GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava
Evidencia a spôsob účtovania
drobného hmotného a nehmotného
majetku
vnútorná smernica č. 14/2013
Táto vnútorná smernica upravuje spôsoby účtovania majetku GERIUM.
Schválil: PhDr. Miroslava Čembová, riaditeľka GERIUM
Dátum schválenia : 31.12.2012
Dátum účinnosti : 1.1.2013
Bratislava 2013
1
Článok I - Úvodné ustanovenia
Vnútorná smernica je vypracovaná v zmysle § 21 ods. 4 Opatrenia Ministerstva
financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31,v znení opatrenia
Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17.decembra 2008 č.MF/25189/2008-311,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre
rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky,
je upravený spôsob účtovania drobného dlhodobého hmotného majetku a v § 21 ods. 2.
Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31,
v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17.decembra 2008
č.MF/25189/2008-311, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej
účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce
a vyššie územné celky je upravený spôsob účtovania drobného dlhodobého nehmotného
majetku.
Článok II - Vymedzenie drobného dlhodobého hmotného majetku
1.
Drobný hmotný majetok obstaraný od 1.1.2013, ktorého vstupná (obstarávacia) cena je
do 996 €, sa jednorázovo zaúčtuje do nákladov na účet 501 - Spotreba materiálu.
2. Drobný nehmotný majetok obstaraný od 1.1.2013, ktorého vstupná (obstarávacia) cena
je do 996 €, sa jednorázovo zaúčtuje do nákladov na účet 518 – Ostatné služby.
3. Účtovná jednotka sa rozhodla, že pri drobnom hmotnom majetku od 33 € do 996 € a pri
drobnom nehmotnom majetku od 350 € do 1 700 € bude viesť operatívnu (pomocnú)
evidenciu.
4. Drobný hmotný majetok obstaraný od 1.1.2013, ktorého vstupná (obstarávacia) cena je
od 850 € do 1 700 €, sa zaúčtuje na účet 028 - Drobný dlhodobý hmotný majetok.
5. Drobný nehmotný majetok obstaraný od 1.1.2013, ktorého vstupná (obstarávacia) cena
je od 1 700 € do 2 400 €, sa účtuje na účet 018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok.
Článok III – Evidencia drobného hmotného a nehmotného majetku
Skladovú evidenciu vedie ÚJ prostredníctvom programového vybavenia WinIBEU.
Pohyby drobného hmotného a nehmotného majetku sa uskutočňujú na základe príjemky,
výdajky, prevodky so súhlasom povereného zamestnanca. Zamestnanci, ktorí vedú
účtovníctvo týkajúce sa účtovania drobného hmotného a nehmotného majetku, majú
podpísanú hmotnú zodpovednosť. Táto je dodatkom k ich pracovným zmluvám.
2
Článok IV- Spôsoby účtovania
Podsúvahové účty ( účtovné skupiny 75 – 79) sa používajú na sledovanie skutočností, ktoré
nie sú zaznamenané v Súvahe ÚJ.
Podsúvahové účty používame na sledovanie drobného hmotného a nehmotného majetku
o ktorom ÚJ rozhodla, že nie je dlhodobý. Podsúvahové účty sa vedú v účtovnej triede 7XX.
Príklad:
Nákup DHM v hodnote do 996 €
Bude účtovaný
771/799
Spoločné a prechodné ustanovenia
1.
Zodpovednosť za spôsob účtovania má vedúci oddelenia na zverenom úseku činnosti.
2.
Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2013 a upravujú ustanovenia pre obeh
účtovných dokladov.
Bratislava, 1. 1. 2013.
PhDr. Miroslava Čembová
riaditeľka
3
Download

Zásady finančnej kontroly