Pristupnica za korišćenje
elektronskog bankarstva
www.ubbad.rs
Beograd, Kneginje Zorke 25-27
e-bank tel: +381 11 3022-950
Da li već koristite e-banking?
Da
Halcom
Ne
Asseco
Podaci o KOMITENTU
Naziv:
Ulicai broj:
Mesto:
PTT:
Matični broj:
PIB:
Šifra delatnosti:
Telefon:
------------------------------------------------------
E-mail:
Podaci o LICU OVLAŠĆENOM ZA ZASTUPANJE
Ime i prezime
Ulica i broj:
JMBG:
Telefon:
Mesto:
LK:
E-mail:
PTT:
Izdata od SUP-a:
Računi kojima se želi raspolagati u sistemu elektronskog bankarstva:
Dinarski
Broj računa
Naziv računa
1.
2902.
2903.
290-
1.
LICE OVLAŠĆENO ZA KORIŠĆENJE USLUGA E-BANKING
Ime i prezime
Ulica i broj:
JMBG:
Telefon:
Mesto:
LK:
E-mail:
Ovlašćenja za rad sa računima klijenta:
PTT:
Izdata od SUP-a:
Korisnički paket:
1.
Administracija
Smart Kartica________kom
2.
Priprema naloga
USB čitač
3.
Potpisivanje
Klijentska aplikacija
4. Slanje
Dodavanje Računa
5. Pregled
Reizdavanje sertifikata
6. Višekorisnička verzija( Popunjava banka )
Napomena: Pristupnicu može predati lice ovlašćeno za zastupanje komitenta ili lice koje on ovlasti.
Ukoliko ima više popunjenih strana overava se svaka strana.
Popunjava ekspozitura
Naziv ekspoziture: ___________________________
Ime i prezime: _______________________________
_____________________________________
Telefon: ___________________________________
Pečat klijenta i potpis zakonskog zastupnika klijenta
Potpis i pečat::
___________________________
Datum:
___________________________
Prilog:
-
Fotokopija ličnog dokumenta zastupnika
Fotokopija ličnog dokumenta lica ovlašćenog za korišćenje E-bank
Strana 1
Pristupnica za korišćenje
elektronskog bankarstva
www.ubbad.rs
Beograd, Kneginje Zorke 25-27
e-bank tel: +381 11 3022-950
2.
LICE OVLAŠĆENO ZA KORIŠĆENJE USLUGA E-BANKING
Ime i prezime
Ulica i broj:
JMBG:
Telefon:
Mesto:
LK:
E-mail:
Ovlašćenja za rad sa računima klijenta:
PTT:
Izdata od SUP-a:
Korisnički paket:
1. Administracija
Smart Kartica________kom
2. Priprema naloga
USB čitač
3. Potpisivanje
Klijentska aplikacija
4. Slanje
Dodavanje Računa
5. Pregled
Reizdavanje sertifikata
6. Višekorisnička verzija( Popunjava banka )
3.
LICE OVLAŠĆENO ZA KORIŠĆENJE USLUGA E-BANKING
Ime i prezime
Ulica i broj:
JMBG:
Telefon:
Mesto:
LK:
E-mail:
Ovlašćenja za rad sa računima klijenta:
PTT:
Izdata od SUP-a:
Korisnički paket:
1. Administracija
Smart Kartica________kom
2. Priprema naloga
USB čitač
3. Potpisivanje
Klijentska aplikacija
4. Slanje
Dodavanje Računa
5. Pregled
Reizdavanje sertifikata
6. Višekorisnička verzija( Popunjava banka )
Napomena: Pristupnicu može predati lice ovlašćeno za zastupanje komitenta ili lice koje on ovlasti.
Ukoliko ima više popunjenih strana overava se svaka strana.
Popunjava ekspozitura
Naziv ekspoziture: ___________________________
Ime i prezime: _______________________________
_____________________________________
Telefon: ___________________________________
Pečat klijenta i potpis zakonskog zastupnika klijenta
Potpis i pečat::
___________________________
Datum:
___________________________
Prilog:
-
Fotokopija ličnog dokumenta zastupnika
Fotokopija ličnog dokumenta lica ovlašćenog za korišćenje E-bank
Strana 2
Pristupnica za korišćenje
elektronskog bankarstva
www.ubbad.rs
Beograd, Kneginje Zorke 25-27
e-bank tel: +381 11 3022-950
4.
LICE OVLAŠĆENO ZA KORIŠĆENJE USLUGA E-BANKING
Ime i prezime
Ulica i broj:
JMBG:
Telefon:
Mesto:
LK:
E-mail:
Ovlašćenja za rad sa računima klijenta:
PTT:
Izdata od SUP-a:
Korisnički paket:
1. Administracija
Smart Kartica________kom
2. Priprema naloga
USB čitač
3. Potpisivanje
Klijentska aplikacija
4. Slanje
Dodavanje Računa
5. Pregled
Reizdavanje sertifikata
6. Višekorisnička verzija( Popunjava banka )
5.
LICE OVLAŠĆENO ZA KORIŠĆENJE USLUGA E-BANKING
Ime i prezime
Ulica i broj:
JMBG:
Telefon:
Mesto:
LK:
E-mail:
Ovlašćenja za rad sa računima klijenta:
PTT:
Izdata od SUP-a:
Korisnički paket:
1. Administracija
Smart Kartica________kom
2. Priprema naloga
USB čitač
3. Potpisivanje
Klijentska aplikacija
4. Slanje
Dodavanje Računa
5. Pregled
Reizdavanje sertifikata
6. Višekorisnička verzija( Popunjava banka )
Napomena: Pristupnicu može predati lice ovlašćeno za zastupanje komitenta ili lice koje on ovlasti.
Ukoliko ima više popunjenih strana overava se svaka strana.
Popunjava ekspozitura
Naziv ekspoziture: ___________________________
Ime i prezime: _______________________________
_____________________________________
Telefon: ___________________________________
Pečat klijenta i potpis zakonskog zastupnika klijenta
Potpis i pečat::
___________________________
Datum:
___________________________
Prilog:
-
Fotokopija ličnog dokumenta zastupnika
Fotokopija ličnog dokumenta lica ovlašćenog za korišćenje E-bank
Strana 3
Download

Pristupnica za korišćenje elektronskog bankarstva