KARTON
Broj računa:
Matični broj:
PIB:
Datum overe:
DEPONOVANIH
Naziv klijenta:
Sedište i adresa:
Kontakt telefon:
Vrsta računa:
NAČIN POTPISA
RB
POTPISA
IME I PREZIME
JMBG
POTPIS
(označiti samostalno ili navesti
redni broj potpisnika za
kolektivan potpis)
Samostalno
Kolektivno
OGRANIČENJA
(označiti neograničeno ili navesti vrstu
ograničenja)
Neograničeno
Ograničeno
MESTO STANOVANJA
ADRESA
1.
2.
3.
4.
5.
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje
M.P.
Pečat i potpis ovlašćenog lica Banke
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
D-02.065.01.001
1/1
Download

Картон депонованих потписа