Mesto/Place
Datum/Date
KARTON DEPONOVANIH POTPISA
Specimen card
Broj racuna:
Account Number:
Broj racuna:
Account Number:
Broj racuna:
Account Number:
Red. br.
Item No
Ime, prezime i datum rodjenja
Name, Surname and date of birth
Maticni broj:
Register No:
Naziv preduzeca:
Name of company:
Poreski broj:
Tax N:
Mesto i adresa:
Place and address:
Br. telefona:
Telephone No:
Licni broj i broj licne
isprave
Personal and ID No
Mesto i adresa
Place and Address
Nacin potpisa (1)
Signing (1)
Ogranicenje(2)
Limits (2)
1
2
3
4
5
Pecat i potpis ovlascenog lica:
The authorized signature and stamp:
(1)
(2)
Samostalno ili kolektivno / Single or jointly
Neograniceno ili ograniceno iznosom / Unlimited or limited uo to the amount
Pecat i potpis Banke
Bank’s signature and stamp
Potpis
Signature
Download

KARTON DEPONOVANIH POTPISA Specimen card 1 2 3 4 5