Január 2015 - ver. 9.50
aktualizácia 10. marca 2015
Zoznam zmien v systéme po vydaní 9.50......................................................................................... 3
Inštalácia............................................................................................................................................. 4
PRIDANÁ VOĽBA DO INŠTALÁCIE................................................................................................. 4
Modul PROLGE .................................................................................................................................. 5
FIREMNÉ ÚDAJE - ZMENA ZÁPISU -EVIDENCIA HISTÓRIE........................................................ 5
Modul PROLUC – Podvojné účtovníctvo ......................................................................................... 6
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE ............................................................................................................... 6
VÝKAZY K 30.11.2014 ..................................................................................................................... 6
ZÁNIK ÚČTOV K 31.12.2014 A K 1.1.2015 - VŠETKY ÚČTOVNÉ JEDNOTKY.............................. 7
POSTUP: VYTVORENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY PRE PODNIKATEĽOV...................................... 8
1. Nastavenie roka 2014 ............................................................................................................... 8
2. Nastavenie účtov pre výpočet čistého obratu vo výkaze........................................................... 8
3. Doplnenie minulého obdobia do výkazov.................................................................................. 9
4. Spustenie nezaokrúhlených výkazov v decembri 2014 - výpočet min.obd............................. 10
5. Výpočet zaokrúhlených výkazov. ............................................................................................ 11
6. Tlač výkazov. .......................................................................................................................... 11
POSTUP: VYTVORENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY- MIKRO ÚČTOVNÁ JEDNOTKA..................... 12
1. Nastavenie roka 2014 ............................................................................................................. 12
2. Doplnenie minulého obdobia do výkazov................................................................................ 12
3. Spustenie nezaokrúhlených výkazov v decembri 2014 -výpočet min.obd.............................. 13
4. Výpočet zaokrúhlených výkazov. ............................................................................................ 14
5. Tlač výkazov. .......................................................................................................................... 14
Zmena z mikro účtovnej jednotky späť na podnikateľskú............................................................ 15
PRED ÚČTOVANÍM V NOVOM ROKU NEZABUDNITE ............................................................... 15
PODÁVANIE VÝKAZOV NA PORTÁLI FINANČNEJ SPRÁVY........................................................ 16
Modul PROLFA – Faktúry ................................................................................................................ 17
Tlač zoznamu faktúr s rozpisom základov, dph aj odpočtom z DD................................................. 17
Tlač vystavených faktúr - drobné zmeny vzhľadu........................................................................... 18
Tlač vystavených faktúr cez tlačidlo FAKTURY - zvýraznenie sumy rámčekom. ........................... 18
Modul PROLJU – Jednoduché účtovníctvo ................................................................................... 19
Zápis do DPH - samozdanenie....................................................................................................... 19
Tlač pokladničných dokladov 2 na stranu A4.................................................................................. 19
Modul PROLIM – Majetok ................................................................................................................ 20
Zmeny v odpisovaní hmotného majetku ......................................................................................... 20
1. Archivácia ............................................................................................................................... 20
2. Prechod z decembra 2014 do januára 2015. .......................................................................... 20
3. Zmeny spôsobu odpisovania .................................................................................................. 21
Modul PROLEM – Sklad................................................................................................................... 22
Nová tlač súhrnné príjemky - súčty za dodávateľov ...................................................................... 22
Nový spôsob vyhľadávania položiek hromadne podľa reťazca v texte. .......................................... 23
Modul PROLPO ................................................................................................................................ 24
1
Odblokovanie zaúčtovaných dokladov so zrušením účt. zápisov. .................................................. 24
Tlač pokladničných dokladov s rozpisom základov a DPH. ............................................................ 24
Modul PROLPH................................................................................................................................. 26
Hromadný prepočet na otvorených zákazkách - označenie prekročených ..................................... 26
Parametre tlače ................................................................................................................................ 27
Voliteľná tlač loga na dokladoch ..................................................................................................... 27
Import firemného loga do programu................................................................................................ 27
2
Zoznam zmien v systéme po vydaní 9.50
25.02.
06.02.
05.02.
20.01.
20.01.
20.01.
PROLEM- Nový spôsob vyhľadávania položiek podľa znakov vo vnútri textu
PROLUC -Pomôcka - podávanie výkazov na webe.
PROLUC- Popis k funkcii výkazy k 30.11.2014
PROLJU - Aktualizované výkazy pre rok 2014.
PROLFA - Upravená tlač faktúry dodávateľa (orezávalo pri dlhých názvoch)
PROLPH - Nová funkcia hromadného prepočtu otvorených zákaziek.
3
Inštalácia
PRIDANÁ VOĽBA DO INŠTALÁCIE
Do inštalačného procesu verzie 9.5x sme doplnili jedno
okno- voľbu navyše..
Po potvrdení uvítania, budete mať voľbu, pre ktorého užívateľa sa v operačnom systéme
budú inštalovať systémové knižnice - súbory DLL.
Štandardne je predvolené hodnota pre všetkých
užívateľov. Túto voľbu ponechajte. A pokračujte cez
tlačidlo Ďalší v inštalácii.
Poznámka:
Táto možnosť bola žiadaná IT správcami, aby mohli inštalovať systém aj pod správcovským
kontom.
Ďalší postup sa nemení. Zostáva ako doteraz.
4
Modul PROLGE
FIREMNÉ ÚDAJE - ZMENA ZÁPISU -EVIDENCIA HISTÓRIE
Zmenu zápisu firemných údajov si vyžiadala legislatíva a aj potreba evidovať históriu firemných
údajov.
Evidencia je rozdelená na záložky (ak pracujete s modulom PROLIM alebo PROLMY, to
poznáte...).
Každá obsahuje rôzne informácie.
Prepínanie medzi záložkami môžete vykonávať klávesom F12 (smer doprava) alebo F11 (smer
doľava)
Nový záznam zadávame, ak sa zmenili firemné údaje, napr. sa firma presťahuje, premenuje a
pod.
Pri zápise zadávame dátum platnosti OD.
Platnosť je dôležitá na tlač údajov aj spätne, napr. mzdové výstupy, vystavené faktúry a
pod. Celý systém obsahuje úpravy aby tieto zmeny vkladal na vytvorené výstupy.
5
Modul PROLUC – Podvojné účtovníctvo
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Na rok 2014 sú spracované a dodané nové výkazy pre podnikateľov (Súvaha, Zisky a
straty) a výkazy pre mikro účtovnú jednotku.
 Na základe zákona o účtovníctve sa účtovná jednotka môže rozhodnúť, či si zvolí nový
typ účtovnej jednotky - mikro účtovná jednotka.
 Prvú účtovnú závierku v skrátenej forme bude možné zostaviť za účtovné obdobie, ktoré
začína 1. januára 2014.
 Napríklad spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej účtovné obdobie bude kalendárny
rok 2014 môže po splnení požadovaných kritérií zostaviť tzv. skrátenú účtovnú
závierku. Skrátenú účtovnú závierku môžu zostaviť aj tie účtovné jednotky, ktoré vznikli 1.
januára 2014 a neskôr, ak sa tak rozhodnú.

Tieto postupy vykonávajú len tie účtovné jednotky, ktoré vykonávajú účtovnú závierku k
31.12.2014.
VÝKAZY K 30.11.2014
Účtovné jednotky, ktoré ukončujú hospodársky rok napr. k 30.11.2014, musia na
spracovanie výkazov spustiť túto funkciu:
6
ZÁNIK ÚČTOV K 31.12.2014 A K 1.1.2015 - VŠETKY ÚČTOVNÉ JEDNOTKY
Na základe opatrenia č. MF/23635/2014-74 zanikajú niektoré účty.
 Preto ich rušíme v zozname účtov pre rok 2015. Toto sa prejaví, ak založíte účtový rozvrh
v roku 2015. Zoznam účtov ich nebude obsahovať.
 Ak v januári roku 2015 preberáte účty z minulého obdobia ( prenos ZU z roku 2014 do
2015) , program tieto účty ešte prenáša.
 Ak na tieto účty nebudete účtovať (nemali by ste), individuálne si ich odstráňte z účtovej
osnovy.
Zanikajúce účty: 593, 594, 688, 597, 598, 697, 698
Postup vymazania účtov:
 V roku 2015 v časti VSTUP/OPRAVA otvorte ZOZNAM UCTOV.
 Zrušte označenie cez F1+R.
 Nastavte sa na príslušný účet a cez DEL
označte na mazanie.
 Takto postupne označte príslušné účty.
 Potom ukončite prácu cez ESC (účty sa následne odstránia zo ZU).
7
POSTUP: VYTVORENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY PRE PODNIKATEĽOV
1. Nastavenie roka 2014
Nastavte modul PROLUC na rok 2014.
Prejdite do časti SPRACOVANIE, kde zvoľte X-ŠPEC FUNKCIE
Ďalej zvoľte ponuku PRENOS A UPRAVY.
Spustite NASTAVENIE ZU NA PODNIKATEĽSKÉ.
2. Nastavenie účtov pre výpočet čistého obratu vo výkaze.
Nový Výkaz ziskov a strát obsahuje riadok číslo 01 Čistý obrat.
Účtovaná jednotka si musí individuálne zaradiť účty, ktoré vchádzajú do čistého obratu !
Postup: Prejdite do časti VSTUP/OPRAVA, otvorte ÚČTOVÝ ROZVRH. Nastavte sa na
príslušný výnosový účet. Opravte cez kláves E.
Do masky cez tlačidlo ????? si doplňte položku Prevlád.
výnos.
Na príslušný účet zadáte do Prevlád. výnos hodnotu A.
8
3. Doplnenie minulého obdobia do výkazov
V PRENOS A ÚPRAVY spustite následne funkciu
ZARADENIE ÚČTOV.





Program môže zobraziť informáciu o nezaradených účtoch....
Po potvrdení sa dostanete do zoznamu, kde kliknite na tlačidlo DOPLŇ-P.
Skontrolujte si, či máte niektoré účty označené (napr. cez funkciu F1+Iba označené)
Ak áno, tie musíte ručne zaradiť do aktuálneho riadku výkazu.
Zaradenie vykonajte, aj keď ste na daný účet v rámci roka neúčtovali !
Opravíte riadok cez kláves E.
Ak nemáte políčka dostupné , cez tlačidlo ????? si ich
doplňte.
Riadok výkazu nezaradeného účtu vyberiete v políčku
Riadok výkazu cez kláves F1.
Nastavenie obr. pre podnikateľské subjekty.
9
4. Spustenie nezaokrúhlených výkazov v decembri 2014 - výpočet min.obd.
Prejdite do časti spracovanie VYKAZY.
Nasledovný postup vykonáte pre:
SÚVAHA (nezaokrúhlené)
ZISTY A STRATY (nezaokrúhlené)
Po spracovaní výkazu spustite funkciu POČÍTAJ MIN.
Táto funkcia Vám vypočíta do aktuálnych výkazov
údaj minulé obdobie .
Ak Vám program zobrazí hlásenie: [číslo účtu] Ľutujem, v ZU minulého roka nemáte nové
zaradenie riadkov do aktuálneho výkazu ! ....zopakujte postup podľa predchádzajúceho
bodu 2.
Poznámka: Túto funkciu POCITAJ MIN nezabudnite spustiť pre výkaz SUVAHA (nezaokr) aj
pre výkaz ZISKY A STRATY (nezaokr) !!!
10
5. Výpočet zaokrúhlených výkazov.
 Prejdite do časti SPRACOVANIE a do časti VÝKAZY.
 Zvoľte ponuku ZAOKRÚHLENIE VÝKAZOV.
 Ďalší postup vykonajte pre VÝKAZ SÚVAHA aj pre
VÝKAZ ZISKY A STRATY.
Pri spustení zvoľte a potvrďte voľbu NIE.
Spustiť tlačidlo MIN. NEZAOKRUHLENE
Program vyplní údaj Minulé obdobie....
Poznámka:
Tento postup vykonajte pre oba výkazy.
6. Tlač výkazov.
Po spracovaní výkazov a vloží minulého obdobia
môžete vykonať výstupy cez tlačidlo TLAČ.
kde sú nasledovné výstupy:




ZÁKLAD - tlačová zostava, ktorá Vám môže slúžiť ako "koncept" ku kontrole.
OZNAMENIE - tlačová zostava vo formáte PDF Oznámenie o vykonaní účtovnej závierky.
PRE PDF - výstup vo formáte PDF.
XML - výstup vo formáte XML.
11
POSTUP: VYTVORENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY- MIKRO ÚČTOVNÁ JEDNOTKA
Ak účtovná jednotka splní zákonom dané podmienky, môžete nastaviť osnovu a výkazy na
mikro účtovnú jednotku.
1. Nastavenie roka 2014
Nastavte modul PROLUC uzávierkou na prvý mesiac roka, január 2014.
Prejdite do časti SPRACOVANIE, kde zvoľte X-ŠPEC FUNKCIE
Ďalej zvoľte ponuku PRENOS A UPRAVY.
Spustite NASTAVENIE ZU NA MIKRO JEDNOTKU.
2. Doplnenie minulého obdobia do výkazov
V PRENOS A ÚPRAVY spustite následne funkciu
ZARADENIE ÚČTOV ZU PRE VYKAZ SUVAH
 Program môže zobraziť informáciu o nezaradených účtoch....(Označené záznamy,
nemajú správne zaradenie do výkazov OK).
 Po potvrdení sa dostanete do zoznamu, kde kliknite
na tlačidlo DOPLŇ-M.
 Skontrolujte si, či máte niektoré účty označené
(napr. cez funkciu F1+Iba označené)
 Ak áno, tie musíte ručne zaradiť do aktuálneho
riadku výkazu !!!
 Zaradenie vykonajte, aj keď ste na daný účet v rámci roka neúčtovali !
Opravíte riadok cez kláves E.
Ak nemáte políčka dostupné , cez tlačidlo ????? si ich
doplňte.
Nastavenie obr. pre mikro účtovnú jednotku.
12
3. Spustenie nezaokrúhlených výkazov v decembri 2014 -výpočet min.obd.
Prejdite do časti spracovanie VYKAZY.
Nasledovný postup vykonáte pre:
SÚVAHA (nezaokrúhlené)
ZISTY A STRATY (nezaokrúhlené)
Po spracovaní výkazu spustite funkciu POČÍTAJ MIN.
Táto funkcia Vám vypočíta do aktuálnych výkazov údaj minulé obdobie .
....vo výkaze súvaha...
...vo výkaze zisky a straty...
Ak Vám program zobrazí hlásenie: [číslo účtu] Ľutujem, v ZU minulého roka nemáte nové
zaradenie riadkov do aktuálneho výkazu ! ....zopakujte postup podľa predchádzajúceho
bodu 2.
Poznámka: Túto funkciu POCITAJ MIN nezabudnite spustiť pre výkaz SUVAHA (nezaokr) aj
pre výkaz ZISKY A STRATY (nezaokr) !!!
13
4. Výpočet zaokrúhlených výkazov.
 Prejdite do časti SPRACOVANIE a do časti VÝKAZY.
 Zvoľte ponuku ZAOKRÚHLENIE VÝKAZOV.
 Ďalší postup vykonajte pre VÝKAZ SÚVAHA aj pre
VÝKAZ ZISKY A STRATY.
Pri spustení zvoľte a potvrďte voľbu NIE.
Spustiť tlačidlo MIN. NEZAOKRUHLENE
Program vyplní údaj Minulé obdobie....
Poznámka:
Tento postup vykonajte pre oba výkazy.
5. Tlač výkazov.
Po spracovaní výkazov a vloží minulého obdobia
môžete vykonať výstupy cez tlačidlo TLAČ.
kde sú nasledovné výstupy:




ZÁKLAD - tlačová zostava, ktorá Vám môže slúžiť ako "koncept" ku kontrole.
OZNAMENIE - tlačová zostava vo formáte PDF Oznámenie o vykonaní účtovnej závierky.
PRE PDF - výstup výlaku vo formáte PDF.
XML - výstup vo formáte XML.
14
Zmena z mikro účtovnej jednotky späť na podnikateľskú.
Kompletne treba vykonať postup ako je napísaný v kapitole POSTUP: VYTVORENIE
ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY PRE PODNIKATEĽOV. Všetky body 1 až 6.
PRED ÚČTOVANÍM V NOVOM ROKU NEZABUDNITE ....
Skôr než začnete účtovať v roku 2015:
 skontrolujte si a upravte číselné rady pre denník a pre faktúry
 otvorte si účtový rozvrh v roku 2015 (ak ho v PROLUC neotvoríte, program nepustí účtovať
faktúry)
 pred otvorením majetku v roku 2015 - tiež musíte mať už otvorený účtový rozvrh v
PROLUC
15
PODÁVANIE VÝKAZOV NA PORTÁLI FINANČNEJ SPRÁVY
Vzhľadom na spôsob spracovania podávania výkazov na webe, Vám cez obrázok chceme
pomôcť na výber správneho formulára podávania výkazov.
Link na formuláte:
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-acolnych/katalog-formularov
K 31.12.2014 sa nepodáva samostatne výkaz súvaha a výkaz ziskov a strát !
Ale podáva sa Účtovná závierka podnikateľskej účtovnej jednotky.
16
Modul PROLFA – Faktúry
Tlač zoznamu faktúr s rozpisom základov, dph aj odpočtom z DD.
Ak používate tlačovú zostavu s rozpisom základov a dph (vyšlé-fafakad1 alebo došlé-fafalad1),
oceníte pridané údaje odpočtu dph z daňových dokladov.
Táto tlač je dostupná pre odberateľské faktúry aj pre dodávateľské faktúry.
Príklad vystaveného
dokladu:
daň.
Príklad z tlačovej zostavy...
Tlač Vám pomôže presnejšie určiť výšku DPH aj z faktúr, na ktorých je odpočítaný daňový
doklad (čo doteraz nebolo možné zo zoznamu faktúr zistiť).
17
Tlač vystavených faktúr - drobné zmeny vzhľadu
Faktúry tlačené cez tlačidlo FAKTURA majú drobné zmeny, presunuté objekty a mierne sme
zväčšili šírku.
Tlač vystavených faktúr cez tlačidlo FAKTURY - zvýraznenie sumy rámčekom.
Ak tlačíte faktúry cez tlačidlo FAKTURA , môžete si v
Parametroch tlače nastaviť zvýraznenie výslednej
sumy faktúry do rámčeka.
Príklad nastavenia, obrázok:
Príklad výslednej sumy v rámčeku.
18
Modul PROLJU – Jednoduché účtovníctvo
Zápis do DPH - samozdanenie
Po zaevidovaní došlej faktúry a pri zápise do DPH
cez kláves/funkciu F3 si program už zapamätá
posledné použité hodnoty daňových skupín.
Tlač pokladničných dokladov 2 na stranu A4.
Do tlače pokladničných dokladov sme doplnili aj
zostavu, ktorá tlačí 2 doklady na jednu stranu
formátu A4 (vyžiadané od užívateľov).
19
Modul PROLIM – Majetok
Zmeny v odpisovaní hmotného majetku
Zákonom č. 333/2014 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov, došlo od 1. januára 2015 aj k zmene v odpisovaní
hmotného majetku, a to v týchto oblastiach:




rozšírenie počtu odpisových skupín
obmedzenie možnosti zrýchleného odpisovania
zmena odpisovania majetku prenajatého formou finančného prenájmu
povinnosť prerušenia odpisovania hmotného majetku
Pred spracovaním prechodu si musíte naštudovať podmienky zmien v odpisovaní.
Zmena v odpisovaní sa nedá spraviť automaticky ! Program pri zmene spôsobu odpisovania
kontroluje niektoré základné podmienky.
Podrobné informácie nájdete napríklad aj na www.financnasprava.sk
Príklad/link:
https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_zmeny-vdan-odpisoch-na/bc
1. Archivácia
Skôr než vykonáte v module PROLIM prechod z roka 2014 do roka 2015, spravte si archív dát
za tento modul (cez PROLAR / Archivácia po moduloch / PROLIM)
2. Prechod z decembra 2014 do januára 2015.
V
module
PROLIM
prejdite
SPRACOVANIE.
Zvoľte KONIEC MESIACA.
do
časti
20
Program upozorní
zmeny....
na
základné
3. Zmeny spôsobu odpisovania
Následne musíte individuálne potvrdiť zmeny v odpisovaní.
Program ponúkne terajší/pôvodný spôsob odpisovania a políčka na zadania nového spôsobu
odpisovania
Pri majetkoch zadávate nové hodnoty odpisovania :
 Spôsob odpisovania (je možné použiť aj kláves F1 na výber zo zoznamu)
 Odpisovú skupinu
Poznámka: Ak zmeníte "Účtovné odpisovanie ponechať pôvodné" na hodnotu N, program
nastaví účtovné odpisovanie podľa daňových odpisov.
Príklad č.1.
Príklad č.2. (upozornenie pri nesprávnom zaradení...)
Príklad č.3
21
Modul PROLEM – Sklad
Nová tlač súhrnné príjemky - súčty za dodávateľov
Ak používate tlač súhrnných príjemiek v
PROLEM, môžete využiť novú zostavu,
ktorá pri tlači cez VŠETKO vykoná
automatické
súčty
údajov
za
dodávateľov.
Po spracovaní zvolíte T-Tlač a voľbu
VŠETKO a použijete tlačovú zostavu so
súčtami.
Príklad tlače:
22
Nový spôsob vyhľadávania položiek hromadne podľa reťazca v texte.
Príklad:
počas
predaja
kníh
potrebujeme rýchlo vyhľadať všetky
knižné tituly, ktoré majú v názve text
„planet“.
Využijeme novú funkciu – tlačidlo a
zadáme hľadaný text.
Program v priebehu 2-3 sekúnd zobrazí
skladové položky ktoré v názve
kdekoľvek obsahujú znaky „planet“.
Následne sa stačí nastaviť na potrebnú
položku a potvrdiť.
Tento nový spôsob budete môcť využiť pri hľadaní položiek počas:
výdaja, príjmu, objednávok, prijatých objednávok a aj počas predaja v module „PROLCA.
23
Modul PROLPO
Odblokovanie zaúčtovaných dokladov so zrušením účt. zápisov.
Pribudlo nové odblokovanie zaúčtovaných
dokladov. Na odblokovanie zaúčtovaných
záznamov použite kláves O (odblokovanie).
Týmto spôsobom sa :
 odblokuje zaúčtovaných pokladničný doklad
 zruší sa zaúčtovanie v denníku
Obr. Zrušené účtovanie
odblokovaní klávesom O.
v
denníku
po
Takéto doklady potom môžete z denníka podľa potreby zmazať.
Tlač pokladničných dokladov s rozpisom základov a DPH.
Do spracovanie pokladne za zvolené obdobie, sme
doplnili novú tlačovú zostavu s rozpisom základov
a DPH.
24
25
Modul PROLPH
Hromadný prepočet na otvorených zákazkách - označenie prekročených
Nové tlačidlo OTVORENE spustí automaticky prepočet údajov - súm na otvorených zákazkách.
Aktuálne sumy z realizovaného výdaja a prác vloží do poľa Suma brutto.
Ak máte zadanú hodnotu "Predpokladaná suma", program farebne označí zákazky, ktoré
"prešvihli" túto predpokladanú sumu.
26
Parametre tlače
Voliteľná tlač loga na dokladoch
Program a vybrané tlačové zostavy sú upravené tak, že
užívateľ si môže zvoliť na akých typoch chce tlačil
firemné logo.
V časti Administratíva a Parametre tlače si kliknite do
voľby Nastavenie tlače loga.
Štandardne je nastavená tlač loga.
Ak si neželáte tlač loga napr. na zálohových faktúrach,
opravíte príslušný záznam na hodnotu N:
Import firemného loga do programu
Logo musí byť vo formáte JPG. Ak máte súbor v JPG, môžete ho do programu importovať cez
funkciu v module PROLGE v časti FIREMNE NASTAVENIA a voľbu LOGO NA FAKTURU.
Logo sa postupne bude zapracovávať aj na ďalšie typy skladových, fakturačných dokladov
(dodacie listy, objednávky, zálohové faktúry...).
V parametroch tlače sa bude dať nastaviť v ktorých typoch sa logo bude alebo nebude tlačiť.
27
Dokument vydal: INFOPRO s.r.o.
Dátum poslednej aktualizácie: 10. marca 2015
28
Download

Január 2015 - ver. 9.50