje ili prenos sredstava
200 RSD
3.2.2.
O likvidnosti klijenta
500 RSD
3.2.3.
O stanju sredstava na određeni dan i drugih potvrda
500 RSD
3.2.4.
Izdavanje kopije izvoda
500 RSD
3.2.5.
Posebni izveštaj na zahtev klijenta
3.2.6.
Izdavanje i overa brisovnih dozvola
3.3.
Reklamacije neopravdane
3.4
Registracija ili brisanje menica i ovlašćenja
Po dogovoru
710 RSD
3.000 RSD
3.4.1.
Zahtev za registraciju ili brisanje menica i ovlašćenja
primljen na šalteru banke
bez naknade
3.4.2.
Elektronski poslati zahtev za registraciju menica i
ovlašćenja
bez naknade
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
Vreme prijema zahteva za registraciju ili brisanje menica i
ovlašćenja od ponedeljka do petka
Zahtev za registraciju ili brisanje menica i ovlašćenja
primljen na šalteru banke
Do 14:00 h
Elektronski poslati zahtev za registraciju menica i
ovlašćenja
Do 15:00 h
Societe Generale Banka Srbija AD Beograd
Zatvoreno akcionarsko društvo
Sedište: Bulevar Zorana Đinđića 50a/b
11070 Novi Beograd
Srbija
Tel:
+381 (0)11 30 11 500
Fax:
+381 (0)11 31 32 885
Info tel: +381 (0)11 30 11 555
www.societegenerale.rs
www.societegenerale.com
Upisani kapital: 23.723.021.200,00 RSD
Uplaćeni kapital: 23.723.021.200,00 RSD
SWIFT: SOGYRSBG; APR: 12314
Račun kod NBS: 908-0000000027501-22
PIB: 100000303; Matični broj: 07552335
4
TARIFA ZA PRAVNA LICA
4.
VREME PRIJEMA NALOGA OD PONEDELJKA DO PETKA
4.1.
Interni nalozi
4.1.1
poslati faksom ili primljeni na šalteru banke
do 16:00 h
4.1.2.
primljeni elektronski
do 17:30 h
4.2.
Eksterni nalozi
4.2.1.
svi nalozi poslati faksom ili primljeni na šalteru banke
do 13:00 h
4.2.2.
svi nalozi poslati faksom ili primljeni na šalteru banke u
glavnoj ekspozituri za rad sa Privredom u Beogradu
do 14:00 h
4.2.3.
do 250.000 RSD nalozi primljeni elektronski preko SOGebanking / HAL E-Bank aplikacije
do 16:30 h
4.2.4.
do 250.000 RSD nalozi primljeni elektronski preko
SogecashNet aplikacije
do 16:00 h
4.2.5.
preko 250.000 RSD uključujući i 250.000 RSD i hitni nalozi
primljeni elektronski preko SOGe-banking / HAL E-Bank
aplikacije
do 17:30 h
preko 250.000 RSD uključujući i 250.000 RSD i hitni nalozi
primljeni elektronski preko SogecashNet aplikacije
do 16:30 h
4.2.6.
4.3.
4.3.1.
Vreme prijema zahteva za realizaciju menica
Podnošenje menice i prateće dokumentacije na naplatu
na dan valute na šalteru banke – realizacija istog dana
do 13:00 h
Sve nadoknade se naplaćuju pre ili istovremeno sa izvršenjem naloga ili usluga. Navedena Tarifa obuhvata i cenu usluge NBS. Za
sve što nije predviđeno ovom Tarifom, a Banka bude zadužena od strane Narodne banke Srbije, Banka je ovlašćena da zaduži
račun klijenta. Banka može izmeniti Tarifu bez prethodne najave, s tim da će o izmeni klijent biti obavešten. Banka zadržava pravo
da sa klijentima koji ostvaruju značajni obim platnog prometa ugovori naknade koje odstupaju od predviđenih u Tarifi. Za
elektronsko bankarstvo Banka će zaključivati sa klijentom poseban ugovor kojim će se bliže definisati uslovi kao i mesečna
pretplata.
Societe Generale Banka Srbija AD Beograd
Zatvoreno akcionarsko društvo
Sedište: Bulevar Zorana Đinđića 50a/b
11070 Novi Beograd
Srbija
Tel:
+381 (0)11 30 11 500
Fax:
+381 (0)11 31 32 885
Info tel: +381 (0)11 30 11 555
www.societegenerale.rs
www.societegenerale.com
Upisani kapital: 23.723.021.200,00 RSD
Uplaćeni kapital: 23.723.021.200,00 RSD
SWIFT: SOGYRSBG; APR: 12314
Račun kod NBS: 908-0000000027501-22
PIB: 100000303; Matični broj: 07552335
5
TARIFA ZA PRAVNA LICA
2. DEVIZNI POSLOVI ZA REZIDENTE
1.
RAČUNI
1.1.
Otvaranje deviznih računa
Bez naknade
1.2.
Otvaranje računa sa posebnom namenom
Po dogovoru
2.
PLAĆANJA, NAPLATE I ČEKOVI
2.1.
Plaćanja
Naknada
Minimalno
Maksimalno
2.1.1.
po nalogu rezidenata sa deviznog računa
0,30%
1.500 RSD
35.000 RSD
2.1.2.
po nalogu rezidenata sa dinarskim
pokrićem
0,30%
1.500 RSD
30.000 RSD
2.1.3.
po nalogu rezidenata u korist dinarskih
računa stranaca
0,30%
1.500 RSD
30.000 RSD
2.1.4.
putem e-bankinga
0,25%
1.000 RSD
25.000 RSD
2.1.5.
po posebnim aranžmanima
2.2.
Po dogovoru
Naplate
2.2.1.
Prilivi u korist deviznih računa kod banke
2.2.2.
Isplata priliva iz Kosova i Metohije u
dinarima
- Prilivi do EUR 300
- Prilivi preko EUR 300
Prenos na dinarski račun pre prijema
sredstava iz NBS
2.2.3.
Prodaja strane valute ka NBS za prilive
ostvarene od donacija
2.3.
Transferi
2.3.1.
Transferi u korist deviznog računa kod
druge domaće banke
2.3.2.
Interni transferi između različitih računa
jednog rezidenta
2.4.
Slanje čekova i menica na naplatu
2.5.
Poslovanje sa efektivnim stranim novcem
2.5.1.
Uplata efektivnog stranog novca
2.5.2.
Isplata efektivnog stranog novca za
službeni put (po nalogu)
2.5.3.
Zamena oštećenih novčanica efektivnog
stranog novca
Societe Generale Banka Srbija AD Beograd
Zatvoreno akcionarsko društvo
Sedište: Bulevar Zorana Đinđića 50a/b
11070 Novi Beograd
Srbija
Tel:
+381 (0)11 30 11 500
Fax:
+381 (0)11 31 32 885
Info tel: +381 (0)11 30 11 555
www.societegenerale.rs
www.societegenerale.com
Bez naknade
0,15%
1.000 RSD
-
0,3%
1,000 RSD
-
0,3%
1,500 RSD
-
0,30%
1.500 RSD
40.000 RSD
Bez naknade
0,50%
2.000 RSD
-
Bez naknade
0,50%
700 RSD
-
5%
Upisani kapital: 23.723.021.200,00 RSD
Uplaćeni kapital: 23.723.021.200,00 RSD
SWIFT: SOGYRSBG; APR: 12314
Račun kod NBS: 908-0000000027501-22
PIB: 100000303; Matični broj: 07552335
6
TARIFA ZA PRAVNA LICA
2.5.4.
Zamena novčanica efektivnog stranog
novca povučenih iz opticaja
5%
3.
VREME PRIJEMA DEVIZNIH NALOGA OD PONEDELJKA DO PETKA
3.1.
Interni nalozi - plaćanje*
3.1.1.
Nalozi primljeni na šalteru banke – papirna forma
do 14:00 h
3.1.2.
Nalozi primljeni elektronski preko SogecashWeb /
HAL E-Bank aplikacije
do 15:00 h
3.2.
Eksterni nalozi – plaćanje*
3.2.1.
Nalozi primljeni na šalteru banke – papirna forma
do 12:00 h
3.2.2.
Nalozi primljeni elektronski preko SogecashWeb
/ HAL E-Bank aplikacije
do 13:00 h
3.3.
Naplata iz inostranstva
3.3.1.
Obaveštenje korisniku sredstava o ino prilivu
prispelom do 10h
Istog dana
3.3.2.
Obrada ino priliva po prijemu informacije od
korisnika sredstava o osnovu i korisniku
naplate**
Istog dana
*
Navedena vremena primenjuju se isključivo na ispravno popunjene naloge sa potpunom i ispravnom pratećom
dokumentacijom, uz obezbeđeno pokriće i uplaćenu proviziju. Naloge primljene nakon vremena predviđenog za prijem naloga
Banka će obraditi narednog radnog dana. Naloge primljene do vremena predviđenog za prijem naloga, Banka će obraditi istog
dana ispostavljanjem naloga korespondentskoj banci u inostranstvu. Korespodentska banka i banka korisnika će nastojati da
izvrše prenos sredstava korisniku sa valutom do dva radna dana od dana prijema naloga, odnosno u skladu sa poslovnom
politikom tih banaka.
** Klijent je dužan da u roku od 24 časa obavesti banku o osnovu naplate i korisniku naplate.
4.
DOKUMENTARNA NAPLATA
Naknada
Minimalno
Maksimalno
0,25%
2.000 RSD
30.000 RSD
4.1.
Dokumentarna naplata po uvozu i izvozu
4.2.
Uručenje ili vraćanje dokumenata bez plaćanja,
izmene
4.3.
Pribavljanje akcepta po menici
0,10%
1.000 RSD
30.000 RSD
4.4.
Protest menica po menici
0,20%
4.000 RSD
30.000 RSD
4.5.
Čuvanje menica u depou
4.6.
Transportna dokumenta vučena na banku prenos vlasništva (indosiranje ili izjava)
5.
AKREDITIVI
5.1.
Nostro (uvozni) akreditivi
1.000 RSD jednokratno
600 RSD
0,20%
Naknada
3.000 RSD
Minimalno
-
Maksimalno
5.1.1.
Preaviza
5.1.2.
Otvaranja akreditiva bez pokrića
0,50%
5.000 RSD
–
Naknada za svaki kvartal
0,80%
5.000 RSD
–
Societe Generale Banka Srbija AD Beograd
Zatvoreno akcionarsko društvo
Sedište: Bulevar Zorana Đinđića 50a/b
11070 Novi Beograd
Srbija
600 RSD jednokratno
Tel:
+381 (0)11 30 11 500
Fax:
+381 (0)11 31 32 885
Info tel: +381 (0)11 30 11 555
www.societegenerale.rs
www.societegenerale.com
Upisani kapital: 23.723.021.200,00 RSD
Uplaćeni kapital: 23.723.021.200,00 RSD
SWIFT: SOGYRSBG; APR: 12314
Račun kod NBS: 908-0000000027501-22
PIB: 100000303; Matični broj: 07552335
7
TARIFA ZA PRAVNA LICA
5.1.3.
Otvaranje akreditiva sa pokrićem, naknada
za svaki kvartal
5.1.4.
Izmene ili storno
5.1.5.
Preuzimanje i pregled dokumenata
0,20%
5.000 RSD
–
5.1.6.
Plaćanje
0,10%
2.000 RSD
30.000 RSD
5.1.7.
Kontrola dospeća
5.1.8.
Obezbeđenje konfirmacije (kvartalno
uvećano za troškove)
0,10%
4.000 RSD
30.000 RSD
5.1.9.
Transportna dokumenta vučena na banku
- prenos vlasništva (indosiranje ili izjava)
0,20%
5.000 RSD
-
5.2.
0,80%
5.000 RSD
–
5.000 RSD
1.000 RSD
Loro (izvozni) akreditivi
5.2.1.
Preaviza
600 RSD jednokratno
5.2.2.
Aviziranje
5.2.3.
Izmene uslova ili storno
5.2.4.
Preuzimanje i pregled dokumenata
5.2.5.
Kontrola dospeća
5.2.6.
Prenos akreditiva (reeksport)
0,30%
4.000 RSD
-
5.2.7.
Prosleđivanje akreditiva na drugu banku
0,20%
3.000 RSD
30.000 RSD
5.2.8.
Preuzimanje obaveza konfirmiranjem
0,15%
5.4.
Preliminarni pregled dokumenata
6.1.
Nostro garancije
0,30%
4.000 RSD
–
1.000 RSD
Nestandardne vrste akreditiva
GARANCIJE
100.000 RSD
3.000 RSD
5.3.
6.
3.000 RSD
Po dogovoru
Po dogovoru
0,20%
Naknada
2.000 RSD
Minimalno
-
Maksimalno
6.1.1.
Preaviza
6.1.2.
Odobravanje izdavanja garancija bez
pokrića
0,5%
5.000 RSD
–
6.1.3.
Izdavanje plativih i avansnih garancija,
provizija za prvi kvartal je uključena
0,8%
5.000 RSD
–
Minimalna provizija za svaki naredni
kvartal
0,3%
5.000 RSD
–
Izdavanje ostalih vrsta garancija,
provizija za prvi kvartal je uključena
0,6%
5.000 RSD
–
Minimalna provizija za svaki naredni
kvartal
0,3%
5.000 RSD
–
6.1.4.
600 RSD jednokratno
6.1.5.
Izmene
6.1.6.
Plaćanje po osnovu protesta
Societe Generale Banka Srbija AD Beograd
Zatvoreno akcionarsko društvo
Sedište: Bulevar Zorana Đinđića 50a/b
11070 Novi Beograd
Srbija
5.000 RSD
Tel:
+381 (0)11 30 11 500
Fax:
+381 (0)11 31 32 885
Info tel: +381 (0)11 30 11 555
www.societegenerale.rs
www.societegenerale.com
0,5%
10.000 RSD
–
Upisani kapital: 23.723.021.200,00 RSD
Uplaćeni kapital: 23.723.021.200,00 RSD
SWIFT: SOGYRSBG; APR: 12314
Račun kod NBS: 908-0000000027501-22
PIB: 100000303; Matični broj: 07552335
8
TARIFA ZA PRAVNA LICA
6.1.6.1.
Pregled dokumenata
6.1.7.
Obezbeđenje konfirmacije ino-banke ili
izdavanje garancije ino-banke na
osnovu Nostro kontra garancije
6.1.8.
0,2%
4.000 RSD
50.000 RSD
Po dogovoru
Kontragarancije
6.1.8.1.
Izdavanje kontragarncije bez keš
kolaterala
0,5%
6.1.8.2.
Kvartalna naknada - 100% depozit
0,5%
4.000 RSD
-
6.1.8.3.
Kvartalna naknada - bez pokrića
0,75%
4.000 RSD
-
6.1.8.4.
Plaćanje po protestu
1%
10.000 RSD
-
6.1.8.5.
Pregled dokumenata
0,2%
4.000 RSD
50.000 RSD
6.1.9.
-
-
Domaće garancije koje obezbeđuju uredno
vraćanje kredita
6.1.9.1.
Obrada zahteva
0,5%
-
-
6.1.9.2.
Kvartalna naknada - 100% depozit
0,5%
4.000 RSD
-
6.1.9.3.
Kvartalna naknada - bez pokrića
0,75%
4.000 RSD
-
6.1.9.4.
Plaćanje po protestu
1%
10.000 RSD
-
6.1.9.5.
Pregled dokumenata
0,2%
4.000 RSD
50.000 RSD
6.2.
6.2.1.
Loro garancije
Preavizo
600 RSD jednokratno
Naknada
Minimalno
Maksimalno
0,15%
4.000 RSD
50.000 RSD
6.2.2.
Aviziranje
6.2.3.
Izmene uslova
6.2.4.
Protestvovanje garancije, uključujući
slanje dokumenata radi naplate
6.2.5.
Preuzimanje obaveze konfirmiranjem
garancije ili izdavanje nostro garancije
na bazi loro kontra garancije
Po dogovoru
6.2.6.
Nestandardne garancije
Po dogovoru
6.2.7.
Autentifikacija garancija na zahtev
klijenta
6.3.
3.000 RSD
0,20%
4.000 RSD
30.000 RSD
3.000 RSD
Avaliranje menica
6.3.1.
Avaliranje menica bez pokrića
0,5%
-
-
6.3.2.
Kvartalna naknada - 100% depozit
0,5%
4.000 RSD
-
6.3.3.
Kvartalna naknada za menice bez
pokrića
0,75%
4.000 RSD
-
Societe Generale Banka Srbija AD Beograd
Zatvoreno akcionarsko društvo
Sedište: Bulevar Zorana Đinđića 50a/b
11070 Novi Beograd
Srbija
Tel:
+381 (0)11 30 11 500
Fax:
+381 (0)11 31 32 885
Info tel: +381 (0)11 30 11 555
www.societegenerale.rs
www.societegenerale.com
Upisani kapital: 23.723.021.200,00 RSD
Uplaćeni kapital: 23.723.021.200,00 RSD
SWIFT: SOGYRSBG; APR: 12314
Račun kod NBS: 908-0000000027501-22
PIB: 100000303; Matični broj: 07552335
9
TARIFA ZA PRAVNA LICA
6.3.4.
6.4.
Plaćanje po protestu
1%
10.000 RSD
-
Obavezujuća pisma o namerama
6.4.1.
Odobrenje izdavanja obavezujućeg
pisma o namerama bez pokrića*
0,50%
5.000 RSD
-
6.4.2.
Izdavanje, provizija za prvi kvartal je
uključena*
0,60%
5.000 RSD
-
6.4.3.
Minimalna provizija za svaki naredni
kvartal*
0,30%
5.000 RSD
-
6.4.4.
Plaćanje po obavezujućem pismu o
namerama*
0,50%
10.000 RSD
-
6.4.5.
Pregled dokumenata*
0,20%
4.000 RSD
50.000 RSD
6.4.6.
Izmene*
5.000 RSD
-
-
*ili u skladu sa tarifom za garancije koja je definisana u kreditnom fajlu
7.
PRIBAVLJANJE ODOBRENJA I REGISTRACIJA KREDITNIH POSLOVA SA
INOSTRANSTVOM KOD NARODNE BANKE SRBIJE
7.1.
Obaveštenje o nameri zaključenja kreditnog posla zaduženja u
inostranstvu
3.000 RSD
7.2.
Prijava o zaključenom kreditnom poslu zaduženja u inostranstvu
3.000 RSD
7.3.
Preuzimanje obaveze vođenja administrativnih poslova sa NBS po
kreditnom poslu registrovanom kod NBS preko druge banke
10.000 RSD
7.4.
Obaveštavanje NBS o korišćenju ili otplati kredita iz tačke 6.
6.4.1. Popunjavanje formulara, sa uključenom kalkulacijom
6.4.2. Popunjavanje formulara, bez kalkulacije
500 RSD
8.
OSTALO
8.1.
Popunjavanje obrazaca, izdavanje potvrda, duplikata izvoda i sl.
8.1.1.
Naknada za izdavanje pisma o nameri
8.2.
Stvarni troškovi
8.2.1.
DHL i drugo
8.2.2.
SWIFT
1.500 RSD
500 RSD / primerak
3.000 RSD
Po fakturi
7.2.2.1.
za platne naloge
300 RSD
7.2.2.2.
za otvaranje akreditiva i garancije
500 RSD
8.3.
Usluge konsaltinga, sa ili bez izrade nacrta ugovora, garancija,
akreditiva i drugih dokumenata (u zavisnosti od vremena)
8.4.
Ekspertize poslovnih planova i programa
Societe Generale Banka Srbija AD Beograd
Zatvoreno akcionarsko društvo
Sedište: Bulevar Zorana Đinđića 50a/b
11070 Novi Beograd
Srbija
Tel:
+381 (0)11 30 11 500
Fax:
+381 (0)11 31 32 885
Info tel: +381 (0)11 30 11 555
www.societegenerale.rs
www.societegenerale.com
Min 4.000 RSD
Po dogovoru
Upisani kapital: 23.723.021.200,00 RSD
Uplaćeni kapital: 23.723.021.200,00 RSD
SWIFT: SOGYRSBG; APR: 12314
Račun kod NBS: 908-0000000027501-22
PIB: 100000303; Matični broj: 07552335
10
TARIFA ZA PRAVNA LICA
8.5.
Hitni zahtevi (u roku od jednog dana)
3.000 RSD*
8.6.
Priprema drafta garancije ili akreditiva na zahtev klijenta
4.000 RSD
8.7.
Izdavanje potvrda o vanbilansnim stavkama (npr. za reviziju )
3.000 RSD
8.8.
Odustajanje od već pripremljenog zahteva
4.000 RSD
8.9.
Reklamacije, urgencije i prenos poruka po nalogu klijenta
3.000 RSD
* + standardna naknada
Sve nadoknade se naplaćuju pre ili istovremeno sa izvršenjem naloga ili usluga. Naknade koje se obračunavaju tromesečno,
obračunavaju se i plaćaju unapred. Svako započeto tromesečje se računa kao celo. U slučajevima kada se iz bilo kog razloga
akreditiv ne iskoristi u celosti ili se garancija vrati pre isteka roka važnosti, naplaćena provizija se ne vraća. Kod terminskih
akreditiva provizija se obračunava do isteka obaveze plaćanja. Banka zadržava pravo izmene Tarife, bez prethodne najave. Banka
može, u zavisnosti od procene rizika i/ili iznosa specifične transakcije i obima platnog prometa klijenta sa bankom, ugovarati i
naknade koje odstupaju od predviđenih u Tarifi.
Societe Generale Banka Srbija AD Beograd
Zatvoreno akcionarsko društvo
Sedište: Bulevar Zorana Đinđića 50a/b
11070 Novi Beograd
Srbija
Tel:
+381 (0)11 30 11 500
Fax:
+381 (0)11 31 32 885
Info tel: +381 (0)11 30 11 555
www.societegenerale.rs
www.societegenerale.com
Upisani kapital: 23.723.021.200,00 RSD
Uplaćeni kapital: 23.723.021.200,00 RSD
SWIFT: SOGYRSBG; APR: 12314
Račun kod NBS: 908-0000000027501-22
PIB: 100000303; Matični broj: 07552335
11
TARIFA ZA PRAVNA LICA
3. VISA BUSINESS debit
1. NAKNADE PO TRANSAKCIJI
Transakcije u dinarima
Podizanje gotovine
U mreži SGS
Na ATM drugih
banaka
U exp. drugih banaka
Plaćanje roba i usluga
Upit stanja na bankomatu
U mreži SGS
Na ATM drugih
banaka
Bez naknade
50 RSD + 0,25% na iznos transakcije
100 RSD + 0,33% na iznos transakcije
Bez naknade
Bez naknade
30 RSD po upitu
Transakcije u EUR
Podizanje gotovine
Na bankomatima
Na šalteru banke
Plaćanje roba i usluga
Upit stanja na bankomatima
1,84 EUR po transakciji
2,24 EUR + 0,33% od iznosa
transakcije
Bez naknade
0,30 EUR po upitu
2. LIMITI PO KARTICAMA
Transakcije u dinarima
Do visine mesečnog limita za svaku pojedinačnu karticu i do visine iznosa sredstava na namenskom
dinarskom računu ili tekućem dinarskom računu.
Podizanje gotovine
Maximum dnevno po kartici
30.000 RSD
Plaćanje roba i usluga
Na VISA prodajnom mestu
Neograničeno (do limita)
Transakcije u EUR
Do visine mesečnog limita za svaku pojedinačnu karticu, odnosno do iznosa sredstava na namenskom
EUR računu
Maximalno po transakciji
250 EUR
Podizanje gotovine na bankomatima
Maximum dnevno po kartici
1.000 EUR
Maximalno po transakciji
500 EUR
Podizanje gotovine na šalteru banke
Maximum dnevno po kartici
1.000 EUR
Plaćanje roba i usluga
Neograničeno (do limita)
3. OSTALE NAKNADE
Izdavanje novog PIN broja
Reklamacije opravdane
Reklamacije neopravdane
Zamena plastike
Otkazivanje kartice u roku kraćem od 6 meseci
Naknada za
VISA Business
izgubljenu/ukradenu
VISA Business
karticu
Electron
Trošak izdavanja kartice
Promena PIN koda kartice na bankomatima
SGS (VISA Business/VISA Business Electron)
ČLANARINA
Godišnji članarina po kartici
Societe Generale Banka Srbija AD Beograd
Zatvoreno akcionarsko društvo
Sedište: Bulevar Zorana Đinđića 50a/b
11070 Novi Beograd
Srbija
600 RSD
Bez naknade
600 RSD + stvarni troškovi reklamacionog postupka
600 RSD
2.000 RSD
5.000 RSD
Bez naknade
Bez naknade
150 RSD
VISA Business
VISA Business Electron
4.300 RSD
2.800 RSD
Tel:
+381 (0)11 30 11 500
Fax:
+381 (0)11 31 32 885
Info tel: +381 (0)11 30 11 555
www.societegenerale.rs
www.societegenerale.com
Upisani kapital: 23.723.021.200,00 RSD
Uplaćeni kapital: 23.723.021.200,00 RSD
SWIFT: SOGYRSBG; APR: 12314
Račun kod NBS: 908-0000000027501-22
PIB: 100000303; Matični broj: 07552335
12
TARIFA ZA PRAVNA LICA
4. VISA BUSINESS kredit
1. KAMATE PO TRANSAKCIJI
Kamatna stopa za plaćanje roba i
usluga
Revolving 10% 25% 50%
2.25 % mesečno
27 % godišnje
Minimalni iznos mesečne rate 1.000 RSD
Charge 100%
Bez kamate
2. NAKNADE PO TRANSAKCIJI
Transakcije u zemlji
Podizanje gotovine
Plaćanje roba i usluga
3% na iznos transakcije ili min 300 RSD
Bez naknade
Upit stanja na bankomatima
U mreži SGS
Bez naknade
Na ATM drugih banaka
30 RSD po upitu
Transakcije u inostranstvu
Podizanje gotovine
Plaćanje roba i usluga
3% na iznos transakcije ili min 300 RSD
Upit stanja na bankomatima
3. LIMITI PO KARTICAMA
0.30 EUR po upitu, u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za devize
Bez naknade
Kompanijski limit za klijente segmenta malog biznisa
Dnevni limit za podizanje gotovine
Minimum - 500 EUR u dinarskoj
protivvrednosti
Maksimum - 5.000 EUR u dinarskoj
protivvrednosti
Minimum - 500 EUR u dinarskoj
protivvrednosti
Maksimum - prema analizi finansijske
sposobnosti klijenta
50.000 RSD
Plaćanje roba i usluga
Neograničeno (do limita)
Kompanijski limit za klijente segmenta
srednjih i velikih privrednih društava
Do visine mesečnog limita za svaku pojedinačnu karticu
4. OSTALE NAKNADE
Izdavanje novog PIN broja
600 RSD
Reklamacije opravdane
Bez naknade
Reklamacije neopravdane
600 RSD + stvarni troškovi postupka
Zamena plastike
600 RSD
Otkazivanje kartice u roku kraćem od 6 meseci
2.000 RSD
Naknada za izgubljenu/ukradenu karticu
5.000 RSD
Trošak izdavanja kartice
Bez naknade
Promena PIN koda kartice na bankomatima SGS
150 RSD
ČLANARINA
Mesečna članarina po kartici
Revolving
300 RSD
Charge
800 RSD
Societe Generale Banka Srbija AD Beograd
Zatvoreno akcionarsko društvo
Sedište: Bulevar Zorana Đinđića 50a/b
11070 Novi Beograd
Srbija
Tel:
+381 (0)11 30 11 500
Fax:
+381 (0)11 31 32 885
Info tel: +381 (0)11 30 11 555
www.societegenerale.rs
www.societegenerale.com
Upisani kapital: 23.723.021.200,00 RSD
Uplaćeni kapital: 23.723.021.200,00 RSD
SWIFT: SOGYRSBG; APR: 12314
Račun kod NBS: 908-0000000027501-22
PIB: 100000303; Matični broj: 07552335
13
TARIFA ZA PRAVNA LICA
5. E-BANKING USLUGA
1. SOGE-BANKING
SOGe-banking usluga za jednog korisnika
(stanje, izvodi, dnevni promet i plaćanja sa RSD računa, baza računa,
potpis na drugoj lokaciji, hijerarhija potpisa, uvoz naloga)
350 RSD mesečno
Dodatni korisnici
100 RSD mesečno po korisniku
Obuka korisnika i podešavanje parametara (u trajanju od jednog sata)
Besplatno
Promena profila računa i profila korisnika
Besplatno
Pristup hitnoj službi i tehničkoj podršci
Besplatno
Dodatna obuka ili podešavanje parametara
500 RSD / 1h posete
Zamena izgubljene, ukradene ili oštećene SmartCard kartice
1.800 RSD
Zamena SmartCard sertifikata u slučaju izgubljenog PIN Code
1.800 RSD
Poništenje SmartCard sertifikata pre isteka 12 meseci od njegovog
izdavanja
1.800 RSD
Čitač SmartCard kartice
8.85 EUR*
*u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan plaćanja
2. SOGECASH NET
2.1. PAKET
“CROSS-BORDER LITE”
Opcije (6,13,14,16)
20 EUR* mesečno
“R/O domestic”
Opcije (1,5,10,13,14,15,16)
54 EUR* mesečno
“Advanced banking” do 3 računa
Opcije (1,5,6,10,13,14,15,16,20)
69 EUR* mesečno
“Complete banking” do 10 računa
Opcije (1,3,5,6,8,10,12,13,14,
15,16,17,18, 20)
139 EUR* mesečno
* u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu na dan plaćanja
2.2. POJEDINAČNE OPCIJE
1.
Dnevni izvodi
25 EUR* mesečno
2.
Mesečni izvodi
25 EUR* mesečno
3.
Dnevni promet
20 EUR* mesečno
4.
Pojedinačni nalozi za plaćanja
30 EUR* mesečno
5.
Zbirni nalozi za plaćanja
40 EUR* mesečno
6.
Supotpis
30 EUR* mesečno
7.
Upozorenja o prekoračenju
15 EUR* mesečno
8.
Stanja na računima
5 EUR* po računu mesečno
9.
Pregled i planiranje sredstava
5 EUR* po računu mesečno
10.
Pretraga transakcija
5 EUR* po računu mesečno
Societe Generale Banka Srbija AD Beograd
Zatvoreno akcionarsko društvo
Sedište: Bulevar Zorana Đinđića 50a/b
11070 Novi Beograd
Srbija
Tel:
+381 (0)11 30 11 500
Fax:
+381 (0)11 31 32 885
Info tel: +381 (0)11 30 11 555
www.societegenerale.rs
www.societegenerale.com
Upisani kapital: 23.723.021.200,00 RSD
Uplaćeni kapital: 23.723.021.200,00 RSD
SWIFT: SOGYRSBG; APR: 12314
Račun kod NBS: 908-0000000027501-22
PIB: 100000303; Matični broj: 07552335
14
TARIFA ZA PRAVNA LICA
11.
Baza podataka primalaca
Besplatno uz opciju 4 ili 5
12.
Ograničenja potpisa
Besplatno uz opciju 4 ili 5
13.
Mogućnost plaćanja u zemlji
Besplatno uz opciju 4 ili 5
14.
Mogućnost prodaje deviza
Besplatno uz opciju 4 ili 5
15.
Prenos sredstava na VISA račune
Besplatno uz opciju 4 ili 5
16.
Plaćanja ka inostranstvu
Besplatno uz opciju 4 ili 5
17.
Multi-Bank u zemlji
Po dogovoru
18.
Multi-Bank u inostranstvu
Po dogovoru
19.
Multi-Company opcija
Po dogovoru
* u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja
3. HAL E-BANK USLUGA
3.1. MESEČNO ZADUŽENJE KLIJENTIMA ZA USLUGU HAL E-BANK
Mesečna pretplata – do dva korisnika
1.000 RSD
Dodatni korisnici
100 RSD po korisniku
3.2. JEDNOKRATNI INICIJALNI TROŠKOVI ZA NOVE HAL E-BANK KORISNIKE
SmartCard kartica
57,62 EUR*
SmartCard čitač
8,85 EUR*
Instalacija na jednom računaru (“Hal E-bank/PERSONAL”)
Besplatno
Po cenovniku EBB Beograd
Serverska instalacija za više računara (“Hal E-bank/CORPORATE”)
* u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja
3.3.
MESEČNO ZADUŽENJE KLIJENTIMA ZA USLUGU HAL E-BANK/WEB
Mesečna HAL E-Bank Web pretplata
3.4.
500 RSD
MESEČNO ZADUŽENJE KLIJENTIMA ZA USLUGU HAL E-BANK/B2B
Mesečna HAL E-Bank/B2B pretplata
1.700 RSD
Mesečna tarifa po svakom računu uključenom u B2B
1.000 RSD
4. ELEKTRONSKE SWIFT USLUGE
4.1. PAKET SWIFT USLUGE
Paket elektronskih SWIFT usluga
• MT940/MT942 via SWIFT
• MT940 via e-mail/HAL E-Bank
• Prijem i obrada MT101 naloga
6.250 RSD
mesečno
Uključuje 5 klijentovih računa, koji mogu da se koriste za sve usluge u okviru paketa
1.250 RSD
Dodatni račun
mesečno po računu
Račun se dodaje u paket i dostupan je za sve usluge u okviru paketa
4.2.
POJEDINAČNE OPCIJE
1.
MT940 via SWIFT
Societe Generale Banka Srbija AD Beograd
Zatvoreno akcionarsko društvo
Sedište: Bulevar Zorana Đinđića 50a/b
11070 Novi Beograd
Srbija
2.500 RSD
Tel:
+381 (0)11 30 11 500
Fax:
+381 (0)11 31 32 885
Info tel: +381 (0)11 30 11 555
www.societegenerale.rs
www.societegenerale.com
Upisani kapital: 23.723.021.200,00 RSD
Uplaćeni kapital: 23.723.021.200,00 RSD
SWIFT: SOGYRSBG; APR: 12314
Račun kod NBS: 908-0000000027501-22
PIB: 100000303; Matični broj: 07552335
15
TARIFA ZA PRAVNA LICA
mesečno po računu
2.500 RSD
2.
MT942 via SWIFT
3.
MT940 via e-mail / HAL E-Bank
4.
Prijem MT101 naloga putem SWIFT mreže
5.
Aktivacija prijema MT101 naloga putem SWIFT mreže
mesečno po računu
2.500 RSD
mesečno po računu
2.500 RSD
mesečno po računu
6.250 RSD
jednokratna naknada
5. TELEFONSKO BANKARSTVO
5.1. Vocalia
200 RSD
5.2. Mobilia
5.2.1. SMS obaveštenje o transakciji nastaloj poslovnom karticom
7 RSD po obaveštenju
6. RAČUNI I PAKETI
1.
RAČUNI
1.1.
Otvaranje dinarskih računa
Bez naknade
1.2.
Otvaranje računa sa posebnom namenom
Po dogovoru
1.3.
Vođenje računa uključujući dnevni izvod
600 RSD mesečno
1.4.
Vođenje svakog dodatnog računa uključujući dnevni izvod
Bez naknade
1.5.
Gašenje računa na zahtev klijenta
600 RSD
2.
MSP PAKETI
2.1.
Classic
850 RSD
2.2.
Business
975 RSD
2.3.
Exclusive
1425 RSD
Societe Generale Banka Srbija AD Beograd
Zatvoreno akcionarsko društvo
Sedište: Bulevar Zorana Đinđića 50a/b
11070 Novi Beograd
Srbija
Tel:
+381 (0)11 30 11 500
Fax:
+381 (0)11 31 32 885
Info tel: +381 (0)11 30 11 555
www.societegenerale.rs
www.societegenerale.com
Upisani kapital: 23.723.021.200,00 RSD
Uplaćeni kapital: 23.723.021.200,00 RSD
SWIFT: SOGYRSBG; APR: 12314
Račun kod NBS: 908-0000000027501-22
PIB: 100000303; Matični broj: 07552335
16
Download

TARIFA ZA PRAVNA LICA - Societe Generale Srbija