Prvo izdavanje
DA/NE
Reizdavanje
DA/NE
Halcom u drugoj DA/NE
banci
Zahtjev za odobrenje upotrebe E-Bank
Obrazac H3
Popunjava banka
filijala/istureni šalter
adresa
odgovorna osoba
Ispunjava komitent (Ispunite velikim slovima)
Podaci o pravnoj osobi / samostalni poduzetnik
naziv firme
poreski broj
sifra djelatnosti
sjedište
ulica i kućni broj
mjesto
poštanski broj
e-mail
fax
telefon
Lični podaci zastupnika / samostalnog poduzetnika
ime i prezime
matični broj
mjesto rođenja
Dokument identifikacije
vrsta
broj
datum izdavanja
datum isteka
izdao
Adresa stalnog prebivališta zastupnika / samostalnog poduzetnika
ulica i kućni broj
mjesto
poštanski broj
e-mail
telefon
mobilni telefon
Svaka od ispod nabrajanih funkcija mora se zaokružiti ili DA ili NE. Ako ne želite lično upotrebljavati program e-bank,
kod svih funkcija zaokružite NE. Različita ovlaštenja možete da dodjeljujete samo kod višekorisničke verzije.
1. Priprema
2. Potpisivanje
3. Pregledi
4. Slanje
5. Jedan korisnik
DA
DA
DA
DA
✔
NE
NE
NE
NE
Više korisnika
ZIRAATBANK BH d.d., 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Sjedište: Dženetića Čikma br. 2, tel +387 33 564 100; fax +387 33 564 101 • ID 420018194003 • Kantonalni sud Sarajevo: 1-17819; PDV 200181940003
Filijala Sarajevo: Dženetića Čikma br. 2, tel +387 33 564 100; fax +387 33 564 101 • ID 4200181940119 Općinski sud Sarajevo: 065-0-Reg-07-003415
Transakcijski račun: 186-000-1090186031• Swift BIC: TZBBBA22 • e-mail: [email protected] http://www.ziraatbank.ba
✔
✔
✔
✔
Sa ovlaštenjem pod brojem 4. „slanje naloga“, nalozi se potpisuju elektronski. Ovo ovlaštenje mogu imati samo
ovlaštenici, koji su inače ovlaštenici na računu korisnika.
Računi klijenta uključeni u elektronsko bankarstvo:
1
2
3
4
5
OPŠTI USLOVI KORIŠTENJA SISTEMA ELEKTRONSKOG BANKARSTVA
1.
Ukoliko korisnik nije klijent Banke dužan je dostaviti potrebnu dokumentaciju za otvaranje računa u Banci, u skladu sa Zakonom, propisima Agencije
za bankrastvo FBIH i Poreske uprave FBIH.
2.
Korisnik će po registraciju u Banci i potpisivanju ovog Ugovora dobiti PIN kod, jedinstvenu pametnu karticu sa čitačem ili Aktivni USB ključ.
3.
Korisnik prihvata da elektronski platni nalog generisan upotrebom zaštitnih mehanizama, ima istu snagu i autentičnost kao i klasični papirni nalog
svojeručno potpisan i ovjeren pečatom korisnika.
4.
Korisnik u potpunosti odgovara za naloge proslijeđene sistemom elektronskog Bankarstva prema Banci. Korisnik se obavezuje da će poduzeti sve
mjere za zaštitu od zloupotrebe sistema elektronskog bankarstva od strane neovlaštenih lica prema preporukama i instrukcijama dobijenim od Banke.
5.
Banka ima pravo da od klijenta naplati troškove i proviziju za izvršene usluge postupajući po instrukcijama iz naloga za plaćanje klijenta i ista se
utvrđuju u skladu sa Odlukom Banke o tarifi naknada.
Potpisom garantujem, da su podaci istiniti i da sam upoznat sa Opštim uslovima za korištenje sistema elektronskog bankarstva,
koje prihvatam.
Datum
Potpis zakonitog zastupnika
Popunjava banka
Podatke provjerio
Ime i prezime
Potpis/pečat
ZIRAATBANK BH d.d., 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Sjedište: Dženetića Čikma br. 2, tel +387 33 564 100; fax +387 33 564 101 • ID 420018194003 • Kantonalni sud Sarajevo: 1-17819; PDV 200181940003
Filijala Sarajevo: Dženetića Čikma br. 2, tel +387 33 564 100; fax +387 33 564 101 • ID 4200181940119 Općinski sud Sarajevo: 065-0-Reg-07-003415
Transakcijski račun: 186-000-1090186031• Swift BIC: TZBBBA22 • e-mail: [email protected] http://www.ziraatbank.ba
Ovlaštenje za upotrebu E-bank (dodatni korisnici)
Popunjava banka
filijala/istureni šalter
adresa
odgovorna osoba
Ispunjava komitent (Ispunite velikim slovima)
Lični podaci opunomoćenika
ime i prezime
matični broj
mjesto rođenja
Dokument identifikacije
vrsta
broj
datum izdavanja
datum isteka
izdavač
Adresa stalnog prebivališta
ulica i kućni broj
mjesto
poštanski broj i pošta
e-mail
telefon
mobilni telefon
Ovlašteniku dodjeljujem sljedeće funkcije za upotrebu programa E-bank:
1. Priprema
2. Potpisivanje
3. Pregledi
4. Slanje
DA
DA
DA
DA
NE
NE
NE
NE
ZIRAATBANK BH d.d., 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Sjedište: Dženetića Čikma br. 2, tel +387 33 564 100; fax +387 33 564 101 • ID 420018194003 • Kantonalni sud Sarajevo: 1-17819; PDV 200181940003
Filijala Sarajevo: Dženetića Čikma br. 2, tel +387 33 564 100; fax +387 33 564 101 • ID 4200181940119 Općinski sud Sarajevo: 065-0-Reg-07-003415
Transakcijski račun: 186-000-1090186031• Swift BIC: TZBBBA22 • e-mail: [email protected] http://www.ziraatbank.ba
Sa ovlaštenjem pod brojem 4. „slanje naloga“, nalozi se potpisuju elektronski. Ovo ovlaštenje mogu imati samo
ovlaštenici, koji su inače ovlaštenici na računu korisnika.
Računi klijenta uključeni u elektronsko bankarstvo:
1
2
3
4
5
OPŠTI USLOVI KORIŠTENJA SISTEMA ELEKTRONSKOG BANKARSTVA
1.
Ukoliko korisnik nije klijent Banke dužan je dostaviti potrebnu dokumentaciju za otvaranje računa u Banci, u skladu sa Zakonom, propisima Agencije
za bankrastvo FBIH i Poreske uprave FBIH.
2.
Korisnik će po registraciju u Banci i potpisivanju ovog Ugovora dobiti PIN kod, jedinstvenu pametnu karticu sa čitačem ili Aktivni USB ključ.
3.
Korisnik prihvata da elektronski platni nalog generisan upotrebom zaštitnih mehanizama, ima istu snagu i autentičnost kao i klasični papirni nalog
svojeručno potpisan i ovjeren pečatom korisnika.
4.
Korisnik u potpunosti odgovara za naloge proslijeđene sistemom elektronskog Bankarstva prema Banci. Korisnik se obavezuje da će poduzeti sve
mjere za zaštitu od zloupotrebe sistema elektronskog bankarstva od strane neovlaštenih lica prema preporukama i instrukcijama dobijenim od Banke.
5.
Banka ima pravo da od klijenta naplati troškove i proviziju za izvršene usluge postupajući po instrukcijama iz naloga za plaćanje klijenta i ista se
utvrđuju u skladu sa Odlukom Banke o tarifi naknada.
Potpisom garantujem, da su podaci istiniti i da sam upoznat sa Opštim uvjetima za poslovanje e-bank, koje prihvatam.
Datum
Popunjava banka
Podatke provjerio
Potpis zakonitog zastupnika
Ime i prezime
Potpis
ZIRAATBANK BH d.d., 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Sjedište: Dženetića Čikma br. 2, tel +387 33 564 100; fax +387 33 564 101 • ID 420018194003 • Kantonalni sud Sarajevo: 1-17819; PDV 200181940003
Filijala Sarajevo: Dženetića Čikma br. 2, tel +387 33 564 100; fax +387 33 564 101 • ID 4200181940119 Općinski sud Sarajevo: 065-0-Reg-07-003415
Transakcijski račun: 186-000-1090186031• Swift BIC: TZBBBA22 • e-mail: [email protected] http://www.ziraatbank.ba
Download

Zahtjev za Hal E-Bank – Obrazac H3