Záznam z kontroly nakladania s majetkom DHZ a finančných prostriedkov
vyčlenených na tento účel za obdobie roka 2012.
Podnet na vykonanie kontroly : Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012
Kontrolovaný subjekt:
DHZ Matiašovce
Zodpovedný za subjekt:
Mgr. Marián Štefaňák, predseda DHZ - Milan Komiňák
Kontrolované obdobie:
Rok 2012
Kontrola bola vykonaná v zmysle zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe,
zákonom č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení §
18 d ,e, f, zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Cieľ kontroly :
- oprávnenosť k výkonu vedenia motorového vozidla Avia.
- zodpovednosť za sklad náradia a materiálu, zodpovednosť za udržiavanie funkčnosti a stavu
motorového vozidla Avia a požiarnych striekačiek PS8, PS12, PS15.
- inventarizácia náradia a majetku.
- kontrola použitia finančných prostriedkov obce na činnosť DHZ.
Kontrolou zistené skutočnosti :
Oprávnenosť k výkonu vedenia motorového vozidla Avia má predseda DHZ – Milan
Komiňák a člen DHZ Juraj Mačuga na základe poverenia od starostu obce, ktoré dokladujú
záznamom o prevádzke vozidla. Zodpovednosťou spojenú s dodržiavaním poriadku
a hmotnou zodpovednosť za inventár, ktorý sa nachádza v budove požiarnej zbrojnice
a skladu DHZ Matiašovce je poverený člen DHZ – Ján Tulušák. Pri kontrole inventarizácie
bolo zistené, že náradie a materiál, ktorý sa nachádza v budove požiarnej zbrojnice je uložený
v regáloch a motorovom vozidle Avia, ktoré je vždy pripravené na zásah v prípade požiaru.
V budove požiarnej zbrojnice, ako aj v sklade DHZ bol poriadok, čo nasvedčuje tomu, že
členovia DHZ pristupujú k tomuto záväzku zodpovedne.
Zodpovednosťou spojenú s udržiavaním funkčnosti a stavu motorového vozidla Avia
a požiarnych striekačiek PS 8, PS12, PS 15 je poverený člen DHZ – Jozef Matoniak.
V zimných mesiacoch sa vykonáva minimálne 1 x týždenne prehliadka a preštartovanie
vozidla a striekačiek, kontroluje sa stav PH, oleja a nemrznúcej zmesi, aby boli stroje vždy
pripravené na zásah. Počas roka sa urobila generálka požiarnej striekačky PS12 a PS 15.
V letných mesiacoch sa požiarnici stretávali na tréningoch, aby sa zdokonaľovali a boli
pripravení v prípade potreby zásahu.
V mesiaci november bola v požiarnej zbrojnici vykonaná inventúra, za účasti predsedu
DHZ a člena inventúrnej komisie, ktorá prebehla v poriadku. Skutočnosť inventáru uvádzaná
v účtovníctve bola totožná so skutočnosťou inventáru, ktorý sa nachádza v požiarnej zbrojnici
a sklade DHZ.
Rozpočet obce na Ochranu proti požiarom bol na rok 2012 schválený vo výške 1.940,- €.
Z týchto peňažných prostriedkov sa čerpalo nasledovne :
Energie
Pohonné hmoty, mazivá, oleje
Všeobecný materiál – náradie na údržbu
Služby – občerstvenie pri požiari
Členské príspevky
Materiál na opravy budov, akumulátor
138,17 €
0,00 €
1.235,06 €
67,00 €
50,00 €
435,90 €
------------------
Spolu :
1.926,13 €
Vo všeobecnom materiáli sa nachádza technika zakúpená počas celého roka 2012 a to
kompresor, sada na hustenie pneumatík, sada gola-kľúčov, savice, prúdnica, tesnenia a sada
športových hadíc „C“ a „B“ s rozdeľovačom.
Kontrolou bolo zistené, že uvedené pokladničné doklady sú očíslované chronologicky za
sebou podľa poradia. Číselné označenia týchto dokladov na seba nadväzujú, ku každému
dokladu ( napr. dokladu z elektronickej registračnej pokladnice, faktúre a pod...) bol
vystavený VPD. Ku každému dokladu zodpovedná pracovníčka pripája svoj podpis. Súčasťou
pokladničných dokladov sú záznamy o vykonaní predbežnej finančnej kontroly s podpismi
zodpovedných pracovníkov.
Záver :
Z danej kontroly bol vypracovaný záznam z čoho vyplýva, že neboli zistené nedostatky
pri inventarizácií náradia a majetku DHZ a použitie finančných prostriedkov obce na
činnosť DHZ je v súlade s rozpočtom, ktorý bol vyčlenený a schválený na tento účel.
V Matiašovciach, 6.02.2013
Klára Furcoňová
Hlavný kontrolór obce
Download

Záznam z kontroly DHZ 2012