Výsledky inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2011
Starosta obce príkazom zo dňa 16.12.2011 nariadil vykonať inventarizáciu majetku obce,
pohľadávok, záväzkov a ich rozdielu vrátane zaúčtovania inventarizačných rozdielov v súlade so
zákonom o účtovníctve a internými smernicami.
Obec previedla inventarizáciu majetku obce podľa § 29 a 30 zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Fyzickú inventarizáciu skladov previedli členovia inventarizačných komisií so stavom k
31.12.2011 v dňoch 3.1. až 10.1.2012 vrátane fyzickej inventarizácie zásob tovaru v obchode.
Zistený rozdiel na zásobách bol ako pohľadávka zúčtovaný voči zamestnancovi.
Inventarizačná komisia zistila nasledovné:
1. Majetok obce je vedený v programe WinIBEU od dodávateľa IVES Košice.
2. Zásoby obecného úradu sú vedené v programe WinIBEU a zásoby v školskej jedálni na
kartách zásob. Zásoby tovaru sú vedené prostredníctvom účtu 132 a zodpovednej osoby.
3. Ochrana majetku je zabezpečená dohodami o hmotnej zodpovednosti, ktoré majú
podpísané všetci zamestnanci obce, ktorí zodpovedajú za zverený majetok a finančnú
hotovosť .
4. V roku 2011 sa pokračovalo s výstavbou kanalizácie a vybudoval sa čiastočnú chodník
od kostola na horný koniec. Zrealizovala sa výstavba tenisového ihriska, ktoré bolo už
zaradené do majetku obce. Na výstavbu parku v centre obce je bol predložený projekt
ktorý bol obcou stiahnutý, nakoľko výberová komisia neuznala určíté položky ako
oprávnené náklady a bude opätovne predložený po dopracovaní v roku 2012. Všetky
rozostavané stavby aj za predchádzajúce roky sú evidované ako nedokočené investície
na účte 042.
5. Neboli zistené rozdiely medzi evidovaným stavom a skutočným stavom majetku,
pohľadávok, záväzkov a ich rozdielu. Tiež previedla dokladovú inventarizáciu majetku
a to:
➢ stav pohľadávok – daňové a nedaňové pohľadávky na základe predloženého zoznamu
nedoplatkov na daniach a poplatkoch a to dane z nehnuteľnosti, daň za psa, poplatok za
likvidáciu odpadu a vodné a stočné ktoré sú priložené k inventarizácii pričom nebol zistený
rozdiel v predpise daní na rok 2011,
➢ stav záväzkov – neuhradené faktúry k 31.12.2011 za obecný úrad, školskú jedáleň a obchod
na základe predložených výpisov neuhradených faktúr, ktoré sú tiež priložené k inventarizácii,
➢ nedokončených investícií – na základe predložených účtovných dokladov.
➢ porovnala účtovný a skutočný stav finančných prostriedkov na účtoch obce podľa výpisov
z banky a stav pokladne obecného úradu a obchodu pričom zistený rozdiel bol zaúčtovaný ako
pohľadávka voči zamestnancovi.
➢ Inventarizáciu inventarizačná komisia previedla včas a správne. Z prevedenej
inventarizácie sú predložené súpisy zásob a inventarizačné zápisy. Všetky inventarizačné
zápisy sú podpísané členmi inventarizačnej komisie a zodpovednými pracovníkmi.
Tiež bola prevedená inventarizáciu materiálu CO k 31.12.2011. Jedná sa o majetok štátu
zverený na hospodárenie obci.
Ján Ľalík
Starosta obce
Download

VýsledkyInventarizácie 2011.pdf