VERZIE 8.11 a 9.11
február – jún 2011
POPIS ZMENENÝCH A DOPLNENÝCH FUNKCIÍ
OBSAH
Modul WIN PROLUC – podvojné účtovníctvo .............................................................................. 2
Kontrola dátumu odberateľských faktúr s účtovným mesiacom (od 6/2011)................................. 2
Kontrola dátumu dodávateľských faktúr s účtovným mesiacom (od 06/2011) .............................. 2
Doplnenie jazykovej mutácie–orig. výkazy v anglickom jazyku.(od júna 2011)............................. 3
Rozúčtovanie dokladu cez F3 - doplnený výber F4 z textov. (od júna 2011) ............................... 4
Kopírovanie záznamov v denníku. (od júna 2011) ........................................................................ 4
Rozúčtovací zásobník dokladov (od júna 2011)............................................................................ 5
Aktualizácia Výkazu SÚVAHA na rok 2011. (od mája 2011)......................................................... 6
„Priraďovanie sken. dokumentov“ na ďalšie egendy. (od apríla 2011).......................................... 6
Tlač DOKLADU z denníka aj na „neštandardné číslovanie (od apríla 2011)................................ 6
Firemné logo na SÚVAHU a VÝSLEDOVKU (od apríla 2011)..................................................... 7
Nové „prezentačné“ zostavy pre Súvahu a Výsledovku (od apríla 2011)..................................... 7
Aktualizované originálne PDF ....................................................................................................... 7
Doporučujeme Acrobat Reader 9.0 a vyšší.................................................................................. 7
Aktualizované PDF pre Výkaz DPH platné od 1.1.2011 ............................................................... 8
Uloženie alebo odoslanie orig. výkazu Suvaha/Zisky cez e-mail. ................................................. 8
DPPO za rok 2010 ........................................................................................................................ 9
Podnikateľská účtová osnova – doplnené nové účty. ................................................................... 9
Modul WIN PROLJU – jednoduché účtovníctvo .......................................................................... 9
Aktualizované originálne PDF ....................................................................................................... 9
Doporučujeme Acrobat Reader 9.0 a vyšší.................................................................................. 9
Aktualizované PDF pre Výkaz o príjmoch a výdavkoch .............................................................. 10
Aktualizované PDF pre Výkaz o majetku a záväzkoch ............................................................... 11
Aktualizované PDF pre Výkaz DPH platné od 1.1.2011 ............................................................. 11
Modul WIN PROLFA –faktúry ...................................................................................................... 12
Hromadné kopírovanie/množenie pohľadávok (od júna 2011)................................................... 12
Hromadné kopírovanie/množenie záväzkov (od júna 2011) ...................................................... 12
Hromadné kopírovanie vystavených nesklad. faktúr (od júna 2011).......................................... 12
Kontrola dátumu splatnosti podľa dátumu vystavenia . (od júna 2011)....................................... 12
„Priraďovanie sken. dokumentov“ na ďalšie egendy. (od apríla 2011)........................................ 13
Vaše firemné logo na faktúre ...................................................................................................... 13
Vaša firemná pečiatka na faktúre a na zálohej fakúre. ............................................................... 14
Tlačové zostavy s rozpisom základov a DPH ( 0 10 20 19) .................................................... 14
Modul WIN PROLEM – Sklad ....................................................................................................... 15
Prijaté objednávky - tlač cenových ponúk s rekapitulácou-(od júna 2011)................................. 15
Zablokovanie/ dokladov P a V (od júna 2011)............................................................................. 15
Výdaj – vstup do zoznamu tovarov pre všetky položky cez F3 ................................................... 15
Firemné logo na doklady z WIN PROLEM (od apríla 2011)....................................................... 16
Modul WIN PROLCA – Registračná pokladňa............................................................................ 17
Zvýraznenie zápornej sumy výdavku (od júna 2011) .................................................................. 17
Modul WIN PROLGE – servisné funkcie/nastavenia ................................................................. 18
Nastavenie exportu do OPENOFFICE SCALC. (od 5/2011)...................................................... 18
1
Modul WIN PROLUC – podvojné účtovníctvo
Kontrola dátumu odberateľských faktúr s účtovným mesiacom (od 6/2011)
Nastaviteľná kontrola na zvolený dátum s nastaveným účtovným mesiacom, ktorá až pri zaúčtovaní prípadne
účtovníka upozorní, že má nastavený iný mesiac, než do ktorého by mal byť doklad zaúčtovaný.
Táto funkcia Vám bude eliminovať omylom zaúčtovanie faktúry do nesprávneho mesiac.
Nastavenie – štandardne je funkcia ( po inštalácii upgradu) vypnutá:
Parametre:
• 0 - kontrola vypnutá
• 1 - dátum vystavenia
• 2 - dátum zdan. plnenia
• 3 – dátum prijatia
• 4 – dátum splatnosti
Kontrola dátumu dodávateľských faktúr s účtovným mesiacom (od 06/2011)
Nastaviteľná kontrola na zvolený dátum s nastaveným účtovným mesiacom, ktorá až pri zaúčtovaní prípadne
účtovníka upozorní, že má nastavený iný mesiac, než do ktorého by mal byť doklad zaúčtovaný.
Táto funkcia Vám bude eliminovať omylom zaúčtovanie faktúry do nesprávneho mesiac.
Nastavenie – štandardne je funkcia ( po inštalácii upgradu) vypnutá:
Najväčšie uplatnenie bude mať kontrola na zdaniteľné plnenie, pretože vo väčšine prípadov dátum zdaniteľného
plnenia je zhodný s dátumom vzniku účtovného prípadu, t.j. doklad sa obyčajne účtuje do mesiaca, v ktorom je
zdaniteľné plnenie.
Parametre:
• 0 - kontrola vypnutá
• 1 - dátum vystavenia
• 2 - dátum zdan. plnenia
• 3 – dátum prijatia
• 4 – dátum splatnosti
Využitie – príklad upozornenia:
Program poskytuje vybrať a nastaviť vlastnú kontrolu na dátum, tak každý si z tých možností určite niečo
vyberie, čo mu bude viac vyhovovať.
2
Doplnenie jazykovej mutácie–orig. výkazy v anglickom jazyku.(od júna 2011)
Ak vlastníte rozšírenie programu o „Jazykovú mutáciu“ , môžete originálny výkaz Súvaha alebo Zisky a straty
vytlačiť aj v anglickom jazyku.
Vytvorený výkaz si môžete tiež uložiť od plnohodnotného súboru PDF cez Súbor / Uložiť ako...
Nemeckú verziu pre nás pripravuje IT oddelenie DRSR. Ak ho obdržíme, doplníme ho do programu.
Pri tlači si môžete zvoliť tlačovú zostavu originálu ( od júna 2011 môžete aj anglickú, nemecká sa zatial
pripravuje, aj ked sme už tlačítko doplnili ale ešte nefunguje...)
Príklad tlače výkazov v anglickom jazyku.
3
Rozúčtovanie dokladu cez F3 - doplnený výber F4 z textov. (od júna 2011)
Ak používate v denníku kláves F3 na rozúčtovanie dokladu, po použití F3 v rozpise dokladu môžete použiť aj
kláves F4 na výber z preddefinovaných textov z poznámky.
Obrázok príklad použitia F4 z poznámky.
Kopírovanie záznamov v denníku. (od júna 2011)
V denníku účtových dokladov môžete použiť tlačítko KOPÍR, ktoré je určené na skopírovanie nastaveného
záznamu alebo dokladu.
Zadávané parametre:
Počet kópií Režim kopírovania :
A – kopírovanie nastaveného záznamu
B – kopírovanie nastaveného záznamu s
novým číslom dokladu
C – kopírovanie nastaveného dokladu
D – kopírovanie nastaveného dokladu s novým číslom dokladu
Poznámka:
Takýto režim kopírovania tvorí len záznamy do denníka a
nevytvára žiadna spojenia a prepojenia s pomocnými agendami
(knihy faktúr a pod)
Použitie ? napíklad opakované poštovné , pravidelné
kopírovanie ...
4
Rozúčtovací zásobník dokladov (od júna 2011)
Táto funkcia je dobrou pomôckou pri pravidelnom (napr. mesačnom) rozúčtovaní napríklad nákladovej alebo
výnosovej položky v denníku na viacero analytických účtov.
Efektívnosť pocítite pri rozúčtovaní sumy od 8-10 a viac položiek.
Uplatnenie - príklady:
rozúčtovanie súm za mobilné telefóny účtované operátorom
rozúčtovanie súm za PHM účtované predajcom PHM.
...a ďalšie podobné typy
Podrobný popis nájdete v základnej príručke modulu WIN PROLUC alebo aj samostane na web stránke:
http://www.proluc.sk/podpora/navody/uc_prir_roz_zasobnik.pdf
5
Aktualizácia Výkazu SÚVAHA na rok 2011. (od mája 2011)
Program obsahuje doplnenú štruktúru a výpočet Výkaz Súvaha platný pre rok 2011.
Po inštalácii aktuálnej verzie je potrebné vykonať:
• aktualizáciu výkazov a zaradenie účtov
• spustíte v Účtovom rozvrhu funkciu / tlačítko
DOPLŇ –P a zvoľte ÁNO.
y
Ak aktualizáciu nevykonáte, tak pri spustení výkazu Vás
program na toto upozorní. Ak nevykonáte aktualizáciu,
výkaz bude počítaný podľa starej štruktúry.
Upozornenie je aj na vstupe do účtového rozvrhu.
„Priraďovanie sken. dokumentov“ na ďalšie egendy. (od apríla 2011)
Funkcia „Priraďovanie skenovaných dokumentov“ bola doplnená aj na ďalšie agendy a to :
• POHĽADÁVKY
• ZÁVAZKY
• COLNE DLHY.
V týchto evidenciách teda môžete k zaevidovaným dokladom, pohľadávky, záväzky, colné dlhy, priradiť
skenovaný dokument.
Tlač DOKLADU z denníka aj na „neštandardné číslovanie (od apríla 2011)
Funkcia tlač tlačítkom DOKLAD a tlačíkom DOKLAD P/V je upravená tak , že sa tlačí nastavený doklad ale
filtrovaný len na nastavený TYP DOKLADU. (pri tlačí cez DOKLAD P/V sa to nedá použiť na zostavy ktoré tlačia
viac malých dokladv na jednu A4 ! )
Upravili sme tak program na žiadosť zákazníkov , kde sa
číslujú doklady tak, že majú rovnaké čísla dokladov ale
rôzne typy dokladov.
Poznámka: Väčšina účtovníkov čísluje doklady tak že každý typ dokladu má aj vlastný číselný rad. Pri tlači sa
v takomto prípade užívateľom nič nemení.
6
Firemné logo na SÚVAHU a VÝSLEDOVKU (od apríla 2011)
Tlačové zostavy tlačené cez VÝSLEDKY a následne SÚVAHA a VÝSLEDOVKA môžete „oživiť“ o firemné logo.
Podmienkou je mať súbor z názvom LOGOFUC.BMP v adresári POMOCNE. Ak už máte tlačené logo na
faktúrach, stačí doteraz používaný súbor LOGOF.BMP prekopírovať pod novým názvom a tak aktivovať tlač.
Nové „prezentačné“ zostavy pre Súvahu a Výsledovku (od apríla 2011)
Do tlače pre Súivahu a Výsledovku sme
doplnili ďalšiu zostavu, ktorá vychádza zo
základnej zostavy ale má zvýraznené
rámčeky a zväčšený font písma.
Vyskúšajte.
Samozrejme Vám takáto zostava spotrebuje o niečo viac tonera alebo farby v zásobníku...
Aktualizované originálne PDF
DÚ SR a ich IT odedelenie nám zaslalo aktualizované PDF originálne výstupy, ktoré v sebe majú novú funkciu
a to:
• možnosť plnohodnotného uloženia výkazu do PDF.
Toto poteší všetkých užívateľov ale hlavne účtovníkov, ktorí tak jednoduchšie môžu
• výkaz uložiť do PDF súboru
• a následne odoslať svojmu zákazníkovi jeden PDF súbor.
Doporučujeme Acrobat Reader 9.0 a vyšší
Vzhľadom na vykonávané zmeny v originálnych výkazoch na strane DR SR, Vám doporučujeme používať
Acrobat Reader 9.0 a vyšší .
Inštalácia:
Acrobat Reader 9.0 nájdete na našom CD v zložke PDF.
Acrobat Reader 9.0 si môžete stiahnuť aj z našej web stránky v sekcii STIAHNUŤ.
Nastavenie:
Po inštalácii si ho nastavte v module WIN PROLGE v voľbe ACROBAT , tlačítkom HĽADAJ 9/X.
7
Aktualizované PDF pre Výkaz DPH platné od 1.1.2011
Po spracovaní výkazu, ak chcete, môžete si výkaz uložiť do PDF súboru (cez ponuku Soubor / Uložiť resp
Uložiť ako...). Nastavíte názov súboru a cieľ kam si PDF uložíte.
Poznámka:
Vždy pri uzatvorení súboru (ak ste nedali Uložiť...)
dostanete výzvu na uloženie, ak zvolíte NIE , Acrobat sa
zatvorí len sa nevytvorí ďalšia kópia PDF (ktorú asi
nepotrebujete).
Rozdielne chovanie Acrobat 9 a Acrobat 10 (Acrobat X).
Ak už máte nastavený a používaný Acrobat 10, pri potvrdení ÁNO dostanete asi vždy výzvu kam súbor uložiť.
Pri tejto verzii si musíte vybrať iný adresár (alebo zmeniť názov súboru) , kam si tieto súbory uložíte, do
názvu Vám doporučujem aj dopísať skratku názvy firmy, aby sa Vám to lepšie hľadalo ( ak spracovávate údaje
za viacero firiem).
Uloženie alebo odoslanie orig. výkazu Suvaha/Zisky cez e-mail.
Po spracovaní výkazu, si môžete výkaz uložiť do PDF
súboru (cez ponuku Soubor / Uložiť resp Uložiť ako...).
Nastavíte názov súboru a cieľ kam si PDF uložíte.
Uvedený plnohodnotný PDF súbor potom môžete poslať
zákazníkovi cez e-mail. (súbor vložíte do prílohy e-mail
správy).
8
DPPO za rok 2010
Program obsahuje aktualizované DPPO za 2010 .
Základný návod na spracovanie DPPO sa nemení a je obsahom
základnej príručky modulu WIN PROLUC. Ktorú nájdete cez WIN
PROLUC v časti UKONČENIE / PRIRUČKA PDF.
Podnikateľská účtová osnova – doplnené nové účty.
Program obsahuje aktualizovanú – doplnenú účtovú osnovu o tieto účty:
účet 133-Nehnuteľnosť na predaj
účet 316-Čistá hodnota zákazky
účet 507-Predaná nehnuteľnosť
účet 606-Výnosy zo zákazky
účet 607-Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
Účty sa doplnia do Vášho rozvrhu od roku 2011 nasledovne:
1. Prvým otvorením účtového rozvrhu v roku 2011 a výberom ponuky Podnikateľská.
2. Ak už bol rozvrh vytvorený- napríklad prebraním z roku 2010, stlačíte v rozvrhu tlačítko DOPLŇP
Modul WIN PROLJU – jednoduché účtovníctvo
Aktualizované originálne PDF
DÚ SR a ich IT odedelenie nám zaslalo aktualizované PDF originálne výstupy, ktoré v sebe majú novú funkciu
a to:
• možnosť plnohodnotného uloženia výkazu do PDF.
Toto poteší všetkých užívateľov ale hlavne účtovníkov, ktorí tak jednoduchšie môžu
• výkaz uložiť do PDF súboru
• a následne odoslať svojmu zákazníkovi PDF súbor.
Doporučujeme Acrobat Reader 9.0 a vyšší
Vzhľadom na vykonávané zmeny v originálnych výkazoch na strane DR SR, Vám doporučujeme používať
Acrobat Reader 9.0 a vyšší .
Inštalácia:
Acrobat Reader 9.0 nájdete na našom CD v zložke PDF.
Acrobat Reader 9.0 si môžete stiahnuť aj z našej web stránky v sekcii STIAHNUŤ.
Nastavenie:
Po inštalácii si ho nastavte v module WIN PROLGE v voľbe ACROBAT , tlačítkom HĽADAJ 9/X.
9
Aktualizované PDF pre Výkaz o príjmoch a výdavkoch
Po spracovaní výkazu, ak chcete, môžete si výkaz uložiť do PDF súboru (cez ponuku Soubor /Uložiť ako...).
Nastavíte názov súboru a cieľ kam si PDF uložíte.
Poznámka:
Vždy pri uzatvorení súboru (ak ste nedali Uložiť...) dostanete výzvu na uloženie, ak zvolíte NIE , Acrobat sa
zatvorí len sa nevytvorí kópia PDF, ktorú nepotrebujete,
10
Aktualizované PDF pre Výkaz o majetku a záväzkoch
Po spracovaní výkazu, ak chcete, môžete si cez tlačítko výkaz uložiť do PDF súboru . Nastavíte názov súboru
a cieľ kam si PDF uložíte.
Aktualizované PDF pre Výkaz DPH platné od 1.1.2011
Po spracovaní výkazu, ak chcete, môžete si výkaz uložiť do PDF súboru (cez ponuku Soubor / Uložiť resp Uložiť
ako...). Nastavíte názov súboru a cieľ kam si PDF uložíte.
Poznámka:
Vždy pri uzatvorení súboru (ak ste nedali Uložiť...)
dostanete výzvu na uloženie, ak zvolíte NIE , Acrobat sa
zatvorí len sa nevytvorí ďalšia kópia PDF, ktorú asi
nepotrebujete,
11
Modul WIN PROLFA –faktúry
Hromadné kopírovanie/množenie pohľadávok (od júna 2011)
Funkcia je určená na hromadné kopírovanie vopred označených záznamov v evidencii POHĽADAVOK.
Príklady použitia kopírovania pohľadávok.
Evidovanie mesačných záloh za byty pri účtovaní spoločenstva vlastníkov bytov, opakujúce sa platby za
školné...
Podrobný návod funkcie nájdete na našej web stránke:
http://www.proluc.sk/podpora/navody/fa_prir_kopirovanie.pdf
Hromadné kopírovanie/množenie záväzkov (od júna 2011)
Funkcia je určená na hromadné kopírovanie vopred označených záznamov v evidencii Záväzkov.
Príklady použitia kopírovania záväzkov:
leasingové splátky, platby nájomného na základe nájomnej zmluvy - splátkový kalendár na nájom, opakujúce sa
odvody z miezd, preddavky na DPPO,
Podrobný návod funkcie nájdete na našej web stránke:
http://www.proluc.sk/podpora/navody/fa_prir_kopirovanie.pdf
Hromadné kopírovanie vystavených nesklad. faktúr (od júna 2011)
Funkcia je určená na hromadné kopírovanie vopred označených záznamov v časti vystavených neskladových
odberateľských faktúr.
Efektívne umožní v popise faktúr (v spodnej časti) zmeniť zadaný text na nový text ( napr. symbol mesiaca,
roka...).
Príklady použitia kopírovania odberateľských faktúr:
Pravidelné faktúry vystavované mesačne viacerým zákazníkom za služby napríklad: nájomné, upratovacie
služby, služby bezpečnostných služieb atď.
Podrobný návod funkcie nájdete na našej web stránke:
http://www.proluc.sk/podpora/navody/fa_prir_kopirovanie.pdf
Kontrola dátumu splatnosti podľa dátumu vystavenia . (od júna 2011)
Funkcia automaticky kontroluje zadaný dátum splatnosti ,
aby bol vyšší ako dátum vystavenia. Funica je zabudovaná
v každej časti -pri evidencii faktúr ( aj cez modul WIN
PROLUC).
12
„Priraďovanie sken. dokumentov“ na ďalšie egendy. (od apríla 2011)
Funkcia „Priraďovanie skenovaných dokumentov“ bola doplnená aj na ďalšie agendy a to :
• POHĽADÁVKY
• ZÁVAZKY
• COLNE DLHY.
V týchto evidenciách teda môžete k zaevidovaným dokladom, pohľadávky, záväzky, colné dlhy, priradiť
skenovaný dokument.
Vaše firemné logo na faktúre
(funkcia je dávnejšie v systéme, len niektorí užívatelia o nej nevedia.....)
Ak máte záujem umiestniť Vaše logo na vytlačenú faktúru, vykonajte nasledovný postup:
Vytvorte si logo v súbore s príponou BMP. Názov súboru musí byť LOGOF.BMP.
Tento súbor si prekopírujte do určeného adresára:
o DISK: \ PROL \ FIRMA \ POMOCNE
kde:
•
DISK - je disk , kde máte inštalovaný program
•
FIRMA - adresár, ak nevlastníte multiverziu (modul WIN PROLFI), potom je to vždy FIRMA, ak vlastníte
multiverziu a vystavujete faktúry v ďalšej firme , potom je to adresár podľa príslušnej firmy.
Príklad umiestenia loga.
13
Vaša firemná pečiatka na faktúre a na zálohej fakúre.
Ak máte záujem umiestniť Vašu pečiatku na na vytlačenú faktúru, musíte použiť na to určené tlačové zostavy a pripraviť
pečiatku do grafického formátu.
Vytvorte si logo v súbore s príponou BMP. Názov súboru musí byť PECIATKAF.BMP
Tento súbor si prekopírujte do určeného adresára:
o DISK: \ PROL \ FIRMA \ POMOCNE
kde:
•
DISK - je disk , kde máte inštalovaný program
•
FIRMA - adresár, ak nevlastníte multiverziu (modul WIN PROLFI), potom je to vždy FIRMA, ak vlastníte multiverziu a
vystavujete faktúry v ďalšej firme , potom je to adresár podľa príslušnej firmy.
Na tlač s pečiatkou sú určené samostatné zostavy cez tlačítko
FAKTÚRA.
Príklad umiestenia pečiatky:
Tlačové zostavy s rozpisom základov a DPH ( 0 10 20 19)
Zostavy pre
•
Odberateľské
•
Dodávateské
•
Záväzky
Boli doplnené do programu 1.03.2011.
Sú dostupné cez Evidenciu faktúr a Výber faktúr cez tlačítko OZNAČENÉ.
14
Modul WIN PROLEM – Sklad
Prijaté objednávky - tlač cenových ponúk s rekapitulácou-(od júna 2011)
Do tlače dokladov v agende Prijaté Objednávky sme doplnili 2 tlačové zostavy cenových ponúk s rekapituláciou ( celkovo bez
DPH, DPH a celková suma s DPH).
Príkaklad rekapitulácie:
Zablokovanie/ dokladov P a V (od júna 2011).
Prejdite do VSTUP/OPRAVA , na PRÍJEMKY alebo VÝDAJKY.
Ak chcete zablokovať označené záznamy, označte si ich .
Stlačte <F1> a zvoľte funkciu Zablokovanie, kde zadajte parameter „Ako blokovať:
A – podľa zadaného rozsahu dátumov
N - len označené záznamy
D – nastavený doklad
(funkcia je v distribučnej verzii od 18.02.2011)
Výdaj – vstup do zoznamu tovarov pre všetky položky cez F3
Ak má užívateľ vyplnené políčko ST na kartách údajom
a počas výdaja je potrebné hľadať vždy podľa čísla tovaru,
môžeme použiť v Číslo skladu a Číslo tovaru kláves F3.
F3 urobí zoznam všetkých položiek na výber , ktorý nieje
zúžený len na zadané stredisko ( tak pracuje kláves F1)
15
Firemné logo na doklady z WIN PROLEM (od apríla 2011)
Tlačové zostavy tlačené cez tlačítko DOKLADY sú doplnené o možnosť tlače firemného loga.
Funkcia je prístupná pre evidencie:
•
•
•
•
VÝDAJKY (dodacie listy ....)
PRIJATÉ OBJEDNÁVKY ( potvrdenie objednávok, cenové ponuky...)
REZERVÁCIE ( rezervácie ...)
OBJEDNÁVKY DODÁVATEĽSKÉ ( objednávky na dodávateľa...)
Podmienkou je mať súbor z názvom LOGOFEM.BMP v adresári POMOCNE. Ak už máte tlačené logo na
faktúrach, stačí doteraz používaný súbor LOGOF.BMP prekopírovať pod novým názvom a tak aktivovať tlač.
16
Modul WIN PROLCA – Registračná pokladňa
Zvýraznenie zápornej sumy výdavku (od júna 2011)
(funkcia je v distribučnej verzii od 10.06.2011)
V prípade zadania menšej sumy
v červenom políčku.
prijatej, program zápornú hodnotu zobrazuje
17
Modul WIN PROLGE – servisné funkcie/nastavenia
Nastavenie exportu do OPENOFFICE SCALC. (od 5/2011)
(funkcia je v distribučnej verzii od 09.05.2011)
Ak nemáte inštalovaný klasický Excel, môžete údaje exportovať aj do tabuľkového programu OpenOffice –
Scalc.
Nastavenie vykonáte v WIN PROLGE v časti EXCEL.
Cez tlačítko HĽADAJ OPENOFF. (od 05/2011 program hľadá na disku OpenOffice verziu 3).
Ak by sa programu nepodarilo automaticky nastaviť cez tlačítko Hľadaj Openoff (môžete mať inú verziu alebo na
inom disku inštalovanú) , musíte uvedený program nastaviť „ručne“ cez tlačítko OK a postupne vyhľadať na
disku program SCALC.EXE a ten potvrdiť.
Postup exportu je rovnakých ako do Excelu.
Len pri exporte údajov do OpenOffice je potrebné
vždy správne vybrať kódovú stránku na korektné
zobrazenie slovenských znakov.
A to: Východní Evropa (DOS/OS2-852
Dokument vydal: INFOPRO s.r.o.
Dátum poslednej aktualizácie: 15. júna 2011
18
Download

VERZIE 8.11 a 9.11 február – jún 2011