Jún - Júl 2012
verzie 8.22 a 9.22
Modul PROLUC – Podvojné účtovníctvo ........................................................................................ 2
Doplnený import výpisu z Poštovej banky ...................................................................................... 2
Modul PROLJU – Jednoduché účtovníctvo ....................................................................................3
Rozúčtovanie výdav. dokladu za PHM podľa 80/20. .......................................................................3
Modul PROLPO – Pokladňa..............................................................................................................4
Doplnené funkčné klávesy pre prácu v políčku "Účel"....................................................................4
Účtovanie a rozúčtovanie PHM na "daňové/nedaňové" podľa 80/20% ..........................................5
Účtovanie - jednotlivo z vystavovania dokladov (podvojné účtovníctvo) ..................................5
Zaúčtovanie PHM s rozdelením "80/20%" (70/30%)................................................................6
Modul PROLFA – Faktúry................................................................................................................. 7
Tlač odsúhlasenia zostatkov v nemeckom jazyku...........................................................................7
Zmluva o vzájomnom zápočte (nemecky aj anglicky).................................................................... 8
Modul PROLEM – Sklad.................................................................................................................... 9
Preložené ďalšie zostavy do anglického jazyka.............................................................................. 9
Faktúra z výdajky - doplnená kontrola na daňový doklad. ..............................................................9
Porovnanie obratu za dve obdobia................................................................................................ 10
Zmena omylom zadaného zákazníka na doklade......................................................................... 11
Modul PROLAR – Archivácia .........................................................................................................12
Vloženie archívneho súboru do prílohy v mailu.............................................................................12
1
Modul PROLUC – Podvojné účtovníctvo
Doplnený import výpisu z Poštovej banky
Doplnený import elektronického výpisu pre Poštovú banku (6500) z súboru TXT (CSV) na hromadné
zaúčtovanie.
2
Modul PROLJU – Jednoduché účtovníctvo
Rozúčtovanie výdav. dokladu za PHM podľa 80/20.
Ak spoločnosť účtuje priamo každý nákup PHM 80/20 v denníku, môžete využiť funkčnú klávesu na
rozúčtovanie takéhoto prípadu. Ponechali sme voliteľné % podielu na daňovo uznané a na daňovo neuznané
položky.
Funkcia je dostupná v denníku „otvorenom novom doklade“.
Ak máte kurzor v políčku SUMA stlačte kláves F2, získate okno na zápis údajov.
Doporučenie : na nedaňové účely si vytvoriť analytickú evidenciu.
3
Modul PROLPO – Pokladňa
Doplnené funkčné klávesy pre prácu v políčku "Účel".
Doplnili sme použitie funkčných kláves, zjednotenie aj s modulom PROLUC. Ak užívateľ pracuje s modulom PROLUC, bude ich
poznať .
V políčku Účel:
F1 (tak ako doteraz) alebo nový kláves F4 na výber z textov
F9 na zápis do textov
4
Účtovanie a rozúčtovanie PHM na "daňové/nedaňové" podľa 80/20%
Účtovanie - jednotlivo z vystavovania dokladov (podvojné účtovníctvo)
Zaúčtovanie sa môže vykonávať z voľby:
•
PRÍJMOVÉ
•
VÝDAVKOVÉ
•
SPOLU
Zaúčtovanie vystaveného dokladu vykonávame cez tlačidlo ÚČTUJ [F9].
Funguje aj na kláves [F9].
Po spustení zaúčtovania sa dostanete
do okna zaúčtovania, kde vykonáte
prípadné zmeny údajov ( sumy, účty,
akcie, stredisko a pod) a dáte údaje
zaúčtovať cez tlačidlo Účtuj[Home] .
Alebo cez kláves . [Home] a následne
potvrdiť.
5
Zaúčtovanie PHM s rozdelením "80/20%" (70/30%).
Ak spoločnosť účtuje/rozúčtováva priamo každý nákup PHM na daňové/nedaňové v pomere 80/20 (alebo inom pomere), môžete
využiť funkciu na rozúčtovanie takéhoto prípadu. Ponechali sme voliteľné % podielu na daňovo uznané a na daňovo neuznané
položky.
Samozrejme túto funkciu nepoužijú účtovníci, ktorí účtujú celý rok na analytický účet (daňovo uznaný) a na konci roka príslušné
% preúčtujú na analytický účet - nedaňovú spotrebu PHM.
Príklad vystaveného výdavkového dokladu (jeden bloček
PHM).
Príklad vystaveného výdavkového dokladu (viac bločkov
PHM, max.3)
Po spustení zaúčtovania dokladu cez kláves [F9]. máme položky pripravené na zaúčtovanie. Rozpis na daňové/nedaňové
vykonáme tlačidlom Rozpíš alebo klávesom F2 (kurzor má byť v sume) . (Pred stlačením nechajte kurzor na riadku základu)
Program ponúkne okno na zadanie údajov a pomeru. Po
potvrdení cez [OK], sa položky rozpíšu v okne zaúčtovania.
Ak súhlasíte zaúčtovanie dokončíte cez Účtuj[Home].
6
Modul PROLFA – Faktúry
Tlač odsúhlasenia zostatkov v nemeckom jazyku.
Odsúhlasenie zostatkov odberateľských aj dodávateľských. Tlač prvej základnej zostavy je možná aj v
nemeckom jazyku.(ak je "jazyk" nastavený na príslušnej adrese firmy)
Nemecký jazyk sa použije podľa nastavenia "jazyka" priamo na adrese odberateľa a voľbou tlačovej zostavy
(ktorá je preložená do iného jazyka)
Pri výbere tlačovej zostavy je doplnená informácia, ktorá tlačová zostava môže byť tlačená aj v inom jazyku.
7
Zmluva o vzájomnom zápočte (nemecky aj anglicky).
Sú doplnené tlačové zostavy tlače Zmluva o vzájomnom zápočte v nemeckom aj anglickom jazyku.
8
Modul PROLEM – Sklad
Preložené ďalšie zostavy do anglického jazyka
Upravené a preložené dodacie listy, dodávateľské objednávky do anglického jazyka.
Anglický jazyk sa použije podľa nastavenia "jazyka" priamo na adrese odberateľa a voľbou tlačovej zostavy
(ktorá je preložená aj do angličtiny.)
Pri výbere tlačovej zostavy je doplnená informácia, ktorá tlačová zostava môže byť tlačená aj v anglickom
jazyku.
Faktúra z výdajky - doplnená kontrola na daňový doklad.
Ak je na zákazníka vystavený daňový doklad,
program na to upozorní.
Odpočet daňového dokladu sa musí vykonať potom dodatočne, cez modul PROLFA , v spodnej časti faktúry.
9
Porovnanie obratu za dve obdobia.
Nová funkcia obratu materiálu pod názvom Príprava objednávky (dodávateľských).Možné je zadať až dve
obdobia s ľubovoľným rozsahom OD-DO na spracovanie - porovnanie.
Tak môžeme porovnať predaj tovaru za dve rôzne obdobia.
Príklad porovnania predaja za dve obdobia.
Podmienky : parameter na spracovanie len predaja (faktúry, kasa, F - predajné výdajky)
Základné aktuálne obdobie:
Porovnávacie - späť obdobie:
10
Zmena omylom zadaného zákazníka na doklade.
Do funkcie -Q-FUNKCIE sa doplnila pomocná funkcia Zmena zákazníka na doklade. Ktorou môžete zmeniť
zákazníka aj miesto dodania na doklade.
11
Modul PROLAR – Archivácia
Vloženie archívneho súboru do prílohy v mailu.
Túto novú pomôcku asi využijú užívatelia, ktorí archív napr. skladovej prevádzky posielajú pravidelne na centrálu
a pod.
Archivácia bola doplnená o nový parameter < vložiť do
mailu >
..kde môžeme zadať aj parameter e-mail adresu.
Po skončení archivácie vytvorený archívny súbor ( vždy len za jeden rok = jeden súbor) program automaticky
vloží do vytvorenej novej správy prílohu - archívny súbor.
Funkciu možno použiť ak na PC je nastavený poštový klient ( Mozilla, Outlook Express), ktorý je v systéme
nastavený ako predvolený.
Nastavenie
Ponuka sa aktivuje alebo ruší nastavením programu PROLAR v
časti Administratíva / Nastavenie aplikácie.
Ak chcete mať možnosť do mailu - nastavíte si.
Ak tam túto možnosť pri archivácii vôbec nechcete mať, zrušte
nastavenie, nestavujte.
12
Dokument vydal: INFOPRO s.r.o.
Dátum poslednej aktualizácie: 18. júla 2012
13
Download

Modul PROLUC