Pristupnica za e-bank
Asseco
PODACI O KOMITENTU
Naziv:
Ulica i broj:
Matični broj:
Kontakt osoba:
Mesto:
PIB:
Telefon:
PTT:
Šifra delatnosti:
E-mail:
PODACI O LICU OVLAŠĆENOM ZA ZASTUPANJE
Ime i prezime
Ulica i broj:
JMBG:
Telefon:
Mesto:
LK:
E-mail:
PTT:
Izdata od SUP-a:
PODACI O LICU OVLAŠĆENOM ZA KORIŠĆENJE USLUGA
Ime i prezime
Ulica i broj:
Mesto:
PTT:
JMBG:
LK:
Izdata od SUP-a:
Telefon:
E-mail:
Potpis ovlašćenog lica za korišćenje usluga:
Ovlašćenja po računu
Unos
Broj računa
podataka
Pregled
podataka
DA NE
DA NE
DA NE
DA NE
DA NE
DA NE
DA NE
DA NE
DA NE
DA NE
DA NE
DA NE
DA NE
DA NE
DA NE
Prvo prijavljivanje za ebanking
Slaanje
podataka
Način
potpisivanja
Limit
Bez prava
Samostalno
kolektivno
Bez prava
Samostalno
kolektivno
Bez prava
Samostalno
kolektivno
Bez prava
Samostalno
kolektivno
Bez prava
Samostalno
kolektivno
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
Dodavanje računa na postojeću karticu
Broj sertifikata*:________________________________
Izjavljujem da sam upoznat sa Opštim pravilima i uslovima poslovanja Piraeus banke AD Beograd.
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje i pečat:
________________________________
Korisnički paket
□ Smart kartica
Popunjava Banka
Ekspozitura (OJ):
Ime i prezime:
Potpis:
Datum:
Proverio:
Pečat i potpis
* Popunjavaju korisnici koji vec imaju Asseco-ov sertifikat.
Usb čitač
□ Instalacija aplikacije
Download

Pristupnica za e-bank Asseco PODACI O