Strana br. ___
KARTON DEPONOVANIH POTPISA
FILIJALA/EKSPOZITURA
Naziv klijenta Banke
Telefon klijenta:
Sedište i adresa klijenta Banke
Fax klijenta:
Broj računa klijenta Banke
(popunjava Banka)
Datum kad je Banka overila karton, tj. datum od kad važi karton
Ime i prezime
Potpis
E-mail klijenta:
(popunjava Banka)
JMBG
Broj ličnog dokumenta
Samostalno
Kolektivno
Matični broj klijenta
Ograničeno
Neograničeno
Mesto rođenja
Mesto i adresa stanovanja
Potpis ovlašćenog lica klijenta Banke
Pečat i potpis ovlašćenog lica Banke
_______________________________
_________________________________________________________
Verzija 2/0
Oznaka: UBB-4-P-002
Pečat-e klijenta Banke utisnuti u pravougaonik
Download

KARTON DEPONOVANIH POTPISA