Správa o vykonaní inventarizácie k 31.12.2010
Inventarizačná komisia v zložení :
Predseda : Rusková Zlatica
Členovia : Ing. Milada Šípková, Neuschl Mikuláš, Beňo František
Na základe príkazu starostu obce Štiavnické Bane vykonala komisia inventarizáciu majetku,
pohľadávok, záväzkov obce Štiavnické Bane k 31.12.2010. Inventarizáciu začali dňa 16.11.2010.
Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. § 29
Inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.
§30
Stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch sa porovnáva so
stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve a výsledky porovnania sa
uvedú v inventarizačnom zápise.
Majetok :
Pokladňa
Bankové účty
2 193 €
25 077 €
Pohľadávky
z podnikateľskej činnosti
2 374 €
za vodné
5 158 €
za cintorín
66 €
za komunálny odpad
2 554 €
za pozemky
3 891 €
za stavby
73 €
Dlhodobý hmotný majetok stav k 31.12.2010
stavby
samostatne hnuteľné veci
umelecké diela
1 223 998 €
14 031 €
1 271 €
pozemky
542 181 €
cenné papiere
162 214 €
Majetok celkom
1 985 080,60€ €
€
Záväzky :
krátkodobé rezervy
3 904 €
zúčtovanie medzi subjektami VS
1 982 €
zo sociálneho fondu
106 €
dodávatelia
2 473 €
voči zamestnancom
6 814 €
voči SP,ZP
3 267 €
ostatné priame dane
1 124 €
dlhodobé bankové úvery
97 369 €
iné záväzky
192 €
Záväzky celkom
117 231 €
Rozdiel majetku a záväzkov
Majetok
- záväzky
1 985 080,60€ €
117 231 €
rozdiel majetku a záväzkov
1 867 849,60 € €
predseda inventarizačnej komisie : Rusková Zlatica
.....................................
členovia inventarizačnej komisie : Ing. Milada Šípková
.....................................
Mikuláš Neuschl
….................................
Doklady z inventarizácie majetku obce Štiavnické Bane :
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdiel majetku a záväzkov obce Štiavnické Bane k 31.12.2010
Inventarizačný zápis zo dňa 31.12.2010
sú k nahliadnutiu u p. Ruskovej.
V Štiavnických Baniach dňa 21.2.2011
Správnosť údajov v správe o inventarizácií overila a skontrolovala Bc. Brnáková Janette
Hlavný kontrolór obce
Download

Správa o vykonaní inventarizácie k 31.12.2010 Majetok :