1
Nová Toyota RAV4
s nancovaním na Štvrtinky
Prostredníctvom Štvrtiniek získavate:
• atraktívny úrok 5,99 % p.a.
• atraktívne poistné podmienky prostredníctvom Toyota Poistenia
• havarijné poistenie so sadzbou 2,1 % a krytie čelného skla so spoluúčasťou 0 %
• povinné zmluvné poistenie 216 Eur
• možnosť využívať zdarma prístup k aplikácii „Môj účet“ pre lepší prehľad o Vašej zmluve.
www.toyotanance.sk
RAV4 2,0 l D-4D 6 M/T FWD Power, cena vozidla: 23 900 €
Mimoriadna
splátka vopred
¼
5 975 €
RPMN
Vstupný
poplatok
Splátka
Poistenie
Splátka celkom
0€
0€
6 704,68 € 2)
59,83 €
59,83 €
59,83 € 1)
6 764,51 € 2)
1)
1)
2)
1. - 11., 13. - 23. a 25. - 35. splátka
12., 24. a 36. splátka
Reprezentatívny príklad podmienok úveru Toyota Genio 4/4 pre spotrebiteýov s dobou ƪnancovania 36 mesiacov. Celková výška spotrebiteýského úveru* je 17 925 €, mesaÌná
splátka havarijného (spoluúÌasĤmin. 165,97 €/0Ìelné sklo) a povinného zmluvného (limit 5 mil. €/1 mil. €) Toyota Poistenia (Allianz - Slovenská poisĤovća, a.s.) vo výške
59,83 €, roÌná splátka istiny a úroku vo výške 6 704,68 €. Celková suma splatná dlĽníkom** 22 267,74 €, roÌná úroková sadzba 5,9p. a. Viac informácií u predajcov.
*
2 **
Celková výška spotrebiteýského úveru pozostáva zo súÌtu roÌných splátok bez poistenia a bez úroku.
Celková suma splatná dlĽníkom pozostáva z celkovej výšky úveru a celkových nákladov spotrebiteýa. Do celkových nákladov spotrebiteýa spojených s úverom patria úroky,
havarijné a povinné zmluvné poistenie a jednorazový vstupný poplatok.
obsah čísla
Vážení priatelia,
v živote prechádzame rôznymi cestami. Niektoré sú pre nás
príjemné, iné menej. Pred dvadsiatimi rokmi sme s kolegom
Stanom Kucharčíkom začali spoločnú - pracovnú cestu. Založili
sme firmu AT a ani sa mi nechce veriť, že teraz oslavuje neuveriteľné 20. výročie.
Túto cestu by sme však ťažko absolvovali len my dvaja, bolo
by to nereálne. Postupom času sme priberali ďalších a ďalších
spolupracovníkov a poriadne sme narástli. Tiež by naša cesta bola
márna, keby sme nemali vás - našich klientov, s ktorými sa na nej
spoločne stretávame. Preto by som sa chcel všetkým poďakovať
za dlhoročnú dôveru. Takisto ďakujem aj všetkým mojim kolegom
za ich každodennú usilovnú prácu. Moje poďakovanie patrí aj
našim obchodným partnerom - Toyota Motor Czech a Toyota
Motor Slovakia, Toyota Financial Services Slovakia, Iveco, Fiat
Professional, Castrol Slovensko, Allianz - Slovenská poisťovňa,
Slovenská sporiteľňa, Uni Credit Bank a mnohým ďalším.
Čísla sú dôležité,
no dôležitejšia je spokojnosť
4
O predaji vozidiel Toyota
5
Kvalitný servis – základ
spokojnosti zákazníkov
6
Toyota ProAce
8
Toyota aj ako OFF-ROAD
10
Je výhodou mať stabilných
a dôveryhodných klientov
12
Servis vozidiel Iveco a Fiat
Professional si vyžaduje priestor
14
Malé, stredné a veľké
– stačí povedať
16
Novinky zo Ženevy 2013
18
História spoločnosti alebo
ako sme rástli
20
TOYOTA v Žiline je miesto,
kde chodím rada
22
Cesta, ktorú sme si pred rokmi vybrali nás napĺňa aj preto,
lebo je našim veľkým koníčkom. Teší ma, že po nej môžeme
každý deň spoločne putovať. A každý deň preto ďakujem Bohu
aj za to, že nás na nej bezpečne sprevádza.
Jozef Poláček
Kontakty
AT a.s.
Dlhá 84, 010 01 Žilina
IČO: 363 86 766
e-mail: [email protected]
www.atza.sk
Vedenie spoločnosti:
JOZEF POLÁČEK
riaditeľ spoločnosti
tel: 041 / 70 65 601
Hospodárske strediská
ŠTEFAN MAHÚT vedúci HS 01
Servis vozidiel Toyota a Lexus
tel: 041 / 70 65 100
tel. náhradné diely: 041 /70 65 105
fax: 041 / 70 65 210
e-mail: [email protected]
PETER PADALA vedúci HS 02
Predaj vozidiel Toyota
tel: 041 / 70 65 200
fax: 041 / 70 65 210
e-mail: [email protected]
STANISLAV KUCHARČÍK vedúci
technicko-hospodárskej správy
tel: 041 / 70 65 602
fax: 041 / 70 65 610
PAVOL ŠTRBKA
servis vozidiel Iveco a Fiat Professional
tel.: 041/70 65 301
tel. náhradné diely: 041/70 65 308
fax: 041/70 65 310
e-mail: [email protected], fi [email protected]
JAROSLAVA ŠKADROVÁ vedúca
ekonomického oddelenia
tel: 041 / 70 65 603
fax: 041 / 70 65 610
JURAJ ŽERJAVA
vedúci predaja Iveco a Fiat Professional
tel.: 041/70 65 401
fax: 041/70 65 410
e-mail: [email protected], fi [email protected]
Informačný časopis spoločnosti AT a.s.
so sídlom v Žiline, autorizovaný predaj
a servis vozidiel Toyota, Iveco, Lexus
a Fiat Professional
Vyšlo v náklade 3.000 ks.
Vydavateľ: AT a.s.
tel: 041 / 70 65 111
fax: 041 / 70 65 610
e-mail: [email protected]
www.atza.sk
Pripravili:Poláček, Škadrová, Padala, Roško,
Benda, Mahút, Žerjava, Štrbka, Dupalová
Foto obálka:
Vrátna dolina - Tiesňavy © J. Poláček
Grafi cká úprava:
© Róbert Schwandner, P+M Turany
Tlač: Tlačiareň P+M Turany
3
Čísla sú dôležité,
no dôležitejšia je spokojnosť
Spoločnosť AT za 20 rokov svojej existencie viedla obchodnú politiku, ktorú prví
zakladatelia postavili na osobnej cieľavedomosti, skromnosti ako aj spokojnosti zákazníkov a zamestnancov.
Za uplynulé roky dosiahla spoločnosť výnosy v objeme viac ako štvrť miliardy EUR. Takéto obraty mohli
byť dosiahnuté okrem iného aj vďaka obchodovaniu
s finančne náročnými nákladnými vozidlami Iveco.
Spoločnosť počas celého obdobia pôsobenia na trhu
vykazovala trvale pozitívny trend v oblasti tvorby výnosov, a to až do roku 2008, keď dosiahla najvyšší
ročný objem výnosov. Od roku 2009 však v dôsledku
negatívnych vplyvov ekonomickej a finančnej krízy
zaznamenáva medziročný pokles výnosov.
Vysoko pozitívne je treba hodnotiť skutočnosť, že
hospodárenie spoločnosti nikdy nevykázalo stratu.
Opätovne ako najlepší rok pre tvorbu zisku možno
hodnotiť rok 2008.
V ďalších rokoch však spoločnosť zaznamenáva
medziročný pokles zisku z dôvodov znižovania obchodnej marže v dôsledku silnejúceho tlaku konkurencie,
4
znižovania kúpyschopnosti obyvateľstva a zhoršovania
podnikateľského prostredia hlavne v oblasti prepravných
služieb.
Spoluvlastnícky vzťah akcionárov k spoločnosti AT
bol rozhodujúci pri spoločnom záujme vybudovať technické a technologické zázemie, ktoré umožní rozvoj
podnikateľských aktivít spoločnosti. Za obdobie svojej
existencie nadobudla spoločnosť značný investičný
majetok. Odkúpené a zrekonštruované boli priestory
predajne Toyota, postavila sa servisná hala Toyota
a Lexus, vybudovala sa dôstojná administratívna budova
a servisné haly Iveco. Finančne náročne bolo taktiež
vybavenie servisných priestorov potrebnými technologickými a strojnými zariadeniami.
Pozitívne možno hodnotiť štruktúru zdrojov financovania majetku spoločnosti. Počas celého obdobia existencie
neustále rastie podiel vlastných zdrojov na financovaní majetku spoločnosti, v súčasnosti dosahuje takmer
80 % - ný podiel. Uvedené bolo ovplyvnené zodpovedným
prístupom akcionárov, keď sa v prvých rokoch podnikania
zriekli dividend a aj v nasledujúcich rokoch podstatná
časť vytvoreného zisku „zostáva“ vo firme.
Spoločnosť vykazuje veľmi kvalitný cash flow,
disponuje dostatočným objemom finančných zdrojov
na pokrytie svojich bežných prevádzkových potrieb.
V minulosti využívala úverové zdroje predovšetkým
na financovanie svojich investičných aktivít. Z pohľadu
bánk patrí naša spoločnosť k spoločnostiam s veľmi
nízkym rizikom financovania a ekonomika spoločnosti
je hodnotená pozitívne.
Počas celej doby existencie si spoločnosť plnila
svoje záväzky voči štátnym orgánom, bankám a dodávateľom vždy v stanovených lehotách, nikdy neboli
voči našej spoločnosti vedené súdne spory z dôvodu
neplatenia záväzkov.
Uplynulých 20 rokov ukázalo, že podnikateľská stratégia a rozhodnutia akcionárov a vedenia spoločnosti boli
vo viacerých smeroch správne. Priniesli požadovaný ekonomický efekt, spokojnosť a dôveru zákazníkov, korektné
vzťahy s obchodnými partnermi a lojalitu zamestnancov.
Jaroslava Škadrová
O predaji vozidiel Toyota
Podľa štatistík nezávislej agentúry, ktorá v rámci celej Európy vykonáva pre značku
Toyota prieskum spokojnosti zákazníkov, o kúpe vozidla rozhoduje celý rad faktorov,
na ktoré by sa mal každý autorizovaný predajca zamerať a snažiť sa ich v maximálnej možnej miere splniť.
Okrem kvalitného marketingu, ktorý zastrešuje
importér aktivitami v celoplošných médiách, ako aj
každý dealer lokálnymi prezentáciami, sú to aktivity
u samotného predajcu. Začína to privítaním – nie
je asi nič horšie, keď sa rozhodnete pre kúpu nejakého vozidla a v predajni si vás nikto nevšíma,
prípadne máte pocit, že ste pre nich na záťaž. Tiež
je veľmi dôležité, aby predajný priestor nejako vyzeral – bol čistý, s kompletnou ponukou predávaných
modelov, do ktorých je možné si sadnúť a po celý
čas vašej návštevy sa vám venoval fundovaný
predajca. Ten pri rozhovore so zákazníkom musí
správne analyzovať jeho potreby a pomôcť mu
navrhnúť model a špecifikáciu automobilu, ktorý
by bol pre neho najvhodnejší. Po tomto kroku by
mala nasledovať predvádzacia jazda, pri ktorej si
zákazník sám vyskúša ovládanie vytipovaného
vozidla.
Po predvádzacej jazde sa obyčajne dolaďuje
cena, spôsob financovania, poistenie a dohodne
sa termín odberu. Keď nadíde čas odberu vozidla, samotný akt odovzdania a prebratia je jeden
z najdôležitejších momentov celého predajného
procesu. Pre zákazníka je nesmierne dôležité,
aby mu boli správne a podrobne vysvetlené všetky
náležitosti, ktoré podpisuje a bol podrobne oboznámený s obsluhou vozidla. Služby zákazníkom
pokračujú takzvanou následnou starostlivosťou, kde
sa po kúpe auta zisťuje, či je všetko v poriadku,
informujú sa o rôznych servisných kampaniach
a podobne.
V roku 2007 bolo dokončená kompletná rekonštrukcia prevádzky, ktorá so sebou priniesla fakt, že
v Žiline má Toyota na Dlhej ulici dealera s predajnými a servisnými priestormi v sieti. Toto by však
samo o sebe k dosiahnutiu spokojnosti zákazníkov nepostačovalo. Všetko ostatné je o ľuďoch.
Spoločnosť AT sa môže pochváliť s minimálnou
fluktuáciou, dlhoročne skúseným predajným a servisným tímom, pre ktorý je zákazník vždy na prvom mieste. Pri návšteve našej predajne sa vám
po celú dobu pri výbere vozidla venuje skúsený
predajca. Predvádzacia jazda je u nás samozrejmosťou. Vieme vám poradiť optimálny produkt,
ktorý by ste mohli, ak máte záujem, prefinancovať
prostredníctvom našej leasingovej spoločnosti
TFSSK (Toyota Financial Services Slovakia).
Venujeme sa aj oceňovaniu jazdených vozidiel
a ich výkupu na protihodnotu, pokiaľ sa jedná
o vozidlo Toyota. V prípade, že sa jedná o vozidlo
inej značky, ponúkame odbornú pomoc pri ich predaji. Obľúbenou službou, ktorú tiež poskytujeme,
je prihlásenie vozidla do evidencie.
Za svojej existencie predaja sme získali mnoho
ocenení, vyhrali sme v rôznych súťažiach, ktoré
Toyota pravidelne pripravuje. O tom sa dočítate
na ďalších stránkach nášho magazínu. Tak čo
dodať na záver? Určite máme čo zlepšovať aj
u nás. Aby sa tak stalo, potrebujeme k tomu vás,
ktorí k nám prídete a poviete, čo by sme mohli
zlepšiť. A my sľubujeme, že vás budeme pozorne
počúvať a vaše námety budeme v maximálnej
miere aplikovať do našej ďalšej práce.
Peter Padala
5
Kvalitný servis
– základ spokojnosti zákazníkov
V tomto článku by som chcel osloviť majiteľov automobilov Toyota a Lexus. So
servisom, ktorý ponúkame majiteľom nami predávaných automobilov, prevláda spokojnosť. Zákazníci chápu, že cena servisu vychádza z cenníkov, ktoré zohľadňujú
ceny originálnych súčiastok a dielov, vysokej odbornosti ľudí, ktorí servis robia
a špecializovaných zariadení, ktoré stoja veľké peniaze. Tiež pravidelné preškoľovanie
našich odborníkov nie je najlacnejšie, a tiež treba myslieť aj na ekonomiku firmy. Teší
ma, že pracovníci so zákazníkmi komunikujú a vytvárajú príjemnú pohodu a priamy
kontakt zákazník – servis. Svoje osobné problémy je treba nechať doma a v práci
sa venovať servisu. Môžem konštatovať, že drvivá väčšina našich servisných pracovníkov to chápe a podľa toho aj koná.
Pri komunikácii so zákazníkom sa zároveň zoznamuje s problematikou a aj vzdeláva. Práve tieto
informácie sú potrebné, aby ich mali užívatelia
automobilov Toyota a Lexus čo najviac. Čím viac
budú o svojich automobiloch vedieť, tým dlhšie im
tieto budú slúžiť. Ich spokojnosť je našim cieľom
a preto im chcem dať niekoľko rád.
6
Pri komunikácii s nami sa nebojte pýtať a rozoberať problémy s vašim vozidlom. Sme tu
na to, aby sme vám veci vysvetlili a nie na to,
aby sme vašu nevedomosť zosmiešňovali. Nikto
z neba neprišiel učený. Autá využívajú mnohí
len ako prostriedok na dopravu a technika im nič
nehovorí. Mali by však vedieť, že dôležité pre
ich služobníka je u nového automobilu správna
doba zábehu. To znamená, že počas prvých
piatich až pätnástich tisícoch kilometrov treba
dodržiavať tieto zásady:
● pri rozjazde a aj pri samotnej jazde sa treba
vyvarovať prudkej akcelerácii na plný plyn a to
najmä so studeným motorom,
● netreba zbytočne zvyšovať otáčky motora, ak
to nie je nevyhnutné pre bezpečnosť a plynulosť premávky. Je tu potrebná určitá predvídavosť a prehľad o situácii v premávke,
● nemalo by sa jazdiť veľmi pomaly na vyšší
prevodový stupeň pri nízkych otáčkach. Cítime to a počujeme na zvuku motora,
● tiež netreba jazdiť dlho jednou rýchlosťou pomaly alebo rýchlo, treba častejšie preraďovať
rýchlosti a prispôsobovať ju zaťaženiu motora
a rýchlosti,
● neodporúča sa počas prvých tisíc kilometrov
ťahať za vozidlom príves.
Možno sa to bude zdať zbytočné, no niektorí
ľudia sa snažia šetriť kúpou lacnejšieho benzínu,
či nafty. Neuvedomujú si, že týmto môžu trvale
poškodiť motory, čo sa môže prejaviť ich klepaním a dokonca môže dôjsť aj k ich zničeniu.
Šetriť sa tiež neoplatí na oleji. Tie majú svoju
funkciu a treba vedieť, že trením a spaľovaním
na hlavách valcov motora dochádza k ich úbytku
a preto treba olej kontrolovať a dopĺňať.
Dnešné automobily sú plné elektroniky, ktoré
majú pomáhať pri bezpečnosti jazdy a jeho funkčnosti. Táto technika však nedokáže rozmýšľať ako
človek a rozhodovať sa ako on. Preto najdôležitejší
je rozum a rozvaha toho, kto drží volant. Vodiči,
keď chcú šetriť, mali by sa zamerať na spôsob
jazdy a preto radíme:
● nezaťažovať automobil zbytočnou váhou, zvýšená hmotnosť spôsobuje vyššiu záťaž motora, a tým aj vyššiu spotrebu paliva,
● pneumatiky je treba mať správne nahustené.
Nízky tlak spôsobuje vyššiu spotrebu paliva,
● treba sa vyvarovať dlhému chodu vozidla
na voľnobeh a jeho zbytočnému prehrievaniu.
Zákazníkom, ktorí vlastnia vozidlo dlhšie ako
3, 5 a 7 rokov, ponúkame zaslúženú a profesionálnu starostlivosť v našom autorizovanom
servise.
Náš najnovší program Toyota 3+, 5+ a 7+ Vám
garantuje 15 %, 20 % a 25 % zľavu na prácu
a na originálne údržbové diely podliehajúce
opotrebovaniu.
Do kategórie údržbových dielov podliehajúcich
opotrebovaniu zahŕňame:
brzdové platničky a obloženie, kotúče a bubny,
spojkové diely (lamely, prítlačné kotúče), tlmiče
perovania, prvky stabilizátorov, tlmiče výfuku, klinové a rozvodové remene, kladky, vzduchové,
olejové, palivové filtre, peľové filtre, zapaľovacie
sviečky (bežné aj irídiové) a navyše z radu OPTIFIT
produkty: alternátory, štartéry, chladiče, manžety
hnacích hriadeľov.
Ak je už motor naštartovaný, treba sa plynulo rozbehnúť,
● škodlivé je aj prudké stláčanie plynu a jazda vo
vysokých otáčkach motora. Rýchlostne stupne
je treba častejšie preraďovať,
● športový spôsob jazdy brzda-plyn, aj keď je
koní pod kapotou dostatok, nepridáva na šetrení a starostlivosti o auto.
To sú všetko rady pre vodičov a majiteľov
automobilov Toyota a Lexus. To najdôležitejšie však stále ostáva - pravidelný servis. Ten
zabezpečí vysokú spoľahlivosť a dlhú životnosť vozidla. Takáto starostlivosť má vplyv aj
na záruku vozidla a spokojnosť vodičov aj nás.
No a o to nám, čo sa o automobily staráme,
predovšetkým ide.
Viac informácií získate priamo u našich prijímacích technikov.
Štefan Mahút
7
Toyota ProAce
Keď v roku 2001 Toyota oznámila začiatok spolupráce na vývoji a výrobe nového
automobilu s koncernom PSA Peugeot Citroen, málokto predpokladal, že táto spolupráca bude v budúcnosti pokračovať aj v ďalších segmentoch.
Pravda je dnes taká, že koncern PSA a Toyota
sa rozhodli spolupracovať aj pri vývoji a výrobe ľahkých úžitkových vozidiel a v tomto roku
sa na našom trhu objaví pod logom Toyota prvý
produkt – model ProAce.
Model sa bude vyznačovať špeciálnymi dizajnovými prvkami a špecifickým označením automobilky Toyota na maske chladiča, zadných dverách,
kolesách a v interiéri vozidla.
S ohľadom na maximálnu využiteľnosť a praktickosť bude veľký nákladový priestor prístupný
cez jedny alebo dvoje posuvné dvere na stranách,
resp. cez výklopné alebo delené zadné dvere
na stranách, resp. cez výklopné alebo delené
zadné dvere s dvojicou krídel otvárajúcich sa
v uhle až 270 º.
Do veľkého a všestranného priestoru možno
naložiť až 1200 kg, pričom za vozidlom bude možné
použiť príves s hmotnosťou až 2000 kg.
Všestranná a praktická
Pohodlná a funkčná
Nová Toyota ProAce sa bude ponúkať v dvoch
rôznych dĺžkach a dvoch výškach s možnosťou výVšestrannosť a praktickosť pri prevoze nákladu
beru nákladového priestoru s objemom 5 m³, 6 m³ idú ruka v ruke s pohodlím a prvkami funkčnej
výbavy pre cestujúcich.
alebo 7 m³ v závislosti od zvolenej konfigurácie.
8
Vďaka vyvýšenej pozícii sedadiel a veľkému
čelnému sklu majú vodič aj spolucestujúci skvelý
výhľad s pocitom pohodlia porovnateľným s jazdou
v MPV.
Úroveň pohodlia posádky posilní elektrické ovládanie okien, centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, nastaviteľný volant a rad príplatkových prvkov výbavy, ako napr. manuálna klimatizácia, audio
sústava s pripojením Bluetooth pre telefonovanie
hands-free, tempomat, ako aj elektricky ovládané
a vyhrievané spätné zrkadlá.
S ohľadom na bezpečnú jazdu sa bude štandardne dodávať system ABS s elektronickým rozdeľovaním brzdnej sily EBD, stabilizačný systém
VSC a svetlá pre denné svietenie (DRL), pričom
za príplatok bude k dispozícii systém VSC +, ktorý zaistí lepšie záberové schopnosti a vyššiu
bezpečnosť v najnáročnejších jazdných a klimatických podmienkach, ako napr. v silnom daždi,
na zľadovatenej vozovke a v snehu.
Hospodárne pohonné jednotky a vynikajúci
jazdný dosah
Nová Toyota ProAce sa bude ponúkať s niekoľkými hospodárnymi vznetovými motormi, z ktorých
všetky spĺňajú najnovšie emisné predpisy Euro V.
Motor 1,6 l (90k/180 Nm) spolupracuje s päťstupňovou manuálnou prevodovkou, zatiaľ čo oba
motory 2,0 l (128 k/320 Nm a 163 k/340 Nm) sa
dodávajú so šesťstupňovým manuálnym prevodovým ústrojenstvom. Všetky motory sú vybavené
funkciou “volt control” regulujúcou dobíjanie batérie
alternátorom, v snahe minimalizovať zaťaženie
motora a znížiť celkovú spotrebu paliva.
Vďaka palivovej nádrži s objemom 80 l dosahuje Toyota ProAce so vznetovým motorom 2,0 l
(128 k) alebo 2,0 l (163 k) približný jazdný dosah
až 1250 km.
Predpokladá sa, že v roku 2015 bude predstavený úplne nový model dodávkového automobilu,
na vývoji ktorého obe automobilky v súčasnosti už
usilovne pracujú.
Peter Padala
9
Toyota aj ako OFF ROAD
Dopyt po vozidlách vybavených s pohonom všetkých štyroch kolies je z roka na rok
vyšší a schopnosť poskytnúť model vybavený takouto technológiou je obzvlášť
v našich klimatických podmienkach, veľmi dôležitá. Pohon všetkých kolies je dnes
už súčasťou modelovej ponuky viacerých výrobcov. Avšak stále je len veľmi málo
takých značiek, ktoré sa môžu pochváliť poctivým, časom overeným a spoľahlivým
pohonom štyroch kolies.
Toyota a jej skúsenosti s výrobou “štvorkoliek“ sú späté
s japonskou armádou. V období
po druhej svetovej vojne prišla
armáda s požiadavkou navrhnúť vozidlo, ktoré bude odolné
a spoľahlivé aj pri jazde v ťažkom
teréne. V roku 1951 predstavila
Toyota model BJ ktorý je predchodcom dnes už šesdesiatročnej legendy menom Land Cruiser.
Po predvádzacej jazde pri ktorej
Toyota BJ vyšla až na vrchol hory
Fuji si získala dôveru z ktorej
Land Cruiser a Toyota čerpá až
do dnešných dní. V súčasnosti
Toyota ponúka vo svojich modeloch rôzne typy pohonu štyroch
kolies. Okrem čoraz zriedkavejšieho stáleho pohonu všetkých
kolies je to ešte aj manuálne
a automaticky pripojiteľný pohon
všetkých kolies.
10
Stály náhon všetkých kolies:
(Land Cruiser)
Tento typ pohonu býva väčšinou spájaný s klasickými off-road
vozidlami, ktoré sa nestratia ani
v naozaj ťažkom teréne. Stály
náhon všetkých kolies funguje
tak, že sila motora je prostredníctvom medzinápravového diferenciálu rozdeľovaná medzi
prednú a zadnú nápravu v optimálne stanovenom pomere.
Z dôvodu zvýšenia schopností
vozidla pre jazdu v teréne býva
pohon štyroch kolies doplnený
o uzávierky diferenciálu. Tie sa
využívajú v situáciách, keď sa
jedno z kolies dostane na nespevnený klzký povrch alebo sa
jednoducho prestane dotýkať
zeme (strata trakcie). V tomto
prípade prichádza k pretáčaniu
kolesa, prostredníctvom ktorého
sila pohonu motora logicky uniká cestou najnižšieho odporu.
Úlohou uzávierky centrálneho
diferenciálu je zabrániť takejto
situácií a v prípade straty trakcie
ktoréhokoľvek kolesa presunúť
silu pohonu na nápravu ktorej
kolesa trakciu nestratili.
Manuálne pripojiteľný pohon
všetkých kolies: (Hilux)
Nositeľom tohto typu pohonu
je v Toyote model Hilux. Toyota
Hilux je predstaviteľom triedy terénny pick-up ktorý je vďaka svojim
univerzálnym vlastnostiam čoraz
obľúbenejší. Tento typ pohonu je
charakteristický tým, že umožňuje
vodičovi, aby sa sám rozhodol,
či bude mať poháňanú iba jednu (zadnú) nápravu alebo využije
možnosť pohonu oboch náprav.
Za zvyčajných podmienok pohon
zadnej nápravy plne postačuje
a zapojenie prednej nápravy by
znamenalo iba zvýšené náklady
na spotrebu paliva. V prípade zhoršených jazdných podmienok môže
vodič prostredníctvom prídavnej radiacej páky pripojiť náhon prednej
nápravy a zvýšiť tak trakčné a terénne schopnosti vozidla. Keďže
aj pri Hiluxe je predpoklad jazdy
v ťažkom terénne je jeho systém
pohonu okrem medzinápravovej
uzávierky doplnený aj o možnosť
uzávierky zadnej nápravy.
Automaticky pripojiteľný pohon všetkých kolies: (RAV)
V súčasnosti najčastejšie používaným systémom pohonu štyroch
kolies je systém, ktorý vychádza
z vozidiel poháňaných prednou
nápravou a zadná náprava sa iba
pripája. Tento systém momentálne využíva v rámci Toyoty model
RAV4. Motor v tomto systéme
štandardne poháňa len prednú nápravu a zadná sa pripája
podľa potreby prostredníctvom
elektromagnetickej spojky. V prípade RAV4 má vodič na výber.
Buď využije možnosť manuálneho uzamknutia medzinápravového diferenciálu prostredníctvom
ktorého pripojí zadnú nápravu
(do rýchlosti max. 40km/h) alebo
nechá všetko na riadiacu jednotku, ktorá na základe informácií
z niekoľkých senzorov rozhodne
o pripojení resp. odpojení pohonu
zadnej nápravy. Riadiaca jednotka
neurčuje len čas pripojenia, ale
rozhoduje aj o tom, aké množstvo
sily presunie na zadnú nápravu (až
po 50:50). Najnovšia generácia
RAV4 2013 nahradila doteraz používaný systém Active Drive systémom Dynamic Drive System,
keď doterajšiu spoluprácu medzi
elektrickým posilňovačom riadenia
a systémom jazdnej stability (VSC)
rozšírila o pohon všetkých kolies
Dynamic Torque Control AWD.
Príslušenstvo k vozidlám
Úloha našej spoločnosti voči
zákazníkom nekončí pomocou
v zorientovaní sa medzi rôznymi
modelmi a rozhodnutím sa pre
niektorý z nich. Ďalším nemenej
dôležitým krokom je aktívna ponuka príslušenstva, ktorá zvýši úžitkovú hodnotu a komfort vozidla,
pre ktoré sa náš zákazník rozhodol. Jeho hodnota je vyjadrením
jeho kvality a garantovanej záruky.
Nechceme a nemôžeme ísť cestou lacných náhrad originálneho
príslušenstva, pretože následné
problémy súvisiace s ich používaním priamo ovplyvňujú aj názor
vlastníka na vozidlo a samozrejme
i na značku ako takú. Naša značka ponúka zákazníkovi celý rad
možností pri výbere originálneho
príslušenstva. Či už ide napríklad
o ťažné zariadenia, parkovacie
senzory, či nosiče bicyklov a lyží
u všetkých modelov alebo špecializované príslušenstvo pre konkrétny model. Asi najviac možností
v tomto smere poskytuje model
Hilux, z ktorého si môže zákazník
výberom nadstavby, ochranného
rámu či rôznych typov navijákov
skutočne “poskladať“ jedinečné
vozidlo.
Ľubomír Benda
11
Je výhodou mať
stabilných a dôveryhodných klientov
Slovenské firmy prechádzajú neľahkým obdobím. Keďže mnohé z nich si potrebujú požičať na bežnú prevádzku, je celkom prirodzené, že pri investovaní sú stále opatrnejšie.
O možnostiach a rizikách financovania firemného sektora sme sa rozprávali s Ondrejom
Kučeríkom, riaditeľom regionálneho firemného centra Slovenskej sporiteľne v Žiline.
Stabilita bankového sektora v Európe je dlhodobo
jednou z horúcich tém. Ako je to s našimi bankami,
sú skutočne zdravé a stabilné?
Slovenský bankový sektor je jeden z najzdravších v Európe.
Spoliehať sa dá najmä na veľké a silné banky, ku ktorým
patrí aj Slovenská sporiteľňa. Jej pozícia je stabilná vďaka
nadštandardnej kapitálovej vybavenosti, dostatku likvidity
aj pomeru úverov k vkladom, ktorý je nižší ako vo zvyšku
Európy.
Ako zmenila kríza správanie slovenských firiem?
Sú opatrnejšie pri financovaní nových projektov?
Správanie firiem sa skutočne zmenilo. Naučili sa hľadať
skryté rezervy, viac premýšľať o svojich podnikateľských
stratégiách či o závislosti na kľúčových odberateľoch a dodávateľoch. Jednoducho, správajú sa flexibilnejšie, opatrnejšie
a zodpovednejšie najmä pri investovaní. Dnes nie je neobvyklé, že firma odstúpi od projektu, na ktorý už od banky
získala úver, pretože si nie je istá návratnosťou investície.
Čo je pre firmy dôležité, keď si vyberajú partnera
pre financovanie svojich zámerov?
Pri výbere banky sa firmy nerozhodujú iba na základe jedného kritéria, ide skôr o kombináciu spoľahlivosti, flexibility,
profesionality v oblasti servisu, cenových podmienok, komplexnosti ponuky, a predovšetkým o to, ako banka chápe
potreby danej spoločnosti.
Zľava: Ondrej Kučerík (riaditeľ regionálneho firemného centra Žilina),
Jozef Poláček (spoločnosť AT), Branislav Ovšonka (senior biznis
manažér regionálneho firemného centra Žilina) a Stanislav Kucharčík
(spoločnosť AT)
12
A o aké firmy majú banky záujem?
Banky preferujú stabilné firmy, ktoré seriózne a včas plnia
svoje záväzky či už voči banke, ale aj voči svojim dodávateľom a odberateľom. Oceňujeme, že práve takou je aj spoločnosť AT, ktorá je naším dlhoročným klientom so širokým
záberom využívania bankových služieb. Stáli sme pri nich
pri výstavbe servisnej dielne aj pri rekonštrukcii predajných
priestorov TOYOTA. Ak je to potrebné, pomáhame im s financovaním bežnej prevádzky. Spoluprácu s firmou AT musíme
hodnotiť z pohľadu Slovenskej sporiteľne pojmom „win -win“.
Koniec koncov, tak ako aj pri ostatných klientoch vždy ide
o hľadanie čo najvýhodnejších riešení, ktoré sú prospešné
pre obe strany.
Ako sa podieľa žilinské firemné centrum na celkových
výsledkoch Slovenskej sporiteľne v segmente malých
a stredných podnikov a čo vaši klienti oceňujú najviac?
Naše firemné centrum patrilo v rokoch 2011 a 2012 k najlepším na Slovensku. Tým, že je situácia na bankovom trhu
v oblasti produktov a bankových procesov v tomto segmente
pomerne vyrovnaná, klienti oceňujú náš individuálny prístup
pri ich poskytovaní. Aj preto sa nám podarilo za posledné
dva roky zvýšiť objem poskytnutých úverov o sedminu
a objem pasív klientov takmer o polovicu. Navyše sme
uskutočnili faktoringové obchody v objeme nad 50 mil. eur.
Aké významné obchody ste uzatvorili v priebehu
posledného roka?
Každý obchod, ktorý so svojimi klientmi robíme, je pre nás
významný bez ohľadu na jeho výšku. Samozrejme, sú obchody, ktoré z profesionálneho hľadiska, z dôvodu štruktúry, alebo z dôvodu zaujímavého produktu zostanú dlhšie
v pamäti. V uplynulom roku k takým patrilo financovanie
výstavby nehnuteľností v oblasti retailových reťazcov.
Solventnosť podnikateľských subjektov predsa len
rastie. Čo nájdu podnikatelia vo vašej ponuke?
Podnikatelia majú stále najväčší záujem o prevádzkové a investičné financovanie a zhodnocovanie voľných finančných
zdrojov. V našej ponuke však nechýba ani projektové financovanie, lízing, faktoring, tuzemský a zahraničný platobný
styk či služby elektronického bankovníctva, ktoré umožňujú
využívať bankové služby s väčším komfortom za menej
peňazí. Veľmi zaujímavou príležitosťou pre municipality
a verejné a súkromné spoločnosti je financovanie projektov
z oblastí infraštruktúry, životného prostredia, dopravy, zdravia
a vzdelávania prostredníctvom linky Európskej investičnej
banky spojené s možnosťou čerpať nenávratné granty.
www.slsp.sk
Nabijeme váš firemný biznis naším
dlhodobým programom BIZNIS PRO.
A s kým bankujete vy?
Ďalších 100 miliónov eur
na financovanie nových úverov
za zvýhodnených podmienok
Krytie exportných
a importných rizík
Špeciálny úver na krytie
nepredvídaných situácií
Zvýhodnené služby
platobného styku
Profesionálna podpora pre
financovanie vašich projektov
Podporný program BIZNIS PRO je určený malým a stredným podnikom a začínajúcim firmám. Všetky benefity, ktoré
vám ponúka, môžete využívať podľa vašich aktuálnych individuálnych potrieb. Naši odborníci vám priamo vo vašom
regióne ochotne pomôžu so všetkým, s čím sa na nich obrátite.
Viac informácií o programe BIZNIS PRO získate na www.slsp.sk alebo v každom z našich firemných centier v rámci
13
Slovenska (kontakt: www.slsp/firemne-centra/).
Servis vozidiel IVECO
a FIAT Professional si vyžaduje priestor
Spoločnosť AT získala v roku 1995 zastúpenie na predaj a servis úžitkových vozidiel
Iveco. Nikto vtedy nepredpokladal ako sa predaj týchto vozidiel bude rozvíjať. Začínalo
sa v skromných priestoroch v areáli SAD Žilina. Veľký dopyt po kvalitných úžitkových
vozidlách nám zabezpečil pomerne rýchly rozvoj. Záujem o tieto vozidlá prekročil naše
očakávania. Bolo treba rásť a rozširovať sa. Spolu s nami však rástli aj naši klienti a veľký
počet predaných vozidiel si vyžadoval aj rozšírenie našich servisných služieb.
Pomerne rýchlo sme postavili prvú dielenskú halu na servis.
Zakrátko nám už ani ta nestačila
a museli sme pristaviť druhú halu
a sklady s kanceláriou a príslušenstvom. Neustály rozvoj predaja
a servisných služieb nás priviedol
k tomu, že sme postavili novú administratívnu budovu pre predaj
a servis vozidiel Iveco. Výrazne
sa tým zlepšili podmienky pre vybavovanie zákazníkov, ktorí zároveň získali priestor na oddych
14
pri čakaní počas opravy. Od roku
2010 sme rozšírili ponuku našich
servisných služieb aj na úžitkové
vozidlá Fiat Professional. Servisné
stredisko Iveco a Fiat Professional
v súčasnosti pozostáva z dvoch
dielenských hál a dolného podlažia
administratívnej budovy. Dielenské
haly sú vybavené priebežnými
montážnymi jamami s kanálovými
zdvihákmi a dvojstĺpovým elektrohydraulickým zdvihákom s nosnosťou 5,5t.
Dnes pri ser vise nákladných
vozidiel pracuje 22 prac ovníkov v zložení - vedúci, prijímací
technici, technik pre náhradné
diely, skladníci, asistentka a 13
mechanikov. Mechanici sa ďalej
delia podľa zamerania na elektrikárov, klampiarov, motorárov
a podľa dosiahnutej vzdelanostnej úrovne (školenia a skúšky)
na špecialistov a majstrov. Počet
a úroveň špecialistov potom akredituje pracovisko na vykonávanie
pripravených ľudí by sa takéto zásahy nemohli robiť. Bežné sú pre
nás opravy alternátorov, štartérov, meranie geometrie pomocou
bezdrôtového kamerového systému. Bez problémov zvládame
kontroly bŕzd na valcovej skúšobni,
či emisné kontroly, kontrolu a nastavenie svetlometov. Vlastníme
kvalitné zariadenia na diagnostiku
a programovanie elektronických
systémov.
K pohodliu vodičov prispieva
aj doplnková výbava, ktorú montujeme do automobilov. V ponuke
tak máme audiosystémy, nezávislé
kúrenia, klimatizácie, autoalarmy,
imobilizéry, centrálne zamykanie,
strešné spojlery, ťažné zariadenia a ďalšie doplnky. U všetkých
aj zložitých a náročných úkonov
ako je diagnostika a programovanie elektronických systémov
vozidiel.
Aj vďaka dobrej príprave a spoľahlivým ľuďom sme v minulom
roku mali v servise 3935 zákaziek,
na ktorých sme robili záručný, pozáručný servis a bežné opravy.
Vďaka dobre vybavenej karosárskej dielni, kde nechýbajú najmodernejšie zariadenia na bodové
odporové zváranie, vyťahovanie,
sťahovanie a rovnanie plechov
sme zvládli aj tie najnáročnejšie
karosárske opravy.
Mimoriadne náročné sú generálne opravy motorov, prevodoviek,
diferenciálov, nakoľko vozidlá majú
najazdené tisíce kilometrov. Tieto
opravy by neboli možné bez špeciálnych zariadení a prípravkov,
no a samozrejme, že bez odborne
týchto doplnkov robíme dodávky,
montáž aj servis.
Samozrejmosťou pre nás sú len
originálne náhradne diely a príslušenstvo, čo je zárukou kvality
a spoľahlivosti.
Medzi ďalšie služby, k toré
poskytujeme patri aj asistenčná
služba s plne vybavenou mobilnou
dielňou a zabezpečenie odťahovania nepojazdných vozidiel.
Myslím si, že sme toho pre spokojnosť prevádzkovateľov vozidiel
Iveco a Fiat Professional urobili
a investovali ozaj dosť. O tom, že
to robíme veľmi dobre, hovorí spokojnosť klientov, čo nás motivuje
do budúcnosti.
Pavol Štrbka
15
Malé, stredné, veľké ?
Stačí len povedať...
Keď v roku 1995 hľadal importér vozidiel IVECO v žilinskom regióne vhodného potenciálneho dílera pre svoju obchodnú značku, na základe dobrých referencií vstúpil do rokovaní
s firmou AT. Po niekoľkomesačnom úsilí bol v septembri 1995 zahájený predaj nákladných
vozidiel Iveco a do konca roka boli odovzdané naše prvé dve vozidlá TurboDaily. Netrvalo
dlho a ukázalo sa, že naše rozhodnutie rozšíriť portfólio ponúkaných značiek o úžitkové
vozidlá Iveco bolo správne a zapadlo do celkového profilu firmy AT.
V nasledujúcom roku sa nám podarilo odovzdať ďalších 49 vozidiel spolu s prvou fleetovou zákazkou na 7
kusov. I keď sa toto číslo na prvý pohľad nezdá vysoké,
vzhľadom na vtedajšiu dominantnosť domácej značky
Avia, bol tento počet predaných vozidiel úspechom. Tento
úspech podčiarkuje aj vtedajšia cena vozidiel Iveco,
ktorá bola dvojnásobná oproti vozidlám značky Avia.
Pri porovnaní s konkurenčnými vozidlami, naši klienti
postupne spoznávali prednosti značky Iveco spočívajúce
v kvalite, spoľahlivosti a hospodárnosti ich prevádzky.
Aj v súčasnej veľmi silnej konkurencii úžitkových a nákladných vozidiel Iveco profituje z týchto vlastností, čo
potvrdzuje niekoľkokrát získane ocenenie najpredávanejších nákladných vozidiel na Slovensku.
Vytvorenie kvalitného zázemia pre predaj vozidiel si
vyžaduje okrem kvality produktu aj kvalitu poskytovaných
predajných a servisných služieb. Tie sú reprezentované
profesionalitou vyškolených predajcov a servisných pracovníkov. Vzhľadom na nízku fluktuáciu našich pracovníkov sa tieto vedomosti násobia aj ich niekoľkoročnými
skúsenosťami.
S pribúdajúcimi predanými vozidlami sa nám zvyšoval aj počet predajcov, ktorí sa za roky praxe vypracovali na jedných z najlepších predajcov na Slovensku.
V súčasnosti pracujú na oddelení predaja Iveco štyria
špecializovaní predajcovia. Do kompletného kolektívu
predaja Iveco patrí aj technik predaja, asistentka a vedúci
16
predaja. Tento kolektív vyškolených pracovníkov poskytuje komplexné služby klientom pri výbere a následnej
kúpe vozidla. Samozrejmosťou je poskytovanie predajných služieb priamo u klientov.
Okrem predaja a servisovania vozidiel ponúkame
aj možnosť výmeny starého vozidla za nové, prípadne
výkup jazdeného vozidla. Týmito službami sa snažíme
vychádzať klientom v ústrety a pomáhať im pri obnove
ich vozového parku. Veľmi dôležitou súčasťou pri predaji vozidla je jeho financovanie a prípadné stanovenie
zostatkovej hodnoty po rokoch používania s následným
výkupom. Určovanie ceny jazdeného vozidla je náročný
proces, pri ktorom je naším prvoradým cieľom spokojnosť
obidvoch strán.
Osobitnou kapitolou je predaj ťahačov s garantovaným
spätným odkupom. Odkupná cena je stanovená už pri
predaji vozidla.
Vychádzajúc v ústrety zvyšujúcim sa požiadavkám
klientov na komplexnosť služieb, zabezpečujeme aj
vykonanie všetkých úkonov spojených so zápisom nadstavby a prihlásením vozidla do evidencie.
Celkovo sme do konca roku 2012 predali 2 267 nákladných vozidiel Iveco, z toho modelového radu Daily
1 321, radu EuroCargo 604, v kategórii ťažkých vozidiel
Stralis a Trakker 342 kusov a 103 prípojných vozidiel.
Za posledné obdobie sa trh správa neštandardne.
Nízky dopyt je daný celkovou nepriaznivou ekonomickou
manipulácii s odpadom, recyklácii, poľnohospodárstve
a lesnom hospodárstve. Dá sa povedať, že každá realizovaná nadstavba je individuálna, vyrobená na mieru.
FIAT PRE PROFESIONÁLOV
V roku 2009 sme na základe požiadaviek našich
zákazníkov začali predávať i ľahké úžitkové vozidlá
značky Fiat Professional.
Značka Fiat sa už dlhé roky považuje za lídra v sortimente a v predaji úžitkových vozidiel. Na Slovensku
sú úžitkové vozidlá značky Fiat veľmi populárne, čoho
výsledkom je zisk ocenenia „najpredávanejšia dodávka
roka“ už tretí rok po sebe.
Fiat Professional ponuka širokú škálu modelov v podobe dodávok a podvozkov.
Fiat Ducato v úžitkovom prevedení VAN ponúka
objem ložného priestoru od 8 až do 17 m³ s dĺžkou ložnej plochy od 2,6 m do 4,3 m. Pri požiadavke
situáciou. Napriek tomu dúfame, že sa nám v blízkej
budúcnosti podarí dosiahnuť náš doterajší rekord z roku
2007, kedy sme predali 282 vozidiel.
Na dosiahnutie tohto cieľa sa snažíme využívať rôzne podporné prostriedky. Najzaujímavejším z nich je
zapožičanie vozidla Stralis Hi-Way v prevedení ťahač
návesov, kde majú zákazníci možnosť porovnať si toto
vozidlo s jeho súčasným vozovým parkom. Na overených
trasách a v reálnych podmienkach sa zákazník presvedčí,
že tento model mu naozaj prinesie významnú úsporu.
O vozidlo je veľký záujem, chodí doslova z ruky do ruky
a spätná väzba od zákazníkov je veľmi dobrá – rovnako
ako jeho dlhodobá priemerná spotreba .
Iveco Daily je výkonné ekologické a spoľahlivé vozidlo
kategórie od 3,5 do 7,0 ton. Je to všestranné vozidlo,
ktoré dokáže splniť potreby každého zákazníka. Ponúka
ložný priestor s objemom od 7 m³ až do 17,2 m³.
Nákladné vozidlá strednej triedy reprezentuje Iveco
EuroCargo – zastrešuje segment v rozsahu od 7,5
do 18 ton celkovej hmotnosti. Považuje sa za typický
model pre distribúciu tovarov, netreba však zabúdať, že
má i verziu 4 x 4.
Jednou z najaktuálnejších noviniek v rodine Iveco je
ťahač návesov Iveco Stralis Hi-Way. Vozidlo je ideálnou
alternatívou pre prevádzkovateľov diaľkovej medzinárodnej a vnútroštátnej prepravy.
Iveco Stralis Hi-Way bolo ocenené titulom „Nákladné
vozidlo roka 2013“. Profesionál do terénu, tak môžeme
nazvať off - roadový modelový rad Iveco Trakker. Je
to vozidlo s výnimočne robustným podvozkom, ktoré
je predurčené na plnenie najnáročnejších pracovných
úloh na stavbách a lomoch.
Na vozidlá Iveco a Fiat Professional v prevedení šasi
ponúkame nadstavby v rôznych prevedeniach, ktorých
špecifikácia je dohodnutá pri obchodných stretnutiach
podľa požiadaviek našich klientov. Na základe dlhoročných skúseností s predajom úžitkových vozidiel vieme
klientovi poradiť najvhodnejšiu alternatívu pre jeho podnikanie. Popri najžiadanejších typoch nadstavieb ako sú
valníkové, ľahké skriňové a mraziarenské, realizujeme
aj rôzne špeciálne nadstavby pre potreby záchranných
zložiek (sanitné vozidlá), plynárenský priemysel (cisterny na prevoz plynu), energetiku (montážne plošiny
pre použitie v ťažko dostupnom teréne) a nadstavby,
ktoré sa používajú v miestnej distribúcii, stavebníctve,
na väčší objem ložného priestoru je vhodné uvažovať
nad prevedením Ducato šasi s dodatočnou montážou
nadstavby s dĺžkou do 5m.
Fiat Scudo je skriňová dodávka s dvoma dĺžkami ložnej plochy 2,3 m a 6 m, s objemom ložného
priestoru 5,6 alebo 7 m³. Taktiež je v ponuke aj verzia určená na prepravu osôb, v prevedení Combi
a v luxusnejšej verzii Panorama, s možnosťou až
9 miest na sedenie.
Fiat Doblo po inovácii ponúka vyšší výkon a nižšie prevádzkové náklady. S nosnosťou od 750 kg
do 1 000 kg je jednotkou vo výkone a funkčnosti vo
svojej kategórii. Úložný priestor poskytuje objem
3,4, 4 alebo 4,2 m³ a s dĺžkou až 2,17 m. Taktiež je
v ponuke podvozok s možnosťou dostavby rôznych
druhov nadstavby s dĺžkou ložnej plochy až 3,1 m.
Počet miest na sedenie je 2 - 7 osôb.
Juraj Žerjava
17
Ženevská realita
a vízie
Automobilový priemysel patrí z celosvetového pohľadu medzi najviac sledovaný.
A samozrejme aj posudzovaný. K autám máme takmer všetci nejakým spôsobom
blízko a považujeme sa za oprávnených hodnotiť, s čím ktorá automobilka prišla,
alebo čo také v najbližšej dobe pripravuje. Ideálnou príležitosťou ako nazbierať čo
najviac poznatkov sú autosalóny. A keď už si pozrieť nejaký z nich, prečo nie práve
ten najväčší a najexkluzívnejší z nich? Tohtoročný autosalón vo švajčiarskej Ženeve
sa konal už ako 83. ročník. A informácií ponúkol za plné priehrštia.
TOYOTA – Expozícia najväčšej automobilky sveta podľa
predaja v r. 2012 nebola možno
taká pestrá ako výstavné plochy
niektorých iných značiek, no jej
exponáty vzbudzovali naozaj
veľkú pozornosť.
Nová generácia Rav 4 výrazne zmenila svoj charakter
ako z pohľadu exteriéru, tak aj
interiéru. Zaradila sa tak do kategórie väčších SUV a dokonale
zapadla medzi vozidlá, pri ktorých je vnímanie originálnosti
dizajnu najsilnejšou zbraňou.
Pridal však niečo viac. Jej elektronické riadenie trakcie dáva
vozidlu úžasné jazdné vlastnosti
na asfalte a dokonale pohotovo
reaguje pri riziku straty záberu
niektorého z kolies. Oproti predchádzajúcej generácií získala
naviac vynikajúci batožinový
priestor a jej úžitková hodnota
stúpla ešte viac.
Auris je model, ktorého klasická verzia je známa už z predchádzajúcej generácie. Teraz
však prišla aj s verziou kombi,
a ak odborná ale aj laická verejnosť tvrdí, že nový Auris je
vozidlo s úžasnou dynamickou
karosériou, tak s tým možno
len súhlasiť. Auris Touring
Sports má v sebe toho oveľa
viac a k dynamickému vzhľadu
18
pridala elegantne predĺženú karosériu s praktickým priestorom
za zadnými sedadlami. Vzniklo tak vozidlo, ktoré vo svojej kategórií spĺňa všetky predpoklady stať sa dobrým spoločníkom
a pomocníkom.
Čas od uvedenia športového kupé GT 86 naplnil všetky prognózy a z vozidla sa stal skutočný bestseler medzi športovými vozidlami. Elegantné krivky a úžasná dynamika dvojlitrového boxera
zvádzali k myšlienke, ako by toto vozidlo vyzeralo bez strechy.
Konštruktéri Toyoty sa toho pohotovo ujali a priviezli do Ženevy
štúdiu FT 86 OPEN. Biely kabriolet s tmavomodro kombinovaným
čalúnením pôsobil veľmi atraktívne a všetci prítomní sa zhodli, že
aj z plnokrvného „športiaka“ je možné urobiť elegantný a atraktívny kabriolet. Potešiteľné je, že rovnako atraktívne pôsobilo FT
86 aj vtedy, keď sa nad kabínou plynulo zatiahla plátená strecha
a zakryla interiér vozidla. Ostáva iba veriť, že tak ako štúdiu FT
86 pretvorili v hotové vozidlo, a dnes ho ponúkame v palete
ostatných vozidiel, tak aj štúdia FT 86 OPEN čoskoro zavŕši
svoju štúdiovú cestu a dostane
sa na plochy predajní.
LEXUS – Svojou expozíciou
sa značka Lexus príliš neodlišovala od predchádzajúcich
ročníkov. Zaujímavosťou však
bolo, že jej „najstaršie“ vystavované vozidlo CT 200h malo
iba necelé dva roky.
Všetky modely vozidiel Lexus
prešli výraznými zmenami.
Vyššia stredná trieda GS dostala minulý rok novú generáciu,
prestavanú od úplného základu. Napriek tomu, že vozidlo už
takmer všetci návštevníci videli,
dostať sa do interiéru tohto auta
bolo veľmi ťažké. Ďalšie modely
prešli prioritne zmenami optickými. Tie sa dotkli modelu RX
síce iba mierne, no model LS
pôsobil ako kompletne novopostavené vozidlo. Dizajnové zmeny sa dotkli všetkých známych
línií, a možno preto je často táto
zmena považovaná za „nový
model“. Všetky vystavené vozidla boli v pôsobivej bielej farbe, ktorá ešte viac zvýrazňovala
originalitu prednej masky verzie
výbavy F-SPORT.
Najväčšiu pozornosť však
pútala nová generácia modelu
IS, ktorej svetová premiéra bola v januári v Spojených štátoch.
Prvé informácie hovorili o dokonale zvládnutom dizajne športového sedanu, a tak bol prirodzené, že všetci sa krútili najviac
okolo tohto modelu. S potešením som mohol skonštatovať, že
prvé hlasy sa nemýlili. Z pôvodne pomerne konzervatívneho
športového sedanu z roku 1999 sa tretia generácia plynulo prehupla do kategórie dizajnových perličiek, jasne napovedajúcich
o dynamike a luxuse skĺbenom v jednom balíčku.
Žiadna značka nevynechá možnosť ukázať na autosalóne štúdiu, ktorá má v súčasnosti ešte ďaleko k realizácií, no môže jasne
ukázať smerovanie filozofie v dizajnových plánoch. Vozidlo LFLC je 2+2 miestne športové kupé s hybridným pohonom. Svojimi
líniami sa síce mierne vymyká iným vozidlám z tejto triedy, jasne
však naznačilo, ktorým smerom by sa mohla v blízkej budúcnosti
uberať dizajnérska cesta pre nástupcu slávneho Lexusu LF-A.
Ján Roško
19
Ako sme rástli ...
História firmy sa začala zapísaním do obchodného registra ako spoločnosť s ručením obmedzeným 8. marca 1993. Stala sa tak prvým autorizovaným dealerom
automobilov Toyota na Slovensku. Zakladajúcimi spoločníkmi boli Jozef Poláček
a Stanislav Kucharčík. V súčasnosti sa spoločnosť AT zaoberá predajom a servisom
vozidiel Toyota, Iveco, Fiat Professional a servisom vozidiel Lexus.
1993
Podnetom pre vznik firmy AT bola autorizácia pre predaj
a servis automobilov Toyota a zároveň aj osobné uspokojenie spoločníkov pracovať v tejto oblasti. Prvé vozidlá Toyota
boli dovezené vo večerných hodinách dňa 31. 3. 1993 - štyri
Corolly a jedna Camry. Do konca roka bolo predaných 16
automobilov.
Spoločnosť začínala v prenajatých priestoroch ČSAD š.p.
Žilina so štyrmi kmeňovými pracovníkmi, a to už spomenutými spoločníkmi a dvoma mechanikmi. Jedným z nich je aj
Miroslav Mucha, ktorý vo firme pracuje dodnes. Ekonomické
a účtovné práce viedol externý pracovník. Predaj vozidiel bol
situovaný v bývalej jedálni prenajímateľa a servis sa vykonával
v jeho zrekonštruovanej dielni.
V roku 1995 spoločnosť svoju činnosť rozšírila o predaj
a servis úžitkových a nákladných automobilov Iveco. Prvé Iveco
Turbo Daily odovzdala zákazníkovi v septembri a do konca
roka predala ešte jedno Iveco EuroCargo. V nasledujúcom
roku bolo predaných 49 vozidiel Iveco.
S rozvojom firmy prenajaté priestory začali byť primalé.
Majitelia firmy sa preto rozhodli kúpiť pozemok s budovou
jedálne bývalých tehelní, ktorú zrekonštruovali podľa prevádzkových potrieb predaja a servisu automobilov Toyota a predaja
20
automobilov Iveco. Do nových
priestorov sa firma postupne
presťahovala na jeseň roku
1997. V bývalých priestoroch
sa ešte naďalej prevádzkoval
servis vozidiel Iveco.
V priebehu roka 1998 boli
vytvorené podmienky pre predaj a servis luxusných vozidiel
značky Lexus. V auguste toho
istého roka sme sa stali autorizovaným dílerom týchto vozidiel na Slovensku.
Na jar 1998 spoločnosť
kúpila ďalší pozemok, začala
stavať nový servis pre Iveco
a v decembri sa už servis vozidiel začal vo svojich nových
prevádzkových priestoroch.
Dňom 1. 7. 1999 sa AT s.r.o.
transformuje na akciovú spoločnosť. Akcionármi sa stávajú
zakladajúci členovia spoločnosti a ďalší 11 spolupracovníci
a ich rodinní príslušníci.
Jednou z ciest na dosiahnutie spokojnosti zákazníkov
s poskytovanými službami je
vybudovanie systému riadenia kvality. Na jeho tvorbe sa
zúčastnili vedúci pracovníci
spoločnosti. Vypracovali organizačnú štruktúru, organizačné smernice a ďalšie vnútroorganizačné predpisy a vo
februári r. 2000 firma ako prvá
na Slovensku v tejto oblasti získala Certifikát systému riadenia kvality STN EN ISO 9002.
V roku 2002 sa recertifikovala
na novú normu STN EN ISO
9001:2001.
V roku 2001 bol zakúpený
ďalší pozemok a na základe
vypracovaných štúdií a plánov
sa začala výstavba ďalšej dielne Iveco, čím sa spoločnosť
snažila uspokojiť čoraz vyššie nároky našich zákazníkov.
V auguste 2005 sa ukončila aj
výstavba nových predajných
a prevádzkových priestorov
Iveco.
Na jar 2006 spoločnosť
obhájila aj Certifikát environmentálneho manažérstva
podľa normy 14001:2005. Je
to zásluha tímovej práce a vysoko kvalifikovaných a zodpovedných pracovníkov celej
spoločnosti, ktorých najväčšou odmenou za svoju snahu
je získaná dôvera a vernosť
všetkých zákazníkov.
Po rekonštrukcii a výstavbe
nových priestorov pre predaj
a servis vozidiel Toyota sa
v novembri 2007 naplnilo naše
heslo: „Zákazníci sú našim
cieľom, pre ktorý pracujeme
a chceme pre nich len to
najlepšie“.
Počas celého roka 2007 prebiehala veľká výstavba nových
moderných priestorov dielne,
umyvárne a lakovne pre vozidlá Toyota a Lexus. Neskôr aj
veľká rekonštrukcia predajných
priestorov podľa štandardov určených Toyotou.
V júli roku 2009 naša spoločnosť podpísala dílerskú
zmluvu aj so spoločnosťou Fiat
1998
SR a svoj sortiment tak rozšírila o predaj a servis úžitkových
vozidiel Fiat Professional.
V súčasnosti vo firme pracuje 71 pracovníkov. Počas svojej
pôsobnosti sme niekoľkokrát získali ocenenie „Najlepší dealer
vozidiel Toyota na Slovensku“. Spoločnosť Toyota už sedem
rokov udeľuje cenu Ichiban - jednotka v kvalite poskytovaných
služieb. Nám sa ju podarilo získať už päťkrát, a to v rokoch
2007 až 2010 a opäť aj v roku 2013.
Putovný pohár „najlepší mechanik“ získal v roku 2004 náš
pracovník - Peter Záchenský, ktorý zvíťazil v národnej súťaži
mechanikov Toyota Slovenskej a Českej republiky. V obdobnej
súťaži prijímacích technikov Toyota prvenstvo obhájil v roku
2008 opäť náš pracovník - Roman Cisarik. Mená oboch pánov sú zverejnené na pamätnej tabuli vo vestibule centrálnej
budovy Toyota v Bruseli. A obaja ako víťazi národných kôl boli
za odmenu pozvaní na cestu do Japonska.
Sme aj jedným z najlepších predajcov vozidiel Iveco v rámci
Slovenskej republiky. Ocenenie „najlepší predajca“ vozidiel
Daily sme získali v roku 2005 a titul „predajca v kategórii ťažkej
rady“ v roku 2000.
Na konci roka 2012 bolo za dobu pôsobnosti spoločnosti
predaných 5 046 vozidiel Toyota (z toho 104 vozidiel Lexus).
Vozidiel Iveco bolo predaných 2 357. Za necelé trojročné pôsobenie sa vozidiel Fiat Professional predalo 200 kusov.
Iveta Dupalová
2013
21
TOYOTA v Žiline je miesto,
kde chodím rada
(Hovoríme s vedúcou oddelenia spolupráce s predajcami
motorových vozidiel Mgr. Andreou Slávikovou)
V poisťovníctve sa pohybujete už viac rokov, no čo
vás priviedlo práve k autám?
Verte, či nie, ale náhoda. Dlhé roky som sa venovala životnému a dôchodkovému poisteniu, lebo som si hovorila, že
každý chce mať na dôchodok nasporené nejaké peniaze.
Keď som si po11-tich rokoch povedala, že je potrebné zmeniť
vzduch a do môjho poisťovacieho portfólia bude zaujímavé
doplniť si poznatky o neživotnom poistení, vyšiel inzerát zo
spoločnosti Allianz-SP. To som ešte netušila, že ide o autá.
Až po niekoľkých pohovoroch som zistila, že spoločnosť
hľadá novú osobu, ktorá bude rozumieť majiteľom a predajcom áut a poisťovaniu.
Aký je váš osobný vzťah k autám?
Veľmi dobrý! Páčia sa mi autá športové a rýchle,zároveň
mám rada aj bezpečné a priestranné. Pri mojej práci jazdím veľa po celom Slovensku a ročne najazdím približne
30 000 km. Pri šoférovaní si viem oddýchnuť, alebo vybaviť
množstvo práce, aj vymyslieť základ pre novú koncepciu.
Záleží od toho, akú hudbu si pustím. Taký dobrý ROCK je
zárukou toho, že budem včas doma a s vyčistenou hlavou
(jemný úsmev na tvári).
Ste vedúcou oddelenia spolupráce s predajcami motorových vozidiel. Čo presne máte na starosti?
Spolu s mojimi senior - menežérmi v 7 regiónoch vytvárame
vhodné podmienky a podporu predaja poistných produktov
pre nové autá. Keď odchádza zákazník s novým autom
z predajne, je zodpovedné, aby ho mal poistené. Aby ste
dostali správne namodelovanú ponuku na povinné zmluvné
poistenie a havarijné poistenie už v predajni, to je práca pre
nás: nájsť vhodného sprostredkovateľa, vyškoliť ho, vyzbrojiť
predajnými argumentami a softwérom, byť mu oporou.
No najdôležitejšie je, aby ste v predajni našli šikovných,
ústretových ľudí, ktorí s vami spolupracujú, komunikujú,
povedia vám svoje postrehy, skúsenosti a nápady. Vtedy je
radosť pracovať.
Komunikujete s mnohými predajcami vozidiel
na Slovensku. Ktorí sú tí vaši obľúbení?
Spolupracujeme s asi 360-timi autorizovanými predajcami
nových áut a mám medzi nimi obľúbených a viac obľúbených. V tejto obalsti je veľmi dôležité vytvoriť si dobrý vzťah
s ľuďmi v dealerstve a vedieť si navzájom pomôcť. Prinášame
partnerom rôzne akcie, ktorými môžu zatraktívniť predaj auta
a ponúknuť klientovi niečo naviac.
Stále platí, ak sa predávajú autá, je čo poisťovať.
Veľmi rada chodím do Toyoty v Žiline.
Pri vstupe do predajne stretnete usmiate tváre predajcov, milú
a sympatickú slečnu na recepcii a o chvíľu vám ide naproti
jeden z majiteľov spoločnosti AT v Žiline, Jožko Poláček.
Priateľská atmosféra hneď v úvode stretnutia spôsobí, že pobudnete medzi novými modelmi značky Toyota dlhšie a možno
neodoláte ani skúšobnej jazde.
Naposledy som sa dala veľmi rýchlo presvädčiť Stankom
Kucharčíkom o vyskúšaní modelu GT86 a bol to zážitok. Stabilný
pracovný tím v dealerstve, dobrá nálada aj v časoch náročných,
odborný servis, je ich silnou stránkou a základ pre úspešnosť.
„Veď dnes to nemá nikto ľahké, tak prečo sa zožierať!“
Kedy ste mali pocit, že spolupráca s dealerstvom ide
správnym smerom?
V lete roku 2010 sme vyvinuli prvé značkové poistenie
na Slovensku práve pre značku Toyota. Pri zavádzaní tohto
špecifického produktu, ktorý ešte nikto v praxi neotestoval, sme museli úzko spolupracovať a denne komunikovať
s ľuďmi v predajni. Vtedy zistíte, či ťahajú všetci za jeden
koniec. Projekt bol úspešný práve vďaka tejto spolupráci
a spolupráci s Toyota Financial Services Slovakia. V nasledujúcom roku sme už mali každého tretieho majiteľa novej
Toyoty havarijne poisteného.
Čo by ste Toyote v Žiline odkázali?
Že prídem znovu.
22
23
CASTROL EDGE
PROFESSIONAL
AŽ O 40% VYŠŠIA ÚCINNOST MAZANIA
OPROTI POPREDNÉMU KONKURENTOVI*
Rad Castrol EDGE Professional využívajúci technológiu Fluid Strength TechnologyTM
je dosiaľ najlepším a najvýkonnejším radom olejov. Jeho jedinečná prispôsobivá
y. Produkty
sila znižuje kontakt kovových častí pri rôznych rýchlostiach jazdy.
Castrol EDGE Professional znižujú trenie a maximalizujú výkon motora.
24
*Testované voči motorovému oleju 5W-30 popredného konkurenta
Download

Toyota ProAce